Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
позаситени - касетофони
позаситени
штитени
заштитени
незаштитени
восхитени
билтени
пожолтени
антени
работени
заработени
обработени
необработени
вработени
невработени
нововработени
одработени
преработени
разработени
изработени
доработени
сплотени
срамотени
осрамотени
посрамотени
осамотени
потени
препотени
испотени
скротени
партени
вртени
завртени
навртени
одвртени
превртени
испревртени
извртени
свртени
усмртени
намуртени
стени
овластени
неовластени
повластени
напластени
запрепастени
упропастени
обавестени
известени
онесвестени
местени
наместени
преместени
разместени
изместени
надоместени
поместени
сместени
зачестени
позачестени
почестени
обесчестени
користени
искористени
неискористени
чистени
пречистени
прочистени
расчистени
нерасчистени
исчистени
неисчистени
нагостени
костени
вкостени
ожалостени
простени
зацврстени
прицврстени
крстени
вкрстени
прекрстени
скрстени
прстени
запустени
рустени
лутени
налутени
разлутени
нафтени
свештени
вжештени
поништени
уништени
потиштени
изнемоштени
ополномоштени
истоштени
воопштени
повоопштени
соопштени
пуштени
запуштени
напуштени
препуштени
опуштени
допуштени
недопуштени
поопуштени
попуштени
пропуштени
спуштени
распуштени
испуштени
отпуштени
надуени
затруени
отруени
пцуени
чуени
нечуени
прочуени
фени
кафени
кадифени
цени
сарацени
децени
мецени
прецени
оцени
драгоцени
преоцени
скапоцени
најскапоцени
поскапоцени
полускапоцени
процени
сцени
обесцени
потцени
уцени
качени
закачени
прикачени
покачени
искачени
откачени
лачени
наоблачени
излачени
мачени
намачени
измачени
помачени
изедначени
значени
назначени
означени
преиначени
изопачени
врачени
зрачени
озрачени
вештачени
овековечени
свечени
лечени
оддалечени
пооддалечени
одалечени
залечени
облечени
необлечени
преоблечени
соблечени
влечени
завлечени
навлечени
одвлечени
подвлечени
развлечени
извлечени
привлечени
вовлечени
одолговлечени
повлечени
провлечени
свлечени
излечени
гмечени
згмечени
печени
запечени
најзапечени
позапечени
непечени
препечени
најпрепечени
попрепечени
најпечени
новопечени
попечени
испечени
најиспечени
поиспечени
речени
наречени
таканаречени
самонаречени
противречени
изречени
недоречени
пречени
непречени
препречени
попречени
спречени
сечени
засечени
расечени
пресечени
исечени
отсечени
течени
затечени
претечени
отечени
дотечени
потечени
протечени
истечени
оттечени
вообичени
невообичени
жичени
разобличени
преувеличени
обезличени
испаничени
разграничени
ограничени
неограничени
осомничени
бричени
избричени
молчени
замолчени
премолчени
толчени
столчени
истенчени
продлабочени
предочени
кочени
закочени
поплочени
оданочени
неоданочени
воочени
соочени
орочени
насочени
пренасочени
посочени
точени
наточени
преточени
опточени
отточени
назапчени
зграпчени
дупчени
издупчени
продупчени
испупчени
рчени
арчени
изарчени
поарчени
распарчени
огорчени
згрутчени
учени
научени
обучени
подучени
неучени
изучени
приучени
најучени
одлучени
заклучени
вклучени
приклучени
склучени
исклучени
случени
доучени
поучени
проучени
остручени
џени
шени
плашени
заплашени
преплашени
исплашени
уплашени
осиромашени
промашени
прашени
запрашени
застрашени
исчашени
вџашени
решени
грешени
згрешени
погрешени
одрешени
нерешени
разрешени
неразрешени
тешени
утешени
возвишени
вдишени
издишени
лишени
влошени
трошени
дотрошени
потрошени
истрошени
опустошени
вршени
завршени
незавршени
навршени
извршени
неизвршени
довршени
недовршени
совршени
несовршени
посовршени
усовршени
свршени
несвршени
кршени
прекршени
докршени
испокршени
скршени
искршени
поткршени
бушени
избушени
гушени
загушени
задушени
заглушени
пушени
запушени
допушени
пропушени
испушени
рушени
нарушени
разрушени
срушени
сушени
исушени
важни
одважни
неважни
најважни
полноважни
поважни
багажни
сондажни
продажни
малопродажни
купопродажни
лажни
влажни
навлажни
понавлажни
мажни
немажни
омажни
неомажни
ражни
гаражни
долгометражни
краткометражни
кусометражни
истражни
предистражни
фуражни
сажни
пејсажни
тажни
најтажни
монтажни
демонтажни
потажни
репортажни
неизбежни
надежни
безнадежни
градежни
жежни
надлежни
ненадлежни
нежни
најнежни
понежни
снежни
доцнежни
подоцнежни
крајбрежни
бубрежни
мрежни
запрежни
далекосежни
опсежни
далекусежни
платежни
натежни
претежни
отежни
дотежни
стежни
движни
недвижни
подвижни
неподвижни
најподвижни
поподвижни
жижни
ближни
приближни
најприближни
нижни
книжни
безгрижни
верижни
престижни
најпрестижни
попрестижни
достижни
недостижни
должни
надолжни
недолжни
подолжни
побожни
кожни
поткожни
заложни
обложни
вложни
одложни
неодложни
подложни
најподложни
поподложни
сложни
усложни
поусложни
можни
неможни
возможни
невозможни
ножни
ништожни
јужни
најјужни
појужни
заслужни
најзаслужни
услужни
нужни
најнужни
задружни
придружни
кружни
окружни
полукружни
оружни
вооружни
пружни
стружни
базни
вазни
газни
нагазни
згазни
	
подзгазни
казни
приказни
доказни
сказни
отказни
лазни
блазни
заблазни
соблазни
млазни
мазни
замазни
подзамазни
позамазни
намазни
измазни
поизмазни
најмазни
гломазни
помазни
разни
заразни
безобразни
разнообразни
сообразни
дразни
задразни
надразни
раздразни
изразни
разноразни
празни
најпразни
допразни
попразни
испразни
подиспразни
поиспразни
отпразни
полупразни
ќазни
фазни
љубезни
нељубезни
увезни
тркалезни
влезни
железни
излезни
полезни
безполезни
најполезни
пополезни
бесполезни
трпезни
трезни
отрезни
поотрезни
растрезни
порастрезни
истрезни
поистрезни
затезни
чезни
исчезни
визни
девизни
ѕвизни
дизни
лизни
близни
облизни
клизни
слизни
гризни
подгризни
кризни
призни
прецизни
непрецизни
најпрецизни
попрецизни
акцизни
концизни
најконцизни
поконцизни
молзни
солзни
возни
превозни
извозни
највозни
коловозни
повозни
нервозни
најнервозни
понервозни
увозни
религиозни
грандиозни
сериозни
несериозни
најсериозни
посериозни
мистериозни
фуриозни
грациозни
амбициозни
неамбициозни
најамбициозни
поамбициозни
малициозни
тенденциозни
претенциозни
скандалозни
небулозни
бескрупулозни
фамозни
грипозни
грозни
најгрозни
погрозни
ригорозни
најригорозни
поригорозни
порозни
непорозни
прозни
гламурозни
монструозни
виртуозни
рзни
брзни
врзни
обврзни
дрзни
контраверзни
контроверзни
перверзни
мрзни
замрзни
намрзни
одмрзни
подмрзни
премрзни
размрзни
измрзни
смрзни
сојузни
лузни
луксузни
најлуксузни
полуксузни
радиодифузни
конфузни
ини
осмаини
покраини
шаини
бини
бабини
кабини
слабини
рабини
карабини
судбини
трибини
бамбини
шкумбини
особини
србини
турбини
рубини
вини
убавини
лавини
славини
мешавини
обвини
самообвини
пингвини
невини
лачевини
извини
кривини
тековини
белковини
татковини
половини
имовини
новини
суровини
осовини
сервини
гини
загини
згини
изгини
дизгини
маргини
дини
беадини
сеадини
позадини
владини
невладини
антивладини
провладини
меѓувладини
џеладини
младини
падини
градини
садини
бедини
абедини
обедини
дедини
разедини
медини
поедини
соедини
присоедини
хајредини
средини
нуредини
манфредини
муџахедини
абидини
ѕидини
алидини
ајдини
балдини
малдини
години
јагодини
господини
ломбардини
сардини
тардини
тврдини
лудини
ѓини
дукаѓини
беини
милеини
хомеини
исеини
хисеини
усеини
хусеини
протеини
пајажини
должини
содржини
дружини
зини
азини
магазини
подзини
близини
низини
нејзини
бензини
амброзини
брзини
дузини
лимузини
кини
закини
накини
свракини
прекини
бикини
мајкини
банкини
докини
прокини
ќеркини
скини
раскини
искини
откини
поткини
укини
башкини
лини
алини
малини
салини
облини
елини
белини
киселини
аминокиселини
роселини
фелини
целини
пчелини
милини
скаволини
голини
долини
виолини
околини
чиполини
мусолини
дисциплини
топлини
шуплини
теслини
мини
замини
јамини
намини
амфетамини
витамини
мултивитамини
надмини
одмини
емини
големини
мемини
премини
размини
измини
мимини
римини
домини
пиколомини
помини
томини
кармини
термини
мумини
нини
паганини
индонежанини
мезанини
билјанини
планини
главнини
иднини
инвалиднини
роднини
ткаенини
зенини
плетенини
тестенини
недвижнини
празнини
балдинини
престолнини
рамнини
нерамнини
наемнини
отпремнини
закупнини
нагорнини
уписнини
испратнини
зафатнини
покуќнини
мачнини
годишнини
бењини
воини
хероини
пини
капини
филипини
ископини
рини
варварини
бугарини
мандарини
киарини
кијарини
кјарини
карини
марини
нарини
членарини
патарини
старини
царини
оцарини
добрини
грини
евергрини
дрини
керини
балерини
катимерини
катерини
изрини
ширини
дорини
порини
санторини
срини
витрини
доктрини
стрини
пурини
сини
касини
гласини
исини
висини
мисини
најсини
токсини
сенсини
косини
темносини
посини
росини
мерсини
русини
тини
латини
полатини
платини
вдлабнатини
гребнатини
замрзнатини
смрзнатини
пукнатини
урнатини
фратини
евтини
најевтини
поевтини
детини
подетини
петини
третини
десетини
кантини
сантини
расекотини
исекотини
посекотини
комотини
стотини
двестотини
шестотини
четиристотини
седумстотини
осумстотини
деветстотини
петстотини
фотини
мартини
четвртини
албертини
настини
истини
вистини
невистини
овистини
полувистини
пустини
петтини
ефтини
поефтини
будалаштини
сватовштини
вештини
жештини
горештини
будалштини
мудроштини
ветроштини
потрепштини
општини
суштини
домаќини
руини
фини
најфини
делфини
пофини
хини
шахини
магацини
вакцини
манцини
чини
зачини
јачини
начини
сарачини
далечини
месечини
кудичини
величини
количини
    
причини
мајчини
манчини
длабочини
почини
напочини
отпочини
широчини
сочини
височини
турчини
расчини
потчини
пучини
џини
абориџини
ламборџини
шини
башини
машини
старешини
аршини
површини
комбајни
гајни
благајни
содржајни
дизајни
сјајни
најсјајни
посјајни
замајни
знајни
незнајни
сознајни
крајни
бескрајни
трајни
најтрајни
долготрајни
најдолготрајни
подолготрајни
дотрајни
краткотрајни
потрајни
истрајни
тајни
најтајни
потајни
сообраќајни
значајни
безначајни
незначајни
најзначајни
позначајни
стечајни
очајни
случајни
бејни
ненадејни
идејни
зејни
јубилејни
семејни
меѓусемејни
грејни
исејни
усејни
најтрофејни
чејни
убијни
стихијни
бојни
безбојни
еднобојни
разнобојни
непробојни
војни
двојни
развојни
покојни
спокојни
поспокојни
лојни
повеќеслојни
гнојни
опојни
бројни
безбројни
најбројни
малобројни
побројни
многубројни
најмногубројни
помногубројни
прекубројни
малубројни
помалубројни
поројни
тројни
пристојни
непристојни
најпристојни
попристојни
достојни
недостојни
веродостојни
поверодостојни
самостојни
постојни
непостојни
поопстојни
претстојни
бујни
вујни
кујни
струјни
најструјни
пострујни
нечујни
кни
акни
бакни
избакни
квакни
џвакни
гакни
јакни
зајакни
најакни
виндјакни
плакни
заплакни
преплакни
оплакни
исплакни
шлакни
макни
гракни
штракни
истакни
екни
бекни
ѕвекни
одекни
блекни
лелекни
клекни
потклекни
намекни
размекни
омекни
смекни
посмекни
некни
брекни
набрекни
врекни
дирекни
крекни
порекни
упрекни
штрекни
црекни
секни
пресекни
исекни
затекни
икни
викни
навикни
поднавикни
одвикни
подвикни
извикни
привикни
квикни
довикни
провикни
свикни
божикни
бликни
избликни
кликни
никни
наникни
вникни
изникни
поникни
проникни
пикни
рикни
крикни
поттикни
молкни
замолкни
измолкни
смолкни
кокни
скокни
прескокни
искокни
отскокни
потскокни
локни
барокни
ркни
бркни
подбркни
чвркни
џвркни
швркни
изркни
кркни
шмркни
пркни
потпркни
сркни
наштркни
фркни
цркни
гротескни
укни
мјаукни
букни
гукни
гугукни
кукни
клукни
плукни
мукни
шмукни
пукни
напукни
препукни
распукни
штукни
поштукни
чукни
потчукни
шушукни
погребални
глобални
вербални
навални
провални
соблекувални
легални
нелегални
илегални
пирамидални
феудални
идеални
реални
надреални
нереални
пореални
жални
најжални
пожални
универзални
ревијални
тривијални
колегијални
мултимедијални
генијални
колонијални
церемонијални
империјални
материјални
нематеријални
меморијални
територијални
специјални
иницијални
официјални
неофицијални
резиденцијални
преференцијални
диференцијални
есенцијални
потенцијални
егзистенцијални
социјални
асоцијални
несоцијални
психосоцијални
парцијални
комерцијални
некомерцијални
круцијални
лојални
нелојални
најлојални
полојални
фекални
чекални
радикални
најрадикални
порадикални
синдикални
музикални
вертикални
вокални
локални
фискални
минимални
максимални
оптимални
децимални
термални
геотермални
нормални
паранормални
ненормални
најнормални
понормални
формални
неформални
анални
банални
сигнални
феноменални
вагинални
оригинални
неоригинални
маргинални
криминални
терминални
финални
осминафинални
четвртфинални
полуфинални
дијагонални
регионални
тридимензионални
тродимензионални
конфесионални
професионални
непрофесионални
најнепрофесионални
најпрофесионални
високопрофесионални
попрофесионални
сензационални
национални
мултинационални
еднонационални
интернационални
транснационални
меѓунационални
рационални
нерационални
ирационални
најрационални
порационални
традиционални
нетрадиционални
функционални
нефункционални
пофункционални
дисфункционални
конвенционални
неконвенционални
емоционални
пропорционални
институционални
вонинституционални
конституционални
хормонални
персонални
комунални
запални
спални
интегрални
либерални
полиберални
федерални
генерални
минерални
перални
билатерални
унилатерални
трилатерални
мултилатерални
колатерални
спирални
сакрални
орални
корални
морални
неморални
централни
маестрални
магистрални
неутрални
процедурални
рурални
карикатурални
натурални
структурални
парадоксални
тални
фатални
детални
најдетални
подетални
диетални
метални
неметални
витални
највитални
повитални
дигитални
генитални
прегенитални
капитални
читални
дентални
амбиентални
ориентални
ментални
фундаментални
експериментални
сентиментални
моментални
монументални
инструментални
континентални
интерконтинентални
хоризонтални
фронтални
тотални
стални
кристални
брутални
најбрутални
побрутални
проштални
индивидуални
резидуални
сензуални
сексуални
бисексуални
хомосексуални
хетеросексуални
ритуални
интелектуални
евентуални
процентуални
концептуални
текстуални
рафални
автокефални
пофални
катастрофални
епохални
патријархални
чални
венчални
паушални
делни
одделни
неодделни
поодделни
подделни
неделни
двонеделни
еднонеделни
неколкунеделни
определни
разделни
неразделни
оделни
едноделни
пооделни
желни
најжелни
пожелни
непожелни
најнепожелни
принципиелни
непринципиелни
паралелни
темелни
стрелни
прострелни
уселни
последователни
багателни
спомагателни
двигателни
трогателни
влијателни
највлијателни
внимателни
невнимателни
повнимателни
срцепарателни
подготвителни
    
чувствителни
нечувствителни
пречувствителни
најчувствителни
почувствителни
сочувствителни
ослободителни
освежителни
забележителни
незабележителни
најзабележителни
позабележителни
задолжителни
незадолжителни
поразителни
воспалителни
задоволителни
незадоволителни
задолжнителни
обвинителни
дополнителни
исполнителни
доплнителни
сомнителни
олеснителни
доверителни
осигурителни
растителни
пречистителни
значителни
незначителни
позначителни
вклучителни
исклучителни
решителни
нерешителни
порешителни
пастелни
визуелни
аудиовизуелни
мануелни
актуелни
најактуелни
поактуелни
виртуелни
целни
бесцелни
челни
начелни
пчелни
кошелни
билни
лабилни
профитабилни
непрофитабилни
најпрофитабилни
респектабилни
рентабилни
нерентабилни
стабилни
нестабилни
најстабилни
постабилни
дискутабилни
дебилни
кредибилни
флексибилни
пофлексибилни
компатибилни
некомпатибилни
конвертибилни
обилни
најобилни
мобилни
пообилни
правилни
неправилни
најправилни
поправилни
цивилни
сервилни
агилни
неагилни
најагилни
поагилни
родилни
породилни
милни
фебрилни
стерилни
крилни
силни
насилни
ненасилни
несилни
пресилни
присилни
најсилни
правосилни
посилни
фосилни
сетилни
инфантилни
суптилни
текстилни
бацилни
болни
безболни
умноболни
волни
неволни
своеволни
произволни
доволни
задоволни
незадоволни
презадоволни
најзадоволни
позадоволни
недоволни
самоволни
поволни
неповолни
понеповолни
најповолни
поповолни
доброволни
заголни
правоаголни
долни
најдолни
подолни
колни
заколни
наколни
пеколни
преколни
заобиколни
околни
проколни
исколни
подмолни
полни
наполни
изнаполни
неполни
преполни
најполни
дополни
надополни
пополни
исполни
преисполни
потполни
непотполни
попотполни
ролни
патролни
контролни
солни
засолни
подзасолни
алкохолни
безалкохолни
цолни
смислни
жулни
мускулни
лулни
детаљни
подетаљни
недељни
амандамни
селамни
рекламни
пламни
рамни
зарамни
подзарамни
позарамни
подрамни
нерамни
израмни
најрамни
дорамни
порамни
срамни
бесрамни
најсрамни
посрамни
заемни
взаемни
наемни
обемни
пообемни
демни
издемни
божемни
земни
надземни
подземни
преземни
приземни
ѕемни
наѕемни
изѕемни
приемни
едновремни
дремни
спремни
неспремни
стремни
екстремни
најекстремни
поекстремни
темни
затемни
најтемни
отемни
потемни
стемни
постемни
димни
кимни
анонимни
симни
легитимни
нелегитимни
интимни
најинтимни
поинтимни
химни
бездомни
автономни
помни
запомни
напомни
припомни
спомни
наспомни
огромни
скромни
нескромни
најскромни
поскромни
алармни
брмни
грмни
енормни
стрмни
писмни
умни
разумни
неразумни
безумни
конзумни
јумни
најумни
лумни
делумни
клумни
волумни
колумни
љумни
слободоумни
малоумни
поумни
остроумни
шумни
денни
љуботенни
зегинни
они
фараони
бони
џибони
бомбони
тромбони
бонбони
звони
ѕвони
заѕвони
одѕвони
изѕвони
гони
вагони
нагони
махагони
подгони
разгони
изгони
полигони
догони
погони
прогони
дони
монокотиледони
видони
голдони
андони
меѓунардони
кордони
буѓони
меони
пеони
реони
подреони
жони
зони
евзони
комбинезони
сезони
визони
гарнизони
серизони
блузони
авиони
региони
стадиони
адхезиони
кохезиони
дисперзиони
билиони
милиони
трилиони
камиони
антониони
пиони
лампиони
шампиони
вицешампиони
скорпиони
шкорпиони
шпиони
бриони
ембриони
истриони
компресиони
комисиони
пансиони
лосиони
дискусиони
бастиони
афиони
мотивациони
облигациони
рекреациони
канализациони
организациони
амортизациони
компензациони
телекомуникациони
квалификациони
класификациони
идентификациони
апелациони
вентилациони
регулациони
легитимациони
иформациони
информациони
санациони
дискриминациони
окупациони
интеграциони
миграциони
емиграциони
имиграциони
операциони
концентрациони
регистрациони
фрустрациони
експлоатациони
документациони
манифестациони
ситуациони
дискрециони
транзициони
опозициони
коалициони
инвестициони
акциони
реакциони
репродукциони
евиденциони
ночиони
јони
медалјони
баталјони
павилјони
кони
закони
подзакони
озакони
икони
силикони
лексикони
графикони
балкони
фалкони
маркони
берлускони
балони
валони
скалони
салони
талони
еталони
панталони
ешалони
шаблони
тромблони
милони
најлони
клони
заклони
наклони
преклони
приклони
поклони
склони
отклони
колони
пантолони
ваљони
мони
рамони
шамони
демони
лимони
симони
ромони
хормони
канони
кањони
компањони
шампињони
пони
напони
препони
крампони
тампони
шампони
купони
рони
барони
макарони
нарони
оброни
неврони
ескадрони
одрони
закерони
ѕакерони
перони
изрони
ирони
микрони
морони
порони
пророни
срони
патрони
електрони
велтрони
полтрони
хрони
анахрони
сони
расони
порасони
теписони
шансони
досони
персони
тони
трапатони
маратони
тевтони
жетони
пајтони
фељтони
антони
кантони
ентони
килотони
монотони
помонотони
потони
картони
утони
автохтони
мегафони
плафони
телефони
грамофони
микрофони
саксофони
магнетофони
касетофони
	

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu