Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
овошја - веринка
овошја
ка
ака
заака
бака
табака
вака
навака
жвака
квака
овака
словака
џвака
заџвака
разџвака
изџвака
поџвака
гака
дака
слободака
кокодака
беака
веака
зака
брзака
ѕака
јака
дивјака
каршијака
најјака
полјака
појака
песјака
кака
лака
облака
навлака
павлака
превлака
длака
млака
заплака
оплака
поплака
расплака
исплака
натлака
флака
шлака
зашлака
нашлака
ошлака
кљака
фљака
шљака
мака
намака
измака
омака
домака
смака
нака
танака
знака
назнака
близнака
ознака
дознака
онака
ионака
ларнака
јунака
стручњака
рака
барака
брака
сврака
грака
заграка
драка
подрака
зрака
крака
петокрака
скрака
раскрака
порака
препорака
испорака
трака
затрака
штрака
заштрака
раштрака
сака
засака
несака
најнесака
присака
осака
посака
лусака
мусака
така
атака
контраатака
такатака
натака
понатака
хидетака
најразличнитака
јошитака
истотака
истака
утака
тукутака
штака
вештака
дарушафака
хака
чака
џака
шака
пешака
душака
бубка
љубка
авка
набавка
прибавка
убавка
лигавка
придавка
молдавка
додавка
станодавка
полжавка
ползавка
јавка
кукумјавка
палавка
заглавка
зглавка
врзоглавка
камилавка
славка
бориславка
братиславка
богославка
ќулавка
мекушлавка
мавка
скандинавка
дунавка
павка
дубравка
здравка
подравка
мравка
моравка
преправка
поправка
исправка
савка
лисавка
ставка
наставка
оставка
доставка
поставка
претпоставка
составка
претставка
отставка
потставка
гоштавка
крштавка
томахавка
чавка
венчавка
џавка
заџавка
ошавка
гушавка
евка
проѕевка
ариевка
левка
милевка
колевка
насмевка
усмевка
маневка
буњевка
скоевка
зброевка
царевка
смедеревка
кревка
најкревка
покревка
тревка
жолтевка
стевка
проштевка
крштевка
проуевка
цевка
двоцевка
кичевка
делчевка
пехчевка
џевка
ивка
одбивка
подбивка
добивка
екстрадобивка
придобивка
вивка
завивка
навивка
обвивка
повивка
свивка
дивка
кадивка
оддивка
живка
зивка
предизивка
прозивка
ливка
грабливка
завидливка
одливка
лажливка
срамежливка
мрзливка
кливка
срамливка
дремливка
сонливка
пливка
брливка
сливка
зависливка
превртливка
страшливка
насмешливка
мивка
промивка
нивка
пивка
напивка
опивка
попивка
кривка
прекривка
покривка
тивка
репрезентативка
примитивка
најтивка
потивка
цивка
зацивка
почивка
џивка
нашивка
опшивка
оревовка
херцеговка
трговка
брезовка
мариовка
јовка
опаковка
опковка
цветковка
нобеловка
уравниловка
жолтиловка
новка
кумановка
постановка
опстановка
вишновка
ровка
оскаровка
дубровка
мавровка
гровка
беровка
ветровка
петровка
ѓорчепетровка
митровка
совка
масовка
косовка
носовка
кратовка
злетовка
тетовка
титовка
актовка
подготовка
ристовка
пцовка
врвка
мрвка
првка
подготвка
бувка
обувка
дувка
целувка
милувка
наплувка
пувка
бацувка
чувка
дка
човекојадка
надка
радка
недка
соседка
синдка
слободка
водка
јагодка
родка
благородка
ека
бека
бебека
ребека
века
памтивека
довека
човека
дека
садека
овдека
довдека
одовдека
негдека
понегдека
нигдека
ондека
дондека
одондека
додека
ѓека
зека
риека
јека
ријека
лека
алека
блека
облека
преоблека
пресвлека
глека
лелека
залелека
разлелека
млека
полека
пополека
преслека
флека
мека
емека
најмека
помека
нека
денека
сенека
пека
река
врека
заврека
наврека
доврека
изрека
крека
скрека
раскрека
смрека
запрека
препрека
штрека
заштрека
еурека
црека
сека
пресека
денсека
осека
колосека
просека
тека
патека
тримпатека
видеотека
иидеотека
библиотека
пинакотека
дискотека
филмотека
кинотека
фонотека
хипотека
игротека
гипсотека
датотека
фототека
картотека
аптека
утека
штека
ќека
фека
цека
чека
зачека
начека
пречека
причека
дочека
почека
сочека
исчека
џека
поддржка
розка
ика
заика
фаика
бика
слабика
арабика
гумарабика
барбика
кубика
љубика
репубика
вика
завика
навика
изнавика
надвика
одвика
развика
изразвика
извика
предизвика
привика
довика
повика
отповика
провика

свика
херувика
гика
магика
трагика
логика
дика
владика
радика
садика
медика
промедика
неуромедика
видика
хералдика
прозодика
периодика
мелодика
методика
ѓика
жика
зика
јазика
резика
физика
метафизика
геофизика
астрофизика
психофизика
розика
арзика
корзика
музика
попмузика
лика
металика
блика
изблика
публика
република
јаглика
иглика
одлика
велика
ангелика
смрделика
анѓелика
анжелика
пржелика
олелика
мелика
анџелика
разлика
миразлика
голразлика
илика
базилика
чирилика
прилика
одприлика
неприлика
отприлика
силика
сарајлика
клика
мераклика
санџаклика
симболика
човеколика
николика
молика
католика
плика
реплика
слика
наслика
праслика
бреслика
преслика
отслика
трепетлика
хидраулика
чешлика
мика
амика
динамика
геодинамика
термодинамика
хидродинамика
аеродинамика
електродинамика
карамика
керамика
академика
полемика
фонемика
морфемика
сеизмика
мимика
пантомимика
синонимика
домика
комика
економика
термика
ритмика
ника
аника
јаника
темјаника
балканика
думаника
коњаника
паника
ботаника
геоботаника
станика
механика
радиомеханика
агромеханика
хидромеханика
аеромеханика
електромеханика
автомеханика
учебника
волшебника
предавника
претставника
евника
дневника
противника
деловника
припадника
желудника
рудника
службеника
еленика
зеленика
иселеника
заменика
осаменика
именика
пратеника
ученика
должника
празника
извозника
клиника
поликлиника
автоклиника
доминика
благајника
војника
мијалника
градоначалника
домника
законика
моника
симоника
армоника
хармоника
вероника
електроника
хроника
тоника
тектоника
архитектоника
телефоника
застапника
свињарника
верника
герника
соперника
зборника
говорника
соговорника
гласника
весника
учесника
записника
вредносника
златника
патника
паметника
уметника
заштитника
работника
соработника
моќника
буника
перуника
туника
техника
политехника
видеотехника
радиотехника
аудиотехника
галванотехника
агротехника
хидротехника
пиротехника
електротехника
ивичника
граничника
научника
звучника
помошника
тангањика
хероика
пика
напика
впика
епика
филипика
спика
испика
рика
марика
костарика
фабрика
рубрика
андрика
ерика
деверика
америка
чемерика
перика
муштерика
разрика
кикирика
лирика
чирика
граорика
борика
ловорика
флорика
оморика
комбинаторика
реторика
метафорика
срика
трика
метрика
петрика
електрика
диоптрика
стрика
острика
аурика
кукурика
африка
сика
јасика
класика
спасика
тасика
анастасика
џесика
лексика
финансика
росика
тика
атика
акробатика
авијатика
граматика
драматика
прагматика
синтагматика
догматика
проблематика
кинематика
тематика
математика
систематика
нумизматика
автоматика
лотоматика
информатика
патика
вратика
статика
хидростатика
аеростатика
електростатика
фатика
пропедевтика
херменевтика
терапевтика
етика
енергетика
хидроенергетика
атлетика
козметика
аритметика
генетика
кинетика
фонетика
кибернетика
поетика
патетика
диететика
синтетика
протетика
естетика
аналитика
енклитика
проклитика
политика
геополитика
критика
самокритика
дидактика
профилактика
пактика
практика
тактика
дијалектика
еклектика
перисталтика
полтика
антика
семантика
романтика
орнаментика
роботика
готика
егзотика
макробиотика
семиотика
мотика
еротика
фотика
еклиптика
оптика
синоптика
свастика
еластика
сколастика
схоластика
пластика
југопластика
металопластика
галванопластика
ринопластика
мастика
ономастика
топономастика
гимнастика
фантастика
арабистика
славистика
лингвистика
социолингвистика
логистика
есеистика
балистика
криминалистика
журналистика
ориенталистика
англистика
автомобилистика
стилистика
окулистика
мистика
атомистика
романистика
германистика
латинистика
македонистика
полонистика
ристика
еквилибристика
карактеристика
фолклористика
флористика
хумористика
мотористика
афористика
белетристика
русистика
статистика
казуистика
софистика
публицистика
агностика
дијагностика
каустика
акустика
галваноакустика
електроакустика
наутика
космонаутика
аеронаутика
астронаутика
бутика
терапеутика
цутика
офтика
фика
графика
епиграфика
либрографика
борографика
трафика
рефика
шефика
специфика
бенфика
софика
цика
францика
чика
скапчика
инаетчика
мастрафчика
џика
фалбаџика
чорбаџика
кавгаџика
шегаџика
содаџика
кираџика
ораџика
љубовџика
кафеџика
калајџика
меанџика
бавчанџика
сеирџика
шика
бешика
ајка
бајка
хавајка
парагвајка
уругвајка
шангајка
водајка
лајка
алајка
балалајка
малајка
мајка
јамајка
прамајка
неранимајка
примајка
помајка
пајка
рајка
горнокрајка
прајка
трајка
штрајка
ратајка
китајка
стајка
сообраќајка
хајка
ахајка
полицајка
чајка
шајка
плебејка
лезбејка
вејка
славејка
егејка
дејка
халдејка
лејка
петролејка
пулејка
гвинејка
линејка
борнејка
брунејка
копејка
европејка
хебрејка
еврејка
корејка
марсејка
ахејка
бесарабијка
лезбијка
либијка
намибијка
гамбијка
замбијка
колумбијка
нубијка
малавијка
боливијка
латвијка
белгијка
радијка
нормандијка
индијка
ломбардијка
саудијка
судијка
азијка
малезијка
полинезијка
индонезијка
грузијка
словакијка
тракијка
токијка
баскијка
сомалијка
австралијка
тесалијка
ќелијка
бразилијка
нишлијка
танзанијка
кенијка
сардинијка
линијка
телинијка
калифорнијка
олимпијка
аријка
иберијка
либеријка
нигеријка
сиријка
австријка
сијка
спасијка
статијка
византијка
партијка
непартијка
сопартијка
хартијка
софијка
њуделхијка
метохијка
венецијка
патрицијка
кампучијка
шијка
црвеношијка
бојка
одбојка
небојка
тробојка
војка
двојка
девојка
благојка
дојка
радојка
видојка
зојка
милојка
наслојка
станојка
лепојка
опојка
славопојка
жалопојка
песнопојка
спојка
бројка
херојка
кројка
пројка
тројка
стотројка
постројка
сојка
осојка
стојка
постојка
состојка
вујка
буржујка
зујка
алка
маалка
долномаалка
горномаалка
гребалка
бубалка
валка
завалка
навалка
извалка
поизвалка
навивалка
ривалка
сновалка
совалка
свалка
бувалка
сложувалка
мувалка
сонувалка
слагалка
бегалка
облегалка
илегалка
сенегалка
лизгалка
дигалка
бенгалка
ногалка
стоногалка
стругалка
португалка
цедалка
глодалка
феудалка
паѓалка
веалка
гувеалка
греалка
сеалка
вражалка
тажалка
лежалка
држалка
врзалка
наврзалка
пајалка
редосејалка
гимназијалка
феријалка
провинцијалка
стојалка
бакалка
чепкалка
дупкалка
прскалка
кукалка
правосмукалка
шмукалка
сукалка
чукалка
клацкалка
боцкалка
телалка
гватемалка
криминалка
професионалка
интернационалка
палка
запалка
стапалка
непалка
штипалка
црпалка
дупалка
тупалка
генералка
свиралка
удиралка
пиралка
салка
тресалка
писалка
провансалка
русалка
талка
гаталка
заталка
наталка
сметалка
ориенталка
парталка
весталка
пишталка
интелектуалка
катафалка
цицалка
закачалка
ѕвечалка
закопчалка
дупчалка
брчалка
клучалка
опашалка
прашалка
мешалка
бетономешалка
чешалка
нишалка
бришалка
вршалка
слушалка
сушалка
елка
израелка
белка
дебелка
кубелка
велка
ангелка
делка
каделка
наделка
неделка
зделка
изделка
поизделка
панделка
доделка
полјоделка
моделка
фотомоделка
супермоделка
анѓелка
желка
зелка
даниелка
јелка
лелка
паралелка
анелка
ањелка
пелка
копелка
прпелка
шупелка
погорелка
прелка
стрелка
престрелка
гурелка
веселка
бриселка
новоселка
другоселка
едноселка
обожавателка
уживателка
негователка
негувателка
претседателка
потпретседателка
создателка
пријателка
непријателка
пимателка
старателка
писателка
читателка
мечтателка
слушателка
радиослушателка
владетелка
робовладетелка
петелка
поробителка
љубителка
избавителка
управителка
покровителка
градителка
водителка
производителка
книговодителка
раководителка
сметководителка
деловодителка
жителка
сожителка
служителка
тужителка
жалителка
исцелителка
молителка
мислителка
хулителка
бранителка
хранителка
обвинителка
причинителка
исполнителка
прогонителка
усвоителка
дарителка
крводарителка
спасителка
носителка
светителка
просветителка
посетителка
скротителка
известителка
угостителка
смутителка
усреќителка
мачителка
учителка
тешителка
утешителка
извршителка
прекршителка
нарушителка
постелка
венецуелка
фелка
илка
билка
мобилка
дробилка
цивилка
могилка
дилка
адилка
дадилка
садилка
предилка
цедилка
кандилка
пандилка
водилка
родилка
жилка
мазилка
бразилка
везилка
лилка
милка
томилка
смилка
данилка
доилка
стоилка
пилка
рилка
добрилка
острилка
чурилка
василка
гласилка
бесилка
несилка
осилка
босилка
косилка
носилка
брусилка
матилка
пратилка
светилка
престилка
текстилка
постилка
филка
трендафилка
каранфилка
германофилка
цилка
џилка
шилка
болка
јаболка
боболка
забоболка
главоболка
волка
даволка
здаволка
жеволка
врволка
анголка
монголка
мозолка
јолка
колка
наколка
обиколка
заобиколка
николка
светиниколка
приколка
полуприколка
триколка
двоколка
школка
средношколка
молка
цимолка
богомолка
комсомолка
полка
неаполка
овчеполка
монополка
лазарополка
тополка
ролка
портпаролка
тиролка
контролка
булка
кривулка
снегулка
гадулка
радулка
смрдулка
ѓулка
јулка
лулка
мулка
грумулка
марулка
висулка
мрсулка
светулка
невестулка
цуцулка
качулка
џулка
кошулка
жељка
иљка
дамка
замка
јамка
камка
сламка
мамка
намка
панамка
виетнамка
рамка
нарамка
прерамка
презрамка
бајрамка
самка
месопотамка
бахамка
заемка
бемка

академка
земка
туѓоземка
долноземка
горноземка
немка
дремка
премка
семка
џемка
љубимка
вимка
димка
будимка
зимка
кимка
ескимка
анонимка
снимка
видеоснимка
аудиоснимка
едноимка
римка
примка
симка
русимка
тимка
фимка
домка
одломка
постдипломка
агрономка
ромка
громка
томка
питомка
потомка
брмка
дрмка
трмка
пастрмка
наумка
бумка
думка
седумка
зумка
клумка
струмка
осумка
хумка
џумка
шумка
анка
банка
либанка
албанка
југобанка
радобанка
беобанка
жиробанка
чобанка
инвестбанка
кубанка
ванка
јаванка
наванка
никарагванка
стеванка
самозванка
иванка
живанка
тајванка
падованка
радованка
видованка
јованка
милованка
готованка
перванка
литванка
боцванка
ганка
ваганка
паганка
драганка
циганка
поганка
данка
каданка
владанка
богданка
мухамеданка
грозданка
виданка
фиданка
слободанка
орданка
горданка
јорданка
машкуданка
суданка
канаѓанка
граѓанка
благоевграѓанка
белграѓанка
ленинграѓанка
малограѓанка
сограѓанка
присаѓанка
новосаѓанка
швеѓанка
мадриѓанка
охриѓанка
новозеланѓанка
тајланѓанка
холанѓанка
исланѓанка
шкотланѓанка
војвоѓанка
броѓанка
чилеанка
орлеанка
пражанка
норвежанка
индонежанка
снежанка
малтежанка
тунижанка
рижанка
парижанка
божанка
положанка
држанка
санктпетербуржанка
стружанка
занка
лазанка
ќелезанка
резанка
низанка
партизанка
лозанка
сузанка
јанка
гвајанка
трајанка
чајанка
бјанка
арабјанка
државјанка
славјанка
варшавјанка
киевјанка
женевјанка
краковјанка
харковјанка
московјанка
србијанка
грубијанка
индијанка
италијанка
кастилијанка
сицилијанка
пијанка
маријанка
вегетаријанка
стријанка
христијанка
софијанка
венецијанка
талјанка
лилјанка
полјанка
дамјанка
земјанка
темјанка
римјанка
бојанка
двојанка
стојанка
штипјанка
етиопјанка
скопјанка
марјанка
самарјанка
мирјанка
борјанка
дворјанка
подгорјанка
татјанка
саботјанка
корзиканка
републиканка
доминиканка
костариканка
американка
порториканка
африканка
мексиканка
мохиканка
балканка
мароканка
тосканка
луканка
плуканка
пуканка
ланка
валанка
паланка
бланка
казабланка
дланка
деланка
пепеланка
селанка
соселанка
порцеланка
свиланка
миланка
јоланка
арсланка
светланка
манка
фламанка
диманка
муслиманка
голманка
наркоманка
мегаломанка
романка
ароманка
нимфоманка
германка
бурманка
душманка
врањанка
атињанка
солуњанка
конгоанка
тогоанка
панка
копанка
стопанка
спанка
преспанка
шпанка
ранка
каранка
бранка
дебранка
падобранка
гранка
игранка
јадранка
ветеранка
лутеранка
иранка
тиранка
дојранка
горанка
зоранка
кипранка
транка
петранка
странка
истранка
франка
санка
красанка
десанка
босанка
росанка
дусанка
русанка
танка
гатанка
шарлатанка
тибетанка
цветанка
балетанка
сметанка
неаполитанка
британка
мавританка
пуританка
читанка
алтанка
симултанка
спартанка
цртанка
станка
пакистанка
авганистанка
ристанка
белуџистанка
останка
достанка
крстанка
бутанка
лилипутанка
будимпештанка
букурештанка
банаќанка
тибеќанка
таиќанка
сплиќанка
криќанка
тахиќанка
кувајќанка
сопоќанка
египќанка
папуанка
перуанка
фанка
стефанка
ханка
цанка
ацанка
чанка
каракачанка
ирачанка
сараевчанка
кичевчанка
делчевчанка
крушевчанка
валандовчанка
иловчанка
дубровчанка
беровчанка
кратовчанка
кожувчанка
квебечанка
риечанка
лужичанка
личанка
галичанка
англичанка
гевгеличанка
струмичанка
феничанка
виничанка
петричанка
јамајчанка
битолчанка
богданчанка
паланчанка
кривопаланчанка
љубљанчанка
тиранчанка
дојранчанка
кочанчанка
воденчанка
виенчанка
ресенчанка
леринчанка
лондончанка
кочанка
прилепчанка
загрепчанка
дебарчанка
кавадарчанка
чаирчанка
њујорчанка
костурчанка
џанка
азербејџанка
камбоџанка
шанка
алзашанка
прашанка
тексашанка
тиквешанка
подлешанка
велешанка
радовишанка
тунишанка
велшанка
лаошанка
душанка
кукушанка
енка
бенка
шибенка
дробенка
љубенка
венка
равенка
здравенка
невенка
словенка
југословенка
првенка
црвенка
денка
младенка
изведенка
доведенка
преденка
седенка
зденка
најденка
илинденка
монденка
воденка
орденка
чуденка
женка
блаженка
сложенка
зенка
резенка
лозенка
криенка
доајенка
кенка
манекенка
ленка
тажаленка
еленка
зеленка
јеленка
миленка
соленка
членка
земјачленка
менка
заменка
каменка
пламенка
стаменка
јеменка
кременка
семенка
разменка
именка
лименка
стоименка
споменка
ерменка
бизнисменка
игуменка
руменка
брненка
горненка
боенка
пенка
лепенка
купенка
сребренка
добренка
дренка
муренка
сенка
асенка
јасенка
спасенка
ресенка
полусенка
русенка
тенка
кратенка
плетенка
кретенка
најтенка
потенка
стенка
застенка
срастенка
ристенка
рутенка
тутенка
крштенка
ценка
преценка
оценка
преоценка
проценка
печенка
чеченка
пченка
шенка
инка
влаинка
украинка
бинка
слабинка
карабинка
бобинка
робинка
србинка
љубинка
винка
живинка
ладовинка
половинка
боровинка
гинка
драгинка
херцегинка
богинка
глогинка
слугинка
динка
гадинка
илјадинка
дукадинка
младинка
падинка
радинка
градинка
костадинка
единка
грождинка
видинка
блондинка
господинка
удинка
дудинка
бахреинка
снежинка
кожинка
ужинка
ружинка
зинка
кинезинка
рогозинка
лозинка
розинка
набрзинка
грузинка
французинка
гркинка
линка
галинка
севдалинка
калинка
малинка
фалинка
даблинка
треблинка
шиблинка
глинка
велинка
веселинка
детелинка
целинка
илинка
вилинка
милинка
клинка
заклинка
доклинка
долинка
николинка
топлинка
сплинка
берлинка
слинка
маслинка
светлинка
минка
витаминка
доминка
јасминка
осминка
алуминка
шминка
нашминка
нинка
јанинка
планинка
сланинка
зеленинка
трнинка
јаснинка
калоинка
капинка
филипинка
шипинка
ринка
даринка
заринка
маринка
канаринка
захаринка
царинка
добринка
дринка
кадринка
модринка
веринка

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu