Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
развенчаваат - прекинуваат
развенчаваат
шаваат
решаваат
грешаваат
згрешаваат
завеваат
навеваат
одвеваат
превеваат
развеваат
извеваат
довеваат
повеваат
провеваат
деваат
задеваат
надеваат
одеваат
додеваат
проѕеваат
залеваат
налеваат
облеваат
влеваат
одлеваат
прелеваат
разлеваат
излеваат
долеваат
надолеваат
одолеваат
полеваат
пролеваат
слеваат
дотлеваат
истлеваат
насмеваат
исмеваат
потсмеваат
соумеваат
зажневаат
нажневаат
наджневаат
изжневаат
ожневаат
дожневаат
пожневаат
сомневаат
посомневаат
запеваат
препеваат
опеваат
пропеваат
распеваат
испеваат
воспеваат
доспеваат
успеваат
неуспеваат
натпеваат
отпеваат
потпеваат
бреваат
збреваат
загреваат
нагреваат
подгреваат
прегреваат
згреваат
изгреваат
пригреваат
огреваат
догреваат
погреваат
угреваат
зазреваат
назреваат
презреваат
дозреваат
созреваат
узреваат
креваат
раскреваат
поткреваат
пореваат
насеваат
расеваат
пресеваат
исеваат
досеваат
посеваат
просеваат
отсеваат
гоштеваат
ноќеваат
заноќеваат
преноќеваат
биваат
забиваат
набиваат
надбиваат
одбиваат
подбиваат
пребиваат
збиваат
зазбиваат
разбиваат
избиваат
обиваат
добиваат
здобиваат
придобиваат
побиваат
пробиваат
убиваат
самоубиваат
завиваат
навиваат
обвиваат
надвиваат
одвиваат
подвиваат
превиваат
развиваат
доразвиваат
поразвиваат
извиваат
оѕвиваат
повиваат
преповиваат
расповиваат
свиваат
увиваат
здиваат
издиваат
преживаат
уживаат
науживаат
поуживаат
презиваат
прозиваат
киваат
изнакиваат
раскиваат
искиваат
чкиваат
одливаат
целиваат
пливаат
запливаат
напливаат
препливаат
допливаат
попливаат
испливаат
натпливаат
отпливаат
сливаат
замиваат
премиваат
измиваат
промиваат
загниваат
нагниваат
згниваат
изгниваат
догниваат
прогниваат
зажниваат
нажниваат
наджниваат
изжниваат
ожниваат
дожниваат
пожниваат
засниваат
запиваат
напиваат
поднапиваат
впиваат
препиваат
опиваат
допиваат
изопиваат
попиваат
пропиваат
заспиваат
наспиваат
распиваат
преспиваат
испиваат
приспиваат
поспиваат
отспиваат
успиваат
натпиваат
отпиваат
превриваат
извриваат
довриваат
зовриваат
подриваат
разриваат
закриваат
прекриваат
прикриваат
покриваат
напокриваат
препокриваат
допокриваат
сокриваат
скриваат
раскриваат
затскриваат
отскриваат
откриваат
разоткриваат
скориваат
затриваат
натриваат
претриваат
протриваат
растриваат
истриваат
поистриваат
уриваат
почиваат
зашиваат
нашиваат
рашиваат
вшиваат
прешиваат
пришиваат
дошиваат
прошиваат
сошиваат
опшиваат
исшиваат
потшиваат
коваат
заковаат
приковаат
оковаат
исковаат
отковаат
потковаат
засноваат
насноваат
основаат
прекроваат
прваат
буваат
бабуваат
побабуваат
навабуваат
изабуваат
озабуваат
задлабуваат
вдлабуваат
издлабуваат
продлабуваат
ослабуваат
доабуваат
заграбуваат
награбуваат
зграбуваат
ограбуваат
орабуваат
порабуваат
свадбуваат
расколебуваат
загребуваат
нагребуваат
изгребуваат
огребуваат
догребуваат
погребуваат
требуваат
затребуваат
притребуваат
употребуваат
злоупотребуваат
истребуваат
увежбуваат
службуваат
заглибуваат
порибуваат
обуваат
преобуваат
закобуваат
прокобуваат
глобуваат
зглобуваат
разглобуваат
робуваат
заробуваат
наробуваат
надробуваат
здробуваат
раздробуваат
издробуваат
поробуваат
пробуваат
опробуваат
испробуваат
собуваат
онеспособуваат
приспособуваат
оспособуваат
врбуваат
нагрбуваат
посрбуваат
загубуваат
изгубуваат
погубуваат
љубуваат
заљубуваат
наљубуваат
вљубуваат
одљубуваат
загрубуваат
нагрубуваат
изгрубуваат
огрубуваат
затрубуваат
раструбуваат
забавуваат
олабавуваат
набавуваат
прибавуваат
обавуваат
згрбавуваат
разубавуваат
окрвавуваат
скрвавуваат
задавуваат
здавуваат
подржавуваат
јавуваат
најавуваат
објавуваат
одјавуваат
изјавуваат
пријавуваат
појавуваат
пројавуваат
спалавуваат
главуваат
заглавуваат
наглавуваат
вглавуваат
обезглавуваат
одоглавуваат
преплавуваат
поплавуваат
прославуваат
споулавуваат
заглупавуваат
оглупавуваат
здравуваат
заздравуваат
наздравуваат
оздравуваат
поздравуваат
отпоздравуваат
вкоравуваат
окоравуваат
опоравуваат
преправуваат
поправуваат
справуваат
обесправуваат
исправуваат
отправуваат
управуваат
самоуправуваат
стравуваат
ставуваат
противставуваат
спротивставуваат
преставуваат
спротиставуваат
доставуваат
изоставуваат
поедноставуваат
поставуваат
запоставуваат
сопоставуваат
воспоставуваат
претпоставуваат
составуваат
претставуваат
штавуваат
одушевуваат
воодушевуваат
здивуваат
заживуваат
вживуваат
надживуваат
преживуваат
изживуваат
оживуваат
доживуваат
проживуваат
соживуваат
испливуваат
отпливуваат
накривуваат
поднакривуваат
искривуваат
посивуваат
спротивуваат
вдовуваат
заковуваат
наковуваат
вковуваат
приковуваат
оковуваат
доковуваат
опковуваат
сковуваат
расковуваат
исковуваат
отковуваат
потковуваат
изјаловуваат
доловуваат
располовуваат
испловуваат
отпловуваат
ословуваат
благословуваат
условуваат
обусловуваат
уловуваат
востановуваат
установуваат
обновуваат
подновуваат
засновуваат
насновуваат
основуваат
обосновуваат
омасовуваат
изврвуваат
здрвуваат
скрвуваат
настрвуваат
зацрвуваат
вцрвуваат
сцрвуваат
оветвуваат
подготвуваат
зготвуваат
изготвуваат
приготвуваат
жртвуваат
пожртвуваат
умртвуваат
напаствуваат
чувствуваат
почувствуваат
сочувствуваат
расчувствуваат
претчувствуваат
бедствуваат
господствуваат
тржествуваат
суштествуваат
чествуваат
учествуваат
соучествуваат
дејствуваат
издејствуваат
воздејствуваат
чинодејствуваат
подејствуваат
содејствуваат
началствуваат
претседателствуваат
покровителствуваат
учителствуваат
безумствуваат
странствуваат
шарлатанствуваат
секретарствуваат
соодветствуваат
претствуваат
љубопитствуваат
присуствуваат
отсуствуваат
чуствуваат
почуствуваат
надувуваат
раздувуваат
оглувуваат
зачувуваат
причувуваат
сочувуваат
исчувуваат
агуваат
благуваат
врагуваат
тагуваат
затагуваат
бегуваат
избегуваат
влегуваат
завлегуваат
навлегуваат
довлегуваат
излегуваат
заизлегуваат
произлегуваат
слегуваат
негуваат
шегуваат
пошегуваат
излизгуваат
пролизгуваат
редигуваат
настригуваат
остригуваат
достригуваат
постригуваат
потстригуваат
допингуваат
спарингуваат
митингуваат
збогуваат
тргуваат
потргуваат
слугуваат
застругуваат
настругуваат
истругуваат
остругуваат
достругуваат
дуваат
навадуваат
извадуваат
загадуваат
згадуваат
задуваат
назадуваат
уназадуваат
зајадуваат
најадуваат
подјадуваат
прејадуваат
разјадуваат
пријадуваат
дојадуваат
појадуваат
заладуваат
завладуваат
надвладуваат
овладуваат
преовладуваат
совладуваат
гладуваат
нагладуваат
разладуваат
изладуваат
покладуваат
ускладуваат
подмладуваат
оладуваат
насладуваат
осмадуваат
надуваат
изненадуваат
надокнадуваат
испадуваат
радуваат
зарадуваат
нарадуваат
забрадуваат
одбрадуваат
заградуваат
наградуваат
обградуваат
вградуваат
надградуваат
одградуваат
подградуваат
преградуваат
разградуваат
изградуваат
доизградуваат
самоизградуваат
приградуваат
оградуваат
доградуваат
израдуваат
искрадуваат
поткрадуваат
порадуваат
настрадуваат
засадуваат
расадуваат
всадуваат
пресадуваат
досадуваат
посадуваат
опсадуваат
зачадуваат
начадуваат
вчадуваат
снабдуваат
обдуваат
оправдуваат
набедуваат
езбедуваат
обезбедуваат
победуваат
убедуваат
разубедуваат
ведуваат
заведуваат
наведуваат
поднаведуваат
надведуваат
одведуваат
подведуваат
преведуваат
	
разведуваат
изведуваат
произведуваат
приведуваат
воведуваат
доведуваат
поведуваат
исповедуваат
проведуваат
спроведуваат
сведуваат
изедуваат
заледуваат
избледуваат
загледуваат
подзагледуваат
позагледуваат
нагледуваат
обгледуваат
вгледуваат
надгледуваат
одгледуваат
прегледуваат
разгледуваат
преразгледуваат
изгледуваат
пригледуваат
огледуваат
недогледуваат
погледуваат
прогледуваат
согледуваат
боледуваат
заболедуваат
наболедуваат
изнаболедуваат
поболедуваат
коледуваат
следуваат
наследуваат
иследуваат
последуваат
проследуваат
редуваат
наредуваат
навредуваат
повредуваат
одредуваат
предодредуваат
подредуваат
прередуваат
разредуваат
приредуваат
доредуваат
споредуваат
распоредуваат
прераспоредуваат
проредуваат
запредуваат
напредуваат
унапредуваат
впредуваат
распредуваат
испредуваат
предупредуваат
средуваат
посредуваат
уредуваат
преуредуваат
суредуваат
наседуваат
доседуваат
поседуваат
заштедуваат
поштедуваат
доцедуваат
исцедуваат
здуваат
одмаздуваат
раздуваат
забраздуваат
избраздуваат
добраздуваат
загнездуваат
вгнездуваат
издуваат
зауздуваат
обуздуваат
разуздуваат
заидуваат
наидуваат
бидуваат
подбидуваат
обидуваат
видуваат
завидуваат
предвидуваат
превидуваат
извидуваат
вчудовидуваат
счудовидуваат
увидуваат
подидуваат
разидуваат
заѕидуваат
наѕидуваат
обѕидуваат
вѕидуваат
подѕидуваат
преѕидуваат
разѕидуваат
изѕидуваат
доѕидуваат
соѕидуваат
зајдуваат
најдуваат
изнајдуваат
пронајдуваат
снајдуваат
дојдуваат
надојдуваат
поддојдуваат
придојдуваат
појдуваат
командуваат
заодуваат
бодуваат
забодуваат
набодуваат
избодуваат
ослободуваат
прободуваат
убодуваат
предводуваат
прилагодуваат
нагодуваат
негодуваат
згодуваат
пригодуваат
погодуваат
спогодуваат
угодуваат
преодуваат
разодуваат
изодуваат
доглодуваат
оплодуваат
расплодуваат
разонодуваат
доодуваат
поодуваат
проодуваат
подуваат
пребродуваат
одродуваат
преродуваат
изродуваат
облагородуваат
породуваат
препородуваат
сродуваат
расходуваат
завардуваат
довардуваат
затврдуваат
потврдуваат
утврдуваат
нагрдуваат
огрдуваат
размрдуваат
измрдуваат
подбудуваат
разбудуваат
возбудуваат
побудуваат
пробудуваат
лудуваат
залудуваат
налудуваат
заблудуваат
полудуваат
набљудуваат
изнудуваат
принудуваат
понудуваат
згрудуваат
расудуваат
пресудуваат
осудуваат
досудуваат
просудуваат
зачудуваат
омеѓуваат
отуѓуваат
омаловажуваат
уважуваат
кажуваат
закажуваат
презакажуваат
накажуваат
прекажуваат
прикажуваат
заприкажуваат
наприкажуваат
изнаприкажуваат
поприкажуваат
докажуваат
покажуваат
скажуваат
раскажуваат
прераскажуваат
искажуваат
доискажуваат
претскажуваат
наткажуваат
преткажуваат
откажуваат
поткажуваат
укажуваат
залажуваат
самозалажуваат
заблажуваат
наблажуваат
разблажуваат
облажуваат
ублажуваат
навлажуваат
овлажуваат
надлажуваат
подлажуваат
прелажуваат
излажуваат
измажуваат
истражуваат
окуражуваат
затажуваат
натажуваат
растажуваат
наежуваат
освежуваат
поосвежуваат
зажежуваат
вжежуваат
залежуваат
належуваат
одлежуваат
забележуваат
набележуваат
одбележуваат
избележуваат
прибележуваат
обележуваат
добележуваат
прележуваат
излежуваат
долежуваат
полежуваат
разнежуваат
обрежуваат
врежуваат
одрежуваат
прережуваат
разрежуваат
изрежуваат
замрежуваат
намрежуваат
смрежуваат
прорежуваат
срежуваат
урамнотежуваат
задвижуваат
раздвижуваат
придвижуваат
наближуваат
зближуваат
приближуваат
оближуваат
доближуваат
излижуваат
долижуваат
замижуваат
нанижуваат
однижуваат
разнижуваат
закнижуваат
прокнижуваат
понижуваат
пронижуваат
снижуваат
самоунижуваат
загрижуваат
згрижуваат
погрижуваат
настрижуваат
острижуваат
дострижуваат
пострижуваат
потстрижуваат
задолжуваат
оддолжуваат
раздолжуваат
издолжуваат
одолжуваат
продолжуваат
обожуваат
заложуваат
наложуваат
сталожуваат
уталожуваат
обложуваат
вложуваат
предложуваат
одложуваат
подложуваат
разложуваат
образложуваат
изложуваат
приложуваат
положуваат
расположуваат
збрложуваат
сложуваат
пресложуваат
суложуваат
занеможуваат
оневозможуваат
овозможуваат
поможуваат
намножуваат
размножуваат
помножуваат
умножуваат
заржуваат
задржуваат
оддржуваат
поддржуваат
здржуваат
издржуваат
самоиздржуваат
воздржуваат
придржуваат
одржуваат
додржуваат
подржуваат
запржуваат
препржуваат
испржуваат
сржуваат
заслужуваат
ислужуваат
дослужуваат
послужуваат
опслужуваат
отслужуваат
услужуваат
здружуваат
раздружуваат
придружуваат
окружуваат
заокружуваат
опкружуваат
разоружуваат
вооружуваат
спружуваат
застружуваат
настружуваат
истружуваат
остружуваат
достружуваат
загазуваат
нагазуваат
подгазуваат
згазуваат
разгазуваат
агуваат
благуваат
врагуваат
тагуваат
затагуваат
бегуваат
избегуваат
влегуваат
завлегуваат
навлегуваат
довлегуваат
излегуваат
заизлегуваат
произлегуваат
слегуваат
негуваат
шегуваат
пошегуваат
излизгуваат
пролизгуваат
редигуваат
настригуваат
остригуваат
достригуваат
постригуваат
потстригуваат
допингуваат
спарингуваат
митингуваат
збогуваат
тргуваат
потргуваат
слугуваат
застругуваат
настругуваат
истругуваат
остругуваат
достругуваат
дуваат
навадуваат
извадуваат
загадуваат
згадуваат
задуваат
назадуваат
уназадуваат
зајадуваат
најадуваат
подјадуваат
прејадуваат
разјадуваат
пријадуваат
дојадуваат
појадуваат
заладуваат
завладуваат
надвладуваат
овладуваат
преовладуваат
совладуваат
гладуваат
нагладуваат
разладуваат
изладуваат
покладуваат
ускладуваат
подмладуваат
оладуваат
насладуваат
осмадуваат
надуваат
изненадуваат
надокнадуваат
испадуваат
радуваат
зарадуваат
нарадуваат
забрадуваат
одбрадуваат
заградуваат
наградуваат
обградуваат
вградуваат
надградуваат
одградуваат
подградуваат
преградуваат
разградуваат
изградуваат
доизградуваат
самоизградуваат
приградуваат
оградуваат
доградуваат
израдуваат
искрадуваат
поткрадуваат
порадуваат
настрадуваат
засадуваат
расадуваат
всадуваат
пресадуваат
досадуваат
посадуваат
опсадуваат
зачадуваат
начадуваат
вчадуваат
снабдуваат
обдуваат
оправдуваат
набедуваат
езбедуваат
обезбедуваат
победуваат
убедуваат
разубедуваат
ведуваат
заведуваат
наведуваат
поднаведуваат
надведуваат
одведуваат
подведуваат
преведуваат
разведуваат
изведуваат
произведуваат
приведуваат
воведуваат
доведуваат
поведуваат
исповедуваат
проведуваат
спроведуваат
сведуваат
изедуваат
заледуваат
избледуваат
загледуваат
подзагледуваат
позагледуваат
нагледуваат
обгледуваат
вгледуваат
надгледуваат
одгледуваат
прегледуваат
разгледуваат
преразгледуваат
изгледуваат
пригледуваат
огледуваат
недогледуваат
погледуваат
прогледуваат
согледуваат
боледуваат
заболедуваат
наболедуваат
изнаболедуваат
поболедуваат
коледуваат
следуваат
наследуваат
иследуваат
последуваат
проследуваат
редуваат
наредуваат
навредуваат
повредуваат
одредуваат
предодредуваат
подредуваат
прередуваат
разредуваат
приредуваат
доредуваат
споредуваат
распоредуваат
прераспоредуваат
проредуваат
запредуваат
напредуваат
унапредуваат
впредуваат
распредуваат
испредуваат
предупредуваат
средуваат
посредуваат
уредуваат
преуредуваат
суредуваат
наседуваат
доседуваат
поседуваат
заштедуваат
поштедуваат
доцедуваат
исцедуваат
здуваат
одмаздуваат
раздуваат
забраздуваат
избраздуваат
добраздуваат
загнездуваат
вгнездуваат
издуваат
зауздуваат
обуздуваат
разуздуваат
заидуваат
наидуваат
бидуваат
подбидуваат
обидуваат
видуваат
завидуваат
предвидуваат
превидуваат
извидуваат
вчудовидуваат
счудовидуваат
увидуваат
подидуваат
разидуваат
заѕидуваат
наѕидуваат
обѕидуваат
вѕидуваат
подѕидуваат
преѕидуваат
разѕидуваат
изѕидуваат
доѕидуваат
соѕидуваат
зајдуваат
најдуваат
изнајдуваат
пронајдуваат
снајдуваат
дојдуваат
надојдуваат
поддојдуваат
придојдуваат
појдуваат
командуваат
    
заодуваат
бодуваат
забодуваат
набодуваат
избодуваат
ослободуваат
прободуваат
убодуваат
предводуваат
прилагодуваат
нагодуваат
негодуваат
згодуваат
пригодуваат
погодуваат
спогодуваат
угодуваат
преодуваат
разодуваат
изодуваат
доглодуваат
оплодуваат
расплодуваат
разонодуваат
доодуваат
поодуваат
проодуваат
подуваат
пребродуваат
одродуваат
преродуваат
изродуваат
облагородуваат
породуваат
препородуваат
сродуваат
расходуваат
завардуваат
довардуваат
затврдуваат
потврдуваат
утврдуваат
нагрдуваат
огрдуваат
размрдуваат
измрдуваат
подбудуваат
разбудуваат
возбудуваат
побудуваат
пробудуваат
лудуваат
залудуваат
налудуваат
заблудуваат
полудуваат
набљудуваат
изнудуваат
принудуваат
понудуваат
згрудуваат
расудуваат
пресудуваат
осудуваат
досудуваат
просудуваат
зачудуваат
омеѓуваат
отуѓуваат
омаловажуваат
уважуваат
кажуваат
закажуваат
презакажуваат
накажуваат
прекажуваат
прикажуваат
заприкажуваат
наприкажуваат
изнаприкажуваат
поприкажуваат
докажуваат
покажуваат
скажуваат
раскажуваат
прераскажуваат
искажуваат
доискажуваат
претскажуваат
наткажуваат
преткажуваат
откажуваат
поткажуваат
укажуваат
залажуваат
самозалажуваат
заблажуваат
наблажуваат
разблажуваат
облажуваат
ублажуваат
навлажуваат
овлажуваат
надлажуваат
подлажуваат
прелажуваат
излажуваат
измажуваат
истражуваат
окуражуваат
затажуваат
натажуваат
растажуваат
наежуваат
освежуваат
поосвежуваат
зажежуваат
вжежуваат
залежуваат
належуваат
одлежуваат
забележуваат
набележуваат
одбележуваат
избележуваат
прибележуваат
обележуваат
добележуваат
прележуваат
излежуваат
долежуваат
полежуваат
разнежуваат
обрежуваат
врежуваат
одрежуваат
прережуваат
разрежуваат
изрежуваат
замрежуваат
намрежуваат
смрежуваат
прорежуваат
срежуваат
урамнотежуваат
задвижуваат
раздвижуваат
придвижуваат
наближуваат
зближуваат
приближуваат
оближуваат
доближуваат
излижуваат
долижуваат
замижуваат
нанижуваат
однижуваат
разнижуваат
закнижуваат
прокнижуваат
понижуваат
пронижуваат
снижуваат
самоунижуваат
загрижуваат
згрижуваат
погрижуваат
настрижуваат
острижуваат
дострижуваат
пострижуваат
потстрижуваат
задолжуваат
оддолжуваат
раздолжуваат
издолжуваат
одолжуваат
продолжуваат
обожуваат
заложуваат
наложуваат
сталожуваат
уталожуваат
обложуваат
вложуваат
предложуваат
одложуваат
подложуваат
разложуваат
образложуваат
изложуваат
приложуваат
положуваат
расположуваат
збрложуваат
сложуваат
пресложуваат
суложуваат
занеможуваат
оневозможуваат
овозможуваат
поможуваат
намножуваат
размножуваат
помножуваат
умножуваат
заржуваат
задржуваат
оддржуваат
поддржуваат
здржуваат
издржуваат
самоиздржуваат
воздржуваат
придржуваат
одржуваат
додржуваат
подржуваат
запржуваат
препржуваат
испржуваат
сржуваат
заслужуваат
ислужуваат
дослужуваат
послужуваат
опслужуваат
отслужуваат
услужуваат
здружуваат
раздружуваат
придружуваат
окружуваат
заокружуваат
опкружуваат
разоружуваат
вооружуваат
спружуваат
застружуваат
настружуваат
истружуваат
остружуваат
достружуваат
загазуваат
нагазуваат
подгазуваат
згазуваат
разгазуваат
изгазуваат
зајазуваат
одлазуваат
разлазуваат
излазуваат
долазуваат
полазуваат
пролазуваат
запазуваат
претпазуваат
заразуваат
образуваат
преобразуваат
вообразуваат
дообразуваат
самообразуваат
сообразуваат
одразуваат
изразуваат
замразуваат
намразуваат
поразуваат
одвезуваат
превезуваат
извезуваат
довезуваат
увезуваат
замезуваат
кнезуваат
загризуваат
нагризуваат
одгризуваат
прегризуваат
изгризуваат
огризуваат
измолзуваат
ползуваат
исползуваат
насолзуваат
превозуваат
извозуваат
загрозуваат
згрозуваат
забрзуваат
избрзуваат
побрзуваат
врзуваат
заврзуваат
наврзуваат
обврзуваат
одврзуваат
подврзуваат
преврзуваат
испреврзуваат
разврзуваат
изврзуваат
доврзуваат
надоврзуваат
поврзуваат
сврзуваат
сојузуваат
контузуваат
окајуваат
покајуваат
раскајуваат
заткајуваат
наткајуваат
вткајуваат
проткајуваат
исткајуваат
уткајуваат
залајуваат
разлајуваат
замајуваат
омајуваат
смајуваат
зачмајуваат
затрајуваат
претрајуваат
дотрајуваат
потрајуваат
истрајуваат
затајуваат
притајуваат
спотајуваат
стајуваат
утајуваат
вообичајуваат
очајуваат
завејуваат
одвејуваат
превејуваат
развејуваат
извејуваат
провејуваат
засмејуваат
насмејуваат
исмејуваат
запејуваат
препејуваат
опејуваат
пропејуваат
распејуваат
испејуваат
натпејуваат
отпејуваат
загрејуваат
подгрејуваат
прегрејуваат
изгрејуваат
огрејуваат
засејуваат
насејуваат
расејуваат
просејуваат
отсејуваат
затријуваат
зашијуваат
вшијуваат
пришијуваат
сошијуваат
опшијуваат
заземјуваат
приземјуваат
обојуваат
војуваат
завојуваат
раздвојуваат
издвојуваат
одвојуваат
подвојуваат
удвојуваат
извојуваат
довојуваат
присвојуваат
освојуваат
посвојуваат
усвојуваат
згојуваат
угојуваат
задојуваат
надојуваат
подојуваат
беспокојуваат
обеспокојуваат
успокојуваат
упокојуваат
наслојуваат
раслојуваат
загнојуваат
нагнојуваат
напојуваат
припојуваат
спојуваат
преспојуваат
забројуваат
набројуваат
вбројуваат
надбројуваат
одбројуваат
пребројуваат
избројуваат
добројуваат
накројуваат
прекројуваат
скројуваат
раскројуваат
стројуваат
настројуваат
растројуваат
престројуваат
постројуваат
устројуваат
преустројуваат
утројуваат
настојуваат
престојуваат
удостојуваат
постојуваат
опстојуваат
претстојуваат
затрујуваат
прострујуваат
бивакуваат
заплакуваат
оплакуваат
поплакуваат
проплакуваат
расплакуваат
исплакуваат
нашлакуваат
пакуваат
препакуваат
спакуваат
распакуваат
ракуваат
чиракуваат
присакуваат
посакуваат
атакуваат
јатакуваат
векуваат
навекуваат
лекуваат
залекуваат
облекуваат
наоблекуваат
преоблекуваат
изоблекуваат
приоблекуваат
соблекуваат
расоблекуваат
пресоблекуваат
завлекуваат
навлекуваат
одвлекуваат
подвлекуваат
развлекуваат
извлекуваат
привлекуваат
вовлекуваат
одолговлекуваат
довлекуваат
повлекуваат
провлекуваат
свлекуваат
излекуваат
доизлекуваат
поизлекуваат
полекуваат
слекуваат
преслекуваат
запекуваат
препекуваат
припекуваат
опекуваат
попекуваат
испекуваат
потпекуваат
нарекуваат
одрекуваат
подрекуваат
пререкуваат
изрекуваат
прорекуваат
засекуваат
насекуваат
расекуваат
пресекуваат
исекуваат
просекуваат
сосекуваат
опсекуваат
отсекуваат
потсекуваат
натекуваат
претекуваат
отекуваат
дотекуваат
потекуваат
протекуваат
растекуваат
истекуваат
зачекуваат
начекуваат
пречекуваат
очекуваат
дочекуваат
опчекуваат
исчекуваат
надвикуваат
развикуваат
извикуваат
предизвикуваат
довикуваат
повикуваат
отповикуваат
свикуваат
владикуваат
ризикуваат
ликуваат
наликуваат
избликуваат
обликуваат
публикуваат
одликуваат
разликуваат
доликуваат
компликуваат
пресликуваат
отсликуваат
војникуваат
фабрикуваат
избрикуваат
добрикуваат
критикуваат
самокритикуваат
искритикуваат
практикуваат
кодификуваат
модификуваат
квалификуваат
преквалификуваат
оквалификуваат
доквалификуваат
дисквалификуваат
персонификуваат
верификуваат
глорификуваат
класификуваат
фалсификуваат
ратификуваат
идентификуваат
неидентификуваат
мистификуваат
штрајкуваат
извалкуваат
заталкуваат
изделкуваат
подмилкуваат
умилкуваат
толкуваат
протолкуваат
растолкуваат
истолкуваат
цинкуваат
поцинкуваат
пророкуваат
затрепкуваат
исчепкуваат
подбркуваат
збркуваат
разбркуваат
избркуваат
побркуваат
паберкуваат
исвиркуваат
досркуваат
истуркуваат
задраскуваат
заплескуваат
наплескуваат
оплескуваат
сплескуваат
исплескуваат
изискуваат
заплискуваат
наплискуваат
расплискуваат
исплискуваат
испискуваат
истискуваат
конфискуваат
напрскуваат
попрскуваат
распрскуваат
испрскуваат
изматкуваат
заплеткуваат
вплеткуваат
преплеткуваат
сплеткуваат
отплеткуваат
сметкуваат
десеткуваат
исчеткуваат
завиткуваат
навиткуваат
одвиткуваат
подвиткуваат
превиткуваат
испревиткуваат
развиткуваат
извиткуваат
довиткуваат
    
свиткуваат
измоткуваат
избуткуваат
стуткуваат
ајдукуваат
исплукуваат
кулукуваат
вшмукуваат
запукуваат
препукуваат
распукуваат
испукуваат
засукуваат
насукуваат
расукуваат
пресукуваат
отсукуваат
усукуваат
отчукуваат
опљачкуваат
замачкуваат
намачкуваат
подмачкуваат
премачкуваат
размачкуваат
измачкуваат
смачкуваат
завлечкуваат
извлечкуваат
свлечкуваат
спречкуваат
збрчкуваат
прислушкуваат
завалуваат
навалуваат
поднавалуваат
провалуваат
нагрвалуваат
згрвалуваат
разгалуваат
погалуваат
замандалуваат
збудалуваат
зажалуваат
нажалуваат
прежалуваат
разжалуваат
пожалуваат
сожалуваат
ужалуваат
закалуваат
прекалуваат
дотркалуваат
стркалуваат
истркалуваат
оттркалуваат
скукалуваат
намалуваат
понамалуваат
премалуваат
смалуваат
запалуваат
самозапалуваат
препалуваат
распалуваат
испалуваат
воспалуваат
потпалуваат
кралуваат
всалуваат
рассалуваат
забаталуваат
спечалуваат
заоблуваат
замаглуваат
смаглуваат
забелуваат
подбелуваат
задебелуваат
здебелуваат
избелуваат
дембелуваат
обелуваат
побелуваат
делуваат
одделуваат
определуваат
предопределуваат
самоопределуваат
распределуваат
прераспределуваат
разделуваат
изделуваат
доделуваат
поделуваат
споделуваат
пожелуваат
намелуваат
втемелуваат
измелуваат
сомелуваат
осмелуваат
спепелуваат
сврелуваат
застрелуваат
истрелуваат
прострелуваат
отстрелуваат
населуваат
раселуваат
вселуваат
развеселуваат
преселуваат
иселуваат
закиселуваат
накиселуваат
скиселуваат
поткиселуваат
доселуваат
отселуваат
спријателуваат
препостелуваат
изобилуваат
вжилуваат
милуваат
замилуваат
намилуваат
одмилуваат
измилуваат
помилуваат
смилуваат
умилуваат
закрилуваат
раскрилуваат
силуваат
засилуваат
подзасилуваат
насилуваат
изнасилуваат
исилуваат
присилуваат
потсилуваат
усилуваат
филуваат
зашилуваат
никлуваат
болуваат
заболуваат
наболуваат
поднаболуваат
зболуваат
разболуваат
оболуваат
доболуваат
поболуваат
ѓаволуваат
дозволуваат
задоволуваат
самозадоволуваат
одоброволуваат
разголуваат
оголуваат
соголуваат
преодолуваат
заколуваат
обиколуваат
заобиколуваат
опколуваат
исколуваат
школуваат
дошколуваат
замолуваат
намолуваат
премолуваат
измолуваат
помолуваат
зашумолуваат
струполуваат
досолуваат
посолуваат
оддиплуваат
здиплуваат
раздиплуваат
додиплуваат
затоплуваат
потоплуваат
стоплуваат
загрлуваат
одгрлуваат
зафрлуваат
нафрлуваат
префрлуваат
дофрлуваат
расфрлуваат
исфрлуваат
натфрлуваат
отфрлуваат
потфрлуваат
уфрлуваат
одвеслуваат
извеслуваат
довеслуваат
замислуваат
подзамислуваат
намислуваат
обмислуваат
пообмислуваат
премислуваат
размислуваат
измислуваат
предомислуваат
помислуваат
промислуваат
смислуваат
осмислуваат
преосмислуваат
засветлуваат
расветлуваат
осветлуваат
просветлуваат
запетлуваат
распетлуваат
забулуваат
одбулуваат
нажулуваат
закашлуваат
накашлуваат
поднакашлуваат
искашлуваат
зачешлуваат
прочешлуваат
расчешлуваат
исчешлуваат
намамуваат
подмамуваат
измамуваат
самоизмамуваат
домамуваат
врамуваат
усрамуваат
урамуваат
самуваат
усамуваат
накалемуваат
наголемуваат
зголемуваат
занемуваат
онемуваат
снемуваат
задремуваат
опремуваат
устремуваат
задимуваат
зимуваат
зазимуваат
презимуваат
иззимуваат
преснимуваат
римуваат
збратимуваат
побратимуваат
штимуваат
наштимуваат
раштимуваат
зајмуваат
позајмуваат
најмуваат
изнајмуваат
стокмуваат
филмуваат
домуваат
задомуваат
одомуваат
удомуваат
полакомуваат
момуваат
замомуваат
намомуваат
отромуваат
припитомуваат
спитомуваат
подјармуваат
загрмуваат
згрмуваат
изгрмуваат
прогрмуваат
накрмуваат
оформуваат
дооформуваат
умуваат
вразумуваат
избезумуваат
изумуваат
кумуваат
одглумуваат
сумуваат
зашумуваат
пошумуваат
бануваат
испогануваат
закануваат
накануваат
вчекануваат
покануваат
ослануваат
рануваат
брануваат
забрануваат
одбрануваат
разбрануваат
награнуваат
разгрануваат
разрануваат
изрануваат
порануваат
застрануваат
настрануваат
распространуваат
отстрануваат
захрануваат
нахрануваат
прехрануваат
прихрануваат
дохрануваат
исхрануваат
потхрануваат
стануваат
застануваат
подзастануваат
настануваат
престануваат
пристануваат
остануваат
заостануваат
подзаостануваат
востануваат
преостануваат
изостануваат
постануваат
состануваат
опстануваат
потстануваат
вкочануваат
скочануваат
нанишануваат
набабнуваат
длабнуваат
грабнуваат
гребнуваат
гибнуваат
шлибнуваат
шибнуваат
набобнуваат
зобнуваат
скубнуваат
јавнуваат
најавнуваат
лавнуваат
мавнуваат
замавнуваат
намавнуваат
одмавнуваат
премавнуваат
размавнуваат
измавнуваат
насмевнуваат
поднасмевнуваат
потсмевнуваат
усмевнуваат
вивнуваат
оддивнуваат
здивнуваат
издивнуваат
воздивнуваат
живнуваат
кивнуваат
пивнуваат
кривнуваат
накривнуваат
тивнуваат
стивнуваат
постивнуваат
ковнуваат
гровнуваат
бувнуваат
збувнуваат
избувнуваат
дувнуваат
оглувнуваат
загнуваат
одбегнуваат
поодбегнуваат
подбегнуваат
пребегнуваат
избегнуваат
прибегнуваат
побегнуваат
жегнуваат
легнуваат
налегнуваат
облегнуваат
подлегнуваат
прилегнуваат
полегнуваат
пренебрегнуваат
прегнуваат
запрегнуваат
напрегнуваат
впрегнуваат
спрегнуваат
распрегнуваат
отпрегнуваат
засегнуваат
пресегнуваат
досегнуваат
посегнуваат
затегнуваат
натегнуваат
притегнуваат
дотегнуваат
потегнуваат
протегнуваат
стегнуваат
растегнуваат
престегнуваат
поистегнуваат
постегнуваат
дигнуваат
издигнуваат
подигнуваат
мигнуваат
намигнуваат
ждригнуваат
стигнуваат
престигнуваат
пристигнуваат
достигнуваат
постигнуваат
одмогнуваат
помогнуваат
смогнуваат
ргнуваат
подвргнуваат
гргнуваат
тргнуваат
претргнуваат
потргнуваат
растргнуваат
истргнуваат
оттргнуваат
гугнуваат
жугнуваат
стругнуваат
назаднуваат
загладнуваат
изгладнуваат
огладнуваат
пладнуваат
паднуваат
западнуваат
нападнуваат
совпаднуваат
припаднуваат
опаднуваат
допаднуваат
пропаднуваат
спаднуваат
распаднуваат
испаднуваат
поспаднуваат
отпаднуваат
потпаднуваат
поткраднуваат
наведнуваат
поднаведнуваат
сведнуваат
зажеднуваат
избледнуваат
погледнуваат
вреднуваат
обезвреднуваат
седнуваат
заседнуваат
наседнуваат
преседнуваат
запоседнуваат
опседнуваат
отседнуваат
збиднуваат
боднуваат
збоднуваат
наводнуваат
одводнуваат
разводнуваат
стврднуваат
мрднуваат
помрднуваат
издуднуваат
завенуваат
подвенуваат
овенуваат
зацрвенуваат
вцрвенуваат
поцрвенуваат
свенуваат
ергенуваат
наергенуваат
денуваат
заденуваат
наденуваат
вденуваат
одденуваат
вледенуваат
разденуваат
наводенуваат
обелоденуваат
зазеленуваат
разеленуваат
раззеленуваат
озеленуваат
позеленуваат
пленуваат
запленуваат
членуваат
зачленуваат
расчленуваат
менуваат
заменуваат
каменуваат
вкаменуваат
скаменуваат
наменуваат
пренаменуваат
одменуваат
оплеменуваат
забременуваат
обременуваат
преобременуваат
осовременуваат
разменуваат
изменуваат
видоизменуваат
именуваат
наименуваат
преименуваат
применуваат
напоменуваат
опоменуваат
споменуваат
променуваат
сменуваат
описменуваат
запенуваат
степенуваат
покренуваат
раскренуваат
поткренуваат
коренуваат
закоренуваат
вкоренуваат
искоренуваат
заесенуваат
присенуваат
вкостенуваат
прстенуваат
преценуваат
оценуваат
преоценуваат
проценуваат
потценуваат
уценуваат
наблажнуваат
навлажнуваат
жежнуваат
натежнуваат
понатежнуваат
претежнуваат
отежнуваат
дотежнуваат
стежнуваат
жижнуваат
усложнуваат
згазнуваат
казнуваат
заблазнуваат
соблазнуваат
замазнуваат
подзамазнуваат
измазнуваат
надразнуваат
раздразнуваат
празнуваат
испразнуваат
отпразнуваат
отрезнуваат
истрезнуваат
исчезнуваат
ѕвизнуваат
лизнуваат
слизнуваат
гризнуваат
рзнуваат
брзнуваат
дрзнуваат
замрзнуваат
одмрзнуваат
подмрзнуваат
премрзнуваат
размрзнуваат
измрзнуваат
смрзнуваат
обвинуваат
самообвинуваат
извинуваат
загинуваат
изгинуваат
обединуваат
разединуваат
соединуваат
присоединуваат
зинуваат
подзинуваат
закинуваат
накинуваат
прекинуваат
	

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu