Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
доказнине - атацине
доказнине
млазнине
мазнине
најмазнине
помазнине
разнине
заразнине
празнине
најпразнине
попразнине
фазнине
љубезнине
нељубезнине
увезнине
тркалезнине
влезнине
железнине
излезнине
полезнине
најполезнине
пополезнине
бесполезнине
затезнине
визнине
девизнине
кризнине
прецизнине
непрецизнине
најпрецизнине
попрецизнине
акцизнине
концизнине
најконцизнине
поконцизнине
вознине
извознине
највознине
повознине
нервознине
најнервознине
понервознине
религиознине
сериознине
несериознине
најсериознине
посериознине
мистериознине
грациознине
амбициознине
најамбициознине
поамбициознине
грипознине
грознине
најгрознине
погрознине
порознине
непорознине
сојузнине
лузнине
луксузнине
најлуксузнине
полуксузнине
бинине
бабинине
судбинине
србинине
невинине
половинине
имовинине
динине
владинине
градинине
дединине
срединине
годинине
господинине
должинине
близинине
нејзинине
бензинине
мајкинине
ќеркинине
пчелинине
долинине
околинине
дисциплинине
топлинине
витаминине
големинине
преминине
планинине
главнинине
иднинине
закупнинине
зафатнинине
покуќнинине
годишнинине
варваринине
бугаринине
старинине
ширинине
синине
висинине
најсинине
посинине
русинине
евтинине
најевтинине
поевтинине
вистинине
општинине
суштинине
финине
најфинине
пофинине
начинине
далечинине
причинине
мајчинине
височинине
турчинине
шинине
благајнине
сјајнине
најсјајнине
посјајнине
крајнине
бескрајнине
трајнине
најтрајнине
долготрајнине
најдолготрајнине
подолготрајнине
дотрајнине
краткотрајнине
потрајнине
истрајнине
тајнине
најтајнине
потајнине
значајнине
безначајнине
најзначајнине
позначајнине
очајнине
случајнине
ненадејнине
семејнине
убијнине
бојнине
безбојнине
војнине
двојнине
развојнине
покојнине
спокојнине
поспокојнине
гнојнине
опојнине
бројнине
најбројнине
побројнине
многубројнине
пристојнине
непристојнине
најпристојнине
попристојнине
достојнине
недостојнине
веродостојнине
самостојнине
бујнине
вујнине
струјнине
најструјнине
пострујнине
нечујнине
виндјакнине
глобалнине
легалнине
нелегалнине
илегалнине
идеалнине
реалнине
жалнине
најжалнине
пожалнине
универзалнине
колонијалнине
материјалнине
нематеријалнине
специјалнине
официјалнине
неофицијалнине
потенцијалнине
социјалнине
лојалнине
нелојалнине
најлојалнине
полојалнине
музикалнине
вертикалнине
вокалнине
локалнине
фискалнине
децималнине
термалнине
геотермалнине
нормалнине
ненормалнине
најнормалнине
понормалнине
формалнине
баналнине
оригиналнине
неоригиналнине
маргиналнине
финалнине
дијагоналнине
професионалнине
непрофесионалнине
најнепрофесионалнине
најпрофесионалнине
попрофесионалнине
националнине
интернационалнине
рационалнине
најрационалнине
порационалнине
емоционалнине
институционалнине
вонинституционалнине
интегралнине
генералнине
минералнине
билатералнине
трилатералнине
мултилатералнине
спиралнине
коралнине
моралнине
неморалнине
централнине
неутралнине
деталнине
најдеталнине
подеталнине
диеталнине
металнине
виталнине
највиталнине
повиталнине
дигиталнине
амбиенталнине
ориенталнине
експерименталнине
сентименталнине
хоризонталнине
бруталнине
најбруталнине
побруталнине
сензуалнине
сексуалнине
бисексуалнине
хомосексуалнине
хетеросексуалнине
интелектуалнине
евентуалнине
текстуалнине
одделнине
неодделнине
неделнине
едноделнине
желнине
најжелнине
пожелнине
непожелнине
најнепожелнине
паралелнине
темелнине
последователнине
трогателнине
влијателнине
внимателнине
невнимателнине
подготвителнине
чувствителнине
нечувствителнине
задолжителнине
незадолжителнине
дополнителнине
исполнителнине
сомнителнине
значителнине
вклучителнине
исклучителнине
решителнине
нерешителнине
порешителнине
актуелнине
најактуелнине
челнине
билнине
стабилнине
нестабилнине
најстабилнине
постабилнине
дискутабилнине
обилнине
најобилнине
пообилнине
правилнине
неправилнине
најправилнине
поправилнине
агилнине
неагилнине
најагилнине
поагилнине
стерилнине
силнине
насилнине
несилнине
присилнине
најсилнине
посилнине
суптилнине
текстилнине
бацилнине
болнине
безболнине
волнине
неволнине
своеволнине
произволнине
доволнине
задоволнине
незадоволнине
недоволнине
поволнине
неповолнине
најповолнине
поповолнине
доброволнине
долнине
најдолнине
подолнине
пеколнине
околнине
подмолнине
полнине
преполнине
најполнине
пополнине
потполнине
непотполнине
патролнине
контролнине
солнине
алкохолнине
безалкохолнине
смислнине
мускулнине
рамнине
нерамнине
најрамнине
порамнине
срамнине
бесрамнине
најсрамнине
посрамнине
обемнине
надземнине
подземнине
приземнине
едновремнине
темнине
најтемнине
потемнине
анонимнине
интимнине
најинтимнине
поинтимнине
автономнине
огромнине
скромнине
нескромнине
најскромнине
поскромнине
алармнине
писмнине
умнине
разумнине
најумнине
делумнине
слободоумнине
поумнине
остроумнине
вагонине
нагонине
реонине
зонине
сезонине
визонине
гарнизонине
авионине
регионине
адхезионине
кохезионине
дисперзионине
милионине
пионине
компресионине
дискусионине
афионине
амортизационине
идентификационине
апелационине
иформационине
информационине
дискриминационине
емиграционине
експлоатационине
документационине
коалиционине
инвестиционине
акционине
реакционине
евиденционине
јонине
законине
заклонине
напонине
баронине
електронине
жетонине
монотонине
помонотонине
картонине
телефонине
грамофонине
етапнине
пристапнине
непристапнине
достапнине
недостапнине
џепнине
екипнине
опнине
оклопнине
исцрпнине
најисцрпнине
поисцрпнине
вкупнине
севкупнине
откупнине
групнине
крупнине
најкрупнине
покрупнине
товарнине
стварнине
нестварнине
вулгарнине
благодарнине
неблагодарнине
ударнине
нуклеарнине
линеарнине
пазарнине
поларнине
молекуларнине
васкуларнине
популарнине
непопуларнине
најпопуларнине
попопуларнине
сумарнине
имагинарнине
ветеринарнине
парнине
непарнине
планетарнине
монетарнине
хуманитарнине
санитарнине
унитарнине
дефицитарнине
парламентарнине
интерпарламентарнине
елементарнине
документарнине
вернине
невернине
севернине
суевернине
највернине
повернине
модернине
премиернине
	
мернине
намернине
ненамернине
злонамернине
примернине
прекумернине
реакционернине
револуционернине
бисернине
интернине
шеќернине
вечернине
збирнине
безобѕирнине
проѕирнине
непроѕирнине
паркирнине
мирнине
немирнине
најмирнине
помирнине
допирнине
умрнине
изборнине
дворнине
изворнине
говорнине
одговорнине
неодговорнине
разговорнине
договорнине
делотворнине
добротворнине
горнине
најгорнине
погорнине
провизорнине
прекорнине
беспрекорнине
покорнине
непокорнине
заморнине
најзаморнине
позаморнине
одморнине
најодморнине
поодморнине
љубоморнине
уморнине
неуморнине
напорнине
пренапорнине
најнапорнине
понапорнине
спорнине
неоспорнине
отпорнине
неотпорнине
огноотпорнине
повторнине
моторнине
просторнине
бурнине
сигурнине
несигурнине
најсигурнине
посигурнине
ажурнине
најажурнине
поажурнине
дежурнине
тмурнине
литературнине
инфраструктурнине
културнине
некултурнине
најкултурнине
покултурнине
фурнине
црнине
најцрнине
поцрнине
гаснине
ужаснине
најужаснине
јаснине
нејаснине
најјаснине
појаснине
ефикаснине
неефикаснине
најефикаснине
поефикаснине
обласнине
гласнине
најгласнине
громогласнине
едногласнине
погласнине
согласнине
класнине
маснине
најмаснине
помаснине
несмаснине
гнаснине
најгнаснине
погнаснине
опаснине
безопаснине
најопаснине
поопаснине
раснине
возраснине
повозраснине
прекраснине
пристраснине
непристраснине
иконостаснине
беснине
небеснине
најбеснине
побеснине
извеснине
неизвеснине
најнеизвеснине
понеизвеснине
најизвеснине
поизвеснине
свеснине
несвеснине
деснине
чудеснине
леснине
доблеснине
телеснине
најлеснине
полеснине
меснине
песнине
конгреснине
адреснине
интереснине
неинтереснине
преснине
теснине
најтеснине
потеснине
процеснине
вонпроцеснине
чеснине
нечеснине
зависнине
независнине
најзависнине
позависнине
описнине
дописнине
кориснине
најкориснине
покориснине
бескориснине
конвекснине
контекснине
аванснине
биланснине
радоснине
пакоснине
пркоснине
жалоснине
целоснине
милоснине
безмилоснине
светлоснине
носнине
безбедноснине
вредноснине
смртоноснине
роснине
мрснине
уснине
робуснине
вкуснине
невкуснине
највкуснине
повкуснине
искуснине
неискуснине
најискуснине
поискуснине
конуснине
вируснине
приватнине
додатнине
пријатнине
непријатнине
најпријатнине
попријатнине
веројатнине
неверојатнине
најверојатнине
поверојатнине
платнине
бесплатнине
исплатнине
матнине
најматнине
поматнине
патнине
напатнине
попатнине
одвратнине
повратнине
еднократнине
дваесеткратнине
многукратнине
сеопфатнине
најсеопфатнине
печатнине
рбетнине
соодветнине
двокреветнине
еднокреветнине
трокреветнине
цветнине
анкетнине
летнине
тоалетнине
пролетнине
паметнине
најпаметнине
попаметнине
предметнине
беспредметнине
прометнине
магнетнине
електромагнетнине
конкретнине
дискретнине
најдискретнине
подискретнине
осетнине
квалитетнине
имунитетнине
штетнине
најштетнине
поштетнине
почетнине
итнине
битнине
небитнине
првобитнине
непобитнине
кредитнине
житнине
најитнине
поитнине
опитнине
љубопитнине
испитнине
воспитнине
габаритнине
ситнине
најситнине
поситнине
заштитнине
експлицитнине
компактнине
апстрактнине
контактнине
проектнине
директнине
индиректнине
дефектнине
елегантнине
педантнине
брилијантнине
пикантнине
галантнине
шармантнине
доминантнине
гарантнине
милитантнине
елоквентнине
интелигентнине
евидентнине
еквивалентнине
моментнине
иманентнине
конкурентнине
есконтнине
дисконтнине
страотнине
постраотнине
работнине
неработнине
најработнине
поработнине
животнине
безживотнине
доживотнине
срамотнине
имотнине
нотнине
потнине
експертнине
смртнине
бесмртнине
посмртнине
азбестнине
валутнине
апсолутнине
барутнине
регрутнине
присутнине
отсутнине
среќнине
несреќнине
пресреќнине
најсреќнине
посреќнине
божиќнине
моќнине
немоќнине
најмоќнине
помоќнине
ноќнине
куќнине
тунине
аморфнине
доцнине
најдоцнине
подоцнине
облачнине
плачнине
мачнине
стомачнине
двозначнине
рачнине
брачнине
вонбрачнине
своерачнине
мрачнине
најмрачнине
помрачнине
вечнине
долговечнине
човечнине
нечовечнине
најчовечнине
почовечнине
срдечнине
далечнине
најдалечнине
подалечнине
привлечнине
непривлечнине
поединечнине
конечнине
бесконечнине
речнине
противречнине
одречнине
попречнине
месечнине
едномесечнине
просечнине
отсечнине
течнине
библиотечнине
себичнине
несебичнине
обичнине
необичнине
кривичнине
половичнине
магичнине
трагичнине
носталгичнине
логичнине
нелогичнине
најлогичнине
алергичнине
енергичнине
неенергичнине
најенергичнине
периодичнине
базичнине
јазичнине
двојазичнине
ризичнине
личнине
одличнине
различнине
безличнине
виличнине
најличнине
симболичнине
едноличнине
разноличнине
поличнине
меланхоличнине
сличнине
уличнине
хидрауличнине
динамичнине
седмичнине
анемичнине
катаклизмичнине
комичнине
економичнине
најекономичнине
поекономичнине
паничнине
граничнине
страничнине
најизменичнине
циничнине
хармоничнине
ироничнине
најироничнине
поироничнине
хроничнине
парничнине
параноичнине
типичнине
маларичнине
паричнине
цилиндричнине
венеричнине
хистеричнине
изричнине
категоричнине
калоричнине
покалоричнине
еуфоричнине
симетричнине
електричнине
класичнине
најкласичнине
драматичнине
најдраматичнине
проблематичнине
ароматичнине
трауматичнине
фанатичнине
симпатичнине
несимпатичнине
статичнине
рахитичнине
практичнине
најпрактичнине
попрактичнине
тактичнине
нетактичнине
најтактичнине
потактичнине
романтичнине
најромантичнине
поромантичнине
идентичнине
автентичнине
најавтентичнине
поавтентичнине
егзотичнине
најегзотичнине
еротичнине
скептичнине
најскептичнине
еластичнине
нееластичнине
најеластичнине
поеластичнине
пластичнине
фантастичнине
мистичнине
карактеристичнине
најкарактеристичнине
акустичнине
поакустичнине
алчнине
најалчнине
поалчнине
жолчнине
очнине
бочнине
загадочнине
желудочнине
мозочнине
скочнине
даночнине
долгорочнине
порочнине
еднонасочнине
восочнине
точнине
достаточнине
недостаточнине
неточнине
најточнине
    
поточнине
сточнине
источнине
научнине
бучнине
азбучнине
најбучнине
побучнине
звучнине
надзвучнине
подзвучнине
клучнине
заклучнине
поучнине
стручнине
нестручнине
сегашнине
досегашнине
некогашнине
секогашнине
тогашнине
дотогашнине
тукашнине
домашнине
сиромашнине
вчерашнине
скорашнине
страшнине
бестрашнине
најстрашнине
пострашнине
секадешнине
овдешнине
смешнине
најсмешнине
посмешнине
поранешнине
успешнине
најуспешнине
поуспешнине
грешнине
погрешнине
надворешнине
внатрешнине
вентрешнине
утешнине
вишнине
годишнине
двегодишнине
повеќегодишнине
четиригодишнине
тригодишнине
овогодишнине
новогодишнине
долгогодишнине
едногодишнине
петгодишнине
земјишнине
училишнине
мочуришнине
овошнине
раскошнине
тамошнине
понатамошнине
помошнине
завршнине
извршнине
ушнине
воздушнине
великодушнине
рамнодушнине
слушнине
послушнине
непослушнине
најпослушнине
сушнине
бањине
кампањине
свињине
дињине
тињине
чехињине
молњине
коњине
луњине
боине
развоине
своине
моине
помоине
хероине
пороине
соине
чоине
капине
скапине
најскапине
поскапине
мапине
арапине
тапине
најтапине
потапине
настапине
пристапине
достапине
слепине
шепине
екипине
липине
принципине
кампине
рампине
пумпине
оклопине
крпине
откупине
поткупине
лупине
групине
трупине
супине
рине
рибарине
амбарине
булеварине
натпреварине
пиварине
архиварине
товарине
варварине
другарине
задругарине
календарине
ударине
пазарине
железарине
лекарине
библиотекарине
сликарине
банкарине
доларине
титуларине
шумарине
нарине
денарине
новинарине
планинарине
ветеринарине
морнарине
бунарине
свињарине
парине
атарине
златарине
инветарине
секретарине
инвентарине
нотарине
старине
најстарине
постарине
поштарине
оџачарине
месечарине
трагичарине
носталгичарине
логичарине
жичарине
јазичарине
физичарине
музичарине
комичарине
граничарине
автомеханичарине
хроничарине
записничарине
електричарине
класичарине
граматичарине
математичарине
етичарине
козметичарине
генетичарине
политичарине
практичарине
тактичарине
романтичарине
оптичарине
пластичарине
статистичарине
акустичарине
графичарине
грнчарине
коњушарине
храбрине
најхрабрине
похрабрине
добрине
најдобрине
подобрине
игрине
кадрине
ведрине
најведрине
поведрине
пудрине
ерине
верине
северине
лидерине
видеорекордерине
калуѓерине
вулканизерине
фризерине
премиерине
гарсониерине
ентериерине
шанкерине
брокерине
фудбалерине
бојлерине
мерине
намерине
примерине
инженерине
електроинженерине
пензионерине
акционерине
реакционерине
функционерине
револуционерине
гувернерине
партнерине
оперине
бисерине
аматерине
аквизитерине
актерине
карактерине
волонтерине
дистрибутерине
компјутерине
шеќерине
атмосферине
вечерине
танчерине
изрине
собирине
лирине
немирине
куририне
четирине
манастирине
мокрине
најмокрине
помокрине
искрине
одборине
изборине
изворине
говорине
заговорине
одговорине
преговорине
разговорине
изговорине
договорине
затворине
отворине
добротворине
дорине
амбасадорине
зорине
спонзорине
корине
чекорине
исчекорине
укорине
порине
напорине
компресорине
професорине
емулгаторине
иницијаторине
акумулаторине
реформаторине
информаторине
трансформаторине
донаторине
инкасаторине
експериментаторине
евалуаторине
вторине
авторине
депозиторине
инвеститорине
факторине
инспекторине
директорине
секторине
докторине
моторине
просторине
ќорине
форине
срине
трине
театрине
амфитеатрине
метрине
километрине
итрине
арбитрине
најитрине
поитрине
центрине
бистрине
најбистрине
побистрине
министрине
острине
најострине
поострине
бурине
згурине
бордурине
меурине
пурине
турине
адвокатурине
литературине
експозитурине
архитектурине
структурине
инфраструктурине
културине
брошурине
цифрине
шифрине
сине
ужасине
касине
атласине
масине
расине
иконостасине
шасине
кесине
придонесине
успесине
конгресине
адресине
интересине
фресине
поетесине
процесине
амбисине
мисине
бизнисине
описине
дописине
списине
уписине
кексине
анексине
авансине
алијансине
билансине
шансине
осине
босине
косине
најкосине
покосине
русокосине
односине
соодносине
износине
ресурсине
автобусине
кусине
најкусине
покусине
синусине
конусине
русине
вирусине
статусине
тине
средбатине
дериватине
хрватине
делегатине
агрегатине
богатине
најбогатине
побогатине
датине
кандидатине
мандатине
бајатине
најбајатине
побајатине
сакатине
адвокатине
алатине
платине
доплатине
исплатине
матине
дипломатине
автоматине
станатине
застанатине
настанатине
престанатине
пристанатине
останатине
преостанатине
изостанатине
постанатине
состанатине
опстанатине
грабнатине
насмевнатине
дувнатине
одбегнатине
пребегнатине
избегнатине
побегнатине
легнатине
подлегнатине
впрегнатине
досегнатине
посегнатине
затегнатине
најзатегнатине
притегнатине
потегнатине
протегнатине
стегнатине
растегнатине
најстегнатине
постегнатине
дигнатине
надигнатине
издигнатине
подигнатине
стигнатине
престигнатине
пристигнатине
достигнатине
постигнатине
помогнатине
трогнатине
тргнатине
претргнатине
потргнатине
растргнатине
истргнатине
оттргнатине
паднатине
западнатине
нападнатине
совпаднатине
припаднатине
опаднатине
допаднатине
пропаднатине
распаднатине
испаднатине
отпаднатине
потпаднатине
наведнатине
погледнатине
седнатине
стврднатине
мрднатине
помрднатине
овенатине
опоменатине
раскренатине
натежнатине
претежнатине
исчезнатине
лизнатине
гризнатине
признатине
најпризнатине
познатине
запознатине
непознатине
препознатине
најпознатине
попознатине
распознатине
замрзнатине
одмрзнатине
премрзнатине
    
измрзнатине
смрзнатине
кинатине
прекинатине
непрекинатине
испрекинатине
скинатине
раскинатине
искинатине
откинатине
укинатине
минатине
заминатине
наминатине
надминатине
одминатине
преминатине
разминатине
изминатине
поминатине
настинатине
починатине
шинатине
бакнатине
зајакнатине
испакнатине
најиспакнатине
поиспакнатине
истакнатине
најистакнатине
поистакнатине
одекнатине
порекнатине
затекнатине
стекнатине
викнатине
навикнатине
извикнатине
привикнатине
поттикнатине
скокнатине
прескокнатине
отскокнатине
потскокнатине
плукнатине
пукнатине
напукнатине
чукнатине
проколнатине
симнатине
спомнатине
експонатине
тонатине
потонатине
капнатине
напнатине
закрепнатине
непипнатине
зарипнатине
сопнатине
дупнатине
врнатине
заврнатине
наврнатине
преврнатине
разврнатине
прегрнатине
урнатине
разурнатине
нурнатине
изгаснатине
спласнатине
зараснатине
нараснатине
израснатине
дораснатине
пораснатине
блеснатине
виснатине
надвиснатине
накиснатине
втиснатине
притиснатине
потиснатине
распрснатине
згуснатине
одгатнатине
светнатине
наметнатине
вметнатине
сретнатине
пресретнатине
голтнатине
брцнатине
почнатине
започнатине
отпочнатине
скршнатине
телепатине
ратине
демократине
елаборатине
инспекторатине
резултатине
зафатине
опфатине
деветине
креветине
советине
светине
најсветине
посветине
диетине
брикетине
анкетине
букетине
тоалетине
излетине
билетине
метине
предметине
прометине
канетине
поканетине
планетине
бранетине
забранетине
одбранетине
разгранетине
неразгранетине
поранетине
распространетине
отстранетине
хранетине
нахранетине
прехранетине
прихранетине
исхранетине
вкочанетине
магнетине
електромагнетине
обезвреднетине
наводнетине
вцрвенетине
разденетине
наводенетине
обелоденетине
женетине
неженетине
оженетине
неоженетине
пленетине
запленетине
зачленетине
расчленетине
заменетине
наменетине
одменетине
осовременетине
разменетине
изменетине
неизменетине
видоизменетине
применетине
променетине
непроменетине
сменетине
сенетине
засенетине
ценетине
преценетине
оценетине
проценетине
потценетине
уценетине
казнетине
неказнетине
раздразнетине
испразнетине
обвинетине
извинетине
обединетине
соединетине
царинетине
оцаринетине
префинетине
зачинетине
сочинетине
полнетине
наполнетине
преполнетине
дополнетине
надополнетине
исполнетине
засолнетине
рамнетине
израмнетине
затемнетине
гонетине
прогонетине
озаконетине
наклонетине
поцрнетине
објаснетине
разјаснетине
изјаснетине
појаснетине
олеснетине
стеснетине
ситнетине
раситнетине
збунетине
побунетине
доцнетине
задоцнетине
поетине
петине
третине
десетине
посетине
антиквитетине
универзитетине
квалитетине
комитетине
имунитетине
идентитетине
капацитетине
факултетине
естетине
штетине
буџетине
слоевитине
шеговитине
ридовитине
лековитине
сликовитине
кредитине
бандитине
депозитине
космополитине
знаменитине
вистинитине
невистинитине
законитине
питине
опитине
испитине
габаритине
разборитине
ситине
заштитине
восхитине
бајтине
актине
апстрактине
контактине
фактине
објектине
проектине
аспектине
архитектине
афектине
дефектине
ноктине
жолтине
најжолтине
пожолтине
нултине
брилијантине
амбулантине
милитантине
агентине
диригентине
енергентине
детергентине
инцидентине
студентине
лентине
еквивалентине
парламентине
елементине
експериментине
сентиментине
моментине
аргументине
документине
депонентине
рентине
процентине
хоризонтине
дисконтине
фунтине
работине
животине
идиотине
котине
имотине
нотине
банкнотине
селекторотине
концептине
четвртине
експертине
аортине
цртине
стине
пругастине
областине
властине
мастине
настине
изнастине
пастине
возрастине
вестине
вероисповестине
свестине
несвестине
водестине
доблестине
нослестине
кривулестине
мускулестине
дрвенестине
прстенестине
детинестине
влакнестине
сунѓерестине
атестине
честине
јајчестине
најчестине
почестине
топчестине
џуџестине
шестине
истине
бистине
завистине
садистине
подистине
листине
оптимистине
економистине
алпинистине
телефонистине
поистине
документаристине
кристине
користине
курсистине
артистине
спортистине
чистине
нечистине
најчистине
почистине
текстине
контекстине
доверливостине
еднаквостине
радостине
пакостине
жалостине
целостине
светлостине
деградираностине
државностине
јавностине
примитивностине
активностине
вредностине
предностине
валидностине
инвалидностине
апсурдностине
запоставеностине
женственостине
сопственостине
загаденостине
вообразеностине
загрозеностине
застареностине
искористеностине
заплашеностине
уплашеностине
должностине
можностине
нужностине
љубезностине
нељубезностине
религиозностине
сериозностине
несериозностине
мистериозностине
грациозностине
амбициозностине
порозностине
непорозностине
крајностине
бескрајностине
дејностине
задолжителностине
стабилностине
заемностине
автономностине
достапностине
одговорностине
ажурностине
согласностине
опасностине
уметностине
итностине
апстрактностине
доминантностине
моќностине
личностине
економичностине
автентичностине
сегашностине
бестрашностине
успешностине
надворешностине
внатрешностине
великодушностине
рамнодушностине
послушностине
непослушностине
простине
најпростине
попростине
знаменитостине
вистинитостине
законитостине
врстине
цврстине
најцврстине
поцврстине
прстине
устине
густине
најгустине
погустине
пустине
најпустине
попустине
петтине
лутине
валутине
најлутине
полутине
минутине
регрутине
крутине
најкрутине
покрутине
институтине
вештине
невештине
највештине
повештине
поштине
општине
најопштине
поопштине
гаќине
леќине
вреќине
среќине
несреќине
ноќине
куќине
струине
фине
графине
телеграфине
географине
дактилографине
фотографине
кофине
грофине
софине
чехине
залихине
тихине
најтихине
потихине
словацине
брзацине
дивјацине
полјацине
кацине
облацине
стомацине
близнацине
јунацине
стручњацине
зрацине
крацине
атацине
	

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu