Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
расечениве - водестиве
расечениве
пресечениве
исечениве
отсечениве
течениве
затечениве
претечениве
отечениве
дотечениве
потечениве
протечениве
истечениве
оттечениве
вообичениве
невообичениве
жичениве
преувеличениве
разграничениве
ограничениве
бричениве
избричениве
молчениве
замолчениве
премолчениве
толчениве
столчениве
истенчениве
кочениве
закочениве
поплочениве
воочениве
соочениве
насочениве
точениве
наточениве
преточениве
отточениве
зграпчениве
дупчениве
продупчениве
испупчениве
рчениве
арчениве
изарчениве
поарчениве
распарчениве
огорчениве
згрутчениве
учениве
научениве
обучениве
подучениве
неучениве
изучениве
приучениве
најучениве
одлучениве
заклучениве
вклучениве
приклучениве
исклучениве
случениве
доучениве
поучениве
плашениве
заплашениве
преплашениве
исплашениве
уплашениве
промашениве
прашениве
запрашениве
застрашениве
решениве
грешениве
згрешениве
погрешениве
тешениве
утешениве
возвишениве
вдишениве
издишениве
лишениве
влошениве
трошениве
дотрошениве
потрошениве
опустошениве
вршениве
завршениве
незавршениве
извршениве
довршениве
недовршениве
совршениве
усовршениве
свршениве
кршениве
прекршениве
докршениве
скршениве
искршениве
бушениве
избушениве
гушениве
загушениве
задушениве
заглушениве
пушениве
запушениве
допушениве
пропушениве
испушениве
рушениве
нарушениве
разрушениве
срушениве
исушениве
важниве
одважниве
неважниве
најважниве
полноважниве
поважниве
багажниве
лажниве
влажниве
мажниве
немажниве
омажниве
неомажниве
гаражниве
истражниве
тажниве
најтажниве
потажниве
надежниве
градежниве
надлежниве
ненадлежниве
нежниве
најнежниве
понежниве
снежниве
доцнежниве
крајбрежниве
запрежниве
платежниве
претежниве
недвижниве
подвижниве
неподвижниве
најподвижниве
поподвижниве
приближниве
најприближниве
книжниве
безгрижниве
верижниве
престижниве
најпрестижниве
попрестижниве
достижниве
недостижниве
должниве
кожниве
поткожниве
одложниве
неодложниве
сложниве
можниве
неможниве
возможниве
невозможниве
ножниве
јужниве
најјужниве
појужниве
заслужниве
нужниве
најнужниве
задружниве
кружниве
оружниве
базниве
вазниве
казниве
приказниве
доказниве
млазниве
мазниве
најмазниве
помазниве
разниве
заразниве
празниве
најпразниве
попразниве
фазниве
љубезниве
нељубезниве
увезниве
тркалезниве
влезниве
железниве
излезниве
полезниве
најполезниве
пополезниве
бесполезниве
затезниве
визниве
девизниве
кризниве
прецизниве
непрецизниве
најпрецизниве
попрецизниве
акцизниве
концизниве
најконцизниве
поконцизниве
возниве
извозниве
највозниве
повозниве
нервозниве
најнервозниве
понервозниве
религиозниве
сериозниве
несериозниве
најсериозниве
посериозниве
мистериозниве
грациозниве
амбициозниве
најамбициозниве
поамбициозниве
грипозниве
грозниве
најгрозниве
погрозниве
порозниве
непорозниве
сојузниве
лузниве
луксузниве
најлуксузниве
полуксузниве
биниве
бабиниве
судбиниве
србиниве
невиниве
половиниве
имовиниве
диниве
владиниве
градиниве
дединиве
срединиве
годиниве
господиниве
должиниве
близиниве
нејзиниве
бензиниве
мајкиниве
ќеркиниве
пчелиниве
долиниве
околиниве
дисциплиниве
топлиниве
витаминиве
големиниве
преминиве
планиниве
главниниве
идниниве
закупниниве
зафатниниве
покуќниниве
годишниниве
варвариниве
бугариниве
стариниве
шириниве
синиве
висиниве
најсиниве
посиниве
русиниве
евтиниве
најевтиниве
поевтиниве
вистиниве
општиниве
суштиниве
финиве
најфиниве
пофиниве
начиниве
далечиниве
причиниве
мајчиниве
височиниве
турчиниве
шиниве
благајниве
сјајниве
најсјајниве
посјајниве
крајниве
бескрајниве
трајниве
најтрајниве
долготрајниве
најдолготрајниве
подолготрајниве
дотрајниве
краткотрајниве
потрајниве
истрајниве
тајниве
најтајниве
потајниве
значајниве
безначајниве
најзначајниве
позначајниве
очајниве
случајниве
ненадејниве
семејниве
убијниве
бојниве
безбојниве
војниве
двојниве
развојниве
покојниве
спокојниве
поспокојниве
гнојниве
опојниве
бројниве
најбројниве
побројниве
многубројниве
пристојниве
непристојниве
најпристојниве
попристојниве
достојниве
недостојниве
веродостојниве
самостојниве
бујниве
вујниве
струјниве
најструјниве
пострујниве
нечујниве
виндјакниве
глобалниве
легалниве
нелегалниве
илегалниве
идеалниве
реалниве
жалниве
најжалниве
пожалниве
универзалниве
колонијалниве
материјалниве
нематеријалниве
специјалниве
официјалниве
неофицијалниве
потенцијалниве
социјалниве
лојалниве
нелојалниве
најлојалниве
полојалниве
музикалниве
вертикалниве
вокалниве
локалниве
фискалниве
децималниве
термалниве
геотермалниве
нормалниве
ненормалниве
најнормалниве
понормалниве
формалниве
баналниве
оригиналниве
неоригиналниве
маргиналниве
финалниве
дијагоналниве
професионалниве
непрофесионалниве
најнепрофесионалниве
најпрофесионалниве
попрофесионалниве
националниве
интернационалниве
рационалниве
најрационалниве
порационалниве
емоционалниве
институционалниве
вонинституционалниве
интегралниве
генералниве
минералниве
билатералниве
трилатералниве
мултилатералниве
спиралниве
коралниве
моралниве
неморалниве
централниве
неутралниве
деталниве
најдеталниве
подеталниве
диеталниве
металниве
виталниве
највиталниве
повиталниве
дигиталниве
амбиенталниве
ориенталниве
експерименталниве
сентименталниве
хоризонталниве
бруталниве
најбруталниве
побруталниве
сензуалниве
сексуалниве
бисексуалниве
хомосексуалниве
хетеросексуалниве
интелектуалниве
евентуалниве
текстуалниве
одделниве
неодделниве
неделниве
едноделниве
желниве
најжелниве
пожелниве
непожелниве
најнепожелниве
паралелниве
темелниве
последователниве
трогателниве
влијателниве
внимателниве
невнимателниве
подготвителниве
чувствителниве
нечувствителниве
задолжителниве
незадолжителниве
дополнителниве
исполнителниве
сомнителниве
значителниве
вклучителниве
исклучителниве
решителниве
нерешителниве
порешителниве
актуелниве
најактуелниве
челниве
билниве
стабилниве
нестабилниве
најстабилниве
постабилниве
дискутабилниве
обилниве
најобилниве
пообилниве
правилниве
	
неправилниве
најправилниве
поправилниве
агилниве
неагилниве
најагилниве
поагилниве
стерилниве
силниве
насилниве
несилниве
присилниве
најсилниве
посилниве
суптилниве
текстилниве
бацилниве
болниве
безболниве
волниве
неволниве
своеволниве
произволниве
доволниве
задоволниве
незадоволниве
недоволниве
поволниве
неповолниве
најповолниве
поповолниве
доброволниве
долниве
најдолниве
подолниве
пеколниве
околниве
подмолниве
полниве
преполниве
најполниве
пополниве
потполниве
непотполниве
патролниве
контролниве
солниве
алкохолниве
безалкохолниве
смислниве
мускулниве
рамниве
нерамниве
најрамниве
порамниве
срамниве
бесрамниве
најсрамниве
посрамниве
обемниве
надземниве
подземниве
приземниве
едновремниве
темниве
најтемниве
потемниве
анонимниве
интимниве
најинтимниве
поинтимниве
автономниве
огромниве
скромниве
нескромниве
најскромниве
поскромниве
алармниве
писмниве
умниве
разумниве
најумниве
делумниве
слободоумниве
поумниве
остроумниве
вагониве
нагониве
реониве
зониве
сезониве
визониве
гарнизониве
авиониве
региониве
адхезиониве
кохезиониве
дисперзиониве
милиониве
пиониве
компресиониве
дискусиониве
афиониве
амортизациониве
идентификациониве
апелациониве
иформациониве
информациониве
дискриминациониве
емиграциониве
експлоатациониве
документациониве
коалициониве
инвестициониве
акциониве
реакциониве
евиденциониве
јониве
закониве
заклониве
напониве
барониве
електрониве
жетониве
монотониве
помонотониве
картониве
телефониве
грамофониве
етапниве
пристапниве
непристапниве
достапниве
недостапниве
џепниве
екипниве
опниве
оклопниве
исцрпниве
најисцрпниве
поисцрпниве
вкупниве
севкупниве
откупниве
групниве
крупниве
најкрупниве
покрупниве
товарниве
стварниве
нестварниве
вулгарниве
благодарниве
неблагодарниве
ударниве
нуклеарниве
линеарниве
пазарниве
поларниве
молекуларниве
васкуларниве
популарниве
непопуларниве
најпопуларниве
попопуларниве
сумарниве
имагинарниве
ветеринарниве
парниве
непарниве
планетарниве
монетарниве
хуманитарниве
санитарниве
унитарниве
дефицитарниве
парламентарниве
интерпарламентарниве
елементарниве
документарниве
верниве
неверниве
северниве
суеверниве
најверниве
поверниве
модерниве
премиерниве
мерниве
намерниве
ненамерниве
злонамерниве
примерниве
прекумерниве
реакционерниве
револуционерниве
бисерниве
интерниве
шеќерниве
вечерниве
збирниве
безобѕирниве
проѕирниве
непроѕирниве
паркирниве
мирниве
немирниве
најмирниве
помирниве
допирниве
умрниве
изборниве
дворниве
изворниве
говорниве
одговорниве
неодговорниве
разговорниве
договорниве
делотворниве
добротворниве
горниве
најгорниве
погорниве
провизорниве
прекорниве
беспрекорниве
покорниве
непокорниве
заморниве
најзаморниве
позаморниве
одморниве
најодморниве
поодморниве
љубоморниве
уморниве
неуморниве
напорниве
пренапорниве
најнапорниве
понапорниве
спорниве
неоспорниве
отпорниве
неотпорниве
огноотпорниве
повторниве
моторниве
просторниве
бурниве
сигурниве
несигурниве
најсигурниве
посигурниве
ажурниве
најажурниве
поажурниве
дежурниве
тмурниве
литературниве
инфраструктурниве
културниве
некултурниве
најкултурниве
покултурниве
фурниве
црниве
најцрниве
поцрниве
гасниве
ужасниве
најужасниве
јасниве
нејасниве
најјасниве
појасниве
ефикасниве
неефикасниве
најефикасниве
поефикасниве
обласниве
гласниве
најгласниве
громогласниве
едногласниве
погласниве
согласниве
класниве
масниве
најмасниве
помасниве
несмасниве
гнасниве
најгнасниве
погнасниве
опасниве
безопасниве
најопасниве
поопасниве
расниве
возрасниве
повозрасниве
прекрасниве
пристрасниве
непристрасниве
иконостасниве
бесниве
небесниве
најбесниве
побесниве
извесниве
неизвесниве
најнеизвесниве
понеизвесниве
најизвесниве
поизвесниве
свесниве
несвесниве
десниве
чудесниве
лесниве
доблесниве
телесниве
најлесниве
полесниве
месниве
песниве
конгресниве
адресниве
интересниве
неинтересниве
пресниве
тесниве
најтесниве
потесниве
процесниве
вонпроцесниве
чесниве
нечесниве
зависниве
независниве
најзависниве
позависниве
описниве
дописниве
корисниве
најкорисниве
покорисниве
бескорисниве
конвексниве
контексниве
авансниве
билансниве
радосниве
пакосниве
пркосниве
жалосниве
целосниве
милосниве
безмилосниве
светлосниве
носниве
безбедносниве
вредносниве
смртоносниве
росниве
мрсниве
усниве
робусниве
вкусниве
невкусниве
највкусниве
повкусниве
искусниве
неискусниве
најискусниве
поискусниве
конусниве
вирусниве
приватниве
додатниве
пријатниве
непријатниве
најпријатниве
попријатниве
веројатниве
неверојатниве
најверојатниве
поверојатниве
платниве
бесплатниве
исплатниве
матниве
најматниве
поматниве
патниве
напатниве
попатниве
одвратниве
повратниве
еднократниве
дваесеткратниве
многукратниве
сеопфатниве
најсеопфатниве
печатниве
рбетниве
соодветниве
двокреветниве
еднокреветниве
трокреветниве
цветниве
анкетниве
летниве
тоалетниве
пролетниве
паметниве
најпаметниве
попаметниве
предметниве
беспредметниве
прометниве
магнетниве
електромагнетниве
конкретниве
дискретниве
најдискретниве
подискретниве
осетниве
квалитетниве
имунитетниве
штетниве
најштетниве
поштетниве
почетниве
итниве
битниве
небитниве
првобитниве
непобитниве
кредитниве
житниве
најитниве
поитниве
опитниве
љубопитниве
испитниве
воспитниве
габаритниве
ситниве
најситниве
поситниве
заштитниве
експлицитниве
компактниве
апстрактниве
контактниве
проектниве
директниве
индиректниве
дефектниве
елегантниве
педантниве
брилијантниве
пикантниве
галантниве
шармантниве
доминантниве
гарантниве
милитантниве
елоквентниве
интелигентниве
евидентниве
еквивалентниве
моментниве
иманентниве
конкурентниве
есконтниве
дисконтниве
страотниве
постраотниве
работниве
неработниве
најработниве
поработниве
животниве
безживотниве
доживотниве
срамотниве
имотниве
нотниве
потниве
експертниве
смртниве
бесмртниве
посмртниве
азбестниве
валутниве
апсолутниве
    
барутниве
регрутниве
присутниве
отсутниве
среќниве
несреќниве
пресреќниве
најсреќниве
посреќниве
божиќниве
моќниве
немоќниве
најмоќниве
помоќниве
ноќниве
куќниве
туниве
аморфниве
доцниве
најдоцниве
подоцниве
облачниве
плачниве
мачниве
стомачниве
двозначниве
рачниве
брачниве
вонбрачниве
своерачниве
мрачниве
најмрачниве
помрачниве
вечниве
долговечниве
човечниве
нечовечниве
најчовечниве
почовечниве
срдечниве
далечниве
најдалечниве
подалечниве
привлечниве
непривлечниве
поединечниве
конечниве
бесконечниве
речниве
противречниве
одречниве
попречниве
месечниве
едномесечниве
просечниве
отсечниве
течниве
библиотечниве
себичниве
несебичниве
обичниве
необичниве
кривичниве
половичниве
магичниве
трагичниве
носталгичниве
логичниве
нелогичниве
најлогичниве
алергичниве
енергичниве
неенергичниве
најенергичниве
периодичниве
базичниве
јазичниве
двојазичниве
ризичниве
личниве
одличниве
различниве
безличниве
виличниве
најличниве
симболичниве
едноличниве
разноличниве
поличниве
меланхоличниве
сличниве
уличниве
хидрауличниве
динамичниве
седмичниве
анемичниве
катаклизмичниве
комичниве
економичниве
најекономичниве
поекономичниве
паничниве
граничниве
страничниве
најизменичниве
циничниве
хармоничниве
ироничниве
најироничниве
поироничниве
хроничниве
парничниве
параноичниве
типичниве
маларичниве
паричниве
цилиндричниве
венеричниве
хистеричниве
изричниве
категоричниве
калоричниве
покалоричниве
еуфоричниве
симетричниве
електричниве
класичниве
најкласичниве
драматичниве
најдраматичниве
проблематичниве
ароматичниве
трауматичниве
фанатичниве
симпатичниве
несимпатичниве
статичниве
рахитичниве
практичниве
најпрактичниве
попрактичниве
тактичниве
нетактичниве
најтактичниве
потактичниве
романтичниве
најромантичниве
поромантичниве
идентичниве
автентичниве
најавтентичниве
поавтентичниве
егзотичниве
најегзотичниве
еротичниве
скептичниве
најскептичниве
еластичниве
нееластичниве
најеластичниве
поеластичниве
пластичниве
фантастичниве
мистичниве
карактеристичниве
најкарактеристичниве
акустичниве
поакустичниве
алчниве
најалчниве
поалчниве
жолчниве
очниве
бочниве
загадочниве
желудочниве
мозочниве
скочниве
даночниве
долгорочниве
порочниве
еднонасочниве
восочниве
точниве
достаточниве
недостаточниве
неточниве
најточниве
поточниве
сточниве
источниве
научниве
бучниве
азбучниве
најбучниве
побучниве
звучниве
надзвучниве
подзвучниве
клучниве
заклучниве
поучниве
стручниве
нестручниве
сегашниве
досегашниве
некогашниве
секогашниве
тогашниве
дотогашниве
тукашниве
домашниве
сиромашниве
годинашниве
вчерашниве
скорашниве
страшниве
бестрашниве
најстрашниве
пострашниве
секадешниве
овдешниве
смешниве
најсмешниве
посмешниве
поранешниве
денешниве
годинешниве
успешниве
најуспешниве
поуспешниве
грешниве
погрешниве
надворешниве
внатрешниве
вентрешниве
утешниве
вишниве
годишниве
двегодишниве
повеќегодишниве
четиригодишниве
тригодишниве
овогодишниве
новогодишниве
долгогодишниве
едногодишниве
петгодишниве
земјишниве
училишниве
мочуришниве
овошниве
раскошниве
тамошниве
понатамошниве
помошниве
завршниве
извршниве
ушниве
воздушниве
великодушниве
рамнодушниве
слушниве
послушниве
непослушниве
најпослушниве
сушниве
бањиве
кампањиве
свињиве
дињиве
тињиве
чехињиве
молњиве
коњиве
луњиве
боиве
развоиве
своиве
моиве
помоиве
хероиве
пороиве
соиве
чоиве
капиве
скапиве
најскапиве
поскапиве
мапиве
арапиве
тапиве
најтапиве
потапиве
настапиве
пристапиве
достапиве
слепиве
шепиве
екипиве
липиве
принципиве
кампиве
рампиве
пумпиве
оклопиве
крпиве
откупиве
поткупиве
лупиве
групиве
трупиве
супиве
рибариве
амбариве
булевариве
натпревариве
пивариве
архивариве
товариве
варвариве
другариве
задругариве
календариве
удариве
пазариве
железариве
лекариве
библиотекариве
сликариве
банкариве
долариве
титулариве
шумариве
денариве
новинариве
планинариве
ветеринариве
морнариве
бунариве
свињариве
париве
атариве
златариве
инветариве
секретариве
инвентариве
нотариве
стариве
најстариве
постариве
поштариве
оџачариве
месечариве
трагичариве
носталгичариве
логичариве
жичариве
јазичариве
физичариве
музичариве
комичариве
граничариве
автомеханичариве
хроничариве
записничариве
електричариве
класичариве
граматичариве
математичариве
етичариве
козметичариве
генетичариве
политичариве
практичариве
тактичариве
романтичариве
оптичариве
пластичариве
статистичариве
акустичариве
графичариве
грнчариве
коњушариве
храбриве
најхрабриве
похрабриве
добриве
најдобриве
подобриве
игриве
кадриве
ведриве
најведриве
поведриве
пудриве
ериве
вериве
севериве
лидериве
видеорекордериве
калуѓериве
вулканизериве
фризериве
премиериве
гарсониериве
ентериериве
шанкериве
брокериве
фудбалериве
бојлериве
мериве
намериве
примериве
инженериве
електроинженериве
пензионериве
акционериве
реакционериве
функционериве
револуционериве
гувернериве
партнериве
опериве
бисериве
аматериве
аквизитериве
актериве
карактериве
волонтериве
дистрибутериве
компјутериве
шеќериве
атмосфериве
вечериве
танчериве
собириве
лириве
немириве
куририве
четириве
манастириве
мокриве
најмокриве
помокриве
искриве
одбориве
избориве
извориве
говориве
заговориве
одговориве
преговориве
разговориве
изговориве
договориве
затвориве
отвориве
добротвориве
амбасадориве
зориве
спонзориве
кориве
чекориве
исчекориве
укориве
пориве
напориве
компресориве
професориве
емулгаториве
иницијаториве
акумулаториве
реформаториве
информаториве
трансформаториве
донаториве
инкасаториве
експериментаториве
евалуаториве
вториве
авториве
депозиториве
инвеститориве
факториве
инспекториве
директориве
секториве
докториве
моториве
просториве
ќориве
фориве
триве
театриве
амфитеатриве
метриве
километриве
итриве
арбитриве
    
најитриве
поитриве
центриве
бистриве
најбистриве
побистриве
министриве
остриве
најостриве
поостриве
буриве
згуриве
бордуриве
меуриве
пуриве
туриве
адвокатуриве
литературиве
експозитуриве
архитектуриве
структуриве
инфраструктуриве
културиве
брошуриве
цифриве
шифриве
сиве
ужасиве
касиве
атласиве
масиве
расиве
иконостасиве
кесиве
придонесиве
успесиве
конгресиве
адресиве
интересиве
поетесиве
процесиве
амбисиве
мисиве
бизнисиве
описиве
дописиве
списиве
уписиве
кексиве
анексиве
авансиве
алијансиве
билансиве
шансиве
осиве
босиве
косиве
најкосиве
покосиве
русокосиве
односиве
соодносиве
износиве
ресурсиве
автобусиве
кусиве
најкусиве
покусиве
синусиве
конусиве
русиве
вирусиве
статусиве
тиве
средбативе
деривативе
хрвативе
делегативе
агрегативе
богативе
најбогативе
побогативе
дативе
кандидативе
мандативе
бајативе
најбајативе
побајативе
сакативе
адвокативе
алативе
плативе
доплативе
исплативе
дипломативе
автомативе
станативе
застанативе
настанативе
престанативе
пристанативе
останативе
преостанативе
изостанативе
постанативе
состанативе
опстанативе
грабнативе
насмевнативе
дувнативе
одбегнативе
пребегнативе
избегнативе
побегнативе
легнативе
подлегнативе
впрегнативе
досегнативе
посегнативе
затегнативе
најзатегнативе
притегнативе
потегнативе
протегнативе
стегнативе
растегнативе
најстегнативе
постегнативе
дигнативе
надигнативе
издигнативе
подигнативе
стигнативе
престигнативе
пристигнативе
достигнативе
постигнативе
помогнативе
трогнативе
тргнативе
претргнативе
потргнативе
растргнативе
истргнативе
оттргнативе
паднативе
западнативе
нападнативе
совпаднативе
припаднативе
опаднативе
допаднативе
пропаднативе
распаднативе
испаднативе
отпаднативе
потпаднативе
наведнативе
погледнативе
седнативе
стврднативе
мрднативе
помрднативе
овенативе
опоменативе
споменативе
раскренативе
натежнативе
претежнативе
исчезнативе
лизнативе
гризнативе
признативе
најпризнативе
познативе
запознативе
непознативе
препознативе
најпознативе
попознативе
распознативе
замрзнативе
одмрзнативе
премрзнативе
измрзнативе
смрзнативе
кинативе
прекинативе
непрекинативе
испрекинативе
скинативе
раскинативе
искинативе
откинативе
укинативе
минативе
заминативе
наминативе
надминативе
одминативе
преминативе
разминативе
изминативе
поминативе
настинативе
починативе
шинативе
бакнативе
зајакнативе
испакнативе
најиспакнативе
поиспакнативе
истакнативе
најистакнативе
поистакнативе
одекнативе
порекнативе
затекнативе
стекнативе
викнативе
навикнативе
извикнативе
привикнативе
поттикнативе
скокнативе
прескокнативе
отскокнативе
потскокнативе
плукнативе
пукнативе
напукнативе
чукнативе
проколнативе
симнативе
спомнативе
експонативе
тонативе
потонативе
капнативе
напнативе
закрепнативе
непипнативе
зарипнативе
сопнативе
дупнативе
врнативе
заврнативе
наврнативе
преврнативе
разврнативе
прегрнативе
урнативе
разурнативе
нурнативе
изгаснативе
спласнативе
зараснативе
нараснативе
израснативе
дораснативе
пораснативе
блеснативе
виснативе
надвиснативе
накиснативе
втиснативе
притиснативе
потиснативе
распрснативе
згуснативе
одгатнативе
светнативе
наметнативе
вметнативе
сретнативе
пресретнативе
голтнативе
брцнативе
почнативе
започнативе
отпочнативе
скршнативе
телепативе
ративе
демокративе
елаборативе
инспекторативе
резултативе
зафативе
опфативе
деветиве
креветиве
советиве
светиве
најсветиве
посветиве
диетиве
брикетиве
анкетиве
букетиве
тоалетиве
излетиве
билетиве
метиве
предметиве
прометиве
канетиве
поканетиве
планетиве
бранетиве
забранетиве
одбранетиве
разгранетиве
неразгранетиве
поранетиве
распространетиве
отстранетиве
хранетиве
нахранетиве
прехранетиве
прихранетиве
исхранетиве
вкочанетиве
магнетиве
електромагнетиве
обезвреднетиве
наводнетиве
вцрвенетиве
разденетиве
наводенетиве
обелоденетиве
женетиве
неженетиве
оженетиве
неоженетиве
пленетиве
запленетиве
зачленетиве
расчленетиве
заменетиве

наменетиве
одменетиве
осовременетиве
разменетиве
изменетиве
неизменетиве
видоизменетиве
применетиве
променетиве
непроменетиве
сменетиве
сенетиве
засенетиве
ценетиве
преценетиве
оценетиве
проценетиве
потценетиве
уценетиве
казнетиве
неказнетиве
раздразнетиве
испразнетиве
обвинетиве
извинетиве
обединетиве
соединетиве
царинетиве
оцаринетиве
префинетиве
зачинетиве
сочинетиве
полнетиве
наполнетиве
преполнетиве
дополнетиве
надополнетиве
исполнетиве
засолнетиве
рамнетиве
израмнетиве
затемнетиве
гонетиве
прогонетиве
озаконетиве
наклонетиве
поцрнетиве
објаснетиве
разјаснетиве
изјаснетиве
појаснетиве
олеснетиве
стеснетиве
ситнетиве
раситнетиве
збунетиве
побунетиве
доцнетиве
задоцнетиве
поетиве
петиве
третиве
десетиве
посетиве
антиквитетиве
универзитетиве
квалитетиве
комитетиве
имунитетиве
идентитетиве
капацитетиве
факултетиве
естетиве
штетиве
буџетиве
слоевитиве
шеговитиве
ридовитиве
лековитиве
сликовитиве
кредитиве
бандитиве
депозитиве
космополитиве
знаменитиве
вистинитиве
невистинитиве
законитиве
питиве
опитиве
испитиве
габаритиве
разборитиве
ситиве
заштитиве
восхитиве
бајтиве
активе
апстрактиве
контактиве
фактиве
објективе
проективе
аспективе
архитективе
афективе
дефективе
ноктиве
жолтиве
најжолтиве
пожолтиве
нултиве
брилијантиве
амбулантиве
милитантиве
агентиве
диригентиве
енергентиве
детергентиве
инцидентиве
студентиве
лентиве
еквивалентиве
парламентиве
елементиве
експериментиве
сентиментиве
моментиве
аргументиве
документиве
депонентиве
рентиве
процентиве
хоризонтиве
дисконтиве
фунтиве
работиве
животиве
идиотиве
котиве
имотиве
нотиве
банкнотиве
селекторотиве
концептиве
четвртиве
експертиве
аортиве
цртиве
пругастиве
областиве
властиве
мастиве
пастиве
возрастиве
вестиве
вероисповестиве
свестиве
несвестиве
водестиве
	

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu