Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
противеше - алјоз
противеше
ловеше
пловеше
запловеше
впловеше
препловеше
испловеше
отпловеше
благословеше
уловеше
востановеше
установеше
обновеше
готвеше
подготвеше
зготвеше
изготвеше
приготвеше
вадеше
извадеше
гадеше
загадеше
дадеше
зададеше
наддадеше
оддадеше
предадеше
раздадеше
издадеше
создадеше
додадеше
подадеше
продадеше
препродадеше
распродадеше
уназадеше
јадеше
најадеше
прејадеше
пријадеше
дојадеше
ладеше
заладеше
разладеше
кладеше
ускладеше
изненадеше
надокнадеше
градеше
заградеше
вградеше
надградеше
преградеше
разградеше
изградеше
оградеше
доградеше
крадеше
прикрадеше
украдеше
садеше
засадеше
расадеше
всадеше
пресадеше
досадеше
посадеше
снабдеше
лебдеше
обезбедеше
победеше
убедеше
разубедеше
заведеше
наведеше
одведеше
преведеше
разведеше
изведеше
произведеше
приведеше
воведеше
доведеше
поведеше
проведеше
спроведеше
сведеше
изедеше
избледеше
следеше
наследеше
редеше
наредеше
вредеше
навредеше
повредеше
одредеше
прередеше
разредеше
споредеше
проредеше
унапредеше
предупредеше
средеше
уредеше
седеше
штедеше
заштедеше
исцедеше
одмаздеше
идеше
бидеше
обидеше
видеше
предвидеше
извидеше
увидеше
отидеше
разотидеше
најдеше
изнајдеше
пронајдеше
дојдеше
надојдеше
појдеше
одеше
заодеше
бодеше
набодеше
избодеше
ослободеше
прободеше
водеше
предводеше
раководеше
годеше
прилагодеше
погодеше
спогодеше
преодеше
изодеше
оплодеше
разонодеше
доодеше
поодеше
проодеше
родеше
породеше
препородеше
претходеше
вардеше
тврдеше
потврдеше
утврдеше
смрдеше
будеше
разбудеше
возбудеше
побудеше
нудеше
изнудеше
принудеше
понудеше
трудеше
судеше
расудеше
пресудеше
осудеше
досудеше
просудеше
студеше
пристудеше
чудеше
зачудеше
вееше
завееше
одвееше
развееше
живееше
заживееше
преживееше
доживееше
проживееше
провееше
владееше
завладееше
здодееше
гордееше
лееше
налееше
прелееше
разлееше
излееше
долееше
одолееше
пролееше
тлееше
смееше
засмееше
насмееше
несмееше
исмееше
умееше
жеднееше
зеленееше
жнееше
тежнееше
ожнееше
синееше
беснееше
пееше
запееше
препееше
опееше
пропееше
распееше
испееше
успееше
натпееше
отпееше
сребрееше
грееше
загрееше
подгрееше
прегрееше
изгрееше
огрееше
угрееше
ветрееше
сееше
засееше
просееше
важеше
уважеше
кажеше
закажеше
презакажеше
прикажеше
докажеше
покажеше
раскажеше
искажеше
откажеше
укажеше
лажеше
залажеше
ублажеше
прелажеше
излажеше
истражеше
тажеше
растажеше
ежеше
наежеше
освежеше
дожежеше
лежеше
бележеше
забележеше
одбележеше
прибележеше
обележеше
снежеше
режеше
прережеше
изрежеше
прорежеше
тежеше
движеше
задвижеше
раздвижеше
придвижеше
лижеше
ближеше
приближеше
излижеше
книжеше
прокнижеше
понижеше
снижеше
грижеше
загрижеше
згрижеше
должеше
задолжеше
оддолжеше
раздолжеше
издолжеше
продолжеше
наложеше
обложеше
вложеше
одложеше
подложеше
разложеше
образложеше
изложеше
положеше
сложеше
можеше
неможеше
овозможеше
множеше
размножеше
ржеше
заржеше
држеше
задржеше
поддржеше
издржеше
воздржеше
придржеше
одржеше
додржеше
содржеше
пржеше
запржеше
препржеше
испржеше
разјужеше
служеше
заслужеше
ислужеше
богослужеше
дослужеше
послужеше
опслужеше
отслужеше
дружеше
здружеше
раздружеше
придружеше
кружеше
заокружеше
опкружеше
разоружеше
вооружеше
пружеше
тужеше
газеше
прегазеше
разгазеше
изгазеше
лазеше
одлазеше
разлазеше
излазеше
долазеше
полазеше
пролазеше
преобразеше
одразеше
изразеше
мразеше
замразеше
поразеше
везеше
превезеше
извезеше
увезеше
влезеше
навлезеше
излезеше
произлезеше
наслезеше
гризеше
загризеше
одгризеше
прегризеше
изгризеше
ползеше
доползеше
проползеше
исползеше
возеше
развозеше
извозеше
повозеше
провозеше
грозеше
загрозеше
згрозеше
врзеше
заврзеше
обврзеше
одврзеше
преврзеше
изврзеше
поврзеше
сврзеше
мрзеше
биеше
забиеше
набиеше
одбиеше
подбиеше
збиеше
разбиеше
избиеше
обиеше
добиеше
здобиеше
придобиеше
побиеше
пробиеше
убиеше
виеше
навиеше
надвиеше
развиеше
извиеше
свиеше
миеше
замиеше
измиеше
гниеше
изгниеше
пиеше
напиеше
впиеше
препиеше
припиеше
опиеше
допиеше
пропиеше
спиеше
заспиеше
наспиеше
преспиеше
испиеше
поспиеше
отспиеше
отпиеше
риеше
вриеше
превриеше
зовриеше
криеше
прекриеше
прикриеше
покриеше
сокриеше
откриеше
разоткриеше
триеше
затриеше
шиеше
зашиеше
вшиеше
пришиеше
сошиеше
опшиеше
приземјеше
навалеше
галеше
разгалеше
погалеше
жалеше
зажалеше
нажалеше
прежалеше
разжалеше
пожалеше
намалеше
палеше
запалеше
испалеше
потпалеше
фалеше
пофалеше
белеше
здебелеше
побелеше
велеше
делеше
одделеше
определеше
распределеше
разделеше
развиделеше
доделеше
поделеше
мелеше
темелеше
измелеше
сомелеше
осмелеше
селеше
населеше
вселеше
веселеше
развеселеше
преселеше
иселеше
доселеше
отселеше
болеше
разболеше
оболеше
поболеше
	
дозволеше
колеше
заколеше
заобиколеше
молеше
замолеше
премолеше
измолеше
помолеше
топлеше
затоплеше
мислеше
замислеше
обмислеше
премислеше
размислеше
измислеше
предомислеше
помислеше
промислеше
смислеше
осмислеше
светлеше
засветлеше
расветлеше
осветлеше
меше
мамеше
намамеше
измамеше
срамеше
земеше
заземеше
превземеше
одземеше
преземеше
изземеше
зголемеше
дремеше
задремеше
опремеше
стремеше
примеше
попримеше
позајмеше
најмеше
изнајмеше
полакомеше
припитомеше
грмеше
загрмеше
прогрмеше
изумеше
глумеше
одглумеше
двоумеше
канеше
заканеше
поканеше
бранеше
забранеше
одбранеше
гранеше
разгранеше
поранеше
распространеше
отстранеше
хранеше
нахранеше
прехранеше
прихранеше
исхранеше
станеше
застанеше
настанеше
престанеше
пристанеше
останеше
преостанеше
изостанеше
постанеше
состанеше
опстанеше
грабнеше
замавнеше
насмевнеше
воздивнеше
кивнеше
постивнеше
дувнеше
одбегнеше
пребегнеше
избегнеше
побегнеше
легнеше
подлегнеше
впрегнеше
досегнеше
посегнеше
тегнеше
затегнеше
притегнеше
потегнеше
стегнеше
растегнеше
издигнеше
подигнеше
стигнеше
престигнеше
пристигнеше
достигнеше
постигнеше
помогнеше
тргнеше
претргнеше
потргнеше
растргнеше
истргнеше
оттргнеше
паднеше
западнеше
нападнеше
совпаднеше
припаднеше
опаднеше
допаднеше
пропаднеше
распаднеше
испаднеше
отпаднеше
потпаднеше
наведнеше
погледнеше
обезвреднеше
седнеше
поседнеше
збиднеше
наводнеше
мрднеше
помрднеше
овенеше
црвенеше
вцрвенеше
поцрвенеше
разденеше
наводенеше
обелоденеше
женеше
оженеше
зеленеше
раззеленеше
озеленеше
позеленеше
пленеше
запленеше
зачленеше
расчленеше
заменеше
наменеше
одменеше
осовременеше
разменеше
изменеше
видоизменеше
применеше
опоменеше
променеше
сменеше
раскренеше
сенеше
засенеше
ценеше
преценеше
оценеше
проценеше
потценеше
уценеше
наблажнеше
натежнеше
претежнеше
отежнеше
казнеше
дразнеше
раздразнеше
испразнеше
исчезнеше
лизнеше
гризнеше
замрзнеше
одмрзнеше
обвинеше
извинеше
обединеше
соединеше
кинеше
прекинеше
скинеше
раскинеше
откинеше
укинеше
заминеше
наминеше
надминеше
одминеше
преминеше
разминеше
изминеше
поминеше
царинеше
оцаринеше
стинеше
настинеше
чинеше
зачинеше
сочинеше
шинеше
бакнеше
зајакнеше
истакнеше
одекнеше
порекнеше
секнеше
пресекнеше
текнеше
затекнеше
потекнеше
истекнеше
викнеше
навикнеше
извикнеше
привикнеше
пребликнеше
наникнеше
возникнеше
поникнеше
рикнеше
поттикнеше
шикнеше
скокнеше
прескокнеше
отскокнеше
потскокнеше
напукнеше
колнеше
заколнеше
проколнеше
полнеше
наполнеше
преполнеше
дополнеше
надополнеше
исполнеше
засолнеше
рамнеше
израмнеше
самнеше
осамнеше
затемнеше
стемнеше
постемнеше
скимнеше
симнеше
спомнеше
ѕвонеше
гонеше
прогонеше
озаконеше
наклонеше
ронеше
тонеше
потонеше
закрепнеше
скипнеше
сопнеше
дупнеше
врнеше
заврнеше
наврнеше
подврнеше
преврнеше
попреврнеше
разврнеше
прегрнеше
корнеше
разурнеше
нурнеше
црнеше
оцрнеше
поцрнеше
изгаснеше
објаснеше
разјаснеше
изјаснеше
појаснеше
спласнеше
раснеше
зараснеше
нараснеше
разраснеше
израснеше
дораснеше
пораснеше
блеснеше
одблеснеше
олеснеше
стеснеше
виснеше
надвиснеше
накиснеше
втиснеше
притиснеше
потиснеше
распрснеше
згуснеше
одгатнеше
светнеше
наметнеше
вметнеше
сретнеше
пресретнеше
ситнеше
раситнеше
голтнеше
утнеше
бунеше
збунеше
побунеше
ѕунеше
доцнеше
задоцнеше
брцнеше
домачнеше
почнеше
започнеше
отпочнеше
џрџнеше
скршнеше
боеше
обоеше
двоеше
раздвоеше
издвоеше
одвоеше
подвоеше
освоеше
посвоеше
усвоеше
доеше
задоеше
надоеше
подоеше
успокоеше
припоеше
споеше
преспоеше
роеше
нароеше
броеше
наброеше
одброеше
преброеше
изброеше
кроеше
скроеше
строеше
построеше
стоеше
постоеше
состоеше
опстоеше
претстоеше
капеше
прокапеше
наскапеше
раскапеше
искапеше
стапеше
застапеше
престапеше
истапеше
пристапеше
достапеше
постапеше
отстапеше
лепеше
залепеше
налепеше
одлепеше
прилепеше
слепеше
заслепеше
крепеше
поткрепеше
цепеше
зацепеше
расцепеше
исцепеше
зачепеше
отчепеше
расипеше
штипеше
склопеше
расклопеше
топеше
натопеше
потопеше
растопеше
крпеше
закрпеше
трпеше
претрпеше
црпеше
исцрпеше
дупеше
издупеше
купеше
откупеше
поткупеше
лупеше
излупеше
пупеше
пропупеше
реше
рибареше
вареше
завареше
превареше
товареше
натовареше
претовареше
растовареше
истовареше
крвареше
раскрвареше
свареше
оствареше
заблагодареше
подареше
господареше
стражареше
пазареше
насамареше
занемареше
пареше
попареше
спареше
распареше
застареше
набабреше
обесхрабреше
дебреше
одобреше
подобреше
едреше
проведреше
бодреше
удреше
судреше
береше
набереше
одбереше
подбереше
избереше
прибереше
собереше
вереше
завереше
изневереше
проневереше
овереше
довереше
повереше
провереше
увереше
дереше
одереше
мереше
одмереше
премереше
измереше
переше
запереше
впереше
трепереше
затрепереше
испереше
свечереше
свиреше
засвиреше
отсвиреше
намиреше
подмиреше
вознемиреше
помиреше
смиреше
засиреше
ширеше
раширеше
проширеше
умреше
    
ореше
бореше
збореше
избореше
собореше
говореше
наговореше
одговореше
изговореше
приговореше
договореше
затвореше
претвореше
отвореше
раствореше
гореше
жагореше
загореше
прегореше
разгореше
изгореше
догореше
согореше
дрдореше
разореше
обзореше
прекореше
чекореше
пречекореше
покореше
укореше
одмореше
измореше
љубомореше
мрмореше
промрмореше
умореше
спореше
оспореше
успореше
повтореше
стореше
престореше
пристореше
запреше
сопреше
проветреше
остреше
наостреше
изостреше
осигуреше
докусуреше
туреше
претуреше
истуреше
гасеше
гласеше
нагласеше
прогласеше
согласеше
спасеше
красеше
украсеше
обесеше
месеше
замесеше
несеше
занесеше
нанесеше
внесеше
однесеше
поднесеше
пренесеше
разнесеше
изнесеше
принесеше
донесеше
придонесеше
понесеше
пронесеше
снесеше
тресеше
затресеше
потресеше
протресеше
стресеше
растресеше
висеше
зависеше
извисеше
косеше
покосеше
пркосеше
носеше
сносеше
росеше
проросеше
просеше
запросеше
испросеше
апсеше
уапсеше
замрсеше
кусеше
вкусеше
скусеше
збогатеше
клатеше
заклатеше
платеше
наплатеше
доплатеше
исплатеше
претплатеше
отплатеше
уплатеше
патеше
пропатеше
упатеше
вратеше
одвратеше
повратеше
кратеше
скратеше
пратеше
препратеше
допратеше
испратеше
фатеше
зафатеше
прифатеше
дофатеше
опфатеше
сфатеше
потфатеше
печатеше
запечатеше
препечатеше
испечатеше
отпечатеше
ветеше
клеветеше
светеше
засветеше
осветеше
посветеше
просветеше
плетеше
заплетеше
преплетеше
исплетеше
метеше
паметеше
запаметеше
опаметеше
зашеметеше
осетеше
посетеше
штетеше
обештетеше
оштетеше
китеше
накитеше
заситеше
штитеше
заштитеше
жолтеше
пожолтеше
работеше
заработеше
обработеше
вработеше
одработеше
преработеше
разработеше
изработеше
доработеше
кикотеше
срамотеше
осрамотеше
посрамотеше
потеше
препотеше
шепотеше
зашепотеше
прошепотеше
испотеше
скротеше
вртеше
завртеше
навртеше
одвртеше
превртеше
извртеше
свртеше
овластеше
повластеше
запрепастеше
растеше
известеше
онесвестеше
местеше
преместеше
изместеше
надоместеше
поместеше
сместеше
честеше
обесчестеше
користеше
искористеше
чистеше
пречистеше
прочистеше
исчистеше
гостеше
нагостеше
простеше
зацврстеше
прицврстеше
крстеше
вкрстеше
прекрстеше
лутеше
залутеше
налутеше
разлутеше
трештеше
поништеше
уништеше
соопштеше
пуштеше
запуштеше
напуштеше
препуштеше
опуштеше
допуштеше
попуштеше
пропуштеше
спуштеше
распуштеше
испуштеше
отпуштеше
преноќеше
сноќеше
зуеше
зазуеше
прозуеше
блуеше
изблуеше
наплуеше
труеше
затруеше
отруеше
струеше
проструеше
пцуеше
чуеше
прочуеше
квачеше
качеше
закачеше
прикачеше
покачеше
искачеше
откачеше
лачеше
облачеше
излачеше
плачеше
заплачеше
оплачеше
расплачеше
исплачеше
мачеше
намачеше
измачеше
помачеше
изедначеше
значеше
означеше
преиначеше
изопачеше
врачеше
зрачеше
озрачеше
посмрачеше
пешачеше
ечеше
лечеше
залечеше
облечеше
соблечеше
влечеше
завлечеше
навлечеше
одвлечеше
подвлечеше
извлечеше
привлечеше
вовлечеше
одолговлечеше
повлечеше
провлечеше
свлечеше
излечеше
клечеше
гмечеше
згмечеше
печеше
запечеше
препечеше
испечеше
речеше
наречеше
противречеше
одречеше
изречеше
пречеше
препречеше
попречеше
спречеше
сечеше
засечеше
расечеше
пресечеше
исечеше
отсечеше
течеше
затечеше
претечеше
пелтечеше
пропелтечеше
отечеше
дотечеше
потечеше
протечеше
стечеше
растечеше
истечеше
оттечеше
личеше
заличеше
преувеличеше
паничеше
разграничеше
ограничеше
предничеше
бричеше
избричеше
молчеше
замолчеше
премолчеше
толчеше
столчеше
истенчеше
сведочеше
посведочеше
предочеше
кочеше
закочеше
поплочеше
воочеше
соочеше
насочеше
точеше
наточеше
преточеше
отточеше
зграпчеше
дупчеше
продупчеше
испупчеше
рчеше
арчеше
изарчеше
поарчеше
распарчеше
учеше
научеше
бучеше
обучеше
звучеше
подучеше
изучеше
одлучеше
заклучеше
вклучеше
приклучеше
исклучеше
случеше
поучеше
плашеше
заплашеше
преплашеше
исплашеше
промашеше
прашеше

запрашеше
застрашеше
решеше
грешеше
згрешеше
погрешеше
тешеше
утешеше
дишеше
задишеше
вдишеше
издишеше
лишеше
запишеше
впишеше
препишеше
припишеше
опишеше
пропишеше
испишеше
отпишеше
потпишеше
бришеше
забришеше
пребришеше
избришеше
влошеше
трошеше
дотрошеше
потрошеше
опустошеше
вршеше
завршеше
извршеше
довршеше
усовршеше
свршеше
кршеше
прекршеше
докршеше
скршеше
искршеше
бушеше
избушеше
гушеше
загушеше
задушеше
заглушеше
пушеше
запушеше
допушеше
пропушеше
испушеше
рушеше
нарушеше
разрушеше
срушеше
исушеше
више
највише
бегише
дише
задише
надише
изнадише
вдише
оддише
издише
фалише
клише
мише
нише
менише
поише
пише
запише
презапише
напише
изнапише
впише
препише
испрепише
припише
опише
допише
попише
пропише
распише
испише
натпише
отпише
потпише
брише
забрише
подзабрише
пребрише
збрише
избрише
подизбрише
поизбрише
обрише
добрише
    
бајрише
трише
тише
шише
ајше
стојше
окше
боше
гоше
доше
ѓоше
јоше
коше
моше
броше
гроше
кроше
тоше
житоше
ќоше
врше
заврше
изврше
соврше
мирше
ѓорше
порше
уше
зебуше
авуше
душе
видуше
додуше
куше
муше
гумуше
нуше
тануше
руше
туше
етуше
битуше
ростуше
орќуше
важ
багаж
даж
бандаж
пејзаж
матјаж
неискаж
лаж
балаж
блаж
навлаж
трчилаж
колаж
маж
гамаж
еуроимаж
омаж
томаж
паж
екипаж
бараж
гараж
башараж
мираж
тираж
траж
витраж
истраж
кураж
фураж
пасаж
висаж
пејсаж
корсаж
етаж
армитаж
ермитаж
авантаж
стаж
еж
лаеж
беж
грабеж
бавеж
давеж
врвеж
свеж
најсвеж
посвеж
деж
јадеж
кадеж
младеж
надеж
одеднадеж
ненадеж
одненадеж
безнадеж
падеж
градеж
крадеж
дрндеж
бодеж
прдеж
јудеж
виеж
лиеж
гниеж
вриеж
јеж
леж
галеж
палеж
сталеж
длеж
вележ
дележ
гнилеж
голеж
колеж
врлеж
крлеж
трулеж
мамеж
срамеж
дремеж
стремеж
грмеж
манеж
бакнеж
текнеж
полнеж
сомнеж
воронеж
копнеж
врнеж
снеж
татнеж
ситнеж
кроеж
строеж
апеж
лепеж
крпеж
вреж
свиреж
скреж
мреж
кастреж
гласеж
косеж
метеж
ламтеж
пламтеж
бумтеж
глотеж
трептеж
вртеж
водовртеж
цртеж
растеж
густеж
цутеж
солфеж
цуфеж
движ
бриж
гриж
престиж
долж
надолж
вдолж
мж
диделанж
дуделанж
меланж
оранж
инж
црвенокож
црнокож
лож
мож
лимож
примож
нож
порторож
рж
држ
незадрж
одрж
серж
жорж
морж
срж
псж
јуж
луж
клуж
служ
муж
руж
геруж
леруж
оруж
афж
аз
баз
абаз
џамбаз
љубаз
аваз
гаваз
ајваз
ејваз
перваз
газ
пегаз
јамболгаз
задрогаз
јалдаз
беаз
меаз
изаз
диаз
јаз
ајаз
пајаз
нејаз
дијаз
илијаз
нијаз
илјаз
каз
наказ
кавказ
владикавказ
изказ
приказ
доказ
противдоказ
показ
ветроказ
патоказ
расказ
исказ
отказ
указ
лаз
џелаз
илаз
млаз
мамлаз
плаз
атлаз
мулаз
иљаз
ајљаз
маз
камаз
рамаз
премаз
алмаз
елмаз
јилмаз
бејназ
гимназ
бурназ
курназ
књаз
франсоаз
паз
топаз
раз
образ
одраз
израз
мираз
интеркраз
мраз
пораз
праз
кајтаз
фаз
афаз
мофаз
ивз
гз
дз
хдз
ез
саез
без
обез
вез
алавез
савез
чавез
превез
ајвез
јунвез
повез
первез
ѓувез
родригез
домингез
дез
валдез
фернандез
хернандез
мендез
бардез
гардез
еез
маркез
меркез
черкез
васкез
лез
залез
гонзалез
митралез
пушкомитралез
влез
титовлез
елез
велез
желез
мелез
прелез
излез
безизлез
произлез
илез
слез
хамез
лемез
пекмез
билмез
гомез
ќумез
нез
јанез
енез
хименез
вренез
кинез
мартинез
кнез
мајонез
полонез
пелопонез
трапез
лопез
рез
барбарез
алварез
зарез
суарез
брез
обрез
ерез
нерез
перез
серез
херез
разрез
изрез
рамирез
крез
главорез
дрворез
порез
бакрорез
прорез
през
витез
бенитез
потез
бартез
мертез
мртез
ортез
муртез
кафез
хафез
чез
санчез
џез
зз
јазз
рззз
из
фаиз
биз
ридвиз
керевиз
квиз
первиз
киргиз
диз
кадиз
веиз
реиз
чеиз
азиз
абделазиз
абдулазиз
киз
билкиз
маркиз
тиркиз
лиз
анализ
близ
елиз
јелиз
филиз
клиз
чарлиз
шарлиз
рамиз
тамиз
семиз
низ
наниз
дениз
иниз
дониз
диониз
корниз
кроиз
епиз
риз
ариз
париз
фариз
пачариз
гриз
угриз
идриз
бериз
ѓериз
фериз
мириз
ајриз
хајриз
криз
ориз
бориз
приз
фриз
сиз
мансиз
скорсиз
матиз
титиз
ботиз
стриптиз
ортиз
луиз
руиз
физ
афиз
мафиз
нафиз
рафиз
хафиз
џиз
пичвајз
шпајз
ентерпрајз
ервејз
алојз
кз
целз
мз
рхмз
бенз
ерлајнз
оз
боз
камбоз
воз
подвоз
невоз
превоз
извоз
овоз
довоз
коловоз
провоз
увоз
рогоз
доз
берлиоз
алјоз
	

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu