The Concordance

Next Section

 
 'И.......................1
оти македонците сет бугари iеден ден Македониiа какo 2268
 
 'СВОIАТА.................1
да л'убат наi напред 'своiата таткоина и своiот народ 2514
 
 'СЕ......................1
тоа првите три iедно 'се пробудиiа зафатиiа да живеiат 3486
 
 'СЕБЕ....................1
много наречиiа различни мег'у 'себе но сите стродни со 2846
 
 'СЕТ.....................1
самостоiна историiцка рол'а а 'сет влизаме само као суров 3584
 
 000......................7
само не чинат 100000 обездомени души 35 270
обездомени души 35000 чоечки жртви и полно 270
им зе около 250000 души воiска и милиарди 1512
сообразуаiн'а Поеке од 5000 души македонци имат на 2326
за србцките сколиiи 500000 франкои Такви печал'ни резултати 2746
и му даат 70000 воiска со ниф да 3362
и србцкото име 70000 души воiска от 70 3364
 
 1........................15
комитетот Тоi реши 4 12 месеци да чекат 180
теориiа пак се подраздел'уат 1 на коiи шчо кажуваат 356
места каi шчо имат 1 патриархисти арнаути 2 патриархисти 494
наi много пак она 1 она ке бидит принудена 954
ми немат нишчо предателцко 1 оти мислите не само 986
патена таткоина Македониiа Стр 144 Имат ли се 1378
костуваат сто пати поеке 1 за бугарцкото име шчо 1774
праат тоа само во 14 век Како и 1948
резiумираф во два пунктои 1 Македониiа после востааiн'ето iет 1976
требит да се однесат 1 македонците со обiединеiн'ето си 2092
мнозина ке се запитаат 1 ако до сега комитетите 2266
коiе оддел'но от по 12 Но по големиiот 2550
три пати бефме прекрстени 1 славени 2 бугари 3 3386
До краiот на првата 14 на XIX столетиiе 3482
тиiе два принципа одгоарат 1 ПрилепцкоБитол'цкото наречиiе за 4020
 
 10.......................4
не ке поминат и 10 години од Австриiцката окупациiа 928
востааiн'е се продолжаат 510 години и после сите 1246
или србомани особено првите 10 години и ако имаат 2528
мали групи от 510 души коiе оддел'но от 2550
 
 100......................2
не само не чинат 100000 обездомени души 3 270
ами не чинеа и 100 чоечки жртви Тиiа приложеiн'а 270
 
 11.......................1
руското Праителствено Сообшчуаiн'е от 11 Септем тг После 312
 
 132......................1
сите македонцки наречиiа Стр 132145 nkacommk 4026
 
 145......................1
македонцки наречиiа Стр 132145 nkacommk Крсте 4026
 
 1878.....................1
да постапиме инак До 1878 год сите па и 338
 
 1882.....................1
во Македониiа и во 1882 година тоiа план беше 1544
 
 1885.....................1
србцкобугарската воiна во 1885 г бугарите тио работеа 2416
 
 1888.....................1
другарство Св Сава од 1888 година отвори пансион за 2424
 
 1889.....................4
г Во краiо на 1889 год се префрлиiа во 2060
своiите ученици стипендиiати Во 1889 година броiот на стипендиiатите 2426
во тоi вид Во 1889 год во Белград во 2506
група македонци ученици во 1889 година за коiе напоменаф 2548
 
 1890.....................2
бугарцка се зафати во 1890 г Во краiо на 2060
своiа пропагандцка околиiа Во 1890 год се издигна големо 2432
 
 1891.....................1
во коiе од iануари 1891 год се отвори пропагандцката 2432
 
 1893.....................1
ученици во Белград во 18934 уч г во 2556
 
 1895.....................1
коiе напоменаф се до 18956 уч г избегуваа 2550
 
 1897.....................1
прашаiн'а Тоа согласуаiн'е од 1897 год беше напраено против 2204
 
 19.......................1
Другарство Св Климент на 19и Октом 1903 г 2806
 
 1902.....................1
издааiн'ето во Белград во 1902 год ноината Балкански Гласник 2576
 
 1903.....................3
Печатница на Либералний Клубъ 1903 Предгоор Секоi чоек како 4
на 28и Септ 1903 г Нaционалниiот сепаратизм земiшчето 1968
на 19и Октом 1903 г Состауала состауат и 2806
 
 2........................14
постепено раширен Поминаа месец 2 5 7 и нишчо 170
Тоi реши 4 12 месеци да чекат резултатите 180
србите и од бугарите 2 оти оно iет по 358
имат 1 патриархисти арнаути 2 патриархисти власи 3 патриархисти 494
да воведит некоiи реформи 2 ако и после тоа 954
нуждите на македонцкиiо народ 2 сите усилиiа по натамо 990
историiа на Балканцкиiот полуостров 2 за бугарцквте сколиiи и 1778
за бугарцката народност и 2 македонците ке си сознаiат 1978
македонцки цели и интереси 2 македонците од соiузници со 2098
сопротивуаiн'е на ноото течеiн'е 2 ако се допушчит оти 2282
оддел'но от по 12 Но по големиiот дел 2550
за бугарите и македонците 23 од Македониiа или 2952
бефме прекрстени 1 славени 2 бугари 3 срби Но 3388
и централно во Македониiа 2 фонетичниiот праопис со употребените 4022
 
 20.......................3
востааiн'ето во Битолцко на 20 iули и прегледаме во 192
25 години особено последните 20 години успеа ако не 340
ниiе ке се занимааме 2030 години но кривината 1426
 
 23.......................1
берлинцкиiот трактат со негоиiот 23 член за Македониiа Берлинцкиiот 142
 
 25.......................5
Србите во течеiн'е на 25 години особено последните 20 340
веке оддел'но поеке од 25 години Друзи не разделиiа 1454
место зашчо веке цели 25 години као живеiеме ниiе 3510
во течеiн'е на последните 25 години односите мег'у Бугаоиiа 3516
оддел'ен жиот поеке од 25 години Во тоi згорен 3636
 
 250......................1
увлечеiн'е им зе около 250000 души воiска и 1512
 
 28.......................1
Другарство Св Климент на 28и Септ 1903 г 1968
 
 3........................9
100000 обездомени души 35000 чоечки жртви 270
по блиско до србите 3 отиiет по блиско до 358
арнаути 2 патриархисти власи 3 патриархисти словени 4 словени 496
црасва сега тамо имат 3 цркви но не православни 812
македонцките работи од сите 3 саседни држаи Нашите национални 856
и национално бугарцко покроител'ство 3 за бугарцките владици шчо 1786
бугарите и македонците 23 од Македониiа или полно 2952
1 славени 2 бугари 3 срби Но со тоа 3388
отстапки на етимологиiата и 3 речничниiот материiал да iет 4022
 
 30.......................4
се врниме назад на 30 и поеке години Зар 1414
ке се занимааме 2030 години но кривината за 1426
се префрлиiа во Бугариiа 3040 души ученици и 2060
гркомани на броi около 3040 души iедни таiно 2512
 
 4........................13
напраи комитетот Тоi реши 4 12 месеци да 180
како два и два 4 оти сет македонците бугари 354
власи 3 патриархисти словени 4 словени мусул'мани и 5 496
со ред но по 4 5 години се менат 1716
комитетите на своiа земiа 4 верата во бугарцкото чувство 1794
тоа само во 14 век Како и да 1948
во Белград во 18934 уч г во време 2556
по проживуаiн'ето во Србиiа 45 год Откако сврши 2610
као да се образуале 4 iаки возли ке се 2996
возли ке се речит 4 држаи со разни имиiн'а 2996
боiадисани до кога во 4та четвртина на поминатиiот 3014
iедно ами со цели 4 имиiн'а коiи означуваат да 3436
краiот на првата 14 на XIX столетиiе се 3482

Next Section

Top of Section