The Text      

К. П. Мисирков
За Македонцките Работи

София, Печатница на „Либералний Клубъ“ 1903

Предгоор

Секоi чоек како член на некоiа обшчина или некоiе другарство, имат извесен долг
и извесни праа кон и од ниф. Народот не iет нишчо друго, осим едно големо
другарство, основано на крвно сродство, на обшч произлез, на обчши интереси.
Паметуан'то на тоа родство, тоiа произлез и тиiе интереси, заставуат секоi член
од некоi народ, да се одречит од некоiи своiи праа и интереси, за да посветит
част од своите сили на обшчата арнотиiа. Тоа iет долгот кон народните интереси,
за што членот од народноста добиiат зашчита на своiте лични интереси тамо, каде
не сет доста само негоiте сили. Долгот кон народот iет тесно врѕан со долгот
кон таткоината, зашто пон'атiето народ iет тесно врѕано со пон'атiето таткоина.
Долгот кон народот и таткоината зависит од приликите историiцки, коiи преживуат
iеден народ и iедна страна. Тоi се применуат кон приликите. Долгот кон
таткоината и народот, до негоото осашчествуаiн'е, се велит народен идеал и кон
негоото осашчествуаiн'е требит да се стремит секоi свесен чоек. Народниiот
идеал се применуат кон историiцките прилики и тоа , шчо денеска било народен
идеал , утре по негоото осашчествуаiн'е ке отстапит место на друг, за коi по
напред мало се мислило. Често пак од iеден народ историiцките прилики требаат
или корени изменуаiн'е на народните идеали, коренен обрат на идеалите во друг
праец, или угрожаваат нему со полно унишчожааiн'е. Народните идеали или долгот
кон таткоината, се разбираат од разни членои на народот различно. Коi наi верно
iет разбрал истинцкиiо и наi праиiот народен идеал, се видит со порамнуан'ето
на разбираiн'ето на народниот идеал од разни лица.За да можит да бидит
порамнуаiн'е и оценуаiн'е на различно разбраните народни идеали, требит, тиiе
да бидат искажани устно или на книга. Искажуаiн'ето на своiето разбираiн'е на
народните идеали и критиката на таквиiа не iет праздна работа, зашчо идеалите
се душата на на обшчата народна работа и од здравоста на таiа душа зависит и
здравоста и плодоитоста на самата обшенародна работа. Лошо разбраните народни
идеали само уголемуат народните нестреки без да донесат полза на народот.

Така разбираiки долгот кон таткоината, iас се решиф, прво, да изложам моето
разбираiн'е на народните идеали на македонците во iеден ред расудуаiн'а печатени
во Петроградцкото Македонцко Словенцко Научно-литературно Другарство „Св.
Климент“, а после да и напечатам во таiа книга, каде сет поместени и
расудуаiн'а, не прочетени во упоменатото другарство. Со тоа мисл'ам да исполнуам
спроти моiте сили, iеден дел од моiот долг кон народот моi и кон таткоината ми.

Мнозина од македонцките читачи ке бидат удивени от поiавуан'ето на таiа книга.
За удивуаiн'е ке им бидит во неiа много. Некоiи ке речат: зошто отцепуаiн'е от
бугарите, кога ниiе до сега сме се велеле бугари и соединеiн'ето, а не
расцепуаiн'ето праит силата? Друзи ке расудуат, оти со полното отцепуаiн'е, от
iедна страна, ке восторжествуваат нашите неприiатели, коiи шчо направуат сите
своiи сили да ослабат балканцките словени, за да си подготват почва за
раздел'уаiн'е на балканцките земiи помег'у ниф, а од друга страна, оти оно ке не
натерат нас македонците да се откажеме от нашиiот прв долг, да се бориме за
политична слободиiа, да разрушиме се, до сега напраено и да се зафатиме се
одноо, така да се речит, од азбука. Треки ке наiдат, оти iас проповедуам некаков
надеж на попрауаiн'е на турците спроти нас и на европеiцки реформи во таткоината
ни, кога до сега iасно било докажано оти ни Турциiа сакала, сакат и ке сакат
реформи во Македониiа, ни држаите сет наклонени да iа принудат Турциiа, за да ни
даiит некакви па и наi мали реформи. Држаите, вел'ат мнозина, само играат
дипломатична игра со реформи, за да не склонат нас, да се откажеме от вооражена
борба со Турциiа, от коiа ке се нарушиат нивниiот мир, а пошто се одречиме от
таiа борба, тиiе ке ослабат да бараат от Турциiа реформи за Македониiа.

Тиiа сет наi главните возразуаiн'а, шчо очекуам от мнозина од моiте сонародници.
Ми се чинит, оти они не сет праи и ето зашчо: Во ноата книга се зборуат,
вистина, и за отцепуаiн'е и за соединуаiн'е, но за отцепуаiн'е от тиiе, шчо сме
веке отцепени и со коiи никоi пат не ке ни позвол'ат да се соiединиме, а за
соiединуаiн'е со тиiе, со коiи сме морално задолжени да се соiединиме, и со коiи
соiединеiн'ето iет возможно. Ако со нашето отцепуаiн'е од балканцките словенцки
народи достигниме соiединуаiн'ето на сето македонцко словенцко населеiн'е во
iедно цело, ниiе не ке ослабниме, туку ке се усилиме, така да од иополнуаiн'ето
на идеiите, шчо сет развиiени во таiа книга само ке се оправдат послоицата, да
iет силата во соiединеiн'ето.

Сега се питат: дали од нашето отцепуаiн'е од балканцките народи, ке се
восползуват нашите неприiатели и коiи сет тиiе? Сега во Бугариiа iет мода да
зборуат, да сет наi големи неприiатели на балканцките словени: русите и
австроунгарците, коiи сакаат на оточва на македонцкото прашаiн'е да се зафатит и
продолжит iедна борба мег'у србите и бугарите, коiа ке ослабит силите и на
iедните и на друзите до таква степен, шчо ке требит да се набркаат во
балканцките работи Русиiа и Австро-Унгариiа и првата ке завоiуват Бугариiа и
Стамбул, а втората Србиiа и Солун. Iас ке си позвол'ам да не се согласам со
такво глабоко политично „далековидеiн'е". Можит, бугарите и сет праи, кога
мисл'ат, оти Русиiа без Бугариiа не можит да сашчествуат, ни политично, ни
економцки, но тоа iет бугарцка политика, а iас не сум намерен да политиканствуам
бугарцки. Iас сум македонец и интересите на моiата таткоина ми се предстауат
така: не Русиiа и Австро-Унгариiа сет неприiателите на Македониiа, а Бугариiа,
Грциiа и Србиiа. Само енергична борба со тиiа три држаи ке избаит од погубуаiн'е
нашата таткоина. Борбата со трите балканцки држаи не протиоречит на нашите
интереси, коiи се достигаат и со револ'уциiа и со евол'уциiа, или постепено
развиiаiн'е на нашиiот народ во моралнорелигиозен праец. Револ'уциiата стана и,
ако има наiужасни последици за нас, пак даде некоiи благодатни резултати, со кои
шчо можат да бидат задоолени нашите борци за национална слободиiа: тоа сет
мiурцштегцките реформи, коiи ке бидат раширени спроти нуждите, шчо ке се покажат
со време. Идеiите за полно отцепуаiн'е на нашиiот народ од друзите балканцки
народи, не сет протиоречiе на досегашното работеiн'е на нашиiот народ за
слободиiа, а само продолжеiн'е на негоото досегашно работеiн'е, на почва
евол'уциiна. До сега нашиiот народ се интересуал поеке само со полна политична
автономиiа, а во националните наши интереси допушк'ал башибузукцки да му се
набркуат разни неканени гости, како: бугари, грци и срби. По политичката борба
идит значит националната. Но борбата со пропагандите во Македониiа не iет чекор
назад, туку напред, зашчо и тука имаме работа со борба за слободиiа, со борба со
мрачните сили, шчо не дозвол'уат на таткоината ни сама со свои очи да гледат
своите интереси, ами и наврзуат дзрдзала, шчо омрачуат истината и и придаат
бугарцка, србцка и грцка боiа. Време iет да отфрлиме од очите наши мрежите, шчо
ни и кладоа националните и верцки пропаганди въ Македониiа.

За нашите односи кон турците iас можам да речам само iедно: ниiе сме задолжени
да напраиме се, шчо се барат од нас, за да докажиме на Турциiа, оти неiното
остааiн'е како европеiцка држаа стрек'ат во нас полно сочувство. Ниiе сме
задолжени да бидеме лоiални поданици на Н. Ц. В. Султано. Но при тоа бараме и ке
бараме од Негоото праителство цел ред реформи, коiи ке ни сочуваат наi главните
интереси на нашето национално и културно развиiаiн'е. Iас мисл'ам, оти ниiе
требит да бидеме лоiални кон Турциiа, но предполагаiки, оти турцкото праителство
и народ ке разберат наi после, оти интересите на нивната држаа во Европа
совпадаат со нашите и зависат наi много од ниф, а не си протиоречат, и затоа
турците први ке требит да докажат искреното сакаiн'е да сет во мир со нас и со
тоа да заслужат нашата поддршка на нивните интереси. Ако пак тиiе мисл'ат со нас
да не се церемонат, и да лажат Европа и нас со реформи, коiи не iи иополнуат, то
не ке се удивит Турциiа, ако и ниiе обрниме нашите возгледи кон Европа и од неiа
бараме, да се воведат во таткоината ни со сила тиiа реформи, шчо се признаваат
от силите европеiцки за истинцка требност за успеiаiн'ето на
религиознонационалното и културно развиiаiн'е на македонцките рисiани. Европа ке
обрнит возгледите на нашите бараiн'а, зашчо она iет задолжена да напраит тоа со
два мег'ународни актои: проекто за реформи во Македониiа от Февруар и
мiурцштегцкиiот проект. Тиiе два мег'ународни актои ни обек'аваат постепено
рашируаiн'е на реформите во Македониiа, и со тоа даат ни прао да се обрак'аме до
двете реформаторцки држаи со меморандуми и по друзи патишча, за да им покажиме
на нашите религиознонационални и економцки нужди, како и на тоа, шчо праит
Турциiа, за да се исполнат тиiа наши нужди.

Знам многу арну, оти мнозина со ирониiа ке се однесат кон моiите надежи за
европеiцки реформи. Но на тиiа ирониiи ево со шчо iас ке одгоорам: не iет истина
кажуаiн'ето, да не ке излезит нишчо от усилиiата на Русиiа и Австро-Уунгариiа да
се уредат работите во Македониiа. Проектите за реформи и усилиiата да се воведат
тиiа не сет, како мисл'ат мнозина, само игра да ломинит време и да останит се,
каoко шчо си било. Проектите за реформи на Русиiа и Австро-Унгариiа сет
мегународни актои, неисполнуаiн'ето на коiи от Турциiа iет насмешка и
оскрбуаiн'е за реформаторцките држаи и им даат полно прао за репресалиiи против
нарушаачот на мег'ународното прао. Да било така лесно и безнакажано
престапуаiн'ето на мег'ународното прао, до сега држаите, денеска ке приимаа на
себе разни задолжеiн'а и утре ке се откажуаа од ниф. Но не било така. Реформите
рускоавстриiцки, iедно сет мег'ународен акт, ке даат прао секога на македонците
да настоiаваат пред Големити Сили да се ислолнат во полност. Нека не мисл'ат,
оти они можат да бидат закопани, како шчо iет закопан берлинцкиiот трактат со
негоиiот 23 член за Македониiа. Берлинцкиiот догоор вистина iет закопан, но не
од Европа, а од Бугариiа, коiа изврши соединуаiн'ето со Источна Румелиiа со
насилствен преврат - без согласиiе на држаите, шчо потписаа берлинцкиiот
трактат; а со нарушааiн'ето на iеден параграф се нарушаат и сет трактат.
Сегашните рускоавстриiцки реформи силно се разликуваат од берлинцкиiот трактат
со тоа, шчо сет они само мег'ународен акт закл'учен мег'у три држаи. Осим ниф
важен фактор се iавуаме само ниiе македонците. Волiата на двете соiузни држаи:
Русиiа и Австро-Унгариiа можит да сретит протиодеiство само от Турциiа и од нас,
но наi поеке од нас, зашчо со реформите се бараат, не од нас, а от Турциiа
задолжеiн'а и ако ниiе со нашите работи покажиме, оти тиiа задолжениiа, шчо се
бараат от Турциiа, не не удовлетворуат, то ниiе само ке поможиме на Турциiа,
нишчо да не воведит од реформите, шчо се бараат од неiа. Турциiа ке велит, оти
она се, шчо можит да напраит, ке напраит и напраила, а поеке не можела да
напраит за тоа, шчо комитетите не даат на населеiн'ето да се успокоит, а во
iедна страна, каде iет се на воено положеiн'е, сите добри намереiн'а на
праителството се рушат от сопротивуаiн'ето на немирното населеiн'е; а ако
военото положеiн'е се продолжит поеке од iедна година, реформите ке се состарат
по наша вина и ке се заколат. Таква iедна служба ниiе сослужифме на Турциа по
обiавуаiн'ето на февруарцките реформи. Исто така, ако не сакаме никакви реформи,
можиме да и послужиме и за однапред. И после, како и до сега, пак ке фрлиме
вината на Големите Сили, коiи секоi пат излегуваат криви за нашите грешки.

Собитiата, шчо се развиiа до сега ни покажаа iасно колко ниiе сами можиме да си
напакостиме, мислеiки, оти постапуаме праилно.

За да се предупредат жртвите од iедно секадешно востааiн'е, се изработи
февруарцкиiот руско-австриiцки проект за реформи, вистина не совршен, но со
огоорка, оти тоi ке бидит постепено раширен. Поминаа месец, 2, 5, 7 и нишчо од
него не излезе. Се прашат: зашчо? Ке одгоорат нашите: зашчо Турциiа и Европа не
сакаат серiозно реформи. Но не iет така. Турциiа, можит и не сакат реформи, но
сакаат тиiе, шчо го изработиiа проектот. Се прашаше само: кому приликите ке
дозвол'ат да надделит? А во тиiе прилики наi важен фактор бефме ниiе. Да се
склонефме пред волiата на Европа и четите, или да се предадеа, или да се
оттргнеа во Бугариiа, или барем да се напраиiа некои прегоори со реформаторцките
држаи, во коiи просто можеше да се речит, оти четите, или ке се оттргнат, или ке
се предадат, но нека не мачат турците мирното населеiн'е, за тоа, шчо, можит,
некаде се имаат пушки, то ке настапеше во Македониiа мирно време, кога ке се
бараше от Турциiа да се воведат во полност реформите и да се оттеглат воiските
од Македониiа. Но шчо напраи комитетот? Тоi реши 4 1/2 месеци да чекат
резултатите од воведуаiн'ето на реформите и после обiави со „чиста совест"
востааiн'ето. Во време на обiавуаiн'ето на востааiн'ето, комитетот можеше да
речит, оти тоi не бркал на држаите да воведат реформите. Но тоа не iет токму.
Вистина четите избегуаа стражеiн'ата, но тоа ушче не значит да не бркаа да се
воведат реформите. Тиiе избегуаа, но турците бараа стражеiн'а и успеа поеке од
комитето. Комитетот кажуаше да немат чети, немат протиодеiство на реформите од
негоа страна, а пак турците кажуваа да има чети, населеiн'ето да имат оражiе и
се готвит за востааiн'е, воiската имат постоiани столкнуаiн'а со четите, четите
убиваат мирните жители, шчо не и слушаат и сет верни слуги на Падишаот. Ако
земиме ноините од времето на публикуаiн'ето на февруарцките реформи до и после
обiауаiн'ето на востааiн'ето во Битолцко на 20 iули и прегледаме во ниф
телеграмите од Стамбул, то ке видиме, оти Портата постоiано предстауат на
рускиiот и австро-унгарцкиiот амбасадери списоци од стражеiн'а на турцкиiот
аскер со четите, списоци од наiдено при обиските оражiе у населеiн'ето, описоци
од убиiства, совршени од четите над мирното населеiн'е. И наiпосле списоци од
воведени рефооми.

Шчо сакаше да речит Турциiа со тиiе списоци, iет многу iасну: „iас сакам да
воведам реформите во Македониiа, но наместо реформи сега за сега ке воведам
аскер и маки, зашчо страната се готвит за револ'уциiа, подготвуана от
престапното работеiн'е на комитетите, коiи шчо состауат како држаа во држаа: ке
ми позволите, прво, да усмирам страната и да воведам мир, а после ке се воведат
нужните реформи". Со друзи зборои: комитетот ми даат возможност за iедна година
да се извинуам за неисполнуаiн'ето на реформите, а после не ке и воведам, зашчо
они ке остарат. Iа каква услуга ниiе напраифме на Турциiа, со нашето
недоверуаiн'е ком австро-рускиiот проект од реформи. Сакаме ли ушче iеднаш да не
послужиме на Турциiа, и пак да не напраиме криви друзите за нашите грешки? iас
мисл'ам, оти нишчо друго не ни остаат да напраиме осим да се однесеме со полно
доверiе ком реформаторцките усилiа на двете заинтересуани Сили, и сo тоа да
иангажираме, час по скоро да се воведат обeк'аните реформи.

Со тиiе неколку зборои iас сакаф да поiаснам содржаiн'ето на предложената на
македонцките читачи книга за наiважните за нас прашаiн'а. Како последуач на
идеiата за полно отдел'аiн'е на нашите интереси од интересите на Балканцките
народи и за самостоiно културнонационално развиiаiн'е, iас и iе написаф на
централното македонцко наречiе, коiе за мене от сега на тамо имат да бидит
литературен македонцки iазик. Нерамностите, шчо ке се окажат во iазикот на
моiата книга, сет сосим природни и ке можеа да се отстранат само при iедно по
глабоко знаiаiн'е на централното македонцко наречiе, со шчо не можам да се
пофал'ам. Но и при тоа се надеiам, оти за македонците таков iазик ке бидит по
приiатен и по звучен, од iазико на нашите суседи, со коiи ниiе сега за сега се
дигаме на големо.

Шчо напраифме и шчо требит да праиме за однапред?

Долгоприготвуаното и многоочекуаното востааiн'е напоследок излезе на iава.
Нашите земiаци си покажаа сета iунашчина и готовност да се пожртвуат за
интересите на своiата таткоина. Борбата беше и iет отчаiана. Сиiот европеiцки
свет обрна своите возгледи на неiа. Новините се преполниiа со известiа от
театрото на возстааiн'ето. Редом со известiата за борбата мег'у четите и
турците, во ноините се печатаат и известiа за турцките зверства над мирни
жители. Европеiците се потресоа и ужасиiа от тиiа известiа и зафатиiа да окажуат
нужното влиiаiн'е на своите праителства за да се пресечит колеiн'ето на мирното
населеiн'е и да се помогнит на нестрек'ното македонцко жителство. Во Бирмингем
Ворстерцкиiо владика напраи во црквата молебен за спасеiн'ето на македонцките
рисiани. Кентербериiцкиiо архиiепископ се обрна кон англиiцкиiо
министерпрезидент Бал'фур со молба од името на англиканцката црква, да се
поможит на македонците. Европеiцкото обшчество зафаiк'ат да наредуат помоки за
македонцките страдал'ци. На патуаiн'ето на Германцкиiо император се придаат
политично значеiн'е, мег'у другото и за македонцките работи. Турциiа, како шчо
се видит, како да се наiде на тесно, и предложи на Бугариiа да се доiдит мег'у
ниф до iедно согласуаiн'е за македонцкото прашаiн'е. Разни праителства праат
офицiални декларацiи по нашите работи. От Стамбул телеграфируат во разни
европеiцки ноини (Standard), оти англиiцката и френцката стредиземни флоти
добили повел'а, да се наог'аат блиско до македонцките води. Пак от тамо
телеграфируат, оти воiната мег'у Бугарцко и Турцко iет неизбежна. От Софиiа
телгерафируат, оти тамошниiо военен министер зел од офицери на разни европеiцки
и американцки држаи предложеiн'е да се зачисл'ат они во бугарцката армиiа.

Шчо покажуваат сите овие фактои? Дали покажуваат, оти движеiн'ето достигна
своiта цел'а? Дали можат раководците на движеiн'ето да се пофал'ат со успеф?
Дали принесените жртви за ослободуаiн'е не сет напразно?

Можит да бидит, некоi, а можит и мнозина измег'у нас, кiе речат, оти ушче iет
рано да се судит за резултатот на возстааiн'ето. Главната работа на комитето и
четите iет напред. До сега можит не iет исполнена, ни полоината, ни четвртината
от сет план, изработен од комитето и главниiо му шчаб.

Да. Секоаш, по секоiе прашаiн'е iет имало разни возгледи. Така ке бидит и во
дадениiо случаi.

iас од моiа страна ке си позвол'ам, со чистосрдечно прискрбиiе да видам во
сегашното движеiн'е полно фиiаско. Сите тиiа дополнуаiн'а, коiи шчо ке се
придаат до понапредниiо руско-австриiцки проект од реформи, не само не чинат
100,000 обездомени души, 3-5,000 чоечки жртви и полно обескуражуаiн'е на
жителството во Македониiа, ами не чинеа и 100 чоечки жртви. Тиiа приложеiн'а ке
се добиiеа и без капка крв.

По резултатите, кои шчо ке се добиiат од сегашното востааiн'е, последното ке
можит да се наречит iедно од наiголемите, ако не и наiголема нестрекiа за нашиiо
народ.

Не iет рано да се предвидат разултатите и краiо на нашето востааiн'е. Тиiа можеа
да се предвидат ушче пред зафатоко негов.

Ушче во време на февруарцкото руско официално известуаiн'е беше iасно, оти
Европа никоi пат не ке удовлетворит во полна степен бараiн'ата на комитето. За
да се исполнат нашите сакаiн'а требуаше да се воiуват со Турциiа; само после
наддел'уаiн'е ке можеше да се натерат Турцко да исполнит нашите сакаiн'а. А се
наддел'уат Турцко не од нас и не од Бугарцко, ами или од Голема Сила, или от нас
и Бугарцко, Србцко и Црна Гора заедно, при неутралноста на друзите држаи. А ни
iедното, ни другото тогаi за тогаi не беше мислиадо. Комитетот тоа требаше да
знаит и мисл'ам го знаеше. Но негоите раководци мислеа друго: они во биднината,
како и во сегашното, видеа само тоа, шчо им iет приiатно да видат. Они велеа:
„ниiе не сакаме, ни iедна држаа да воiуаат за нас: они можат просто да отпраат
своите флоти во Солун и да принудат Турцко да ни даит реформи. Ниiе сакаме да
напраат и со Македониiа, шчо напраиiа со Крит". Не iеднаш сме спориле, оти имат
разлика мег'у Крит и Македониiа, оти имат држаи, коiи сет заинтересуани во Statu
quo-то и ке напраат се возможно да немат набркуаiн'е во наша полза. Та и да имат
набркуаiн'е, имат ли се осноа да се мислит, оти тоа набркуаiн'е ке бидит во наша
имено полза, а не на наша пакост? Се покажуаше, оти сегашниiо момент iет
наiнеблагоприiатен за востааiн'е. Но нашите раководци замижеа пред вистината и
востааiн'ето се зафати; се зафати славно, за да се довршит плачевно и пагубно.
Не беф iас сам, шчо гледаф на предвременоста на востаiн'ето. Така гледаа и
мнозина друзи. Но никоi не си креваше гласот против. Критиката на држаiн'ето на
комитето беше само во домашните крагои. Но она беше и безполезна па и опасна, не
само за тиiе, коiи се критикуваа, ами наi после за тиiе шчо критикуваат:
Комитетот беше сесилен; он имаше во своите раци живото и смртта на сите граг'ани
и не приемаше никаква критика на своите постапоци. Тиiе, шчо не сет со него, сет
против него и сет негои неприiатели, коiи требит да се истребат. Да критикуат
работите на комитетот можеше само друг' комитет, коi шчо раополагаат со сила.
Организациiа пак на контр-комитет беше и доцкна и безполезна. Мег'у комитетите
тогаi ке се зафатеше погубна мег'уусобна борба.

И така борбата се зафати против требуаiн'ето на секоi благоразумiе. Она даде
многу резултати, само не тиiе, шчо се очекеуваа. Мег'у сите iавуаiн'а, коiи
сопроводуат движеiн'ето, наi големо вниманиiе заoслужаат руското „Праителствено
Сообшчуаiн'е" от 11 Септем. т.г. После него представуаiн'ата од рускиiо и
австро-унгарскиiо посланици до Портата и во Софиiа и писмото на англиiскиiо
министр-президент Бал'фур до Кентребериiцкиiо архиiепископ.

„Праителственото Сообшчуаiн'е" заiавуат, оти руското праителство, ке барат за
Македониiа тиiа реформи, коiи сет изработени во месец Февруари од Зиновiев и
Каличе и оти тиiе реформи сет само зафатокот и ке бидат развиiени понака
сообразно со нуждите на жителството. Тоа место беше и во февруарцкото
Праителствено сообшчуаiн'е. Не покажуат ли оно, оти по широки реформи от тиiе,
шчо ни беа дадени ке можефме да добиеме и без револ'уциiа, а само со ловки мали
народни движеiн'а? Ако iет така, то сегашното востааiн'е ни на iедна iота не
измени положеiн'ето.

Но во Праителственото Сообшчуаiне имат ушче iедно много важно место:
револ'уционите комитети, по изражуан'ето на руското праителство, сакаат да
создадат „Бугарска Македониiа", а Русиiа, за коiа сет блиски и интересите на
друзите рисiанцки народности во Македониiа, не можит да пожртвуат нивните
интереси на бугарите.

Разбра ли во Бугариiа, шчо означуваат тиiе зборои? Разбраа ли во Македониiа?
Разбрафме наi напoкон ниiе?

Русиiа отворено ни изкажуат, зашчо она не работит и не можит да работит инак. Да
ли iет праа Русиiа во своите утврдуаiн'а? Да ли можит она да постапит инак?

Ако се постаифме во положеiн'ето на руското праителство, и ниiе не ке можефме да
постапиме инак . . До 1878 год. сите, па и руското праителство, велеа, оти
Македонците сет бугари. После Берлинцкиiо догоор истапиiа со своите претенциiи
на Македониiа србите. Србите во течеiн'е на 25 години, особено последните 20
години успеа, ако не да напраат македонците срби, то барем да создадат во
европеiцкото обшчествено мнеiн'е убедеiн'е, оти во Македониiа имат и срби. Праи
ли сет они, или не, не iет важно за дипломатите. Ако селцкото населеiн'е и сега
си зборуат, како шчо си зборуало и по прег'е, и зборуат одред низ цела
Македониiа само на iеден словенцки iазик, - во градоите, редом со бугарцките
машки и женцки гимназиiи и основни сколиiи, на секаде ке наiме и србцки. Iедни
села имаат србцки, друзи бугарцки скол.иiи. Едни сел'ани со нивните учители и
попои признаваат патриархiата и сет под покроителството на србцки или грцки
консули, а друзи признаваат бугарцкиiо екзарх и слушаат бугарцкиiо трговцки
агент. Се тоа сет факти за дипломатиiата, коiа шчо имат да се броiит со
деiствителноста, а не со теориiата за народноста на македонците. Политиката
немат работа со науката. Па и да имат работа, зар iет докажано, како два и два
4, оти сет македонците бугари? До рускотурцката воiна имаше само iедна теориiа
за народноста ни. Сега сет две. Кон ниф се прибауат и трек'а, оти македонците
сет нешчо стредно мег'у србите и бугарите. Привржениците на таiа теориiа пак се
подраздел'уат: 1, на коiи шчо кажуваат, оти тоа стредно iет iеднакво далеко и от
србите и од бугарите; 2. оти оно iет по блиско до србите; 3, отиiет по блиско до
бугарите; оти част iет по блиска до србите, част - до бугарите. Не iет важно за
дипломатите, каде iет истината. Важен iет факто, оти во Македонцкото прашаiн'е
сет заинтересуани етнографцки, редом со бугарите и грците, ушче и србите. Осем
тоа и политично Србиiа iет не по малку заинтересуана во судбите на Македониiа.
Последната за Србиiа имат по големо значеiн'е, от колку за Бугариiа, оти
Бугариiа можит да излезит на Егеiцкото море и преко Кавала и ДедеАгач.

Ако iет така зар можеме да се чудиме на поведеiн'ето на руското праителство во
македонското прашаiн'е и на неговото заiавуаiн'е, оти Русиiа не ке помагат на
комитето да се создадит „Бугарцка Македониiа"?

Некоi од нас, можит наивно ке забележит: „Комитетот не сакат да напраит
Македониiа бугарцка; тоi сакат праина за сите македонци без разлика на вера и
народност".

Како можит комитетот да докажит, оти он работит во таква смисл'а? Со iедни
зборои не се докажуат. Поведеiн'ето на самиiо комитет зборуат против негоите
утврдуаiн'а.

За да се дигнит револ'уциiа во полза на сите народности во Македониiа, требит
комитетот да бидит образуан от предстаители на сите македонцки народности. Инак
коi му iет дал прао на комитетот да работит од името на сите македонци и во
полза на сите ниф? Комитетот можеше да работит и од името и во полза на iедна
громадна част на макдеонците, т.е. од наi силната народност. Но требаше да имат
цел ред докажуачки, оти работата на комитетот не iет врзана со интересите на
соседните држаи и народности, а протиоречит им и iет во полза не само на
господствуiуките, но и на еите друзи националности.

Нишчо подобно немат. организациiата iет тесно врзана со Бугариiа. Шумот од
организационото движеiн'е отпрво се дигна во самата Бугариiа. Тоа покажа, коi
наi много iет заинтересуан во Макдонцкото движеiн'е, за тоа пренесоа центрот
негов во Македониiа, и напраиiа ушче iеден цел ред фокуси, за да се покажит, оти
брканицата iет од натре и iет самородно iавуаiн'е. Но кого излажаа со тоiа
маневр? Не iет ли iасно, како бел ден, оти брканицата iет тесно врзана со
Бугариiа, со бугарцкото име и со бугарцките пари?

к'е речите, оти народо iет напраил наi големи пожртвуваiн'а во полза на
движен'ето. Тоа iет така, но не требит да се забораат, оти организаторите на
движеiн'ето во поекето случаи беа чиновници, екзархиiцки. Се разбират само от
себе, оти они со своiето участиiе во револ'уциони работи идеа во разрез со
интересите на екзархиiата; но при се тоа, они беа бугарцки чиновници.

И така револ'уциониiо комитет беше чисто македонцка организациiа по произлез и
по состаот му, но тоа беше само работа на iедна част од iедна од македонцките
нацiоналности, врзана по име и ло црковно-сколиiцките работи со бугарцкиiо народ
и држаа и нивните интереси. Тоiа комитет, во сашност македонцки, за надворешниiо
свет и за рисiаните во Македониiа не екзархисти, беше комитет бугарцки.

Комитето не можа да докажит ни на надворешниiо свет, ни на самите македонци не
екзархисти, оти он не iет бугарцки.

Радев со своiот „Mouvement Macedonien" мислеше да убеди Европа, оти движен'ето
iет чисто македонцко, и немат нишчо обшчо со Бугариiа. Истото сакаа да докажат и
„Право" и друзите македонцки и бугарцки ноини. Но достигнаа ли они цел'ата? -
Не.

Покоiниiо А. А. Ростковцки не iеднаш кажуаше: „Бугарите мисл'ат, оти само они
имаат ум на светов, а сите друзи сет будали. Кого мисл'ат они да излажат со
статиiите во „Право" и друзите ноини, оти македонците сакаат Македониiа за
македонците? Знаеме ниiе многу арну, шчо сакаат они"! А какво впечатлеiне праеа
на дипломатцкиiо свет ноинарцките уверуаiн'а на комитето и бугарите за
македонцкото движеiн'е? Не требит да се забораат и то, како се изражуваа во
европеiцките ноини за стражеiн'ата на четите со турците: четите се викаа банди и
то бугарцки а не македонцки. За убитите четници не кажуваа: „убити сет толку
души македонци, ами толку души бугари".

Се прашат кого убедиiа: „Mouvement Macedonien", „Право", „Автономиiа" и др. во
тоа, оти ратуваат за слободиiа македонците, а не тиiе, шчо се викаат „бугари" и
сет от Македониiа и Бугариiа? - Никого.

Можит да бидит, комитето успе во самата Македониiа да се чинит обшче македонцки,
само не доби признааiн'е од надвор, во Европа? - Одваi ли.

Револ'уциiата требит да бидит работа на сите македонци, или на болшинството од
ниф, за да можит да се наречит обшча. Во самиiо комитет требит да бидат
застапени сите, или неколко народности. Интелегенциiата на тиiе народности
требит да си подадит iедна другиму рака и секоа од ниф да земит да
попул'аризират идеiата во своiо народ. А шчо видиме во деiствителност? Не само
интелегенциiата на сите народности, не и на болшинството од ниф, ами па и
интелегенциiата на наi силната македонцка народност - словените, не сета беше
застапена во комитето: србоманствуiук'ата и гркоманствуiук'ата македонцка
словенцка интелигенциiа беше на страна от комитетот па и враждебна. Значит
комитетот во патриархиските села и градои, и части од села и градои, беше не
канет гост. Патриархистите словени можеа и да му сочувствуат, но за тоа шчо
нивната интелегенциiа беше против комитетот, то немат сомнуаiн'е, оти и самите
сел'ани тро му сочувствуваа, но тоа сочувство беше побркано со неувереност и со
оомнеiн'е во обешчаiн'ата на комитето. Кон тоа неопределено чувство се
присоiедини и страф. Сел'аните се наiдоа мег'у два огнои: воiската и
комитетцките чети.

Кога едно движеiн'е, во едни места се распространуало со убедеiн'е, а во друзи
со сила, можит ли да се наречит обшчо?

Ниiе можеме да го велиме како сакаме, но во деiствителност оно беше само
частично. Оно беше и iет работа на екзархистите, коiи се величаат „бугари", а
следователно, тоа iет бугарцки маневр, да се решит македонцкото прашаiн'е само
во бугарцка полза; то iет да се ооздаит iедна „Бугарцка Македониiа".

Можит да не iет ушче iасно, оти, ако се удовлетворат сакаiн'ата на комитето,
Македониiа и на вистина к'е се чинит бугарцка? к'е се постарам да покажам по
iасно, како реформите можат да побугарат Македониiа.

Се питат: коi iазик ке бидит официiален? - Одговараат - iазикот на
„болшинството". - На коiе болшинство? - Тогаi ке се видит.

Не се запитуваат по тамо: како ке узнаiат, коiе iет болшинството. Да си
предстаиме ниiе сега, оти iа каде Митровден идит мег'ународен отред и окупират
страната. Од мег'у другото, ке требит да решит и прашаiн'ето за официiалниiо
iазик, а пак да остаиме официiалниiо, прашаiн'ето за iазико во сколиiите.

За некоiи тоа прашаiн'е iет многу лесно: нека се лризнаiат неколку официални
iазици т. е. и турцки, и бугарцки, и србцки, и грцки, и влашки, и албанцки,
опоред населеiн'ето на областа. Зборуваат при тоа: како шчо беше во Источна
Румелиiа (iужна Бугариiа) а тамо ке се видит, каде имат грци, каде - срби,
бугари, турци, власи и арнаути. Некоiи ушче прибавуат: и за Источна Румелиiа
кажуваа, оти имало грци во неiа, но после ослободуаiн'ето се покажа колку грци
имат тамо. Со друзи зобори даiте виiе властта во раците на македонците, тоа
требит да се разбират, на тиiе од ниф, шчо се викаат бугари, да од неколку
години после виiе ке видите, оти и во Македониiа од друзите народности ке
останит тоа, шчо остана од грците во Источна Румелиiа, по ослободуаiн'ето на
последната. Со друзи зборои цела Македониiа ке станит бугарцка.

От тука не iет ли iасно, оти Бугариiа и комитето сакаат да создадат „Бугарцка
Македониiа" во вреда на друзите рисiанцки македонцки народности?

Ама зашчо бугарцка, зашчо не србцка? Ке станит бугарцка, зашчо и iет таква; да
имаше во неiа поеке срби, ке станеше цела србцка и бугарцкиiо елемент ке
ослабнеше. Се тоа iет iасно и опраедливо од бугарцко гледиште. Но нека не се
забораат, да имат и друго, и при тоа многу друзи гледишча на македонцкото
прашаiн'е, како: србцкото, грцкото, влашкото, руското, словенцкото, австриiцкото
и на друзите западноевропеiцки држаи. Ако iет така, то предполаганиiо
окупацiонен отред на чиiе гледишче ке требит да станит?

Нема сомнуаiн'е, да наi лесно он ке решит прашаiн'ето за iазико во сколиiа и
местна улраа во тиiе места ,каi шчо живеiат патриархисти со грцки iазик, арнаути
мусул'мани и католици и турци мусул'мани. По мачно ке можит да се решит
прашаiн'ето во тиiа места, каi шчо имат: 1, патриархисти арнаути, 2,
патриархисти власи, 3, патриархисти словени, 4, словени мусул'мани и 5,
екзархисти словени.

Сакаiки да напраат по големо значеiн'ето на словенцкиiо iазик во Македониiа,
словените, ке бараат од окупацiониiо отред, да се признаит за официален во
местиiн'ата со словени мусул'мани - словенцкиiо iазик; а самите словени
мусул'мани, по религиозни сообразуаiн'а, можат да бараат турцкиiо iазик.
Окупационите власти кого по скоро да удовлетворат? Ако постапат праилно без
сообразуаiн'е со религиозните требности, к'е напраат насилiе.. Истото
затруднеiн'е и во ушче по силна форма ке се стретит при решеiн'ето прашаiн'ето,
коi iазик требит да се признаiит за во сколиiите и обшчественото управуаiн'е во
патриархиiцките реiони. Влашкото праителство ке барат за власите влашки iазик, а
патриархиiата со видните прихожани, ке барат грцки. Ако се не удовлетворит
бараiн'ата на влашкото праителство, ке се постапит непраилно и непраедно; ако
пак се удовлетворит бараiн'ето на влашкото праителство, против желаiн'ето на
прихожаните, к'е се напраит насилiе.

Патриархиiата ке барат грцки iазик и за праославните арнаути- тоските. Самите
тоски немаат дозреiано до наилонално самосозаааiн'е, затоа патриархиiата ке
успеиат. Но друзите македонцки народности, заiедно со друзите арнаути, ке
позаидуат на усилеiн'ето на грцкиiо iазик на есап на друзите и ке организуат
партиiа против грцкиiо iазик. Немат сомнуаiн'е, да тука не ке бидит така лесно
окупационите власти да се ориентираат.

Но наi мачно iет прадиаiн'ето за официадниiо и сколиiцкиiо iазик во словенцките
части на Македониiа. Тука сет: iедни патриархисти, друзи екзархисти по
вероисповедуаiн'е, ако се не гоорит за католиците и мусул'маните.
Патриiархистите се признаваат от турците за Грци - „урум-милет", а отсрбите и
бутарите за срби и за бугари. Екзархистите, сами, и от турцките власти, се
броiат за бугари, србите пак и броiат срби. И така.патриархиiата к'е сакат во
поголемата част на Македониiа со словенцко населеiн'е да устаноит грцкиiо iазик
за во сколиiите и управлеiн'ето. Во своiите пожелан'а патриархиiата ке стретит
отпор от србите и бугарите. Но последните, оспоруаi.к'и праото на грцкиiо iазик
во словенцките краини, сами не ке можат да се разберат и да оѕпредел'ат, каде ке
требит да бидит бугарцкиiо и каде србцкиiо iазик.

Мислит ли комитетот, оти, ако он сакат да игнорират прашаiн'ето за iазикот во
разни дедои на фантазираната, барем сетаза сега, автономна Македониiа,
игнорираат истото прашаiн'е и заинтересуаните балканцки народности, особено
србите? Мислит ли он, оти србите му веруваат да, се работит на „Македониiа за
македонците" ,ако се игнорират прашаiн'етоза iазикот на македонцките словени, и
да тоа прашаiн'е лесно и праедно ке се решит со добиiаiн'ето на автономни праа?
Ако мислит така много се лажит.

Ако автономиiата на Македониiа се iавит како резултат на сегашното востаiан'е,
то македонцкото прашаiн'е ке се решит не во полза на македонците, а во полза на
бугарите, зашчо комитетот, како шчо видофме по горе, работит под бугарцка фирма.
Тиiе од македонците, шчо добиiа образуаiн'е во Бугариiа зедоа инициативата за
ослободуаiн'е и они до сега играа, можит да се речит, не само главната, ами и
искл'учител'на рол'а. Ако нивното работеiн'е се увенчат со успеф, они, а со ниф
заiедно и бугарцките интереси, ке земат врф над чуздите интереси во Македониiа.
Ако востааiн'ето восторжествуат, не iет ли iасно, оти за него к'е имат да се
благодарит на бугарите и за тоа тамо, каде сега србите конкурираат со своiите
пари и своiата пропаганда, со бугарцките пари и пропаганда, ке изгубат секоiе
влиiаiн'е на своiите клиенти? Зар не му мисл'ат србите, оти со успеот на
востааiн'ето, ако се питат: на коi iазик ке требит да зборуат судиiата, да
речиме, во Тетоо? - автономното праителство, коiе ке бидит од „бол'шинството",
ке одгоорит - на бугарцкиiо; истото ке одгоорат и местните жители, зашчо во
нивните очи, бугарите, а не србите, излезоа герои. Исто така, во полза на
бугарите, ке се решит и прашаiн'ето за iазикот во градцките и селцки сколиiи. А
пошчо во автономна Македониiа ке немат место за пропагандите, то србите ке
требит да остапат место на бугарите. Но ке се согласат ли на тоа србите? Они,
можит, и би се согласиле да iет тетовцкиiот гоор много близок со бугарцкиiот
литературен iазик. Но они знаiат, оти не iет така. Они знаiат, оти во тоiа гоор
вистина се имаат особини обшчи со бугарцкиiот iазик, но исто така се имаат и
особини обшчи со србцкиiот iазик, па и таквиiа, шчо се немаат,ни во србцкиiот,
ни во бугарцкиiот iазици, а сет своiствени само на македонските наречiа. Се
питат: ке дозволит ли, и можит ли да дозволит Србиiа во тетовцкиiот гоор да се
развиiат на место македонцките и србцки - бугарцки особини, а заiедно со iазикот
да се развиiат во тетовцко на место македонцки и србцки - бугарsките интереси?
Имат ли она прао да протестуат против бугаризуаiн'ето на тетовцко и да барат
зашчита на своiите интереси тамо против бугарцките посегуаiн'а? Имат ли Русиiа
морално прао да зашчишчаат нарамно со бугарцките и србцките интереси?

От тука iасно се видит да iет прашаiн'ето за iазико, особено за iазико во
областите со словенцко населеiн'е, iедно од наi важните при разрешуаiн'ето на
македонцкото прашаiн'е, Да имаше мег'у словените во Македониiа национално и
религиозно единство, и да имаше сознааiл'е за ниф во жителството, до сега на
полоина ке беше решено Македонцкото прашаiн'е. А до кога, iедни македонци се
кажуаат патриархисти, друзи екзархисти; едни бугари, друзи срби, треки грци и
бараат покроителство у различни балканцки држаи, даваiк'и им со тоа прао да се
бркаат во македонцките работи, до тогаi не можит да се мислит за обшчо
востааiн'е; до тогаi ке бидит само частично: со бугарцки, србцки, или грцки, но
никако не, со чисто македонцки характер.

Тоа нешчо iет iасно за сите, само не за нас македонците и за раководците на
сегашново востааiн'е. Тиiе раководци праат сите усилиiа да покажат мотивите и
самото движеiн'е, како шчо се сакат ним; ама работа[та] iет, оти не само ниiе,
ами и друзите имаат разум и очи да видат и разберат, како iет истината. Комитето
се срдит, зашчо консулите не осветуат работите, како шчо сет. Но ако се осветат
тиiе како шчо сет, то не ке се аресат на комитето. Комитето, со друзи зборои,
барат европеiцките праителства да гледаат на работите во Македониiа со
македонцки очи т.е. со очите на комитето; а да беше така работата, немаше зашчо
европеiцките праителства да имаат свои агенти во Македониiа.

Но ако имафме ниiе морално прао да бараме от престаителите на европеiцките држаи
во Македониiа точно и беспристрасно да осветл'уат своите праителства и
европеiцкото обшчествено мнеiн'е за работите во Македониiа, то наш морален долг
беше, да сме и ниiе осветени во европеiцките интереси во таткоината ни, особено
во интересите на балканцките др жаици.

Ниiе требаше да знаеме, оти против нашето востаiн'е ке бидат: и Кара-Влашко, и
Србиiа, и Грциiа. Кара-Влашко не можит равнодушно да гледат на усилеiн'ето на
Бугариiа со дааiн'ето на Македониiа автономна управиiа. На автономиiата се
гледат, како на преодна степен кон соiединуаiн'е на Македониiа со Бугариiа.
Кара-Влашко не можит да допушчит на неiните граници создааiн'ето на .iедна
голема Бугариiа, коiа, можит, после ке барат од неiа Добруджа! По тиiа политични
еообразуаiн'а, и да имат во Македониiа чисто бугарцко и само бугарцко
населеiн'е, она не ке допушчат еоiединеiн'ето мег'у турцките и бугарцки бугари;
она не можит да допушчит во своiа пакост нарушеiн'ето на териториiалната целост
на Турциiа. А Кара-Влашко iет во соiуз со троiниот соiуз, коi шчо ке
покроителствуат Кара-Влашките интереси на Балканцкиiот полуостров.

Интересите на Грциiа во Македониiа сет ушче по големи. И ако немат многу грци во
Македониiа, пак Грциiа iет не по малку заинтересуана во нашите работи од друзите
балканцки држаици. Секоi држаа се мачит, ако не да праит нои завладуаiн'а,
политични, ехономцки и културни, то да сочуат тиiе, што сет напраени од по
напред. Грците со своiата цариградска патриiархиiа имаат наложено грцкиiо iазик
во сколиiите и црквите на много македонцки краишча, каi шчо немат грци. Природно
iет, да ке употребит Грциiа сите дипломатични патишча, за да се задржит во
Македониiа на тиiа позициiи, каi шчо се наог'ат от средните векои, особено от
времето на турцкото завладуаiн'е на Македониiа, а грцките интереси во Македониiа
се бранат, не од iедна Грциiа, а и од големите сили, шчо не сакаат да се усилит
словенцкиiот елемент.

Но наi много iет заинтересуана во македонцките работи Србиiа. Она предiавуат
етнографцки и историiцки петензиiи на Македониiа. Но осим ниф, имат и политични
причини, коiи никоi пат не ке дадат на Србиiа да допушчит, да се решит
македонцкото прашаiн'е во полза на iедна од балканцките држаи, особено во полза
на Бугариiа. Автономна Македониiа, како пат, по коi шчо ке се доiдит до
соiединуаiн.ето на Македониiа со Бугариiа, Србиiа никоi пат не ке допушчит.
Уголемуаiн'ето на Бугариiа от присоiединуаiн'ето на Македониiа не можит да бидит
допушчено от Србиiа не само за то, шчо со тоа ке се нарушит рамновесiето на
Балканцкиiо полуостров, а наi много за то, шчо по негоото извршуаiн'е Србиiа ке
се наiдит мег'у две по силни од неiа држаи: АвстроУнгариiа и Бугариiа; она ке
бидит од ниф политично и економцки задушена, и ке требит да се подчинит, или на
iедната, или на другата. Значит, државните интереси на Србиiа никоi пат не ке
допушчат да се образуат бугарцка Македониiа. Немат сомнуаiн'е, оти србцките
интереси, како и интересите на Кара-Влашко и Грциiа, си имаат своi покроител'.

Значит, малите балканцки држаи, и ако на вид и да не играат рол'а во решеiн'ето
на македонцкото прашаiн'е, коiе како да iет само во раците на големите држаи, во
деiствителност имаат наi голем значаi.

Големите држаи заiавуат, оти они немаат непосредствени интереси во Македониiа, а
работат само во име на праедноста. Но таiа праедност, како шчо рекофме, се
разбират инак од грци, срби, власи, бутари, то и големите држаи, покроител'ки на
малите, се iауваат предстаител'ки на своiеобразни праедности. От тука и не можит
да се очекуат обшчо работеiн'е во македонцкото прашаiн'е. Задружна работа iет
возможна само во наiмали реформи.

Ако iет така, то на кого се надеiафме со востааiн'ето? Не на Русиiа ли? Но
Русиiа неколку пати официiално си изми раците пред крвопролиаiн'ето. Ниiе, на
место да се л'утиме на руските лредстаители: А. Зиновiев, А. А Ростковцки и
Машков, по арно ке напраифме, да се позамислиме за руската политика на Балканцки
полуостров. Русиiа iет словенцка и праославна држаа. Она ослободи Србиiа и
Бугариiа; она поможа на Кара-Влашко, Грциiа и Црна Гора да се ослободат. Она
секога iет покроителствуала праославиiето и словенството. Ако iет така, то, шчо
можит да напраит за нас Русиiа, кога во Македонцките работи сет забркани неколку
словенцки и праославни народи? Можит ли она за атар на Бугариiа да оскрбит
друзите балканцки самостоiни праославни држаи, чиiа самостоiност iет извоiуана
со руска крв и руски пари, и да напраит тиiе држаи, да се одвртат од неiа кон
друзите западноевропеiцки држаи, и да се чинат во нивните раци орадиiа, напраени
против Русиiа? Можит ли Русиiа со своiата политика да оттолкнит от себе
балканцките праославни држаи? И шчо добиiат она за таiа загуба? Благодарноста на
Бугариiа, можит! Но бугарцката благодарност iет само ден до пладне, а после
бугарите ке речат, оти тоа го напраи Русиiа со своiи планои да завладит
Балканцки полуостров, спасеiн'ето на коi ке се наог'ат во Англиiа, и за тоа
бугарите, на место да се во соiуз со „великата освободителка", ке се фрл'ат во
скутоите, или на Англиiа, или на друзите неприiатели на Русиiа и словенството.
Значит, при современата поставвка на македонцкото прашаiн'е, ниiе очекуафме за
наш атар Русиiа со своiи неомислени постапоци, да се откажит од неiните интереси
на далекиiот исток, и заiедно со тоа да потрпит поразиiа на блискиiот исток.
Арно ама не било така, како шчо мислефме ниiе.

И така неоуспехо на востааiн'ето iет iасен, како бел ден. То от самиiо зафаток
iет постаено на лоша осноа: не iет обшче македонцко, но iет частично, и имат
бугарцка боiа. Во него имаат раководна рол'а само македонцките словени, шчо се
викаат бугари. Интелегенциiата, не само на друзите македонцки народности, ами и
на самите македонцки словени, беше непричастна во управлеiн'ето на комитето.
Комитето, како таiна организациiа, се боiеше да пушчи каi себе равноправни
членои од друзи народности, от словени србоманни и гркоманни, или пак и само со
србцко и грцко образуаiн'е, от страф негоите Таiни да не станат достоiаiн'е на
балканцките држаици. Организациiата беше и iет завиiена во таiна, така да
долните неiни членои сет слепи орадиiа за исполнуаiн'е само на работи, диктуани
од горни сообразуаiн'а и интереси. Тиiа сообразуаiн'а сет само достоiаiн'е на
неколцина, туку речи, самозванци, или случаiно испливели на поврхнината
македонци. Тиiе луг'е сет вршителите на судбините на Македониiа. Нивната
деiателност не подлежит на критика. Ако се осмелит некоi да критикуат
деiателноста на таквиiа лица. се решаат да погинит од организациiата. И таква
ортанизациiа се кажуат идеална! Разбирам, оти не сите членои можат да знаiат
сите работи. Но, ако и имат ограничеiн'а, то ограничениiата требит да бидат
разумни. Во организациiата требит да бидат сосредоточеки наiдобрите интелегентни
сили во Македониiа. Требит да имат луг'е, коiи шчо можат по широко да погледат
на прашаiн'ето и да измерат безпристрастно и без увлечеiн'а резултатите на секоi
iеден рачкор на комитетцките работи.

Имат ли нешчо подобно во организациiата? Коiи сет во Бугариiа главните
предстаители на организациiата? - Татарчев и Матов.

Можит да бидит, оти и iедниiо и другиiо сет луг'е со висок патриотизм и знаiан'е
на положеiн'ето во Македониiа. Но тиiе сет приврженци на краiни мери, без да
гледаат на политичното положеiн'е. После, како се видит, они мисл'ат за
единствено праилна гледна точка на прашаiн'ето за народноста на македонцките
словени - бугарцката; а можит, си мисл'ат оти прашаiн'ето за народноста на
македонците iет второстепено и ке се разiаснит лесно со ослободуаiн'ето на
Македониiа. Но они требит да гледаат во биднината деiствителноста, а не то, шчо
им се аресуат.

И сите друзи раководци, како Радев, Станишев, Караiовов и пр., сет од иста
категориiа. Тиiе си мислеа, доста iет iедно заiавуаiн'е, оти Македониiа ке бидит
за македонците. Комитетот можит да се пофалит и со по умерени раководци, но и
тиiе мислеа, оти спасеiн'ето на Македониiа iет само во дуовното iединеiн'е па и
господствуаiн'е на бугарите во Македониiа. Можит он да се пофалит и со луг'е,
коiи шчо сакаа дуовно да се отдел'ат македонците од бугарите. Но тиiе луг'е или
се ограничиiа со издааiн'ето на неколку книжки на македонцки iазик, или пак се
ограничиiа со зборуаiн'е македонцки дома, или со своите земiаци.

И така бугарцката боiа на движен'ето iет главната причина на неуспеот. Ако iет
така, то шчо се барат од македонцката интелигенциiа, за да се олеснат нестреките
за македонците от сегашната нестрек'на авантура?

Првото нешчо, коiе шчо се барат од нас iет: да знаеме нуждите наши и на нашиiо
народ.

Не еднаш на митинзите во Софиiа и друзите градишча се имаат приимано резол'уциiи
со изложеiн'е на нуждите на македонците. Но тиiе резол'уциiи се имаат приимано
во Бугариiа, под влиiаiн'ето на бугарцкото обшчество и от македонцката
емиграциiа во Бугариiа. На тиiе митинзи не беше предстаен сиiот
македонцкословенцки народ со негоата интелегенциiа, за тоа резол'уциiите беа и
не полни и iеднострани.

Македонцкиiо народ не толку се нуждаат, барем сега за сега, во официален iазик
на болшинството, во генералгубернатор од народноста со болшинство и во слободна
преса, колку: во устрануаiн'е или парализуаiн'е деiателноета на националните и
религiозни пропаганди; во устранеiн'ето на враждуаiн'ето мег'у приврженците на
разните национални и религiозни пропаганди; во устранеiн'ето на тоа недоверiе и
обособеност, коiа iет сега мег'у македонцката интелегенциiа, воспитана во разни
држаици балканцки и служит на религiозно-националните пропаганди во Македониiа;
во официiално признааiн'е на македонцката народност и во внесуаiн'е во нофузите
и друзите официiални документи на лица от словенцки произлез од Македониiа името
„македонец"; се нуждаат во земелен надел, како шчо беа сел'аните наделени со
земiа при отмената на крепостничеството во Русиiа, Галициiа и др. страни. Тука
идит и цел ред друзи реформи, во коiи флизаат и тиiа, шчо беа изработени од
рускиiо и австроунгарцки посланици во Стамбул и беа приемени од Н. И. В.
Султано. Задак'ата на македонцката интелигенциiа от сега на тамо ке требит да
бидит да се одделат нагледно за сите: и за самите македонци, и за Турциiа, и за
Балканските држаи, и за великите сили, интересите на македонците од интересите
на друзите балканцки држаи и народи, и да се игзучат подробно сите прашаiн'а
врзани со избавуаiл'ето на нашиiо народ и нашата таткоина от сегашното големо
бедствиiе, и со процветааiн'ето на нашиiо народ во дуовен и материален однос.

Таiа задак'а iет многу тешка и требуат големи заiеднични усилиiа. За тоа
изучуаiн'ето на таiа задак'а и исполнуаiн'ето неiно бараат участiе во неiа от
сите македонцки словени, без разлика на верцка или нацiонална боiа. За тоа
македонцката интелегенциiа требит да престанит да се односит мег'у себе со
недоверуаiн'е. От пропагандите, во коiи служит, к'е требит да барат слободиiа,
да се наог'ат во постоiано сносуаiн'е со интелегенциiата и обшчеството од
друзите пропаганди. Во слободните балканцки држаици, од време на време,
македонцката интелигенциiа без разлика на пропаганди, требит да устроiат своiи
македонцки собири, на коiи ке се разгледуваат и решаваат прашаiн'а за дуовното и
нацiонално процветуаiн'е на македонците. Македонцката интелегенциiа секогаш,
кога iет надвор от своiите официални работи, требит да зборуат мег'у себе на
централното македонцко наречiе (Велешко-Прилепцко-Битолцко-Охридцко), коiе ке
требит да се воведит во сите религиозни и национални пропаганди и турцките
сколиiи, како задолжителен предмет. Тоа наречiе имат да бидит литературен iазик
на македонците.

Ако религиозните и национални пропаганди не посакаат да воведат нашиiо iазик во
своите сколиiи, се разбират, оти само тамо, каде живеiат словени, и ако
забрануат на своiите учители и попои да другаруат со македонцката интелегенциiа
и обшчество од друзите пропаганди, то тогаi македонската интелегенциiа и народ,
без разлика на пропаганди, требит да му изнаiдат пат, со коi шчо к'е можит да се
накажит таiа пропаганда. Ако таiа пропаганда се вооползуат со музавирлуци против
неiните неприiатели, то интелегенциiата требит, да обiаснит на народо
недостоiниiо образ на работен'е на таiа пропаганда, и да то повика, сам да се
бранит животните своiи интереси. Ако народниiо протест во верцките и сколиiцки
работи, во коiи требит обшчините да се признаiат слободни, се покажит од
заинтересуаната пропаганда, како бунт со државна боiа и се барат државни мери
против бунтовниците, то народо и интелегенциiата требит да се обрнат до
консулете, како до третеiцки судиiи.

Ако неколку, или сите пропаганди се воспротиват за тиiа наши бараiн'а и
настоiаваат, во сколиiите и црквите да се изучуваат и поминуваат само iазиците
на пропагандите, то да се приiмат обшчи и енергични мери против сите и
религиозни и национални пропаганди во Македониiа.

Слободиiата на совеста iет признаена на секаде; она iет и ке бидит признаана и
каi нас. Експлуатациiата со таiа слободиiа се преследуат на секаде и требит да
бидит преследуана и каi нае. Iезуитите сет истерани, тукуречи, от сите
европеiцки земiи, за тоа шчо експлуатираа со народната совест. Црковните ордени
во Франциiа сет ограничени во сколиiцките работи, оти со ниф злоупотребуваат.
Шчо iет било на секаде во Европа, можит да бидит и каi нас во Македониiа.

Секоi ке имат прао да исповедуат и мусул'манство и рисiанство во трите главни
форми: праославиiе, католичество и протестанство. Религиозните потребности и
убедеiн'а сет за сите неприкосноени. Но религиiата никак не требит да бидит
средство за престапни политични и национални цели, како шчо iет сега во
Македониiа.

Ако разгледаме сега распространените во Македониiа религиозни пропаганди, то
тамо ке наiме религиозните пропаганди во поекето случаiи да служат како орадиiе
за национали и политически цели.

Протестанството и католичеството во Македониiа имаат само религиозни цели, оти
предстаителите на тиiа пропаганди со уважеiн'е се односуат до сите и наiдробни
национални особнини на сите македонцки националности. Ето зашчо никоi немат прао
да се ополчит против работата на тиiа пропаганди.

Праославиiето, наi старата, наi распространената и основната религиiа на сите
македонцки народности, за сожал'уаiн'е, сосим изгубило од видот своiата главна
цел'а да сеiит братство мег'у народите, да облагородуат срцата на верните. На
место тиiа блатородни задаки праославiето сеiит само раздор и ненавист. Оно iет
сега само наi главното средство во раците на xразни пропаганди со чиста
национали и политични задаки. Праославиiето во Македониiа сега iет до толку
искажено, шчо и не можит да бидит реч за една праославна црасва, - сега тамо
имат 3 цркви, но не православни, а: грцка, бугарцка и србцка. Зашчо тоа да бидит
така? Зар црквата не требит да бидит: Едина, Саборна, Вселенцка и Апостолцка?

- Да. Црквата требит да бидит имено Едина и Соборна, а не србцка, грцка и
бугарцка. Црквата каi нас си изгубила своiата главна цел'а, за тоа македонцката
интелегенциiа и народо имаат полно прао да употребат. сите своiи сили да лишат
црквата во Македониiа от чисто национални цели и да и поврнат тиiа цели, коiи
шчо и запоедал неi неiниот Божествен Осноач: да проповедуат евангелието на сите
iазици т. е. на сите народи на нивните iазици.

Ако религиооните пропаганди се постараiат да побркаат на здружуаiн'ето на
македонцката интелигенциiа и македонцкиiо народ мег'у себе, то прво нешчо, коiе
ке се потребат,.тоа iет, да се образуат во Македониiа: Едина, Саборна и
Апостолцка црква т.е. да се возстаноит Охридската Архиепископиiа, коiа шчо ке
бидит „Архиепископиiа всеiа Македониiи".

Религиозните пропаганди можат да имаат нешчо против здружуаiн'ето на
македонцката интелигенциiа и народ ,само по национални соображуаiн'а. Ако iет
така, то природно iет, оти, со бараiн'ето црковна реформа, ке; се соiединит и
бараiн'е сколиiцка реформа т.е. Архиепископиiата ке земит во свои раце
сколиiцката работа, и ке се дообразуат во неiа со народноста на своiата паства:
во грцките епархиiи и парохии ке се учит восколиiата и ке се служит во црквата
на грцки iазик во влашките - на влашки; во словенцките на македонцки.

Тогаi сите наиионалии и религиозни пропаганди, коiи шчо цепиiа народо на разни
групи, неприiател'цки една кон друг'а, ке се отстранат и ке настапит мир за
народо, за Македониiа, за Турциiа и за Европа.

И вистина, одваi ли имат нешчо по арно од вакво свршуаiн'е на македонцката
криза: за народот то iет арно, оти ке се ослободит и од интригантите од разни
народности, и ке се откажит од разни поддувуаiн'а, коiи шчо го одвлекуваат од
негоите мирни работи: црквата ке примирит безосновната вражда мег'у разните
народности.

Таков исход на кризава iет нешчо наi арно и за Турциiа. Турцките дипломати се
лажат многу, ако мисл'ат, оти ке сочуваат Турциiа во Европа поеке ако се
придржуат до политиката: divide et impera. До кога имат во Македониiа почва за
национални пропаганди, до кога не се отстранат причините, чуздате држаи да имаат
во Македониiа поеке влиiаiн'е од самата Турциiа, до тогаi Турциiа само ке
расходуат на Македониiа, а не ке имат од неiа никаква полза, до тогаi секоiа
минута ке требит да се боiит да не изгубит Македониiа; а ако се признаит
официално, оти во Македониiа немат неколку словенцки народности, ами имат само
iедна оддел'на, ни бугарцка, ни србцка, и ако се одделит Македониiа во
самостоiна архиепископиiа, наiеднаш Турциiа ке се ослободит однабркуаiн'ето во
македонцките работи од сите 3 саседни држаи.

Нашите национални интереси диктуваат на македoнцката интелигенциiа и на
македонцкиiо народ, да се поможит на Турциiа да излезит од затруднител'ното
положеiн'е во коiе iа кладеа религиозните и националните пропаганди во
Македониiа и држаите, заинтересуани во ниф. Нам не ни требит присоiединуаiн'е до
Бугариiа, ни до Србиiа, ни до Грциiа. Целоста на Турциiа за нас iет по важна, от
колку за Русиiа и западна Европа. Турциiа iет страната, шчо се наог'ат во наi
арно географично положеiн'е. Турцкото поданство и сочувуаiн'ето на целоста на
Турциiа ни даат прао на македонците да се ползуаме низ цела Турзциiа со прао
граг'анство. А тоа прао можит да ни даит голема материална полза. Ето зашчо
македонцката интелигенциiа, ако изучит подробно своiите интереси, то на прво
место требит да постаит и за себе и за своiот народ: со сите свои морални сили
да сочуат целоста на Турциiа. Во замена на тоа, ниiе ке имаме лице и прао, да се
надеiаме од нашиiо великодушен гооподар, да добиiеме полна автономиiа во
црковното и сколиiцко дело и полна равноправност пред законо и во местната
самоупраа во Македониiа. Таква самоупраа никак не iет опасна за целоста на
Турциiа. Напротив она ке уредит односите мег'у македонцките народи во вечни
времиiн'а.

И така усилиiата на македонцката интелигенциiа и народо требит да се обрнат на
националното соiединуаiн'е на макеонцките словени во iедно цело и на
соiединуаiн'ето на интересите на сите македонцки народи. Националното и
религиозно неприiател'ствуаiн'е требит да станит само iеден жалостен спомин.
Солидарната работа на македонцките народности требит да се обрнит кон
сочувуаiн'ето на целоста на Турциiа. Во замена на тоа, Турциiа ке раширит
праините на сите македонцки народности пред законо и во административното
управуаiн'е, и ке покроителствуат на националното развитiе на сите македонцки
народности.

Таква мирна програма на македонците ке стретит поддржка и одобреiн'е у великите
сили, заинтересуани со сочувуаiн'ето на целоста на Турцко. Великите Сили ке
поможат на Турциiа да се оддалечат сите непраини за македонцките народности од
националните и верцки пропаганди и да се обезпечит нивното самостоiно
сашчествуаiн'е и развиiаiн'е.

Малечките Балканцки држаици, коiи шчо сет заинтересуани и поддржуат
пропагандите, на прво време ке се расрдат на Императорцкото Султанцко
праителство за тоа, шчо пресече „вековните" привилегиiи, но ке поминит време и
они ке се примират со устранеiн'ето на пропагандите, оти тоа устранеiн'е, ке
бидит во нивна полза: ке престанат да праiкаат во Македониiа секоiа година
своiите милиони франкои, от коiи за ниф никога не iет имало, и не ке имат
никаква полза. Тиiе милиони не само сет пропадали до сега без полза, но и имаат
поддржуано неприiателство мег'у балканцките држаи, кога тиiе по своiата
географцка близост и iеднакви интереси, требит, една со друга да помагаат
заiедничното економцко развиваiн'е.

По горе, кога зборуаф iас за неуспео на востааiн'ето, iас рекоф, оти неуспео се
должит на частичноста негоа. Iас зборуаф, оти кога се праит востааiн'е од името
и во полза на сите македонцки народности, тогаi на тоа требит да се имат
полномок'ност и участиiе на сите народности во организациiата.

Сега, кога зборуам iас за истеруаiн'ето на пропагандите од Македониiа, за
примируаiн'ето и обiединуаiн'ето на македонцката интелегенциiа и народности,
можит некоi да си помислит, оти тоа обiединуаiн'е ке ни поможит да се подигнит
iедно обшчо востааiн'е, коiе шчо ке имат по голем успеф. Ке погрешит, коi ке
напраит такво закл'учуаiн'е.

iас ушче по горе рекоф, оти ниiе сме заинтересуани во целоста на Турцко. И
вистина, каква полза еа нас од присоiединуаiн'ето со Бугариiа, или Србиiа, или
Грциiа? Тиiе држаи сет по културни од нас, а како таквиiа само тиiе ке имаат
полза од присоединуаiн'ето кон ниф Македониiа. После таквоа присоiединуаiн'е на
цела Македониiа до iедна од балканцките држаици не iет возможно - друзите
држаици ке побркаат на него. Возможен iет дележот на Македониiа мег'у малите
држаици, или окупираiн'ето на Македониiа од Австриiа. Но можит ли да бидит по
голема нестрек'а за македонците од раздел'уаiн'ето или окупациiата?

Малечките држаици балканцки без церемониiа ке земат во своiи раци сите дооди,од
завоеваните части на Македониiа, а македонците ке се обрнат во просiаци, откако
си загубат првен своiите национални особини.

Можит да се предречит, каква ке бидит судбата на Македониiа под Австро-Унгариiа:
Босна и Ерцегевина iасно ни покажуваат, оти не ке поминат и 10 години од
Австриiцката окупациiа, како ке зафатат македонците без разлика на вера и
народност да си оставуат своiите катои и да се исел'уат.

А и присоiединуаiн'ето до iедна од балканцките држаици, шчо не iет никоi пат
возможно, ни делеiн'ето, ни окупациiата, не сет воѕможни без револ'уциiа од
натре. И имаат ли смисла тиiе револ'уциiи, кога ни обезпечит Н .И. .В Султано
националното и религиозното сашчествуаiн'е и ни гарантират равноправност пред
законо и во областната самоупраа со турците? А се имаат осноаiн'а да се мислит,
оти Императорцкото праителство iет исполнено со добри намереiн'а за своiите
македонцки народности. Историiата помагат да секоi народ да си видит грешките,
коiи шчо имат праено, и да се чуат да не се повторуат. Сегашното востааiн'е iет
многу поучно, како за нас, исто така и за турците. Iас не можам да допушчам,
турците да не се поучат од него: iасно iет за секоi, па и за турците, оти
Турциiа не можит поеке да сочуат Македониiа ако продолжат истата политика, кон
нас, шчо iе водеше досега, Турциiа не можит да да сочуат таiа своiа провинциiа
без содеiство на местното жителство. Iедна воiска не iе доста, како шчо не iет
доста и доволството на меншеството на населеiн'ето. Турцкото господство во
Македониiа ке се сочуат само тогаi, ако во неiа имат многочислено населеiн'е,
коiе шчо видит своiето благосостоiаiн'е обеспечено само под власта на Турциiа.
Тоа населеiн'е ке составуат главниiо оплот на турцките интереси во Македониiа. А
поддржката на болшинетвото Турциiа ке добиiит само, ако се погрижит да воведит
во Македониiа истинцки реформи, способни деiствител'но да сочуваат националните
и религиозните интереси на поданиците, нивните граг'ански праа и сносно
економско сашчествуаiн'е. Ако тиiа потребности на поданиците не се сочуваат, и
Турциiа продолжаат да бидит неискрена во прилагаiн'ето на реформите, то от тоа
ке пострадат наi много пак она: 1, она ке бидит принудена со сила да воведит
некоiи реформи, 2, ако и после тоа населеiн'ето не бидит оградено во национално-
религиозен и економцки однос, то со тоа ке се восползуваат неприiатиелите на
Турцко да напраат во Македониiа брканица за да ловат риба во матна вода.

И така првото нешчо, коiе шчо ке требит Македонцката интелегенциiа да се
добиват, тоа iет: устранеiн'ето на недоверiето мег'у интелегенциiата, со разно
национално и религиозно образуаiн'е, обiединуаiн'ето на таiа интелегенциiа, како
во самата Македониiа, така и зад неiните граници; совместното обсудуаiн'е
обшчите интереси на Македонците; устрануаiн'ето на национално-религиозната
мрзн'а; воспитаiн'ето на македонцките словени во чисто македонцки национален
дух; задолжителното изучуаiн'е на македонцкиiо iазик и слоесност во стредно-
учебните заведеiн'а во градоите со словенцко населеiн'е; обучеiн'ето во селцките
сколиiи со словенцко населеiн'е на македонцки iазик. Во словенцките села во
црквата словенцко богослужеiн'е. Ако тиiа бараiн'а стретат отпор од некоiа от
пропагандите, то да се молит турцкото праителство и Големите Сили, да се
отдалечат од Македониiа деморализуiук'ите пропаганди, да се востаноит Охридцката
Архиепископиiа, во раците на коiа да преминит црковно-сколиiцкото дело за сите
рисiански народности во Македониiа.

Друго нешчо, коiе се барат од нас, iет, да се обрниме до нашите браiк'а, шчо
воiуваат во таткоината ни, да сложат оражiето, за да се даит возможност на
Русиiа и друзите сили, да земат сите мери, шчо зависат од ниф, да се
удовлетворат сите наши религиозни, национални и економцки интереси.

iасно ми iет, со какво негодуаiн'е ке се однесат мнозина кон тоа мое
предложеiн'е. Можит, ке го наречат и предател'ство. Можит да бидит, да се наiдат
и л'уг'е, коiи шчо ке речат, оти требит да се мавнат от тоiа свет лица со такви
мисли.

Коi како сакат, нека речит, нека мислит и нека приiимат против мене. Долго кон
народот и таткоината му диктуваат да се искажам во таква смисл'а. Iас сум iеднаш
уверен, оти во постапоко ми немат нишчо предателцко: 1, оти мислите, не само на
частни лица, како мене, но и на сите македонци од боiното поле и од Бугариiа, и
мислите, бараiн'ата и предложеiн'ата на целиiо бугарцки народ и бугарцкото
праителство, не сет во состоiаiн'е, да изменат погледите на Големите Сили и
Русиiа на нуждите на македонцкиiо народ; 2, сите усилиiа по натамо одваi ли ке
изменат поведеiн'ето на држаите во нашето прашаiн'е. Наi много, шчо можит да
бидит, тоа iет - европеiцка конференциiа; но таiа конференциiа не можит да се
зафатит по рано от пролетга, и то, тогаi ке се зафатит само, ако востааiн'ето
тогаi бидит по силно от сегашното. Но можит ли да се предвидит одот на
востааiн'ето? Пак и да се допушчит, оти востааiн'ето тогаi ке бидит, и по силно
от сега, и ке прмнудит Европа, да се повикат европеiцка конференциiа, можит ли
некоi да предречит, оти решеiн'ата на таiа конференциiа ке бидат во наша полза?
- Одваi ли.

Европеiците до сега си имаат напраено непраилен закл'учок за народноста на
македонците, и ето зашчо, последните, коiи носат на своiот грб сите тешкотиiи и
нестреки от сегашното востааiн'е ке имаат наi малу полза од решеiн'ето на
конференциiата. Требит да бидиме слепи, за да не видиме тоа, шчо iет очигледно.
Во конференциiата ке се земат цел ред мери во полза на македонцките народности.
Но коiи сет тиiе народности? .- турци, бугари, срби, грци, власи, арнаути.

Кого требит да броiат на конференциiата: бугарин, србин, грк? Каде iет границата
мег'у ниф? Наi после коi ке заседаат на таiа Конференциiа? Коi ке даат сведеiн'а
за македонцките народности и нивните потребности? Зар не iет iасно, како бел
ден, оти предстаители од нас немат да имат, оти ке решаваат нашите судби, без да
не питат нас, шчо бараме ниiе, а зато, ке питат нашите неприiатели, коiи имаат
своiи држаи и своiи дипломати, икоiи ке извлечат сета полза од нашата
пролиенакрв?!

Не браiк'а! Никаква конференциiа не не спасават. Мнргу по арно ке бидит, да се
довериме на наi многу заинтересуаните во нашите работи држаи, особено на
праославна Русиiа, коiа знаiит убао нашите нужди, а не да се надеiаме во сами
себе и во некакви конференциiи. Да беше било така лесно и арно созиваiн'ето на
конференциiа, и сега ке имафме друг способ трактуаiн'е на нашите работи и
наместо Европа да остаит Русиiа и Австриiа да решаваат нашето прашаiн'е, сите
европеiцки Големи сили ке сакаат во него да играат iеднаква рол'а. А шчо пишит
англицкиiо министер-председник на кентерберiцкиiо архиiепицкоп за политиката на
Големите Сили во нашите работи: „участiето на сите Сили воразрешеiн'ето на
македонцкото прашаiн'е само можит да задржит, на место да ускорит, неговото
разврзуаiн'е. Во дадениiо случаi наi арно iет инициiативата и наi главната рол'а
да iет во раците на наi заинтересуаните големи држаи, коiи наi арно знаiат
нуждите на македонците". - Да, ниiе требит да знаiиме, оти од участiето на сиiот
„концерт" можит да се очекуат големо неблагозвучiе, по малко давлеiн'е на
Портата, от колку можит да се очекуат од работите на двете наi многу
заинтересуани држаи. Држаите разно гледаат на прашаiн'ето, а тоа разногласiе
бркат на iеднодушно давлеiн'е на Портата. Можит ли да се мислит, оти на
конференциiата ке имат по големо iедногласiе, от тоа шчо го видиме сега во
постапоците на двете заинтересуани држаи? Сегашната конференциiа ке бидит сосем
во Друзи условиiа от тиiе, во коiи работеше конференциiата пред последната
рускотурцка воiна.

Сегашната конференциiа ке изиграет само во полза на малите држаици, шчо бараат
на есап на македонците да си осноат и рашират праата на нивните народности. Ако
iет така, а инак не можит ни да бидит, то ексик му и конференциiата!

iедно iет така, то немат смисл'а и по накашното сопротивуаiн'е. Знаете ли, шчо
мисл'ат тиiе, шчо сет за по накашното сопротивуаiн'е? - iедно имаат надеж за
набркуаiн'е на Силите; друго, се надеiат на конференциiа; и трек'о, кажуваат,
ако не бидит ни iедното, ни другото, то ке напраат Турцко економцки да пропаднит
со долгото содржуаiн'е на голема воiска. Iеднаш се видит, оти двете првни надежи
не ке бидат во наша полза. А трек'ото ушче по малу. Зошчо ке питате?

Европа имат интерес, да се сочуат Турцко, ето зашчо, ке му дават средства, за да
се сочуат. А коi ке и плаiк'ат тиiе пари и процентите од ниф? - Пак ниiе. Но да
предположиме оти турцкото економцко разоруаiн'е не ке се отразит на нас. Но не
iет ли iасно, оти, ако Турцко ослабнит економцки ниiе к'е ослабниме во неколку
пати поек'е? Не знаеме ли ниiе, оти сето време, до кога ке се продолжаат борбата
со четите, турцкиiо аскер ке грабит, ке насилуат и ке праит секакви друзи
пакости на населеiн'ето? Нородо не ке можит да вршит своiата работа, а од друта
страна ке трибит да ранит гладната турцка воiска и четите?

Борбата имат, не толку национален, колку религиозен характер. Како та iет
опустошител'на, во неколку пати поеке од обичната воiна! Тоа опустошеiн'е имат
смисл'а, ако се имат надеж на успеф. Сиiот надеж наш iет на европеiцко
набркуаiн'е. Но iасно iет, оти такво набркуаiн'е немат да последуат. Ниiе
мислиме, оти Европа ке се сожалит над мирното населеiн'е, и заради него ке се
набркат во нашите работи. Но имено нашите есапи не даваат на европеiците
возможност да се претечат на помок' на мирното населеiн'е. Европеiците кажуваат,
оти не можат да напраат нишчо, оти секоiа мера од Европа, комитето ке приимит за
пооструаiн'е на негоата агитациiа.

Значит, до тогаi, до кога ке се продолжит движеiн'ето ниiе не можеме да очекуаме
деiствително набркуаiн'е во нашите работи, и до тогаi нашиiот народ ке бидит
принуден да трпит наi големи бесполезни и бессмислени нестреки.

Во таков случаi имат ли смисл'а по накашната борба? - По моето мнеiн'е немат.
Ниiе немаме излишни народни сили, за да и принесеме на жртва за бугарцките,
србцки и грцки интереси, оти сегашната борба iет само во туг'а полза. Нашите
народни сили сет нужни и за културна борба.

Да допушчиме и противното, оти сегашната борба наi после ке принудит Европа да
се набркат во турцките работи и да принудат Турцко да даит равноправност на
македонцките народи. Дали ниiе македонците (словените) во таков случаi ке можеме
да се поздраиме со успеф? Мисл'ам не. Равноправноста ке бидит за сите народи, па
и за турците, грците и пр. и пр. Значит, нашата крв се проливала за праата на
тиiа народности, коiи шчо, или си седеа мирно во време на борбата, или беа
против нас. Малу iет тоа, шчо ниiе проливафме крвта на нашиiот народ за туг'ите,
па и за интересите на нашите неприiатели, но со нашата крв и разореiн'е, к'е се
восползуваат нашите неприiатели от слободните држаици за да продолжаваат со
своiите религиозни и национални пропаганди, да не дел'ат на протиоположни и
неприiател'цки лагери: срби, грци и бугари.

После борбата на боiното поле, ке настапит време да се бориме на културна почва,
и во тоа време, наместо да имаме возможност, да се ползуаме со плодоите на
пролиiената крв и да преуспеваме културно, ниiе, и тогаi, како и сега, ке требит
да помагаме во наша вреда, то србцките, то грцките, то бугарцките интереси.

При таква национална раздвоiеност, и при полното економцко разоруаiн'е
беземислени к'е станат секакви конференции, набркуан'а и реформи, оти сите ке
водат кон iеден дележ на Македониiа. По сите тиiа сообразуан'а, како и по
полната убеденост во тоа, оти, не само бесполезно и невозможно iет по накашното
успешно сопротивуаiае, iас мисл'ам, оти наш долг iет да замолиме македонцката
интелигенциiа, коiа имат влиiаiн'е на сегашното движеiн'е, да обрнит своiот
поглед на сериозноста на положеiн'ето, да измислит патот и сите стредства, колку
се можит по скоро, за да се искажит полно доверiе кон постапоците на
заинтересуаните Големи Сили во полза на македонците, и откако ке им даiит
обек'аiн'е, да прекинит, по накашната борба, да и замолит да се помогнит,
морално и материiално на постраданото населеiн'е да се попраит; да замолит, да
се воведат сите предложени реформи и тиiа, коiи лгчо ке наiдат Силите за нужно,
како раширеiн'е на израбогениiо проект; да се отстранат пропагандите и востаноит
Охридската Архиепископиiа со црковносколиiцка автономиiа, амнистиiа на
емигрантите и сите четници, признаiн'е на словените во Македониiа за одделна
народност: македонци, и внесуаiн'е на тоа име во официалните книги и пр.

Со полното прекратуаiн'е на востаiн'ето, ке се устаноат мег'у нас и турците
односи, коiи одговараат на интересите и наши, и нивни. Тогаi ке се имат
возможност да се видит, оти нашите интереси со нивните така сет сплетени, шчо,
со загубуаiн'ето на iедните, губат и друзите, а сета полза извлекуваат од нашето
неприiател'ствуаiн'е треки, ке се речит, малите балканцки држаи. Тоа се видит
особено iасно од возможнните последици на востааiн'ето, коiи за наша и турцка
стрек'а не последуваа. Зборот ми iет за делеiн'ето на Македониiа мег'у малите
балканцки држаици.Востааiн'ето се дигна и разори, и нас, и турцката држаа.
Вредата од него, и за нас, и за Турциiа iет громадна, но па по мала отколку, шчо
можеше да бидит. Стрек'а и за нас и за Турциiа iет, шчо мег'у Бугариiа и Србиiа
немаше никакво согласуаiн'е по македонцкото прашаiн'е. А такво согласуаiн'е
немаше, зашчо Бугариiа мислеше да присоiединит до себе цела Македониiа сама без
помок' на друзите саседни и големите држаи. Бугариiа се излажа во расчето. Во
тоа се состоит нашата и стрек'ата на Турцко. Бугариiа до сегашното востааiн'е
немаше политички опит за решеiн'ето на македонцкото прашаiн'е, ето зашчо, сите
маневри да се решит оно излегоа iалови. Бугариiа до сега не знаiеше, оти
решеiн'ето на македонцкото прашаiн'е не iет искл'учител'но во Софиiа, ами колку
во Софиiа, толку и во Белград, т.е. во согласуаiн'ето мег'у Софиiа и Белград.
Тоа согласуаiн'е до сега се броiеше за државна измена, но от сега, от како си
испитаа бугарцките дипломати сето безсилиiе, и при наi големите своiи усилиiа
сами да решат македонцкото прашаiн'е, ке се наiдит цел ред бугарцки дипломати,
коiи ке погледат на тоа согласуаiн'е, како на неизбежно зло. Сегашниiот
политичен опит да беше бил у бугарите по напред, ке се пристапеше, прво до
раздел'уаiкето на сферите на влиiаiн'ето во Македониiа мег'у срби и бугари, а
после во време на востааiн'ето, србцките и бугарцките воiски ке навлезеа во
Македониiа. Таков ке бидеше излезот на востааiн'ето при по голем опит мег'у
бугарцките дипломати. За наша стрек'а, тоа патниiе се избаифме од дележот на
таткоината ни и Турцко от загубуаiн'ето на iедна од прекрасните своiи
провинциiи.

Востааiн'ето не донесе делеiн'ето на Македониiа: тоа iет положител'ниiот
резултат од него. На тоа делеiн'е, стрек'но iет избегнато само от случаiната
неопитност на нашите неприiатели. Делеiн'ето ни грозит ушче поеке вo идно време
от по големата опитност на нашите неприiатели: Бугариiа можит да закл'учит со
Србиiа догоор за разделеiн'е сферите на влиiаiн'ето во Македониiа. Такво
разделеiн'е на сфери на влиiаiн'ето неминуемо ке донесит дележ на Македониiа,
ето зашчо, iеден од наi главните долгои на македонцката интелегенциiа iет, да се
отстранат еднаш на секога од Македониiа бугарцката и србцка пропаганда, да се
оснуатво Македониiа своi дуовен центр за македонците и тоi центр, како и самите
македонци, да немаат никакво зимаiн'е дааiн'е со соседните балканцки држаи и
народи. Во таiа мера се состоiит предотврак'аiн'ето на дележот на Македониiа и
сочувуаiн'ето на таiа провинциiа за Турцко. От тука iет iасно, оти арно
сознаiаните интереси на турците и македонците им диктуваат, не да трошат нивните
сили во мег'уусобна борба во полза на обшчите нивни неприiатели, ами да си
подадат iеден на друг рака, и да отстранат сите фактори, шчо бркаат на нивните
приiател'цки односи и обшчи интереси.

Со прекратеiн'ето на востааiн'ето ке зафатит во Македониiа мирна културна
работа. Она ке требит од нас устаноуаiн'е арни односи кон сите народности, шчо
насел'аваат Македониiа. Нашата интелигенциiа до сега не можа да устаноит наi
желател'ните односи мег'у нас и друзите македонцки народности. Тоа отчасти не
зависеше од неiа. Така, односите на нашиiот народ кон турците и мусул'маните у
опшче поеке iет заисел от последните, отколку од нас: ако мусул'маните гледаа на
рисiаните, како на л'уг'е рамни ним, то немат сомнеiн'е, оти не само ке бидеа
наi арни односите мег'у рисiани и мусул'мани, ами можит, и да немаше востааiн'е.
За сожал'уаiн'е, мусул'маните и до последно време не можаа да се ослободат от
своiо стар предрасудок, да гледаат на рисiаните, како на по долна раса од ниф.
к'е се надеiаме, оти турцкото праителство и турцката интелигенциiа ке се уверат
во сета вреда, шчо причинуат подобен предрасудок и ке се постараат да го
искоренат, и со тоа ке попраат односите мег'у рисiаните и мусул'маните.

Добрите односи мег'у грците и нас македонците (словените) пак поеке зависат от
првите, от колку од нас. За да се попраат тиiе, грците ке требит да се откажат
от своiата „мегали идеiа" и да признаат праото на сашчествуаiн'е и на
македонцката народност редом со грцката во Македониiа. Особено патриархиiата,
како устаноа вселенцка, требит да престанит да посталуат, како устаноа со грцки
характер. Она требит свето да чуат праата на сите рисiани, а не да пожртвуат
праата на iедни во полза на друзите. Особено iет нужно, патриархиiата свето да
чуат праото на националното сашчествуаiн'е на сета своiа паства. Тогаi ке се
избегнит конфликтот мег'у грците и македонците, оти последните не бараат, тиiе,
шчо зборуваат грцки, да имаат во своите цркви старомакедонцки iазик, а во
сколиiите сегашниiот македонцки iазик, ами тоа се барат само за тиiе, шчо
зборуваат македонцки. Ако пак патриархиiата продолжит преследуаiн'ето на
македонцкиiот iазик мег'у македонците, и место него пропагандират грцкиiо iазик,
со тоа ке натерат македонците да гледаат на неiа, како на орадиiе на грцката
национална пропаганда. Во таков случаi, и грците и патриархиiата ке ни се обiаат
за неприiатели на нашата народност, и наш свет долг ке ни бидит, да одбиеме сите
грцки напади на нашата народност. За таiа борба мег'у рисiани ниiе свал'аме от
себе одгоорност на грците и патриархиiата, оти ниiе во тоiа случаi не нападаме,
ами се браниме от чузди покушеiн'а.

Наi арни можат и требит да ни бидат односите со власите. Нашите интереси никаде
не се престрек'аат со влашките. Власите поеке живеiат во градоите, и сет
трговци, а ниiе поеке сме во селата, и сме селцки стопани. Тиiе од власите, шчо
живеiат во селата, се занимаваат со овчарство. Власите и нашиiо народ се
разликуваат: по iазлк, носиiа,. характер, така да никоi пат власите не можат да.
претендираат на нашите села, исто така, никоi пат ниiе несме кажуале оти
влашките села сет наши. Мег'у нас и власите немат никаква историiцка
недоразбериiа. Власите никоi пат не сет имале, никаква власт. над нас, и никоi
пат не ни се сториле никаква пакост, Исто така и они немаат нишчо патено од нас.
На опаку, ушче от стредните векои мег'у нас и власите iет имало секоi пат
согласiе. На таква почва можит да.се развиiит наi срдечна дружба мег'у нас и
власите. Таiа дружба требит да пушчит глабоки корени мег'у двата братцки народи,
за да им даит возможност, рака за рака да врват по тешкиiо пат на културниот
прогрес.

iедно се устаноат праилни односи мег'у нас и друзите: рисiанцки и мусул'манцки
народности, iедно се признаiит нашата народност од праител'етвото на Н. Ц. В.
Султано, се внесит во нофузите името македонец, се напраат првите постапоци за
нашето национално и религиозно ослободуаiн'е от пропагандите и се воведат
политичните преобразуан'iа, предвидени от реформаторцките сили; iедно се
приiимат мери за економцкото попрауаiн'е на нашите селцки стопани, па и до
воведуаiн'ето на сите тиiе подобруаiн'а во нашето националнорелигиозно и
економцко жиуаiн'е, ниiе- македонцката интелетенциiа ке требит да напраиме ушче
iедно, а то ке бидит и.наi важното: да приложиме сите своiи физически,
интелектуални и морални сили на нашето национално возродуаiн'е.

Последното востааiн'е ни покажа, оти тоiа пат, по коi шчо одефме, сега iет
погрешен и опасен. Тоi требаше много жртви, а дааше малу полза. Револ'уциiата не
компрометира пред нашето праител'ство и не не исстаи во добра боiа пред
европеiцкиiот свет. Но во се тоа ниiе сме малу криви. Од iеднастрана не
поддупуваа кон востааiн'е; од друга - ниiе сме млад народ и се увлечефме со
iедна нездрела предприiимачка. Како младите л'уг'е, кои предпочитаат во
работеiн'ето скокои, на место постепено, но постоiано работеiн'е во iеден исти
праец, и младите народи предпочитаваат скокоите пред постоiаната упорна работа
во iеден исти праец. До сегашното наше работеiн'е, особено востаiн'ето беше
неомислена младенческа работа, но они ни се опростуваат, iедно, зашчо до сега
ниiе бефме млад народ, коi шчо одваi се проникнуат со своiето национално
самосознаiн'е, а друго, зашчо до сега, не живеiки како оддл'на
националнорелигиозна iеденица, се наог'афме под влиiаiн'ето на разни национални
и религиозни пропаганди. Но тоа шчо ни се прошчааше до сега, не можит да ни се
опростит за од напред.

Сега ниiе не можиме поеке да гледаме на себе и своiо народ, како на iеден
младенчески народ, без политичен опит. Ниiе поминафме во своiето историiцко
развиiаiн'е веке важни стадиiи, коiи можит да состаат епоха во историiата на коi
и да бидит народ. А ноата епоха налагат на нас ноа требност, - културно
работеiн'е.

До сега работеше народот со интелегенциiа задружно, но работеiн'ето беше
распределено не iеднакво: народотсе iавуаше исполнуач на планоите на
интелегенциiата, кога последната не праеше нишчо поеке от состауаiн'е планои или
организуаiн'е на реовл'уционо движеiн'е. Организаторцката работа iет пак работа,
но не можит да се речит да iет од тешките. Подготвуаiн'ето за револ'уциiа iет
работа, коiа, можит, требит нервно работеiн'е, но тоа работеiн'е не iет толку
мачно и толку ценено, колку се мисл'ат револ'уционерите- младата наша
интелегенциiа. Подготвуаiн'ето на iедно востааiн'е се продолжаат 5-10 години и
после сите забркани во него, или умираат, или пак, ако остацат живи, требит да
останат без нишчо, и да си изберат некоiа друга работа, коiа ке требит да
зафатат од ноо, и за коiа, можит, и не сет сосим приготвени. Организаторцката
работа не iет толку мачна и за тоа, шчо, обично, ортанизаторите често, мислеiки,
оти нивниiот жиот iет по важен од жиотот на сел'аните, подстауат на наi мачните
работи простите работници, или народот. За тоа организаторцката работа од iедна
страна iет работа за iеден чоек, шчо предпочитат временото напрегуаiн'е на
силите пред постоiаниот упорен и мачен труд, од друга страна, она iет и
безнравствена, зашчо, при неа, не чоек се жртвуат во полза на обшчеството, на
народот своi, или на чоешчината, а со народот праит опити за своiите фанастични
планои македонцка интелегенциiо! Време iет да се помисли, да iет грешно да се
праит опит со туг'и чоешки жиоти за нашите фантастични планои.

Но со тоа iас не сакам да кажам ниiе да престаниме да идеализираме и да живеiеме
со народни идеали. Не! Ниiе не можиме да живуаме без идеали: само нашите идеали
от сега ке требит да бидат по чисти от понапредните. От сега ниiе ке требит со
нашата патриотична работа да искупиме нашите греои пред нашиiо народ. От сега
ниiе ке требит да се жртвуаме за негоите интереси и со тоа да му отплатиме за
негоата вера во нас и за негоото послушно и точно иеполнуан'е планоите на
организациiата. Како можит нашата интелегенциiа да се одолжит пред нашиiо народ
за дадените од него жртви? На тоа прашаiн'е iас одгоориф, кога зборуаф по горе
за борбата со пропагандите и за постааiн'е на нашиiо народ во добри односи кон
сите македонцки народности.

Но главно, како шчо напомниф пак по горе, ке се поможит на нашиiот народ со
културно работаiн'е, а наi поеке со просветуаiн'ето.

Науката и литературата сет наi важниiот фактор во развиiаiн'ето на iеден народ,
како народ, По степента на развиiаiн'ето на науката и литературата у iедан народ
се мерит негоата култура и по ниф се дел'ат народите: на културни и не културни;
културните народи владеiат, а не културните робуваат. Само со знаiаiн'е и
просветеiн'е, само со културна работа ке можит нашата интелегенциiа да попраит и
искупит своiите грешки пред нашиiот народ.

Ке речат некоiи, оти културната работа iет возможна само кога имат политична
слободиiа; без неiа она iет не вооможна. - Вистина во таiа забелешка имат iеден
дел истина, но само iеден дел. Главното, условiе за културна работа не iет
полната политична слободиiа, а моралната воспитаност на народот и негоата
интелегенциiа, сознаiн'ето на нравствен долг пред народот у секоi член от тоiа
народ. Полната политична слободиiа не чинит за нишчо, ако iеден чоек не сознаат,
оти негоиiот чоечки долг, негоиiот долг пред своiата таткоина и своiот народ
iет: труд, труд и пак труд. Слободиiата чинит само за ползуаiн'е од резултатите
от своiот труд, но не толку за самиiот труд, А за да можит чоек да се ползуат од
резултатите на своiот труд, требит прво да се потрудит. Да работит и да се
трудит можит чоек и при по стеснени политични условиiа.

За да си очистиие совеста пред народот наш за дадените од него жртви, требит,
значит, да се зафатиме за културна работа. А при тоа да цените своiето
работеiн'е, не по надворешниiот негов вид, а по негоата ценост, а цената на
трудот се мерит со потребните за него сили. Ако гледаме така на трудот, и ако
искрено сакаме да се одолжиме пред нашиiот народ, то не ке се извинуаме да немат
почва за културно работеiн'е. Почва за него имат, но немат сакаiн'е. При
сакаiн'ето, ако не ке можиме да печатиме много работи на нашиiот iазик; то зато
нашата интелегенциiа ке можит да послужит, како жива народна енциклопедиiа, во
коiа ке се имаат точни и проверени сведеiн'а по сите оддели на науката и
литературата.

Но точни и проверени сведеiн'а се добиiаат при многогодишно упорно работеiн'е, и
то кога се работит со сознааiн'е, да се иополнуат со работеiн'ето долгот кон
таткоината и своiот народ. А таквоа многогодишно упорно работеiн'е iет по
полезно, по мачно и по нравствено од револ'уционото. Оно iет исто разумно.
Ползата за народот од научното работеiн'е на на шата интелегенциiа, ке се видит
от тоа, шчо нашиiот народ сам со своiи очи ке можит да погледат на себе и на
друзите народи, ке изучит своiите и туг'ите достоiинства и недостатоци. iеден
просветен народ можит да се срамнит со iеден умен чоек; за тоа, наш долг iет, да
приложиме сите своiи сили, со своiето работеiн'е да просветиме нашиiот народ.

Културното работеiн'е iет по мачно од револ'уционото, зашчо првото iет умствено,
а второто поеке физическо. За ил'устрациiа земете изучааiн'ето на класическите и
нои iазици и кореспонденциiата на комитетот или распределеiн'ето на четите.
Револ'уционата деiател'ност iет времена и разрушаiушча, а не вечна, созидаiушча.
А културниiот чоек, за да имат прао да се наричат таков, требит да созидат, а не
да рушит. За да бидит здаiн'ето здрао, требит да му бидит темел'от убав. За тоа
чоек не требит, само за олеснуаiн'е на своiата работа, отрицател'но да се
однесуат кон много науки мачни, како старите iазици, но шчо состауваат
осноаiн'ето на много положител'ни сведеiн'а и науки. Цел'ата да се добиiат
положител'ни сведеiн'а от сите оддели на науката, не само за нас лично, а како
членои народни, ке требит да застаит секого од нас да посветит сите своiи сили,
сето своiе слободно време за изучуаiн'е на сите тиiа науки, шчо сет наi нужни за
нашиiот народ и шчо требат наi много работа, зашчо за по лесните секоi пат ке се
наiдат доста охотници. Ниiе, ако сакаме да имаме чиста совест пред нашиiот народ
и пред себе, требит да зимаме на себе, за да му поможиме, и наi мачните научни
работи, а не да се изгооруаме, избираiки наi лесното, да немаме способности или
призваiн'е за тиiа науки, шчо требаат наi много труд и сакаiн'е да се работит.

Културното работеiн'е iет по нравствено од револ'уционото, зашчо со првото
интелегенциiата се чинит истинцки слуга на своiот народ, а со револ'уциiата она
се обрнуат во немимлосрден експериментатор.

Наi после културното работеiн'е iет разумно. Интелегенциiата со него разiасиуат
наi важните за себе и за народот прашаiн'а. А наi важни сет тиiа прашаiн'а, шчо
сет врзани со народното самосознааiн'е.

Во последно време ниiе истапифме со бараiн'е политична слободиiа, без да се
запитаме, али сме ниiе дозрели до неiа, и али сега тоа ни iет наiнужното? Нашите
последни бараiн'а до колку сет праилни, или не, не земам да решаам. За мене iет
по важно прашаiн'ето за нашето национално-религиозно и економцко возродуаiн'е; а
тоа можит да станит само со изучааiн'ето на своiот народ, прво како одделна
iединица, после во врска со друзите македонцки и балканцки народи, и наi после
како член ,на словенцката фамилиiа народности. Такво изучааiн'е ке внесит
разумност во нашите односи кон сите упоменати народи.

Ето приближно какво можит да бидит наi главното работен'е на македонцката
интелегенциiа за дасе попраат сите грешки напраени со последното востааiн'е. И
така работеiн'ето наше ке требит да бидит на почва на народното просветеiн'е:
мирно, легално, евол'уциiно; оно ке имат за цел'а, интелегенциiата да бидит
истинцка служанка на народот, а не на опаку. Но за да бидит таiа служба
благодатна, нам ке ни требит да создадиме народни служители, народна
интелегенциiа, коiа ке си посветит сите своiи сили на народното благо. Ни требит
интелегенциiа со iасно сознааiн'е на моралниiот долг на чоека пред негоата
таткоина и негоiот народ. Ни требит интелегенгциiа морално и умствено совршена.

Сеташната наша интелегенциiа требит да посветит сето своiо работеiн'е над
моралното и умствено усовршуаiн'е на своiот народ и создааiн'е на iедна идеална
македонцка интелегенциiа.

Ако тоiа долг се сознаит, ако обiединуаiн'ето на нашата интелегенциiа со
бугарцко, србцко и грцко образуаiн'е се достигнит, ако се парализуат
работеiн'ето на пропагандите и се успеит, тиiа сосим да се отстранат од
Македониiа, ако се устаноат добри односи кон сите македонцки народности и се
подобрит политичното и материiалното состоiаiн'е на македонците, то, при сите
дадени жртви, ке можиме краi другото да бидиме доолни од iедно: востааiн'ето ни
отвори очите на грешниiот пат, по коi до сега врвифме, по коi ке врвифме и за
однапред, и без востааiн'ето сами ке подготвифме почва за дележ; оно ни отвори
очите на много наши нужди, коiи шчо и не и предполагафме по напред.

Даi, Боже, сегашното востааiн'е да ни послужит како iеден урок на нашиiот народ;
урок за сите нас македонците, без разлика каде сме се образуале и како сме се до
сега викале. Даi, Боже, сега пролиената крв да послужит како завет мег'у живите,
коiи сет должни пред таiа крв да се заколнат за iедна обшча културна работа, на
полза и стрек'а на нашата обшча много патена таткоина - Македониiа

(Стр. 1-44)

Имат ли се нужда от македонцки национални научно-литературни другарства? *).

Идеiата за образуан'ето на нашето другарство беше -полно оддел'уан'е на нашите
интереси од бугарцките. Со него ниiе сакафме да покажиме на русите, оти у нас во
Македониiа немат национален антагонизм и iет возможно задружно работеiн'е от
сите македонцки народности на културна почва. Ушче поеке, ниiе сакафме да
докажиме на русите да немат во Македониiа неколку словенцки народности а имат
само iедна; да македонцките словени можат сами да разрушат таiа преграда, шчо
iет постаена мег'у ниф од пропагандите в од нивното образуаiн'е во Бугариiа,
Србиiа или Грциiа. Ниiе сакафме да покажиме, оти на прекор на нашето образуаiн'е
и воспитааiн'е во разви држаи или пропаганди, ниiе предпочитаме сите да напраиме
отстапки от своiа страна за обшчемакедонцките интереси, за да не бидиме орадиiе
во рацате на пропагандите и на нивните цели: за да не се стремиме кон соедеiн'е,
ни со Бугариiа, ни со Србиiа, ни со Грциiа.

Но се наiдоа мег'у ланските членои лица, коiи наог'аат за излишно
сашчествуаiн'ето на таквоа другарство, зашчо немало оддел'на македонцка
народност во Македониiа, а имало тамо србцка и бугарцка, и пошчо во Петроград
имало бугарцко и србцко студентцко другарства, то немало нужда от македонцко.

Пред вид на таiа критика за нуждата и целесообразноста на нашето овдешно
другарство, ниiе сме должни да си дадиме точен отчет за причините шчо
предизвикаа образуаiн'ето негоо. Тоа можит да се напраит, пошчо се одгоорит на
главните возразуаiн'а на нашите противници, со коiи они се мачат да покажат да
немат нужда од оддел'но македонцко другарство, и да iет негоото оформируаiн'е не
своiевремено.

Нашите противници вел'ат, оти сега не му било времето да се подигаат национални
прашаiн'а во Македониiа, кога iет зборот за iедно сносно сашчествуаiа'е на сите
народности. Сега не iет времето да се оддел'уаме од Бугариiа, кога она напраила
толку жртви за нашето ослободуаiн'е и ке напраит ушче за однапред. Неуместно и
неразумно iет да оддел'аме своiите интереси од обшчебугарцкете кога во
соiединеiн'ето, а не во расцепеiн'ето iет силата. Ако се подигнит сега
прашаiн'ето за националноста на македонците, то ниiе ке требит да се врниме
назад на 30 и поеке години. Зар и возможно ли iет сега националното
обiединуаiа'е на македонците, кога во Македониiа имат многу, а не iедна
националност, и кога немат iедна оддел'на македонцка словенцка нациiа ?

Наi напред требит да се речит, да не iет истина тоа шчо велат, да сега не му
било времето да се подигат прашаiн'ето за народноста на македонците? Со
игнорираiн'ето на тоа прашаiн'е, ние не праиме ни iедна стапка нааред, зашчо,
ако го игнорираме ниiе, то не го игнорираат сите, и мали, и големи држаи, осим
Бугариiа. Ниiе значит, просто си затвараме очите пред неприiатната за нас
деiствител'ност. Ако, значит, разгледаме тоа прашаiн'е, нiе не се враiк'аме
назад, а одиме напред, сознааiки негоата важност. Вистина со националното
прашаiн'е ниiе ке се занимааме 20—30 години, но кривината за тоа лежит во нашите
предшественици, коiи не сознаа сета негоа важност, а не го кладоа да здреит. Да
беа тоа напраиле, немаше зашчо ниiе сега да се занимааме со него. Ако
прашаiн'ето за народноста на македонците имат првостепено значеiн'е за бугарите,
србите и грците, и секоiа от тиiе народности го третираат по своему, то зашчо и
ниiе тоа прашаiн'е да не земиме во своiи раци, и да го разгледаме сестрано, и од
бугарцко, и од србцко, и грцко гледишче, и критикуаiки сите ниф, да не
изработиме македонцко гледишче на нашата народност, а се удовлетворуаме спроти
местото, каде сме се училе, или со србцкото, или со бугарцкото, илн со грцкото
гледишче? Да не си изработиме своiе, македонцко гледишче за нашата народност,
убедител'но и спраедлио за сите македонци, значит, да ниiе не сме во состоiаiн'е
самостално, без туг'о влиiаiн'е да изучиме сами себе. Iас не можам да допушчам
последното и го броiам оскрбно за мене, ето зашчо и не се откажуам на прво место
да си изработам своi самостоiен возглед на прашаiн'ето за моiата народност и
таiа на моiите сонародници. Значит, од моiе гледишче нашето другарство во
прашан'ето за нашата народност не напраи никаква нетактност, и само укажа
извесна услуга на дуовните интереси на македонците.

Сега ке требит да одгоориме на возразуаiн'ето, да не iет уместно и iет не
своiевремено да оддел'уаме нашите интереси од обшчебугарците, зашчо од iедна
страна, силата била во соiединеiн'ето, в од друга, Бугариiа напраила толку жртви
за нашето ослободуаiн'е в ке напраела и за однапред.

Тоа возразуаiн'е iет многу сложно, затоа ке требит да се одгоарат на секоi дел
по оддел'но.

Прво нешчо, шчо можит да се речит, тоа iет, да ниiе не сега се оддел'уаме од
Бугариiа, и со тоа раздробуаме iедно создадево цело, но сме одделени и живиме
веке оддел'но поеке од 25 години. Друзи не разделиiа и создадоа од нас и
бугарите равличен жиот, разни потребности, нерамен положаi. Друзи и не ни даваат
да се сопединиме. Од македонцко гледишче соiединеiн'ето на цела Македониiа со
Бугариiа, или Србиiа, или Грциiа не iет желател'но, но не iет и страшно. Значит
нема зашчо да се бориме со него. Но такво соiединеiн'е не ке допушчат, ни малите
балканцки, ни големите европеiцки држаи. Значит, ниiе, не сакаiки да бркаме
нашите интереси со бугарцките, дааме своiето согласiе и узаконуаме
сашчесчествуiушчиiо ред. Се питат само, али тоа узаконуаiн'е iет во наша полза,
зашчо кажуваат, оти Бугариiа ни напраила многу арнотиiи, и ке ни напраела ушче.
Да видпме, шчо арно сме виделе ниiе до сега од бугарите ?

Бугарите усилиiа бiуджетот на екзархиiата от поiавуаiн'ето на србцката
пропаганда; со друзи зборои усилиiа нивната пропаганда и нивните интереси во
Македониiа. Кладоа они неколку владици, и отвориiа неколку трговцки агентства,
поддржаа со пари востааiн'ето во Македониiа и прераниiа во Бугариiа мнозинство
обездомени македонци, пзбегани во Бугариiа. Тиiе сет арнотиiите, шчо и видофме
од бугарите.

Како ви се чинит: али сет доста? али сет много? али сет поеке од добрините, шчо
ни и напраиiа србите? — Ако не бидиме бугарцки шовинисти и пристрастно не
гледаме на работите, не можиме да не констатираме, оти во Македониiа бугарите не
напраиiа за нас македонците, нишчо поеке од тоа, шчо напраиiа србите. Пак и
смело можит да се речит, оти напраиiа по малу от србите. Горе изброiените
бугарцки добрини не сет напраени во полза на самите македонци, а на интересите
на Бугариiа во Македониiа. За тоа бугарцките милиони за Македониiа немаат по
големо значеiн'е од србцките за тамо. Бугарите ни кладоа владици во Македониiа;
имаiте на ум, оти тиiе владици сет во поекето случаiи и во наi важните места
бугари, а не македонци. Преко владиците бугарите сакаа да истребат се, шчо не им
iет приiатно, а наi многу црковнообшчинцката самоупраиiа. Но таква услуга со
србцки владици сакаа да на окажат и србите. Шчо сет тиiе криви, шчо ниiе
предпочетофме да сме орадиiе на бугарите, на место да сме орадиiе на србите ? —
Бугарите отвориiа во Македониiа трговцки агентства! Но за чиiи интереси? Се
разбират, оти не за македонцки, а за бугарцките. Србите предадоа своiите
интереси во Македониiа на своiи консулства и генерални консулства. Ако
бугарцките трговцки агентства во Македониiа сет благодеiаiн'е за нас, то
србцките генерални консулства сет ушче по големо. — Бугарите ни поддржале
востаiн'ето. И србите го поддржуваа. Бугарите го поддржуваа поеке, зашчо нивните
ингереси тоа го сакаа, а не за атарот наш. Србите го поддржуваа, за да не
останат по назад од бугарите; но да беа србцките интереси така врзани со
востаiн'ето, то србите сто пати ке обiавеiа до сега воiна на Турциiа, без да
чекаат од некаде помок', без да гледаат али ке бидит исходот за ниф
благоприiатен или не. — Бугарите ранат обездомени македонци, но истото го праат
и србите.

Тоа iет сета арнотиiа, шчо iа добифме од Бугариiа. Сега да видиме, со шчо
заплатифме ниiе за таiа арнотиiа, или колку ни костуат она?

Ако прегледаме собитиiата от последната руско-турцка воiна до сега, ке видиме,
оти секоiа арнотиiа од Бугариiа за македонците не iет нишчо, осим iедна
конпенсациiа за глупостите, шчо и имат напараено Бугариiа во нашето прашаiн'е.
Македонцкото прашаiн'е во раците на бугарцките дипломати и народ iет ред
глупости, напраени само на македонцки есап и наречени мег'ународни победи на
бугарцката самостоiна политика. Тиiе глупости на бугарцкиiо народ сет за нас
македонците како прародител'цки греф, коiи ке поминуваат од поколеiн'е на
поколеiн'е.

Ето во шчо се состоiит тоiа прародител'цки греф: Бугарите сет ослободени од
русите. Во тоа време руското обшчество се увличаше со словенофил'ство. Тоа
увлечеiн'е им зе около 250,000 души воiска и милиарди рубли. Но каков беше
резултатот от таiа воiна? Русите и напред воiуваа со Турциiа, и ослободиiа со
своiа крв готоо сите балканцки држаици. Но никоаш до тогаi русите не се
разочаруваа така, како шчо се разочаруваа во време на последната воiна. Оно
доiде до таква степен, шчо русите сакаа да кладат крст на своiето по тамошно
увлечеiн'е и ослободуаiн'е на словените на Балканцки полуостров. Последните
сокоiи од увлечеiн'ето на русите, и со тоа и надежвте на македонците на Русиiа
беiа, голтнати од Бугариiа. Поведеiн'ето на бугарцкиiот народ кон руската
воiска, и бугарцката интелегенциiа кон руските власти и дипломати, беше такво,
шчо русите илiадо пати се каiеа за своiето увлечеiн'е со „братушките". Тоа
раскаiаiн'е iет влегло глабоко во душите на сите руси, коiи сега не сакаат да
чуiат за некакви „братушки", а особено за бугарите. Коi плаiк'ат сега за
поведеiн'ето и грешките на бугарите, ако не ниiе македонците?

Увлечеiн'ата на Русиiа родиiа iедна Бугариiа, но со неiното родеiн'е, Русиiа
умре за нас. Сите надежи у македонците поминаа на недоносчето — Бугариiа. Ниiе
помислифме тоа недоносче, iа ке одрастит ке окрепнит и ке ни даiит рака, и ниiе
со него да заживиме слободен жиот. При имаiн'е една слободна Бугариiа ниiе
мислифме, чуму ни iет Русиiа. Нашите надежи се поддржуваа од Бугариiа а како да
зафатиiа да се осашчествуваат. Бугариiа, како покоiниiот србцки крал' Александр,
се обiаи сама за совршенолетна и зафати самостоiен ред глупости, што се наричаа
од неiа самостоiна политика:

Разруши арните односи со Русиiа, и повика Стамболова, тоi да предаит Бугариiа во
раците на троiниiот соiуз и Англиiа, и да iе напраит нивно орадиiе против
Русиiа. Таiа ноа ера во историiата на Бугариiа, таiа самостоiна политика се
зафати од присоiедиенуаiн'ето на Бугариiа со Источна Румелиiа и од нарушааiн'ето
од Бугариiа на Берлинцкиiот догоор, на коi шчо почиваше и праото на македонците
на автономиiа со рисiанин генерал-губернатор. Нарушаiн'ето на Берлинцкиiот
догоор и Стамбуловцкиioт режим, крстени „самостоiна национална" политика на
Бугариiа, на тоа политично, капризно, несовршенолетно недоносче iет втор удар за
политичната слободиiа на македонците. Европа и Русиiа настоiаваа да се изработит
план за реформи во Македониiа и во 1882 година, тоiа план беше веке готов и ке
се настоiааше да се воведит, како ноиiот „политичен фактор на балканите" кажуат
своiето vеtо, и на место реформи сакат за Македониiа бугарцки владици. Бератите
за владици се дадоа и ниiе, заслепените македонци, поверуафме на Бугариiа, оти
она со неiната „самостоiна" политика нишчо друго не праит, осим одржуат
политични победи и облагодетел'ствуат нас, македонците. — Арно ни замажаа очите.
— Но не поминаа и 5—6 години, како се отрезвиiа бугарите од своiето увлечеiн'е
во „самостоiната" политика. Се убедиiа со напредуаiн'ето на србцката пропаганда
во Македониiа, оти они не сет iединствениiот фактор во македонцкото прашаiн'е, а
оти имат, осим ниф, а друзи, и оти успеот при конкуренциiата ке бидит тамо, каi
шчо ке бидит поддржката на Русиiа. Бугарите пак станаа русофили, но тоа го
напраиiа, не со чисто срце, а за да напраат руското праителство орадиiе на
своiите интереси во Македониiа. При надворешното приiател'ство на Русиiа, они не
можеа да се примират со мисл'ата, зашчо руските консули во Македониiа да
поддржаваат србцката пропаганда тамо. Зa таiа причина некоiи од политичните
партиiи клеветеа Русиiа, како неприiател'ка на Бугариiа, и на се бугарцко, наi
многу за поддржката од страна на Русиiа србцката пропаганда. Бугарцките
политикани не можеа да видат, оти поведеiн'ето на Русиiа iет плод на нивните
глупости, шчо се вел'ат „самостоiна" и „национална" политика. Кога таiа
„самостоiна" и „национална" политика iет орадаiе на неприiателите на Русиiа,
против интересите на последната на Балканцки полуостров, можат ли да бараат тиiе
бугарцки политикани од руското праител'ство, да бидит оно совршено безучастно во
собитиiата на Балканцки полуостров, кога тоiа полуостров iет бил грижата на
Русиiа цело столетiе и поеке? Она требит да си сочуат своiите интереси тамо, па
и ако тоiа сочувуаiн'е не ке бидит по вкусот на „самостоiната" и „национална"
политика. Бугарите во своiата надворешна политика станаа русофили и русите си
измениiа малу политиката кон бугарите. Но бугарцкото русофилство беше со есап, и
не беше траiно, значит, и руската политика немаше да се изменит окончателно,
iедно не се знаiеше, до колку iет искрена и траiна бугарцката надворешна
политика. Бугарите беа не задоолени од руската политика во последно време,
особено заради прашаiн'ето за ракополагаiн'ето на Фирмил'ана и за македонцкото
востааiн'е. Они вел'ат: во тоа време, кога министерството на Данев предаде
надворешната политика на Бугариiа во раците на Русиiа, последната на место да ни
поможит, напраи да се ракоположит Фирмил'ан во Скопiе, и друго, не напраи нишчо
за Македониiа. Бугариiа да беше водела „самостоiна" и „национална" политика, она
не ке допушчеше првото, и ке решеше македонцкото прашаiн'е со по големи реформи.

Тиiе сет расудуаiа'ата ва бугарите. Но ниiе, ако станеме на самостоiно
македонцко гледишче, ке требит да речиме следното: Бугариiа со неiното
русофилство не напраи никаква услуга, ни на Русиiа, ни на Македониiа. Но од
русофилството она се восползуа со заiамот, напраен при руско содеiство, а друго,
и наi главно, не изарчи позаiаените милиони на воiени нужди, и со тоа остаи
полни државните каси. Бугариiа и да водеше „самостоiна" и „национална" политика
т. е. да беше орадиiе на троiниiот соiуз против Русиiа, пак немаше да напраит
нишчо, зашчо сега и немат тиiе натегнати односи мег'у ниф, коiи беа при
Стамболова. Сега членоите от троiниiот соiуз имаат оддел'ни соглашеiн'а по
мег'ународните прашаiн'а, работат заiедно по ниф и парализуваат сите капризи на
малите држаи, коiи со тиiе капризи сакаат да изменат полатичното разновесiе во
нивна полза. Сега немат место за Стамболовцка политика. Возродуаiн'ето на
Стамболовцкиiот режим во Бугариiа сега не се оправдуат со нишчо и iет iеден нов
опит на политичното недоносче да покапризвичит. Но од тиiе капризи, не него, а
нас македонциге, ке не болит глаата, како шчо и не болит веке. Но ноите праители
во Бугариiа ни вел'ат: тоа iет Русиiа крива; Русиiа се боит од iедна голема
Бугариiа и за тоа: таiа кладе Фирмил'ана, таiа сега не сакат да даiит на
Македониiа автономиiа, таiа не не остаи нас да се приготвиме, и да воiуваме со
Турциiа.

Другари! Таквиiа тврдеiн'а, не сет нишчо друго, осим iедна лож iедна клевета,
фрлена на ослободител'ката Русиiа од iеден ослободен робцки народ, коi шчо ушче
не iет слободен од негоите робцки инстинкти, со коiи се ползуат, за да оправдат
своiата глупаа „самостоiна" и „национална" политика. Тоi народ, коi шчо iет
првата и последната причина за сите наши нестреки, со своiите глупаи постапоци
не наведе на iедна нерамна борба со турците, и во наi решител'ниiот момент не
остаiи на произвол ва судбата. Тоi произведе клаiн'ето во Македониiа, како шчо
го произведоа во Ермениiа англичаните, и со тоа изгуби своiето влиiаiн'е во
Македониiа. Но тоа влиiаiн'е му iет нужно, ето зашчо, од iедна страна не
увераваат, оти до кога имат слободна Бугариiа, македонцкото прашаiн'е не iет
закопано, од друга страна, за да оправдат своiето егоистичио поведеiн'е, сета
вина за нестреките каi нас обрнуат на Русиiа.

Браiк'а! зар не iет нелепост, да семислит, оти Русиiа се боiела од голема
Бугариiа и не сакала нашето ослободуаiн'е, и оти по тиiе причини не сакала
нашето ослободуаiн'е, и помагала да се ракоположит Фирмил'ан?

Прво да видиме, коi iет крив во сегашното востаiн'е, а на кого паг'ат за него
наi голема одгоорност?

Не iеднаш Русиiа ни имат речено, оти она не ке пролиiет, нито iедна капка крв, и
не ке ни даит, ни наi мала материiална помок', ако ниiе македонците подигниме
востааiн'е. Русиiа по македонцкото прашаiн'е толку пати iет публикуала
праител'ствени сообшчуаiна, толку пати сет праени предстауаiн'а на бугарцкото и
турцко праител'ства по нашето прашаiн'е. Во сите ниф напрао ни се велеше: седете
си мирно, оти, ако напраите брканица, не можам, и не сакам да ви поможам. Со
друзи зборои, она си изми раците от сите нестреки од iедно востааiн'е во
Македониiа. Можиме ли ниiе после тоа да обвинуаме Русиiа во неискреност и
поддупуаiн'е? Зашчо тогаi да це л'утиме на Русиiа?

Ако не се лажам, комитето и организациiата очекуваа помок', не од Русиiа, а од
Бугариiа, зашчо во Македониiа во пон'атiата нивни и на екзархиiата бугарцка
живеiат бугари. Руси тамо немат. Значит Бугариiа требеше да поможит, или наi
категорично да речит: не чекаiте од мене нишчо. Но Бугариiа не напраи ни
iедното, ни другото: не напраи првото, зашчо бугарите сет есапчиiи, и сет готои
да земат Македониiа, ако им iе подарит некоi; а инак, ако сакат, нека бидат
запустена. Никоi друг од Балканците народи немаше така спокоiно да гледат на
запустуаiн'ето на iеден краi, каi шчо се имаат негои сонародници. Да беше
инициативата во востааiа'ето грцка или србцка, и да знаiеа тиiе народи, оти
востаа'ето ке бидит тава сил'но, не гледаiки на никакви неблагоприiатни прилики,
ке обiавеiа воiна, па макар та воiна да се свршеше со полна поразиiа нивна. Но
бугарите не сет от таiа категориiа; они ќе обiаат воiна само тогаi, ако имат
некоiа држаа, коiа да им обеспечит плодоите на воiната. А пошчо такво
обеспечеiн'е никоi пат не iет сигурно, без да се ангажират iедна од големите
држаи, или неколку од ниф, со оражиiе во рака да поткрепат тоа обеспечеiн'е, то
од Бугариiа не можеше да се очекуат набркуаiн'е во македонцките работи. Но ако
беше така, то бугарите можеа да кажат iасно на македонците, на ниф да се не
надеiат, и можит, неке се добиеа тиiе резултати. „Далековидната" политика на
кн'азот и на негоите „самостоiни" и „национални" помок'ници требеше да предвидвт
с, и да предупредит нестреките. Но они тоа не го напраиiа. Оставиiа да станит
востааiн'ето, мислеiки, ако не „самостоiната“ политика, то крвта на македонците,
ке застаит „великата ослободител'ка" да си остаит своiите работа, и да доiдит да
воiуват за нас, за да iе повикаат после во Берлин. и да загубат Манчжуриiа и
влиiаiн'ето во Персиiа. Тоа беше престапно поведеiн'е' кон македонцките работи,
и главен престапник во ниф се iавуат официална Бугариiа и бугарцкиiот народ, коi
шчо не можа да застапит своiето праител'ство, да се застапит за своiите
македонцки клиенти. И за тоа престапно поведеiн'е се праит сега крива Русиiа, и
то официална Русиiа, коiа немала нишчо обшчо со неiниiот народ. Ослободените
„братушки“ сега не сакаат да се признаат во своите грешки; ето зашчо заiауваат,
да сет они сите русофили, да милуваат рускиiот народ, но не милуваат руското
праител'ство, коiе не изражуало народните чувства кон македонците, и
отрицател'но се однесуало кон секоiа искажана од народот симпатиiа кон ниф. За
докажуаiн'е на последното покажуваат на „таiни“ циркул'ари од праител'ството, да
се не печатат поеке статиiи за македонцките работи.

Каi нас во Македониiа, и во Бугариiа можат да придаат на таква праител'ствена
распоредба непраил'ен значаi, ето зашчо ке требит да се кажат овде неколку
зборои и за неiа. Наi прво требит да се кажит, оти во македонцкото прашаiн'е
немат никаква разл'ика мег'у погледите на него на руското обшчество и народ од
iедна страна, и праител'ството од друга, а имат само разлика во степента на
интересот со него : обшчеството и народот многу по малу се интересуваат от
праител'ството, шчо се видит од помок'ите за македонцвте. Ако се срамнат тиiе со
помоките на бурите (Трансваал'ците), то ке се добиiет голема разлика, а тоа iет
затоа, зашчо со борбата на бурите се интересуваа много поеке, од нашата борба. А
тоiа слаб интерес iет резултат на разочаруаiн'ето на русите од „братушките“.
Значит и за тоа требит да речиме на бугарите: сполаi ви! Руското праител'ство
секоi пат даат полна слободиiа на руската стамба да стамбосуат статиiи по сите
прашаiн'а до тогаi, до кога некоiе прашаiн'е се разгледуат и не iет приiемено
никакво решеiн'е по него. Откако прашаiн'ето бидит исцрпено, и по него iет
приiемено некакво решеiн'е, се праiк'аат циркул'ари, да iет прашаiн'ето
исцрпено. Но, тоа се праит, не за да се лишат ноините од слободиiа да пишат, а
за тоа, шчо на Балканцкиiот полуостров придаваат големо значеiн'е на сите
статиiи, шчо се односат до балканцките работи, и мисл'ат, оти праител'ството под
влиiаiн'ето на пресата ке изменат своiата политика. Праител'ството просто сакат
да не избаит нас од праздни надежи

Ако iет с тоа така, то со шчо можит да се обiаснит политиката на Русиiа во
прашаiн'ето за Фирмил'ана, ке запитаат некоiи. — iасно iет, оти она iет
србофилцка. — Да видиме дали iет, толку iасно.

Причините за ракополагаiн'ето на Фирмил'ана ушче еднаш iасно ке ни покажат,
каква нестрек'а за нас македонците iет носеiн'ето на името бугарин. Од ниф ке се
видит, оти политичното недоносче — Бугариiа не iет во состоiаiн'е да зашчишчаат
не само нашите, но и негоите интереси.

Бугариiа немат дипломати, а ушче по малу—во странство И тиiе шчо сет от
последнате, не сет да чуваат и подигаат значеiн'ето на Бугариiа, а да умал'уваат
и осмеiуваат, и себе, и своiата држаа. За подтврдуаiн'а на тоа, доста iет да се
потсетит на троiица: г. г., Бешков, секретар и gеrаnt на Трговското Агентство во
Битол'а, Цоков, дипломатически агент во Лондон и Станчев таков во Петроград.

За г. Бешков, попрашаiте кого сакате во Битол'а, било то от персонало на
тамошните консулства, било од бугарцките учители, било од влашките, било од
граг'аните, ила наi после од циганчин'ата, со коiи се имат разгоарано г. Бешков,
постоiано врвеiки по Градот без работа, — сите ке ви кажат, коi iет г. Бешков.
За тоа србите имаат во Битол'а прекрасен предстаител', коiи се пол'зуат со полно
уважеiн'е у консулите. Тоа iет г. Ристич.

Сета своiа дипломатиiа си искажа г. Цоков во разгоорот негов со кореспондентот
на Реiтер.

Но наi интересен iет г. Станчев, iедно, како частно лице, друго, како дипломат и
трек'о, како дипломат на наi важното за Бугариiа от сите дипломатцки места. Прво
нешчо, шчо биiет на очи, тоа iет, шчо г. Станчев си остаат на истото место од
сето време, како знаiам за него (имат около 9 години). Тоiа факт на вид iет
многу утешен, зашчо он како да покажуат постоiанство во политиката на Бугариiа.
Србцките посланици вистина седат во Петроград по неколку години со ред, но по 4—
5 години се менат. Но тоiа утешен факт, iет утешен само ва вид. Ушче првата
година на моето студентство мене ме запитаа, кавов чоек iет г. Станчев ? Iас за
него не знаiеф нишчо, затоа рекоф, оти мало го познаам. Тогаi ми дадоа iедна
немцка книга, со наслов Die Wahrheit uber Bulgarien. Iас замолиф, да ми iе
дадат, да iе прочитам дома. Ми iе дадоа, и така iас се запознаф прв пат со г.
Станчев и со бугарцките работи, особено со положеiн'ето и авторитетот на
бугарцкиiот предстаител' во Петроград. После iас чуф ушче некоiи слуои за г. г.
Станчев од нивниiот жиот во Петроград. подобни на пасажите за ниф во упоменатата
книга. Од разгоор со журналисти iас чуф, оти г. Станчев праил опит да повлиiаiет
на ниф, но неуспешно. Вообшче сите тиiе, со коiи имаф случаi да се видам или
зборуам, г. Станчев или не го знаеа, или лошо се одзоуваа за него. Но во
последната година г. Станчев, кажуваат се пушчил толку долу, така ниско пушчил
бугарцкиiот престиж во Петроград, как не ке можеше да напраит и наi големиiот
неприiател' на бугарцките интереси.

А знаiат ли бугарите, оти во тоа вреие, кога они имаат во Петроград iеден
Станчев, србите имаат тамо iеден Пашич, или iеден Груiич, или iеден Новакович ?
Тиiе дипломати последовател'но сет, или во Петроград, или во Стамбул; и на
iедното, и на другото место они остануат по неколку години со ред. Во Петроград
они имаат обширни познанства и се ползуваат со многу арен дочек од горните слоеи
на руското обшчество и имаат големо влиiаiн'е на него. Они се знаiат со
дипломати, профецори, редактори и издатели на ноини. Они зборуваат убедител'но и
со глабоко знаiаiн'е на работите. Добаите кон тоа, да iет србцката надворешна
политика устаноена, као и то, да имаат они и цел ред друзи, осим упоменатите
дипломати, а ке разберите, оти ракополагаiн'ето на Фирмил'ана iет победа на
србцката дипломатиiа и поразиiа на бугарцката; победа, добиiена со своiи т. е.
србцка сили, а не нешчо наврзано од русите ; поразиiата пак на бугарите iет
резултат на немаiн'е бугарцки дипломати, коiи да разбираат бугарцките интереси и
да ги зашчитуат со авторитет и знаiаiн'е. —

Ама г. Зиновiев помагал и сочувствуал на србите. Тоа можвт да бидит вистина, но
тоi го праит тоа, не зашчо мрзит бугарите, а зашчо србцките посланици во Стамбул
сет логични, знаiат арно нивните интереси, и можат да и зашчитуат. Исто така,
можит, руските консули зашчитуваат србцките интереси во Македониiа, не за атар,
а iедно, зашчо и србите, како и бугарите сет словени, а друго, зашчо србите по
арно имаат разбрано и знаiат да бранат нивните интереси.

Значит бугарцката надворешна политика не издржуат никаква критика. Она iет
главниiот извор на сите наши нестреки. За тоа не можит и да се зборуат за
некакви арнотиiи од Бугариiа за Македониiа. Арнотиiа ли iет материiалната помок'
на Бугариiа за востааiа'ето, кога таiа поддржка само не застаи да си расфрлиме
народните сили, со кои ниiе бефме силни, а сега сме нишчо? Арнотиiа ли iет
ранеiн'ето на избеганите во Бугариiа македонци, кога Бугариiа iет првата и
последната причина да им се разорат куките? Арнотиiа ли iет тоа, шчо приiимат
она на своiа служба македонци, кога последните со службата, или заради неiа,
забрауваат своiата таткоина, и неiните интереси жртвуваат на бугарцките? Зар не
сет македонците, шчо сет на служба или кандитати за служба тиiе, коiи изопачуваа
мег'у населеiн'ето во Македониiа значеiн'ето на руските праител'ствени
постапаци, и толкуваа пред него стамбуловцки, и го тискаа да востанит, против
советите на Русиiа за благоразумие? Македонци! време iет да се убедиме, оти
лошиiот демон за Македониiа, не iет никоi друг, осим Бугариiа, ето зашчо час по
скоро требит да одделиме интересите наши од бугарцките. Тоа го барат од нас
благоразумието.

От с гореречено се видит, оти бугарцките арнотвiи за нас македонците ни наi малу
не се разликуваат од србцките, но за то ни костуваат сто пати поеке:

1, за бугарцкото име, шчо ни го подари екзархиiата, ниiе зедофме на себе сите
добрини, шчо сет врзани со него, и со коiи се украси тоа име во наiноата
историiа на Балканцкиiот полуостров.

2, за бугарцквте сколиiи и бугарцкото „покротел'ство" на нашите интереси, ниiе
немаме никакво сочувство от страна на русите, не за тоа, шчо тиiе мрзат
бугарите, а по тиiе сообразуаiн'а, шчо они толку многу напраиле за бугарите,
колку за никоi од словенцките и праославни народи ; излегуат, оти они и за нас
македонците напраиле многу, и немало зашчо ушче нешчо да очекуаме од ниф.
Руското покровител'ство стаат не нужно, кога ниiе имаме „самостоiно" и
„национално" бугарцко покроител'ство.

3, за бугарцките владици, шчо ни и подари Стамболов, ниiе заплатифме со немаiн'е
автономни праа, предвидени по Берлинцкиiот трактат. Таiа арнотиiа добиiат ушче
по големо значеiн'е со тоа, шчо она беше причината да се образуваат комитети,
организациiи, чети, востааiн'а, да имат убиiства, грабежи, колеiн'а и пр. и во
се тоа Бугариiа ни поможа, и со пари, и со трпеiн'е на комитетите на своiа
земiа.

4, верата во бугарцкото чувство кон нас си iа платифме со востааiн'ето, од коiе
Бугариiа вистина не не задржа. и не ни поможа, но . . . . . . го испрати
Наiчеича да прегоарат
. . . . . Исто така Бугариiа со своiата искусна дипломациiа не поддржа . . . .!

5, За ранеiн'ето на избеганите македонци во Бугариiа и како наi голема награда
за името бугарин, шчо го насадиiа каi нас, ни покажаа барем да знаiиме, коi iет
причината за сите наши нестреки, а тоа била . . . .. Русиiа. И така, значат,
Бугариiа ни напраи до сега веке сите арнотиiи, остааше само и у нас да развиiат
клас „самостоiни националисти", коiи ке разберат наi после, каде iет коренот на
секоiе зло во нашето национално развиiаiн'е, т. е. Бугариiа реши, и каi нас да
насеiет русофобство, та и ниiе да изгубиме секоiа вера во праославна Русиiа.
Мисиiата на Бугариiа iет прекрасна, само за жалост ниiе тука во Петроград сме
далеко од Бугариiа, та русофобското семе не можит да ни западнит глабоко во
душата и да даiит арни плодои.

Од сите преброiени фактои се видит големата вреда за нас македонците от тоа, шчо
ниiе, или барем мнозина од нас, отожествуафме до сега нашите интереси со
обшчебугарцките. Ниiе се велефме бугари. Со тоа, од iедна страна сакафме тоа име
да ни послужит како центр, около кого ке можиме сите да се згрупираме, без да
бараме за таiа цел'а некоi друг, а можит и сосим нов, од друга, ниiе мислефие,
оти вистина во соiединен'ето со бугарите iет нашата сила.

И вистина од нашето велеiн'е да сме бугари, ниiе имафме прао да очекуаме за нас
добрини, а не злини: ниiе можефме да очекуаме од Бугарите поддржуаiн'е на сите
наши дуовни нужди. Бугариiа iет слободна држаа. Она располагат со пари,
просветеiн'е, државни мажи и дипломати. Она требит да сознаат неiните и наши
национални интереси и мошно да бранит. Но видофме да сме горко излажани во
нашите надежи и да на место арнотиiи, ниiе видофме само лошотиiа.

Тиiе лошотиiи преминуваат секоiе очекуаiн'е. Се прашат, коi iет во с тоа крив ?
— На тоа прашаiн'е iас не можам да одгоорам. Не iет моiа работа да барам, али
некоi зол демон на Бугариiа имат напраено сите лошотиiи бугарцки нам
македонците. За мене iет iасно само тоа, да голем дел во сите наши нестреки се
должит на бугарцкиiо народ. Не iет кн'азот крив во тоа, да речиме, шчо немаат
бугарите арни дипломати. Ако напр. г. Станчев iет предстаител' на кн'азот, а не
на Бугариiа, то не сет таквиiа Цоков, Бешков в др. Н.е iет извинеiн'е за
бугарцкиiот народ и тоа, шчо недостоiните дипломати принадлежат кон таiа или
друга партиiа, и кн'азот се ползуат со повикуаiн'ето на власт, по лични
сообразуаiн'а. то iедна, то друга партиiа. Главната нестрек'а за Бугариiа и
неiните интереси iет, не во тоа, шчо имат многу партиiи, и не сите знаiале арно
народните интереси, а во тоа, шчо бугарите малку сет проникнати со народните
интереси, особено со надворешните.

У бугарите немат национални идеали, кoi да бидат обшчо достоiаiн'е и светиiн'а
за сите бугари. Тиiе идеали се изработуваат од историiата на народот, но се
изработуваат во iеден долог историцки период. Долго време членоите од iеден
народ требит да се увличаат од iедни исти народни идеали, обшчи и свети за сите
членои на народот. Тиiе идеали требит да бидат изработени од наi видните
предстаители на народот и усвоiени от сите негои членои. Идеалите народни
требеше да бидат iедна програма, кон осашчествуаiн'ето на коiа ке требеше да
бидат напраени сите сили на народот. Народните идеали не одiеднаш сите можат да
бидат осашчествени, но нивното осашчествуаiн'е требит да бидит само резултат на
обшчата и самоотвржена народна работа. Трудностите во достижеiн'ето на народните
идеали служит само како сколиiа, во коiа окрепнуат народниiот дух и се готвит за
ушче по голема борба. Во замена на тоа, ако iеден народ добиiет политична
слободиiа, или се исполнит нешчо друго важно за народниiот жиот, без негоо, или
со мало негоо содеiство тогаi, кога у него ушче немат изработено народни идеали,
или, ако сет изработени, не сет усвоiени от сите членои на народот,—то, во таков
случаi, народот не ценит народните идеале, и како чоек без определена цел'а и
програма за работеiн'е, се фрл'ат, то во iедна, то во друга страна, праеiки тоа,
не зашчо тоi iет убеден, оти така требит да бидит, а зашчо видит да имат околу
него л'уг'е, шчо постапуат така или инак.

Шчо видиме ниiе во наi ноата бугарцка историiа? Бугариiа добиiат политична
слободиiа, наi важното нешчо во народниiот жвот, ушче тогаi, кога у ниф немаше
народни идеали, кога и сами не знаiеа, шчо сакаат. Слободиiата iе добиiа
бугарите со наi мали жртви и усилиiа; неiа им iе подариiа русите. Ослободеiн'ето
напраи iедна голема пропаст мег'у по прег'ешната бугарцка историiа и жиот, и
ноата. Во првата бугарите видеа сато iеден мрак, за тоа ови се одврнуваа од
неiа. И така бугарите во ноиот слободен жиот се iавиiа како народ без традициiи,
народни идеали, сознаiн'е на народните и државни интереси и историiцко
наследиiе. Значит, Бугариiа се iави како држаа во вид на историiцко недоносче.
Со усил'ата на Русиiа тоа недоносче окрепна малу, но при првото осек'аiн'е на
своiите сили заiавуат претенциiа на самостоiна политика — извор на нестреки за
македонците

Но не само во таiа самостоiна политика се закл'учаваат нашите нестреки, а
следствено и причината за оддел'аiн'е на нашите интереси од бугарцките, па и
причината на оддел'аiн'ето ва македонците овде во македонцко другарство.

Тоа оддел'аiн'е си имат и друзи причини, а имено, употребуаiн'ето на нашите
умствени сили на изучааiн'ето на себе, како членои на iедна таткоина и iеден
народ. За да се достигнит таiа цел'а, требит да се состаит оддел'но другарсгво
од лица, за коiи изучааiн'ето на Македониiа во етнографцки, географцки и
исторвiцки одчос имат првостепен значаi; а таквиiа лица сме ниiе македонците.

За да се достигнит таiа цел'а, ниiе требит да се одделиме од друзите балканци
народи и самостоiно и критично да погледаме на сами себе и нашите интереси, како
и на балканцките народи и нивните интереси. Постапуаiки така, ниiе ке се
ослободиме од грешките, шчо и праат друзите балканцки народи.

За да бидит по iасна ползата от таквоа оддел'уаiн'е наше од друзите народи,
доста iет iеден критичен поглед на работеiн'ето на тукашните студентцки
другарства: бугарцкото и србцкото.

Бугарцките студенти имаат големи претенции да сет предстаители на наi ноите
течеiн'а на чоечката мисла. За ниф немат никаков значаi национализмот, коi шчо
се броiит за нешчо, шчо имат одживеiано своiот век. Они сет интернационалисти.
Они сет наi напред луг'е, па после, ако им останит за тоа време, сет бугари. За
ниф чоечеството имат по голем значаi од Бугариiа, а за тоа поеке интересуваат
ниф Швеiцариiа, Соiединените С. - Американцки Држаи и нивната историiа, отколку
Бугариiа со неiните национални интереси. Бугарцката младеж овде употребуат сите
своiи сили и стредства, да се покажит напредничаа т. е. социалистична: долги и
безмислени речи, долги коси, и убао исчешл'ана брада, првена или сиiн'а руска
кошул'а и пр. Со национални прашаiн'а не се заниваат и со голема досада слушаат
реферати на тема по етнографиiата, па и по каква и да бидит друга наука, осим
политичната економиiа. Но за то секоi считат своi долг да критвкуат с шчо ке му
се попаднит. Со научни прашаiн'а не л'убат да се занимаваат, но за то сет убаи
организатори : можат да устроiаваат лотариiи, да пропагандираат некоiа работа,
да устроiат некоiа вечеринка со благотворна цел'а, без да му гледаат многу
многу, оти со неiа ке оскандал'ат и себе и бидното поколеiн'е од бугарцки
студенти во Петроград. У опшче они сет готои да се занимаваат со работи, шчо
бараат малу труд, но зато даваат голема попул'арност и самомнеiн'е. Македониiа
iа признаваат за бугарцка во етнографцки однос, но мисл'ат, да iет излишно да си
арчат силите за да научат нешчо за таiа страна, за тоа, нишчо не знаiат за неiа,
ни од историiата, ни од географиiата и етнографиiата неiна, осим да имат тамо
чети и востааiн'е, на коiе требит да се помогнит само со лотариiи, и не со сами
себе. Тоа платоническо и само платоническо и евтино сочувство кон македонците,
тоа неразбираiн'е на националните интереси, тоа отсутство на национал'ни идеали
и таiа жажда од попул'арност со приврзаност кон социализмот, iет отражеiн'е на
дуовното состоiаiн'е на бугарцкиiот народ и негоото обшчество. Оттука многу
iасно се видит, до колку бугарите не сет во стаiн'е да бранат не само нашите, но
и собствените интереси.

Србцките студенти праат совршено друг и проти-оположен упечаток од бугарцките.
Србите не сет интернационалисти, а сите буквално, без разлика, дали iет некоi от
Србиiа, Босна, Ерцегоина, или Црна Гора, сите сет националисти. Они знаiат, да
сет они прво срби, а после л'уг'е. Секоi знаiит и се интересуат со србството
разместено во разни земiи. Они знаiат нивната историiа и историiата на саседанте
народи и земiи. Они се интересуваат сите главно со културно-историiцките науки и
изучаваат. Изучаваат како стредство за достигаiн е србцки национални цели. Со
цел'а да зашчитат србцките интереси пред русите, они преводат или состауваат на
руски книги со историцко содржаiн'е. Таков утилитарен, тенденциозен и
спекул'ативен однос кон науката не iет за одобруаiн'е и iет причина и резултат
на национален шовинизм, но последниiот iет резултат на тиiа историiцки прилики,
во коiи попадна србството, особено после Берлинцкиiот догоор. Србите можиме да
обвинуаме во шовинизм; но они не сет по големи шовинисти од бугарите Србите сет
националисти, со арно сознаiани народни идеали и интереси, коiи шчо, со труд,
наука, перо и дипломатиiа, сите, како iеден чоек, одат по iеден обшч за сите
пат, и за тоа одржуваат победи над бугарите на секоi рачкор. Србите сет
шовинисти; они сет отчаiани во борбата со своiите неприiатели за зашчита на
нивните национални интереси. Но, ако порамниме србцкиiот шовинизм со бугарцкиiот
национален индиферентизм и и разгледаме од македонцко па и од обшче чоечко
гледишче, то ке требит да признаiиме, да србцкиiот шовинизм, како резултат на
основно изучените народни интереси, стоiит много по високо и много по горе од
бугарцкиiот национален индиферентизм, коi iет резултат на отсатствиiе на секоiе
разбираiн'е на бугарцките државни интереси. Во тоа време, кога србите од крал'от
и министрите до последниiот србцки амалин сет националисти и наог'аат за нужно
сите да се сплотат во iедно, за да достигнат со обшчи сили народните идеали,
бугарите се цепат на социалисти и секакви друзи — исти, коiи наi малу сакаат да:
оправдаат послоицата, да соiединеiн'ето праит силата. — Туку с тоа iет резултат
на политичната зрелост на народот: србите во течеiн'ето на цел век изработуваат
националните идеали и изучуваат националните интереси, а пак бугарите го праат
тоа само во 1/4 век.

Како и да iет, но одделеiн'ето наше од бугарите ке ни даiит возможност критично
да се односуаме кон бугарцките работи, а не слепо да и копираме, и да насадуаме
во Македониiа, на место национализм, социализм, како шчо го праела тоа
натрешната македонцка револ'уциiна организациiа. Значит оддел'уаiн'ето на нашите
интереси од бугарцките, покраi другото, ке не избиiат от положеiн'ето, како
маiмуни да копираме бугарцките неомислени постапоци, и на вера да приiимаме
бугарцките увереiн'а, да iет Бугариiа нашата арнотворка, а Русиiа нашиiот наi
голем неприiател; оно ке развиiет во нас критичен однос кон нашите и туг'и
постапоци.

А од тоа одваi ли можит да имат по големо оправдаiн'е на сашчестауаiн'ето и
програмата на нашето другарство. Ако iет така, то не ни остаат нишчо друго, осим
да му се помолиме на Господ, да умножит македонцки другарства, подобни на
Петроградцкото — „Св. Климент" на секаде, каi шчо живеiат македонци.*) Прочетено на II-та седница на Петроградцкото Македонцко научно-литературно
Другарство „Св. Климент“ на 28-и Септ. 1903 г.Нaционалниiот сепаратизм: земiшчето на коiе се имат развиiено и ке се развиiат
за однапред *).

На првото заседааiн'е на Бугарцкото Студентцко Другарство во Петроград от таiа
година iас рекоф неколку зборои за резултатите на сегашното востааiн'е во
Македониiа. Тиiе резултати iас и резiумираф во два пунктои: 1. Македониiа после
востааiн'ето iет загубена за бугарцката народност, и 2. македонците ке си
сознаiат грешките, шчо беа причина на нестреките од востааiн'ето, ке се откажат
од досегашното направуаiн'е на националното нивно самосознаiн'е и ке отворат
систематична борба на сите национални и верцки пропаганди во Македониiа, во тоа
натре, и на бугарцката, за да можат, со оддел'уаiн'ето на своiите интереси од
интересите на пропагандите, да достигнат национално обiединуаiн'е помег'у себе.

Јас рекоф тогаi, оти таква iет деiствител'носта, коiа не ке се аресит на
мнозина, но jас не можам да зборуам, шчо ке се аресит на некого, а тоа, шчо iет
свршена работа, со коiа рано или поздно, ке требит да се броiат iужните словени,
па за тоа iет нужно да се знаiит ноото течеiн'е стред македонците, за да се
определ'ат iасно односите на iужние словени кон него, и да се избегнит
безполезната и вредител'на борба измег'у ниф.

Мнозина ке речат, оти моiите утврдуаjн'а за некакво ноо течеiн'е во
развиiаiн'ето на националн'ото самосознааiн'е стред македонците iет само
мистификациiа на неколцина македонци, но да таiа мистификациiа немат под себе
земiишче, и за тоа, како што се имат скоро поiавено на белиiот свет, исто така
скоро ке исчезнит од него.

За да се увериме во тоа, дали моiиве закл'учуаiн'а за резултатите на
востааiн'ево сет праил'ни, или пак возразуаiн'ата на моiите противници, ке
требит да се разгледаат тиiа собитиiа од наi ноата историiа на Македониiа, во
коiи наi силно се проiави националното самосознааiн'е, а имено, ке требит да се
разгледат: возродуаiн'ето на македонците; собитиiата, шчо послужиiа како причина
да се пробудит народниiот дух на македонците; какви размери и каков праец зе тоа
пробудуаiн'е? во какви односи станаа македонците со нивното национално
пробудуаiн'е кон балканцките народности, и дали положеiн'ето, коiе земат сега
натрешната револуциона организациiа во прашаiн'ето за народноста на македонците
словени iет такво, от коiе не можит да се идит по тамо, или пак требит од него
да се напраит ушче iеден рачкор, и македонците да се iават приврженици на
националниiот сепаратизм со приiимаiн'ето за обшч македонцки литературен iазик,
централното македонцко наречiе? И наi после, ако организациiата и македонцката
емиграциiа во Бугариiа, особено тоi дел од неiа, шчо имат, или државна служба со
убаи плаiки, или се занимаат со журналистика, и со тоа имат убаи дооди и големо
влиiаiн'е на бугарцките работи, така да се iауват со кандидатура на министерцки
постои во Бугариiа, или си имат друзи згодни предприiатиiа, — дали, вел'ам, и
без помок'та на таiа наша колониiа, iет возможно некако особено проiавуаiн'е на
нашето возродуаiн'е, а имено во таков смисол, како шчо го упоменаф т. е. во
полно оддел'уаiн'е на нашите интереси от тиiе на балканцките народи и во
развиiаiн'е мег'у македонцката интелегенциiа и народ македонцко народно
самосознааiн'е?

Згорен поглед на собитиiата, шчо изврвеа пред востааiн'ето ни докажуат, оти наi
силниiот толчек кон национално собудуаiн'е на македонците ни послужи зафатокот
на србцката пропаганда во Македониiа. До тоа време нашето национално
самосознаiн'е беше само разбудено на полоина. Специiално со прашаiн'ето за
нашата народност никоi не се занимааше. Се велефме вистина „бугари" и „рисiани"
во национална смисл'а, но зашчо тоа iет, и али iет на вистина така, ниiе не се
запитуафме многу многу.

Врските наши со бугарите станаа многу тесни со обшчето положеiн'е во Турцко:
ниiе бефме браiк'а по судбата си, и бефме во iеднакви односи кон праител'ството
и фанариотцкото дуовенство. Обшчноста во судбите наши ни закрепи обшчето име
бугари ушче до ослободуаiн'ето на Бугариiа, коiе си остана по традициiа во
Македониiа и по ослободуаiн'ето на првата. На таiа осноа бугарите кладоа своiите
претенциiи на Македониiа, и македонците очекуваа ослободуаiн'е од Бугариiа.

Но конкуренциiата со Бугариiа од страна на Србиiа во македонското прашаiн'е од
политична и национална страна извика на политичната сцена и самите македонци.
Македонците зафатиiа усилено да се интересуваат со прашаiн'ето за нивната
народност и нивната судбина.

Одот на тоа национално пробудуаiн'е, као и резултатите, кон коiи приведе оно, се
предстауваат приближно во тоi вид:

Србите и бугарите зафатиiа да оспоруваат iеден у друг праата на Македониiа: и
iедните и друзите вел'ат, оти цела Македониiа била нивна. Једните си викаат како
свидетели за спраедлиоста на нивните претенциiи iедни, друзите друзи авторитети.

Постред тоi безкраiен спор мег'у двата братцки саседни народи, македонцкото
словенцко населеiн'е зарди коiо они се караат малце по малце здреет во
национално самосознааiн'е, и сакат да се ослободит од опекунството на саседните
народи, за да можит само да биди вршител' на судбите си.

Македонците бараат национално обiединуаiн'е помег'у ним, но при тоа сакаат тоа
обiединуаiн'е да станит, не на ноа почва, не да се зафатит од ноо, зашчо такоа
обiединуаiн'е ке требит многу време, а обiединуаiн'ето беше важно, како
стредство за достигуаiн'е политична слободиiа. За тоа обiединуаiн'ето беше
зафатено на почва, на тоа, шчо се велеа македонците бугари.

Мисл'ата за национално обiединеiн'е на македонците, и ако под маската бугарцка,
се зафати во 1890 г. Во краiо на 1889 год. се префрлиiа во Бугариiа 30—40 души
ученици и студенти македонци од Белград во Софиiа. Тиiе ученици сет душата на
сите собитиiа во Македониiа од тогаi до сега. Они беа запознаiани со Србиiа и
Бугариiа, со нивните култури и цели во Македоиiа. Они и сознаа опасноста за
дележ на Македониiа мег'у тиiе две држаи, ако да бидит македонците сами да не се
вооражат, за да си извоiуваат сами, со свои собствени сили и средства слободиiа,
и со тоа да преупредат дележот на Македониiа.

По нивна инициатива првен се образуа во зафатоко на деветдесетите години. Једно
национално сепаратистично движеiн'е со цел'а да се оддел'ат интересите на
македонците од бугарцките со возведуаiн'е на iедно од македонцките наречиiа на
степен на литературен iазик на сите македонци. Орган на тоа сепаратитстко
движеiн'е на македонците во Бугариiа беше журналот „Лоза". Но тоа дуовно
движеiн'е на македонците не се ареса на бугарцкото стамболовцко праител'ство,
коiе забрани да се издаат „Лоза" и зафати да гонит македонците сепаратисти. От
тоа време ушче побегна Дамiан Груев, коi шчо беше во броiот на македонците
ученици, шчо поминаа од Белград во Софиiа и во броiот на сепаратистите.

Немаiки во Бугариiа почва за национален сепаратизм македонците, шчо пребегаа од
Белград во Софиiа, се зафатиiа со образуаiн'е на револ'уциони организациiи во
Бугариiа и Македониiа. Видните македонци револ'уционери сепаратисти, како
Дел'чев, беа само ученици на првото поколеiн'е македонци, ученици србцки и
бугарцки. Исто така и Сарафов и друзите по доцкнашни револ'уционери се iавиiа,
само нивни продолжатели последуатели, но не инициатори на револ'уционата
организациiа.

От самиiот зафаток на револ'уционата организациiа македонците во Бугариiа или со
бугарцко образуаiн'е, работеа под маската бугари, iедно за тоа, шчо така се
викаше голем дел од населеiн'ето, а друго, шчо по тоi пат можеше да се добиiет
прддржката на бугарцкото праителство, на бугарцкиiо народ и бугарцката
екзархиiа.

Играта, одиграна од ниф, имаше положни и одрични резултати. Мег'у првите требит
да се однесат: 1, македонците, со обiединеiн'ето си за преследуаiн'е интересите
на своiата таткоина, станаа важен фактор, коiи шчо на вид влезе во союз со
бугарцкиiот народ и сите негои официiални предстаители за достижеiн'е на вид
обшчебугарцки интереси во Македониiа, а во сашност, со тоа напраи бугарцкиiот
народ и негоите официiални предстаители и учреждениiа орадиiа за свои собствени
чисто македонцки цели и интереси; 2, македонците од соiузници со бугарите во
решеiн'ето на македонцкото прашаiн'е станаа господари на тоi соiуз, во коi'и шчо
бугарите зафатиiа услужливо, а по некоi пат и со гореч во душата нивна, да
исполнуваат бараiн'ата на македонците.

Контака и македонците зафатиiа да заiауваат, оти они сакаат „Македониiа за
македонците" оти тиiе сакаат автономиiа за Македониiа, а не соiединуаiн'е со
Бугариiа. Бугарите, „скрепя серце", можеа да чуiат таква новост, коiа не можеше
да бидит ним приiатна. Но македонците и успокоiуваа бугарите: чекаiте вие, нека
ни даат нам автономиiа, па ке видите, оти после неколку години таiа Македониiа
ке бидит бугарцка, зашчо поекето од македонцката интелегенциiа доби
обруазуаiн'ето си во Бугариiа. Надворешниiо свет пак го уверуваа, оти историiата
со Источна Румелиiа не можит да се повторит и со Македониiа, зашчо во Македониiа
имат многу народности, а не две-три, оти сите тие народности, како и сите
саседни балканцки држаици и големите држаици, ке можат да побркаат на
соiединуаiн'ето на Македониiа со Бугариiа. Наi после заiауваа: каков интерес
имаат македонците да се присоiединуат до Бугариiа, кога от тоа присоiединуаiн'е
ке имат полза поеке Бугариiа, отколку Македониiа?

Македонците не се установиiа на таiа двоiна игра со различни заiауваiн'а на
бугарите и на Европа. Тиiе пренесоа центрот на револ'уционата оргнизациiа
заiедно со сите национално-политични прашаiн'а во Македониiа, за да бидат
слободни во своите постапоци од бугарцкото праител'ство.

Во комитетите во Бугариiа зафатиiа да пропапандираат полно оддел'уаiн'е
интересите на Македониiа од интересите на Бугариiа.

Се зафати енергичната работа на Сарафов, заiедно со комитетите,
председател'ствувани од него. Сарафов, како председник на Врховниiот комитет во
Софиiа, работеше, сосем не сообразуваiки се со бугарцкото праител'ство. На
Сарафов не му сочувствуаше бугарцкото праител'тсво и кн'азот, со друзи зборои:
комитетот, на коi шчо, председател'ствуаше Сарафов се придржуаше во македонцкото
прашаiн'е iедна таква програма, тогаi за тогаi само политична, изработена ушче
от понапред, на коiа тиiе, шчо сет призвани да бранат бугарцките интереси, не
сочувствуваа, а тиiе шчо состауваа толпата, со друзи зборови, бугарцкиiот народ,
сочувствуваа. Од тука iет iасно, оти бугарите iе голтнаа пил'ул'ата и касно iет
да си испраат грешката.

Праител'сгвото напраи усилиiа да поврнит изгубеното, но уви! - било касно.
Врховниiот комитет во Софиiа се кладе под председничеството на ген. Цончев,
бугарин, л'убимец на кн'азот. Но македонците во Бугариiа убедиiа бугарцкото
населеiн'е во праотиiата на нивната програма за полно оддел'уаiн'е на интересите
на Македониiа од интересите на Бугариiа, покажаа политиката на праител'ството,
на кн'азот и на „генералцкиiот комитет" или комитеот на Цончев-Михаiловцки, како
егоична и добиiа во Бугариiа по голема власт над „генералцкиiот комитет" и над
праител'ствената политика во македонцкото прашаiн'е. Таiа сила главно се
поддржуаше со полната солидарност на „Станишевцкиiот врховен комитет" со
„Натрешната организациiа".

И така комитетите, а заедно со ниф, и уопшче македонците се ослободуваат од
влиiаiн'ето на бугарцкото праител'ство, создаваат своiа независна програма за
работа, таiа програма пропагандираат во Бугариiа и со неiа добиiаат влиiаiн'е на
бугарцкиiот народ, а преко него и на праител'ството.

Откако се укорени така македонцкото „дело" во Бугариiа, македонците зафатиiа да
одат и во Србиiа и тамо да излагаат своiата програма на праител'ството и на
србцкиiот народ. Сарафов, Радев, Јанков, увераваа, оти они се борат со девиз
„Македониiа за македонците“, за сите македонци без разлика, и оти никоi пат
Македониiа не ке се соiединит со Бугариiа. Не iет ли iасно и от тиiе постапоци
на македонцките водачи, оти македонците зедоа сами да решаваат судбите на
Македониiа, и оти они во своiата деiност сет готои да се столкуваат и да
согласат интересите на своiата таткоина, не само со Бугариiа, но и со друзите
блкански држаици, откако се дадат од страна на Македониiа некоiи задолжеiн'а на
тиiе држаици за окажаната неi помок'?

Од дотука реченото iет iасно, оти борбата мег'у Бугариiа и Србиiа за влиiаiн'е
во Македониiа во резултат даде развиiаiн'е на сознаiн'ето, да судбите на
Македониiа требит да сет во раците на македонците. Македонците се организуваат
со сознааiн'е своiите праа на своiата таткоина и своiот долг пред неiа. Со
организуаiн'ето си, македонците станаа главниiот фактор во решеiн'ето на
македонцкото прашаiн'е, как во своiите очи, така и во очите на Европа. Од
востааiн'ето со нас се церемонат; до него на нас гледаа како на iедна
неопределена маса.

Тиiе сет сите резултати од досегашното ни самосознааiн'е. Организациiата со
постепеното оддел'аiн'е на македонцките интереси од бугарцките, со земаiн'ето на
македонцкото прашаiн'е во своiи раци и наi после и наi многу со сегашново
востааiн'е во резултат достигна тоа, шчо не предполагаше: на место слободиiа да
бараат, сега во Македониiа мнозина сет убедени, да ни требит полно пресечуаiн'е
на врските со сите балканцки народности и култивираiн'е на се, шчо iет во
Македониiа оригинално и своiе: iазико, обичаiите. историiата, писменоста,
народната словесност и пр.

Тоа нешчо не се предвидуаше, зашчо се мислеше, оти името „бугарин" ке ни донесит
с, шчо очекуафме од народното движеiн'е. Но во расчетите се излагафме. Заiедно
со арнотиiите за интересите на Македониiа, изброiени по горе, името бугарин
донесе и одречни резултати за револ'уционото „дело": Името бугарин и
неiеднаквите увереiн'а пред Бугариiа и пред Европа за судбата на Македониiа по
неiното ослободуаiн'е состаиiа полно недоверие кон нашето „дело" от страна на
европеiците, мислеiки го за итрост, не македонцка, ами бугарцка, и за маневр на
бугарцкото праител'ство да се решит македонцкото прашаiн'е по скоро. Сиромашкото
бугарцко праител'ство се наiде во небрано лоiзе во македонцкото прашаiн'е:
македонците го изиграа и го употребуваа како средство во своите цели, а
европеiците го обвинуваа во итрости, от коiи шчо тоа сиромашкото беше далеку. И
така името бугарин присвоiено от комитетите и организациiата за македонцките
словени, и соединуаiн'ето на нашите интереси со интересите на Бугариiа во
агитациiата на комитетите у бугарите, беа причина, сета македонцка работа да се
припишит од Европа на Бугариiа и бугарите, и като бугарцко надворешно iавуаiн'е
да се не поддржуат.

Малу тоа: името бугарин, коiе застауаше да се односуат европеiците со недоверiе
кон работата на организациiата, видеiки во неiа сакаiн'е на Бугариiа, со
револ'уциiа да нарушит равновесiето на Балканцкиiот полуостров, и
непостоiанството на бугарцката надворешна политика, напраена, сега против
Русиiа, сега со неiа, послужиiа за причина да се согласат Русиiа и Австро-
Унгариiа, заiедно со взаимно согласiе да решаваат балканцките прашаiн'а. Тоа
согласуаiн'е од 1897 год. беше напраено против Бугариiа, како мнима
подстрекател'ка на македонците, но негоите резултати беа вредител'ни, не за
Бугариiа сама, зашчо во бугарцките натрешни работи никоi немат прао да се
набркуат, а за нас македонците. Тоа iет отрицател'ната страна на првиiот период
на националното ни самосознаiн'е; тоа iет причината на неуспеот на востааiн'ето
ни. Неуспеот значит главно се должит на името бугарин, усвоено и пропагандирано
од револ'уционерите.

Востааiн'ето напраи епоха во жиотот и националното самосознаiн'е на македонците
словени. Оно ке натерат нашиiот народ и негоата интелегенциiа да погледат назад
на своiите упушчеiн'а од коiи произлезе неуспео на востааiн'ето. Оно ке натерат
македонцката интелегенциiа со различно образуаiн'е да се сплотит во iедно, за да
обiединит народот ни, но веке, не на таiа осноа, шчо си покажа сета своiа
несостоiател'ност, а на друга, на чисто македонцка. Востааiн'ето ни покажа оти
ниiе македонците не можиме да очекуаме помок од никоi од балканцките држаици,
оти решеiн'ето на нашето прашаiн'е iет сето во раците на Големите Сили, и за тоа
нам и не ни требит да соiединуаме и збркуаме нашите интереси со чиiи и да бидит
словенцки на Балканцкиiот полуостров. Нам ни требит натрешно обiединуаiн'е мег'у
себе: не ни требат во Македониiа ни срби, ни бугари, ни грци, оти не сме ни
iедното, ни другото, ни трек'ото; не ни требат патриархисти, екзархисти, оти
ниiе сме само праославни рисiани. Делеiн'ето iет искуствено создадено од
балканцките држаици, намерени да дел'ат Македониiа со стечен'е на
обстоiател'ствата. Но македонците, на сегашната степен на нивното национално
развитiе, не сет материiал во раците на малечките балканцки држаици, ами сет
силен етнографцко-политичен фактор, от коi шчо поеке зависaт судбите на
Македониiа, отколку од малечките балканцки држаици. Тиiе македонци, шчо покажаа
таква способност во своiето националнополитично организуаjн'е, шчо покажаа
таквоа примерно жртвуаiн'е со своiите интереси во полза на интересите на своiата
татаоина, не со по малечок успев, ке можат да организират секакви препiаствиiа
на националните и религиозни пропаганди, шчо цепат денеска народот наш на делои
враждебни iеден кон друг.

Организациiата и македонците до сега на далеко растоiаiн'е отдалечиiа интересите
на Македониiа' од бугарцките. Од тоа положеiн'е до полното отцепуаiн'е од
Бугариiа и до обiавуаiн'ето Македониiа за оддел'на од Бугариiа и Србиiа
етнографцка област имат iедеи рачкор. Тоi рачкор iет необходимо следствиiе на
неуспео на сегашното востааiн'е. Тоi iет на полоина напраен. Полното отцепеiн'е
на Македониiа од балканцките држаици во етнографцки однос ке испливит на iава со
успокоеiн'ето на Македониiа.

Набркуаiн'ето на бугарите и србите во Македониiа беше предизвикано од некоiи
обстоiател'ства: македонците идеа рака за рака со бугарите во црковното
прашаiн'е от тамо раширеiн'ето власта на екзархиiата во Македониiа. Србиiа се
набрка во Македониiа откако изгуби надеж да си присоiединит Босна и Ерцегоина.

Но сега и за нас македонците настапиiа нои обстоiател'ства, коiи ке не потресат,
и ке ни кажат нои патишча, по коiи шчо ке требит да одиме однапред. Претенциiите
на Србиiа и Бугариiа од iедна страна, ни покажаа, оти само конкуренциiата на
тиiе две држаи не застауат да робуаме ушче на неопределен срок; од друга — тиiе
претенциiи ни подтврдиiа и без тоа известната истина, оти во цела Македониiа
имат само iедна а не неколку словенцки народности. Значит делеiн'ето iет
искуствено и од борбата со него наi напред ке требит да се зафатит нашата ноа
работа во по натамошното развитиiе на националното ни самосознаiн'е.

И така имин'ата: србин, бугарин и грк си изслужиiа своiата служба во Македониiа
и за ниф там немат поеке место. Време iет да заменит iедно обшчо за сите
македонцки словени име — името „македонец". Таiа смена iет само логично
следствиiе на досегашната работа на македонцките комитети, организациiи и
интелегенциiа и се барат од обстоiател'ствата. Тада смена частично веке iет
настапила и не iет далеко тоiа време, кога таiа ке торжествуат.

При с горереченото за ноото течеiн'е во развиiаiн'ето на националното
самосозвааiн'е у нас, ми се чинит, оти пак мнозина од вас, ке видат во моiите
мнеiн'а и зборои само iедна мистификациiа. Можит, мнозина ке се запитаат: 1, ако
до сега комитетите имаат играно двоiна рол'а: нa бугарите им имаат вел'ано, оти
македонците сет бугари 'и iеден ден Македониiа, какo и да бидит, ке се соiединит
со Бугариiа, а на европеiците им вел'ат, оти они бараат автономна Македониia
само за македонците, оти се н'емат никаква мисл'а за соединуаiн'е со Бугариiа,
то откаде iас знам, оти комитетите iа лажат Бугариiа, а не Европа? Можит да
бидит сосим противното на тоа, шчо рекоф iас по горе за комитетите т. е. тиiе
сет готои да дадат на Европа секакви гарантиiи, Македониiа да не се соiединит со
Бугариiа, но они никоi пат не ке склонат да се упразднит во Македониiа
бугарцкиiот iазик и бугарцкото име во полза на централното македонцко наречiе и
името „македонец", со друзи зборои, то, шчо кажуаф iас, да имало само iеден
чекор од тоа положеiн'е шчо се држаат македонците и македонцките комитети во
македонцкото прашаiн'е кон Бугариiа, до полното отцепуаiн'е на Македониiа и
македонците од бугарцките национални интереси, не iет прао, зашчо, не iеден
чекор, ами цела пропаст оддел'уат iедното од другото, и комитетите ке покажат
наi силно сопротивуаiн'е на ноото течеiн'е; 2, ако се допушчит, оти комитетите
никоi пат немат да се согласат на упразднуан'ето на бугарцкото име и iазик од
Македони а заiедно со него ке бидит против ноото течеiн'е и сета македонцка
интелегенциiа со бугарцко образуаiн'е, то откаде ке поцрпуат ноото течеiн'е,
сила за себе? Коiи ке бидаг теоретиците на ноото течеiн'е, каде тиiе теоретици
ке развиваат своiата деiност, каде и каква ке бидит нивната аудиториiа, откаде
ке се зимаат средствата за пропагандираiн'ето на идеiата, како ке проникнит таiа
во народот и како ке се поддржуат во него ? Откаде ке се наiдат стредства за нои
учебници, коi ке и приготвуат, на чиiи стредства ке се содржуат сколиiите со
македонцки iазик? — Очигледно, iедно комитетите и македонцката интелегенциiа во
Бугариiа зафатат да се противат на ноото течеiн'е, или, ако не му се противат,
просто не го поддржуваат, iасно iет, оти од него немат да останит нишчо:
фантазиiите на неколцина македонци ке бидат осмеiани и поеке нишчо.

Така ли iет во сашчност? Да разгледаме до колку можат да бидат осноани таквиiа
предполагаiн'а и сообразуаiн'а?

Прво ке прегледаме прашаiн'ето: во каков однос комитетите и македонцката
интелегенциiа ке станат кон iедно ноо национално течеiн'е стреди македонците,
коiе барат не само политично, ами и национално и религиозно ослободуаiн'е на
Македониiа т. е. кон iедно течеiн'е, шчо прокламират „Македониiа за македонците"
против сите претенденти на Македониiа, во истиiо броi и против Бугариiа и
бугарите. Да си предстаиме, оти тоа ноо течеiн'е iет незначител'но. И во тоi
случаi требит да се решит прашаiн'ето за односот кон него. Ако ноото течеiн'е од
гледишче на комитетите iет нешчо опасно и нежел'но, то тоа требит да се искорнит
ушче во самиiот зафаток; ако тоа само по себе немат почва, то требитда се
предостаит само од себе да исчезнит; а ако iет полезно за Македониiа, то ке
требит да се поддржит од ниф.

Прашаiн'ето, дали ноото течеiн'е имат биднина или не, ке се разгледит по долу,
откаде ке се видит оти оно, ако се предостаат на само себе и се игнорират, ке се
развиват само, а не ке опаг'ат. За тоа, имаiки пред вид, оти ноото течеiн'е само
от себе ке растит, требит да се разгледат прашаiн'ето, али комитетите ке се
борат со него, или пак ке го поддржуваат?

Прво се питат: дали комитетите, разсудуаiки логично, можат да обiаат воiна на
ноото течеiн'е? Можит да се допушчит, оти таква воiна можит да се очекуат, зашчо
во комитетите имат членои, не само македонци, ами и бугари, и последните некоi
пат не ке се согласат со ноото течеiн'е, оти со него ке се закопаат бугарцките
интереси во Македониiа; исто така имат и мег'у македонците, членои на
комитетите, лица, коiи ке расудуат така: сега на старост ниiе не можиме да учиме
нов iазик: бугарцки знаiиме и бугарцки ке зборуаме, — ниiе сме бугари.

Малу тоа. Мнозина, па и наi големиiог дел од македонцката емиграциiа во Бугариiа
ке се противит на ноото течеiн'е по чисто егоистични сообразуаiн'а. Поеке од
5.000 души македонци имат на државна служба само во Софиiа. Не по малу имат
кандидати на служба. Измег'у таiа македонцка интелегентна емиграциiа имат
мнозина, или шчо имале, или имаат високи должности, пак и коiи сет претеденти и
кандидати на, ниф, во тоi броi и на министерцки портфеiл'. Се знаiит, оти сите
тиiе господиновци имаат наi горе от се своiите лични интереси. За ниф интересите
на Македониiа сет iедно стредство да добиiат служба и да се одржат на неiа. И
интересите на Бугариiа, не Господ знаiит, шчо означаваат. Но за да се исполнат
нивните егоистични планои за убаа служба, они сет готои да се покажат поеке
бугари от самите бугари, да играат от себе рол'а на бугарцки шовинисти, со неiа
да експлоаатараат и бугарцкиот кн'аз и интересите на Македониiа, и на
бугарцкиiот народ, и европеiцкото обшчествено мнеiн'е, со iедеи збор, да лажат,
и на десно, и на лево, под вид да исполнуваат некаков патриотцки долг, а во
сашчност да добиiат служба, власт и попул'арност. Једно македонцкатга
интелегентна емиграциiа се состоiит главно от таквиiа лица, шчо си имаат
соiединено своiите интереси со Бугариiа и се облизуваат около бугарцкчiот кн'аз,
коi шчо по кефот си клаат и сфал'ат миниетрите, и коi шчо можит да клаит за
министри, не само луг'е коiи шчо имаат малу попул'арност стред бугарцкиiот
народ, но и таквиiа, шчо немаат сосим партиiа и сет „независими" т.е. „и тука го
клаваат и гамо го клаваат", — iедно имаме луге, шчо мисл'ат, оти главното
достоинство на чоека iет, не честно да служит на своiот народ, ами да итруат т.
е. да лажит, и десно, и лево, — то природно iет, оти ноото течеiн'е во
развиiаiн'ето на националното самосознааiн'е на македонците не ке стретит
поддржка во нашата емиграциiа во Бугариiа.

Немат шчо да се зборит за учените македонци во Бугариiа: тиiе iедногласно ке
речат, оти ноото течеiн'е iет просто апсурд, оти никоi пат немало македонцка
народноот и сега iа немат; оти македонците сет бугари и пр. Секоi пат и на
секаде iет бивало така и така ке бидит сега и каi нас. Учените, аристократиiата,
интелегенциiата и вообшче обшчествените класои, каi шчо се имаат лични интереси,
стари традициiи и предубедеiн'а се борат со ноите течеiн'а, каi шчо се наог'ат
истината и праината. Тиiа течеiн'а се укоренуваат прво во долните класои и
уопшче во л'уг'ето без предубедеiн'а, готои да се борат со тиiа предубедеiн'а во
зашчита на ноите идеи, од осашчествуаiн'ето на коiи ке зависит, не само нивната,
но и стрек'ата на нивниiот народ. За илустрациiа на одот и на, резултатите на
борбата мег'у стари и нои течеiн'а, доста iет да си припаметиме борбата на
рисiанството со iазичеството, реформираiн'ето на Русиiа от Петр Велики,
возродуаiн'ето на чехите, литовците, праопионата реформа на Вук Караджич и пр.

Туку да остаиме излезот на борбата мег'у старото и ноо македонцко национално
течеiн'е, да се задржиме на прашаiн'ето за односот на комитетите кон ноото
течеiн'е. Јас по горе рекоф, оти по големиiот дел от членоите на комитетите ке
бидат за борба со ноото течеiн'е. Но како ви се чинит, али таiа борба ке бидит
победоносна за ниф? — Не. — Она само ним ке им ископат гробот. Она ке
компрометират и бугарцката политика во Македониiа. И ето зашчо.

До сега комитетите кажуваа на надворешниiот свет, оти они работат само за
„Македониiа за македонците" и сет готои да дадат секакви гаранциiи да не станит
присоiединуаiн'е на Македониiа со Бугариiа. Бугариiа искажуат истата политика во
македонцкото прашаiн'е. Комитетите вел'ат, оти се готвеше и стана обшчо
македонцко востааiн'е от сите македонцки народности заiедно, а не само од
„бугарите". А кога им кажуате: iедно востааiн'ето iет обшчо от сите македонцки
народности, то зашчо комитетот заседаат само во Бугариiа, [a] не и во Србиiа,
Влашко и на друго место, тиiе одговараат така: от тоа, шчо комитетите заседаваат
во Бугариiа, грешно iет да се праит закл'учок, македонцките комитети да сет
бугарцки; за македонцките комитети Бугариiа не iет нишчо поеке од iедна држаа,
шчо окажуат гостеприемство на македонците и им даат слободиiа да работат
слободно до колку таiа работа не наносит вреда на држаата; т. е Бугариiа во
македонцкото востааiн'е играт само рол'ата на Каравлашко во бугарцкото
востааiн'е. Бугариiа кажуаше истото. Европеiците, се разбират, не веруваа на
тоа. Ами сега, колку лажовни ке излезат тиiа увереiн'а и на македонцките
комитети и на Бугариiа, ако и iедните и друзите, от пасивен однос кон iедно ноо
течеiн'е, шчо барат „Македониiа за македонците" а не за бугарите, или од
иронизируаiн'е со него, стапит во борба со него? Таiа борба ке свалит маската и
од iедните и од другата и ке востаноит симпатиiите на европеiцкото обшчество и
европеiцките праител'ства во полза на ноото течеiн'е и против лажливците. А без
Европа и Русиiа, ни комитетите, ни Бугариiа, не можит ни на iота да изменат
судбините на Македониiа.

А iедно iет така, комитетите од ироничен и пасивен однос кон ноото течеiн'е ке
требит непостредствено да преминат до негоото поддржуаiн'е. Ето го одгоорот на
прашаiн'ето, каков можит да бидит односот на комитетите кон ноото течеiн'е?

Сега да поминиме до другото прашаiн'е: от каде ноото течеiн'е ке зимат сила, ако
македонцката интелегенциiа и комитетите во Бугариiа зафатат борба со него? Со
шчо располагат оно?

За одгоор на тоа прашаiн'е требит во неколку рески да се одбележит рол'ата на
Србиiа во македонцкото национално возродуаiн'е. Да пренебрегуат чоек со
положеiн'ето, шчо го имат земено Србиiа во македонцкото прашаiн'е и со неiната
рол'а во македонцкото национално возродуаiн'е iет лесномислено. Даже можит да се
речит, Србиiа да изигра во наi ноата историiа на Македониiа по голема рол'а од
Бугариiа. Кога Бугариiа со шум сакаше да решит македонцкото прашаiн'е, водена за
носот од македонцката емиграциiа, Србиiа тио, со голем успеф работеше во
Македониiа наполно согласно со србцката погоорка: „тиха вода брег рони''. Беше
време, кога ролите на тиiе две држаи беа обратни т. е. Србиiа шумеше а Бугариiа
работеше.

Да бидиме по iасни.

До србцко-бугарската воiна во 1885 г. бугарите тио работеа во Македониiа.
Сливница им покажа на србите, оти ако iедна Бугариiа со Источна Румелиiа можат
да покажат на Србиiа iедна Сливничка поразиiа, то соiединената Бугариiа, заiедно
со присоiединената до неiа Македониiа во бидно време, можит и сосем да победит и
поробит Србиiа. Сливница натера Србиiа да зафатит iедна ноа борба со Бугариiа за
Македониiа. Наi напред таiа борба беше на книга: србите докажуваа со громки и
плитки фрази, оти они имаат по големо прао на Македониiа од бугарите. От тоа
поминаа пак на громка, но безрезултатна пропаганда во Македониiа: наобек'аа на
македонци, млади ученици, од бугарцки и грцки сколиiи златни гори за во Србиiа.
Патриотичното пропагандно другарство „Св. Сава" од 1888 година отвори пансион за
своiите ученици стипендиiати. Во 1889 година броiот на стипендиiатите на тоа
другарство се уголеми, за да се умалит по неколку месеци: во ноември месец на
таiа година около 40 души ученици македонци, iедни таiно, друзи iавно и
демонстративно поминаа од Белград во Софиiа, за тамо да се учат (се разбират со
бугарцки пари). Тоi неуспеф не обескуражи одважните срби: другарството „Св.
Сава" отвори патриотична подписка во Србиiа за построiуаiн'е ноо здаiн'е на
другарство за пансиiон и за своiа пропагандцка околиiа. Во 1890 год. се издигна
големо трикатно здаiн'е, во коiе од iануари 1891 год. се отвори пропагандцката
„Богословцко-учител'цка сколиiа", за да се затворит по полоина година. Но за тоа
Светосавцкото другарство за таiа полоина година напраи доста шум: во неiа осим
науките имаше и воена гимнастика и маршеи на учениците со музика по Белград и
негоите околиiи и патуаiн'е на летото по Србиiа, каде се произносуваа громки
тостои. Со тоа се сврши шумот во Србиiа, и србите зафатиiа да работат тио и
упорно: пропагандата помина от патриотцкото другарство во раците на
министерството на надворешните работи. Министерството првно и праiк'аше своiите
стипендиiати во србцките провинциални градишча, за да се учат, а после собираше
во Белград во специални или великата сколиiа.

Работеiн'ето на србите не остана без резултати при решааiн'ето на македонцкото
прашаiн'е. Србите со своiите сколиiи во Македониiа успеа да создадат во
европеiцкото и руско обшчествено мнеiн'е ил'узиiа, да имат срби во Македониiа.
Једно подобна ил'узиiа поминуат пред праител'ствата на Великите Сили за факт, то
iасно iет, оти при решеiн'ето на македонцкото прашаiн'е требит да се имаат пред
очи и бараiн'ата на србцкото праител'ство. Следствено, Србиiа при таiа борба
достигна поеке од Бугариiа, коiа со шумот, шчо подигна остана со загуби, а не со
добит. Ако да не се iавеше ноото течеiн'е во развитиiето на националното
самосознааiн'е мег'у македонците, коiе ке приравнит загубите на Србиiа со
загубите на Бугариiа, то можит положно да се тврдит, оти од востааiн'ето
бугарцките интереси во Македониiа само пострадаа, а србцките само се уголемиiа.

Но србцката пропаганда осем ил'узиiата за србцка народност во Македониiа и
побркуаiн'ето да се решит македонцкото прашаiн'е во полза на бугарите, имат и
друзи резултати.

Во зафатокот на нивната пропаганда, србите и не мислеа да праат македонците
срби; тиiе сакаа просто да создадат во Македониiа, редом со бугарцките, и србцки
интсреси, така, да во време решеiн'ето на македонцкото прашаiн'е, да добиiат
колку се можи по голем дел од неiа.Таiа цел'а се достигаше, iедно со изiавуаiн'е
историiцки и друзи праа и сообразуаiн'а, а друго и главно со инакво постааiн'е
прашаiн'ето за народноста на македонцките словени. Последните можеа да се
истаат, или како нешчо стредно мег'у србите и бугарите т. е. ни срби, ни бугари,
а просто македонци или македонцки словени, или како срби. Првата теориiа имаше
по малу последуачи и беше предназначена за пред европеiцкото обшчествено
мнеiн'е. Но на таiа теориiа беше затворен входот во Македониiа, како и со сите
тиiе стредини, откаде излизаа пропагандистите. Таiа теориiа беше опасна за
србцките интереси во Македониiа, зашчо ке повлечеше по себе согласiето на Србиiа
да се образуат оддел'на македонцка држаа и со тоа Србиiа не ке добиiеше ни iеден
дел од неiа. Втората теориiа, т. е. сите македонцки словени сет исто таквиiе
срби, како и бошн'ацие, црногорците и пр., се укорени во Србиiа. Со тоа србите
лажеа, не само европеiцкото обшчествено мнеiн'е и македонците, но и сами себе;
тиiе зафатиiа да пропагандираат истата идеiа и стред србите со помок'та на
сколиiи и книги. Последните беа и сет сите тенденциозни во прашаiн'ето за
народноста на македонците. Ил'узиите на европеiцкото обшчествено мнеiн'е за
србцки интереси донесе своiите плодои. Ил'узиiите на, самиiот србцки народ пак
не сет без резултатно: во случаi на воiна за Македониiа со кого и да iет,
србите, како iеден, сите ке се наврл'ат на неприiател'от, — србцката воiска со
наi силно патриотцко осек'аiн'е ке се биiет за Македониiа.

Србцките усил'а, да се прегледат од научно гледишче македонцкото прашаiн'е се
увенчаа со успеф. Бугарите можат да се утешаваат да iет прашаiн'ето за
народноста на македонците решено во нивна полза. Они можат да му турат нему
крст. Но не го праат тоа друзите учени. Сега веке имат предстаители од науката,
како проф. проф. И. А. Бодуен-де-Куртене, П. А. Лавров и В. Јагич, коiи гледаат
на македонцките наречиiа, како на одделен предстаител' на словенцката фамилиiа
од iазици. Тоа прегледуаiн'е и такво решеiн'е iет србцка научна победа.

Србите напраиiа преврат и во пон'атиiата и стремежите на македонците, преврат
вистина не и во нивна полза, но ушче по малу во бугарцка. Они сакаат да напраат
македонците срби, забрануаiки да се обраiк'ат пропагандата со ниф инак, осем
како со „праи" и „чисти" срби. Тоа не стана. Македонците зафатиiа да се
задолбочуваат во прашаiн'ето за нивната народност и интереси, и доiдоа
дозакл'учок, да не сет они, ни срби, ни бугари; да немат за ниф, ни бугарцки, ни
србцки, ни грцки интереси, а да имат само македонцки. Србите не достигнаа
краiниiот предел на нивните стремежи, но достигнаа таков предел, от коi, шчо
вистина не можит да се одит контака, но коi шчо можит да успокоит по умерените
елементи во србцкото обшчество и народ.

Одот на србцкото влиiаiн'е во развиiаiн'ето на народното самосознааiн'е у
македонците и негоите резултати се предстауваат во тоi вид:

Во 1889 год, во Белград во пансионо на Св. Савцкото Другарство на Космаiцка
улица имаше около 50—60 души млади македонци. Мег'у ниф немаше „старо-
србиiанци", а сите беа само од Македониiа и по нивното образуаiн'е до идеiн'ето
нивно во Србиiа, во бугарцки или грцки сколиiи, се делеа на: „бугараши" и
„гркомани". Мег'у ниф „србомани" немаше.

Старите „бугараши" заiедно со ноопристигнатите таiа година и со некоiи
„гркомани", на броi около 30—40 души, iедни таiно, друзи iавно и демонстративно,
заминаа во Бугариiа. Тиiе млади македонци, воспитани во Србиiа во народен, т. е.
во дух да, л'убат наi напред 'своiата таткоина и своiот народ, па после
човечеството, заминааiки во странаата, каi шчо немат националн'о самознааiн'е, а
на место него полон индеферентизм кон народните интереси, внесоа во неiа ноа
струiа од национално воодушевеiн'е и работеiн'е за ослободуаiн'ето на
Македониiа. Они состаиiа во Бугариiа осноата на работеiн'ето во полза на
Македониiа.

„Гркоманите" во Белград од година на година се уголемуваа со нои „гркомани" и
„бугаромани", но и iедните и друзите натре во Србиiа мачно се преобрнуваа во
„србомани". „Србомани" се чинеа они само со заминуаiн'ето во Македониiа како
србцки чиновници и органи на србцката пропаганда. „Србомани" македонци имаше
само за надворешниiот свет и за друзите пропаганди во Македониiа. Органите на
србцката пропаганда во душата си никоi пат не се осек'аа како „срби" или
„србомани", особено првите 10 години и ако имаат они живеiано во Србиiа.

Живеiн'ето на млади македонци во Србиiа секоi пат имаше многу арно влиiаiн'е на
интересите на Македониiа. Тука они се заинтересуваа со прашаiн'ето за нивната
народност, со србцките филологиiцки и историiцки аргументи за народноста нивна,
со србцкиiот патриотизм и со краiното негоо изражуаiн'е во вид на шовинизм или
слепо предпочитуаiн'е на своiето пред чуздото, со причините на србцкиiот
шовинизм, со рол'ата на Србиiа во сегашно и бидно време во македонцкото
прашаiн'е и со много друзи важни и интересни прашаiн'а.

Искуственоста на создааiн'е србцки интереси во Македониiа беше iасна за сите. Но
исто така македонците сознаваат да iет Србиiа држаа, шчо разполагат со воiска,
дипломатиiа, iеден народ и iедна интелегенциiа, коiи шчо ке зашчитуваат србцките
интереси во Македониiа со примерна преданост и краiен фанатизм.

Борбата со србцките интереси во Македониiа iет непосил'на, не само за
македонците, коiи шчо не располагаат со држаа и државен бiуджет, воiска,
дипломатиiа и пр., но и за слободна Бугариiа. Затоа македонците во Србиiа се
одрекоа од iедна iавна борба со србите, но со тоа они не се откажаа од
интересите на нивната таткоина.

Од избегуаiн'ето на првата група македонци ученици во 1889 година, за коiе
напоменаф, се до 1895/6 уч. г. избегуваа, коiе по мали групи от 5—10 души, коiе
оддел'но от по 1—2. Но по големиiот дел македонци остануваа во Србиiа и бараа
пат, како ке се можит да се работит во полза на Македониiа без да се влегуат во
отворен конфликт со србите.

За да се изработит iедна таква програма, македонците ученици во Белград во
1893/4 уч. г., во време на инспекторството над ниф на директорот на III
гимназиiа Г'уро Милиiашевич, решиiа да состаат македонцко другарство во Белград.
Цел'ата на другарството беше негоите членои да се запознаiат и да си изработат
iедна програма коiа ке iе осашчествуваат во Македониiа таiно от србцката
пропаганда. Јавната цел'а на другарството беше изучуаiн'ето на Македониiа во
етнографцки, географцки филологиiцки и историiцки однос.

Се разбират, оти от тоа другарство не излезе нишчо, зашчо србите не доверуваа на
македонците и зафатиiа да праiк'аат во него „старо-србиiанци", црногорци,
босниiци, ерцеговинци и пр. Оообено тоа недовериiе и наплив от срби во
македонцкото другарство настапи на II година него сашчествуаiн'е при
инспекторот, гимназиiцкиiот проф. Јуришич. Но со растураiн'ето на другарството
не се измениiа чувствата и стремежите на македонците во Србиiа. Они зафатиiа да
следат револ'уционата организациiа, создадена од македонци со бугарцко-србцко
образуаiн'е као и односот на србите кон неiа. Они си дадоа отчет од рол'ата на
Србиiа во македонцкото прашаiн'е до сега и за однапред, затоа и ним принадлежит
честта да сет создаачи на националниiот сепаратизм стред македонците. Они сет и
главните негои последуачи. Мег'у ним имат луг'е со висок патриотизм и со здрао
разбираiн'е на националните македонцки интереси.

Тиiе македонци и дадоа израз на своiите убедеiн'а за македонцкото прашаiн'е со
издааiн'ето во Белград во 1902 год. ноината „Балкански Гласник". Издааiн'ето на
таiа ноина не можеше да се аресит на србцките шовинисти, за тоа србцките ноини
подигнаа шум против издааiн'ето на „Балкански Гласник", обвинуаiки негоиiот
редактор во сочувство на македонцките комитети, во резултат на коiе тоi беше
претеран от Србиiа.

Таквиiе сет резултатите на србцката пропаганда мег'у неiните воопитаници и
органи, родом од Македониiа. Во прашаiн'ето за народноста на македонците србите
пред македонците се придржуваа до втората од упоменатите две тероиiи, т. е. да
сет македонците срби, и токмо со тоа у ниф се добиiа противни резултати. Србите
сакаа да напраат македонците да служат на србцките интереси, т. е. сами да се
мисл'ат, и на своiите сонародници да им вел'ат, да сет срби. Но на место тоа
македонците зафатиiа да гледаат на себе како на македонци со своiи оддел''ни
цели, и сакаа, не да служат како орадиiа за србцки цели, но да употребат
србцката политика како средство за достижеiн'е на чисто македонцки цели.

Ни iеден србцки воспитаник, особено, ако тоi имат живеiано во Србиiа, не само не
веруат на србите, да iет он србин, но и мрзит за нивниiот шовинизм, и лажит, за
да си достигнит само цел'ата, да добиiет образуаiн'е. По свршуаiн'ето на
учеiн'ето, можит да бидит и чиновник на пропагандата, но при тоа тоi и мрзит, и
проклинат судбата си за тоа, шчо iет орадие на iедна пропаганда, коiа си имат
своiи цели, совршено противни на интересите на негоата таткоина — Македониiа.

Таков македонец, обично до постапуеiн'ето во србцка: сколиiа, iет бил и во
бугарцка, или грцка, или ; и во iедната, и во другата. Тоi си припаметуат, како
во iедната сколиiа го уверавале, да iет он грк, во другата — да iет бугарин, а
тука — да iет србин. За него iет прашаiн'е, каде iет истината, зашчо сите имаат
свои аргументи. Протиоположните аргументациiи не даваат возможност да се наит,
коiа iет наi праата, и за тоа македонецот решаат да сет сите лажни и да имат
само iедна неопровргната истина: македонцките словени сет македонци и словени,
следствено требит секоi македонец да чуат интересите на своiата таткоина и на
своiот народ, а не интересите на пропагандите.

Да покажиме и на друг тип македонец со србцко образуаiн'е; Он можит се броiит
бугарин, и по проживуаiн'ето во Србиiа 4—5 год. Откако сврши тоi своето,
образуаiн'е во Србиiа, каде тоi требит да одит; во Бугариiа или Македониiа? И во
iедната, и во другата шчо ке праит? Бугариiа и екзархиiата во Македониiа имаат
чиновници поеке от колку им сет нужни. Пак и да имат место, то него не ке му го
даат на iеден, шчо свршил во Србиiа, ами на iеден своi кандидат. Да допушчиме
ушче и тоа, да он добиiат бугарцка служба. Но ке се чувствуат ли он на местото
му? — Не. Тоi за време на поминатите негои години во Србиiа се наог'ал под
влиiаiн'е на цел ред прилики, шчо отсатствуваат во Бугариiа, и за тоа негоото
мировозреiн'е се разликуат од мировозреiн'ето на тиiе, шчо се образуваа само во
Бугариiа и iет слободно от цел ред предземени мисли и предрасудоци. Наi малу во
ноата обшчествена стредина тоi ке се осек'ат не на своiето место.

И така Србиiа, со своiето набркуаiн'е во македонцкото прашаiн'е, напраи грмаден
успеф и требит да си го признаиме да iет тоi, не толку во неiна, колку во наша
полза. Она отвори сколиiи, кладе консулства, ракоположи Фирмил'ана и со се тоа
даде нов праец на нашето прашаiн'е. Она создаде во европеiцкото обшчествено
мнеiн'е и во самата Србиiа ил'узиiа да имат срби во Македониiа и таiа ил'узиiа
минуат во очите на iевропеiците за факт. Она застаи, да се прегледат од ноо
прашаiн'ето за народноста на македонците, и да се решит, ни во полза на
бугарите, ни во полза на србите, а во полза на оддел'на македонцка народност.
Она воспита цело поколеiн'е македонци, коiи имаа, имаат и ке имаат наi
решител'но значеiн'е во ноата историiа на Македониiа. Србцките воспитаници
играат важна рол'а во македонцкото прашаiн'е без да се обрак'ат внимаiн'е на
тоа, али они работат под бугарцка, србцка или македонцка фирма, као и без
разлика. али сет они во морален однос л'уг'е високи или не. Србцки воспитаници
имат от сите тиiе категориiи, и во сите ниф се покажуат србцкото влиiаiн'е
благодатно за Македониiа. Србцките воспитаници, шчо работеа под бугарцка фирма,
создадоа и поткрепиiа македонцката револ'уциiа ; на ниф се должит и
политическиiот сепаратизм. Националниiот сепаратизм се должит на србцки
воспитаници идеалисти, шчо работаат под србска маска, а во душата своiа се
признаваат за македонци; србцките воспитаници, со своiеето образуаiн'е во
Србиiа, се образуваа во национален дух, наместо во национален индеферентизм во
Бугариiа, и ако некоiи од ниф сецело не престанаа да се вел'ат бугари, но мег'у
ниф и македонците со чисто бугарцко образуаiн'е и самите бугари се отвори iедна
голема пропаст: они со своiето образуаiн'е станаа на стредината мег'у бугарите и
србите, т. е., велеiки се по традициiа бугари, они престанаа во душата своiа да
сет такви: они станаа македонци. Наi после наi долните, наi отчаiаните органи на
србцката пропаганда, родом Македонци, пак сет полезни за Македониiа: од ниф се
образуат клас од недоол'ни со србцката пропаганда, за коiи шчо немат пат кон
бугарите; они ке уголемуваат класот од националните сепаратисти.

Значит, ако ниiе се лажиме во претположеiн'ето, оти националниiот сепаратизм ке
бидит поддржан от комитетите, организациiагга и македонцката интелегентна
колониiа во Бугариiа, то, и во таков случаi, доста iет iедна силна србцка
пропаганда во Македониiа, за да земит националниiот сепаратизм наi големи
размери.

Но ноото течеiн'е стрек'ат и ке стретит арен приiем ушче во зафатокот негов и во
наi арната, наi интелегентната и непродадената македонцка интелегенциiа, како
шчо и iет резултат на умственото и наравствено развиiаiн'е на последната. Имат,
и ке се наiдат, мнозина интелегентни македонци, код шчо сет готои да дадат
животта своiа за интересите на своiата таткоина и своiот народ, коiи ке се
запитаат: шчо iет по важно за нас македонците: обшчебугарцките, обшчесрбцките,
обшчегрцките или македонцките интереси? И ке одгоорат, да сет интересите на
таткоината секоаш по горе од интересите обшченародни, и да сет последните само
стредство за првите, а не наопаку. Мала набл'удател'ност требит, за да се убедит
чоек во таiа истина. Наi напред се знаит от секого, оти ниiе милуаме нашата
таткоина Македониiа и нашиiот народ, зашчо катаден и видиме и изучуаме со
своiите органи на чувствата. Во неiа и стред него сме изл'упени. Од детинство с,
шчо iет мило ним и нам ни iет мило; с со шчо се радуваат они, и ниiе се радуаме;
они плакаат и ниiе плакаме. Обшчата радост и жалост, обшчите предаiн'а и обичаiи
не праат сите нас iедно цело, — iеден народ. Но iедно поминиме границите на
Македониiа, или на iуг, или на северо-исток, или на север, т. е. во Грциiа,
Бугариiа, Србиiа, наiеднаш ке осетиме, оти дуiет на нас веке друг ветар; ке
осетиме да сме ниiе тамо само неканени гости, и оти, ако сакаат тамо да ни се
покажат браiк'а, но тоа го праат, за да не ограбат нас и да не експлуатираат.
Грците, бугарите, србите, сите заiедно не уверуваат нас, да ниiе сите сме само
од нивната народност, и оти нашето спасеiн'е iет само во соiединеiн'ето на цела
Македониiа, или барем на iеден голем дел од неiа, кон нивната држаа. Секоi од
нас ке забележит, оти тиiе л'уг'е, за коiи ниiе знаiефме само от книга, и
знаiефме како л'уг'е, шчо сакаат да ни поможат да се ослободиме, ни се
покажуваат нам за приiатели и сонародници и ни се присторуваат за наши
покроители, не зато, шчо сме ниiе грци или бугари, или срби, не зашчо се грижат
за некакви обшченародни интереси, во коiи флизаат и нашите, не зашчо сакаат да
ни поможат и да не избаат нас, а само со чисто егоистични цели, т. е. они
експлуатираат со тоа, шчо се велиме ниiе со нивните народни имиiн'а, и сакаат на
осноа на сашчествуаiн'ето на тиiе народни имиiн'а во таткоината ни, да уголемат
своiата таткоина, да обеспечат своiите интереси со завладуаiн'ето, ако не на
цела Македониiа, то барем на голем дел од неiа. Не ни покажуат ли тоа, оти
малите држаи, па и секоiа iедна страна, со преследуаiн'ето обшченародни цели,
преследуат не хуманни цели. ослободеiн'ето на поробените а чисто материiални и
егоисгични, т. е. уголемуаiн'ето нивно за неiн интерес, без да се гледат, али ке
настапит подобруаiн'е во судбата на Македониiа, или не. Значит месните интереси
се iауват главни, а обшченародните второстепени; првите сет цел'а, вторите —
стредство. Имиiн'ата: бугарин, србин, грк во Македониiа сет стредство на малите
држаи да не заробат нас. Ако и ниiе милуаме нашата таткоина и сами себе, то и
ниiе требит да претпочитаме нашите местни македонцки интереси пред
обшчебугарцките, обшчесрбцките, обшчегрцките. Ниiе требит да создадиме такво
положеiн'е, да немат во Македониiа, ни бугарцки, ни србцки, ни грцки интереси,
зашчо тамо немат бугари, срби и грци, а имат само македонци от словенцки
происход и некоiи друзи македонцки народности. Нашите интереси требит да си и
изучиме и да, си и зашчитуаме сами, а не да и дааме во туг'и раци, за да
експлуатираат со ниф малите балканцки држаици.

После, националниiот сепаратизм ке имат место и у л'уг'е, шчо гледаат от
практично гледишче на работите, без да се занимаваат многу со теориiата за
народноста ни. Така, они ке расудуваат: ако iедна Канада можит да се срдит на
Англиiа за тоа, шчо последната, за да си бидит во арни односи со Сев.-
Американцките Соiединени Држаи, пожртвуала ним интересите на Канада, и
последната сега сакат да се ослободит од Англиiа и сама да си бранит своiите
државни интереси, зашчо по арно си и разбирала; — то зашчо Македониiа да се не
срдит на Бугариiа за тоа, шчо она не можит да бранит македонцките интереси, ами
само експлуатират со ниф, и зашчо Македониiа да не речит: iас проливав крв од
моiи синои, нека бранат моiите интереси они сами, а не твоi Начович, Цоков,
Станчев и С-iе.

Исто така, мнозина ке забележат, оти малите држаи се односуваат со таквоа
недоверуаiн'е кон рол'ата на Бугариiа во Македониiа, као шчо се односуваа
Големите Сили кон рол'ата на Русиiа во бугарцкото ослободуаiн'е. Последните се
боiеа од iедна „С.-Стефанцка Бугариiа", зашчо мислеа, оти Русиiа ке си iа
присвоiит. Исто така, малите држаи мисл'ат сега, оти Бугариiа сакат да се
ослободит Македониiа, за да си iа присвоiит. Но кога видоа западните држаи, оти
сет излажани и оти Бугариiа рог'ат таквиiе л'уг'е, као покоiниiот Стамболов и
живиiот Свирчо, се успокоiиiа и зедоа да праат против вол'ата на Русиiа тоа, шчо
сами расипаа во Берлин. Не ке се наiдат ли и каi нас л'уг'е, коiи ке разберат,
оти доверiето на малите држаи кон нашата таткоина ке зависит од наши Стамболовци
и Свирчовци, но коiи ке видат опасноста за нашите национални интереси, не во
Русиiа, ами во Бугариiа? Поеке iет од за веруаiн'е, оти ке се наiдат и таквиiе.
И тиiе ке бидат краiните сепаратисти.

Наi после мнозина ке забележат, оти наi големата нестрек'а наша се криiет во
тоа, шчо немат у нас местен македонцки патриотизм. Да беше у нас тоi, ниiе, каi
и да сме, ке мислефме и ке работефме само за Македониiа. А сега iедни од нас
гледаат на себе како на бугари, и соiединуваат нашите интереси со бугарцките и
наместо да изучуваат Македониiа во секаков однос, наместо да изучуваат
историiата на Македониiа во сите времиiн'а изучуваат бугарцките интереси и
бугарцката историiа, и често пати тиiе периоди од неiа, шчо немаат никаков однос
кон Македониiа. Така н. пр. г. Баласчев, ориг'анец родом, на место да се
занимаат спеациално со историiата и интересите на Македониiа, ми изучуат
бугарцките интереси и „вешчествената култура на бугарцкото ханство", нешчо, коiе
имат за Македониiа истиiо значаi, као и историiата на Абисиниiа до
покрстуаiн'ето на абисинците. Друзи од нас сет во Грциiа и изучуваат грцките
интереси и историiа. Друг ориг'анец, Димица, се подвизаат во Грциiа и за него
имат значеiн'е историiата на Македониiа само до неiното завоiуваiн'е од
римiаните. Друзи македонци во Србиiа се чинат србцки патриоти и работат, на
место за Македониiа, за србцките интереси. Така iеден богат кожарцки тргоец по
име Коста Шуменкович по смртта своiа пожртвува за србцките сколиiи 500.000
франкои. Такви печал'ни резултати, од врзуаiн'ето на нашите интереси со туг'ите,
доста сет, за да се убедат мнозина, да iет нашето спасеiн'е само во
националниiот и религиозен сепаратизм.

Во л'уг'е со таквиiа убедеiн'а, као и во сите недоол'ни от пропагандите
македонци ке бидит првоначално силата на ноото течеiи'е. Но така ке бидит само
во зафатоко. Броiо на приврженците iавни и таiни ке растит, не по дни, а по
часои. Важно iет то, шчо до кога ке имат во Македониiа бугарцка пропаганда, ке
имат и србцка. И двете пропаганди се држат само со бугарцки и србцки пари.
Недоол'ните од втората до востааiн'ето беа поеке. По востаiн'ето броiот на
недоол'ните од iобите пропаганди ке се израмнит со увеличааiн'ето на недоол'ните
од бугарцката пропаганда.. Но и да не бидит тоа, iедна србцка пропаганда iет
доста да создаит превосходна почва на ноото течеiн'е. Сите македонци от србцката
пропаганда ке бидит на страната на ноото течеiн'е: органите на пропагандата ке
сочувствуваат таiно, а не платените срби ке исповедуваат своiата македонцка
народност iавно.

Напоследок и мнозина македонци словени со грцко образуаiне ке се признаат за
словени. Сега тиiе не го праат тоа, оти требит да се вел'ат бугари, а името
бугарин у грците се стаит многу долу. После сите од македонците сет готои да
напраат отстапки от своiа страна за обiединуаiн'е во iедно национално цело, но
ни iеден от последуачите на трите национални пропаганди немат да изменит на
своiата пропаганда, за да капитулират пред друга. Националното обiединуаiн'е на
македонците можит да станит само со компромис мег'у ниф а не со капитулираiн'е
на iедните пред друзите. А тоi компромис и iет ноото национално македонцко
течеiн'е.

Оттука iет iасно, оти, ако ноото течеiн'е и не добиiет некаква поддржка од
многоброiната интелегентна македонцка колониiа во Бугариiа, пак ке се развиiат,
само ке се развиiат веке како течеiн'е напраено специално против бугарцките
интереси во Македониiа. При големото развитiе на ноото течеiн'е и при силниiот
отпор од Бугариiа можит да се очекуат за него поддржка от страна на Србиiа.
Колку и да се покажуат оно не арно и опасно за Србиiа, се оно не протиоречит на
србцките интереси. За Србиiа iет важно, Македониiа, ако не бидит србцка, да не
бидит и бугарцка. Једнаш се виде, оти она никоi пат немат да бидит србцка,
србите ке можат да се одв.ртат от своите утврдуаiн'а, да сет македонците срби, и
ке признааат за одделно словенцко племе, iеднакво блиско до србите и бугарите.

И така, македонцкото национално возродуаiн'е iет настапен историiцки процес, шчо
имат под себе iака почва и голема биднина. Оно се должит главно на
конкуренциiата мег'у Бугариiа и Србиiа во македонцкото прашаiн'е. Како преодни
стадиiи кон полното оддел'аiн'е на македонцките интереси од бугарцките и
србцките, т. е. кон националниiот сепаратизм, служат политическите револ'уциони
организациiи и политическиiот сепаратизм, пропагандиран од ниф. Као главен извор
за уголемуаiн'ето на броiот на националните сепаратисти ке служит уголемуаiн'ето
на конкуренциiата мег'у бугарцката и србцка продаганди во Македониiа и броiот од
лица недоол'ни от тиiе пропаганди. Националниiот сепаратизм ке се уголемит исто
и од лица, шчо сознаваат сета вреда од националните и верцки пропаганди, коiи
под вид да бранат нашите интереси, безбожно експлуатираат со ниф, и коiи шчо ке
се решат на борба за националното обiединуаiн'е на македонците со сите тиiе
пропаганди. Борбата со него iет опасна, не за него а за негоите противници. От
таiа борба он ке излезит победник, ушче поеке, шчо реформите во Македониiа, ке
дадат на неiа возможност да се ослободит от туг'ите влиiаiн'а, и да пренесит
центрот на возродуаiн'ето натре во неiа.

-

Прочитано на III-та седница на Петроградцкото Македонцко Научно-Литературно
Другарство „Св. Климент“ на 19-и Октом 1903 г.Состауала, состауат и можит ли Македониiа да состауат от себе оддел’на
етнографцка и политична iединица?

Во трите горе изложени статиiи iас разгледаф наi важните за мене, па ми се
чинит, и за сите искрени патриоти прашаiн'а. Мисл'ам, оти читачот без
коментариiи ке разберит, шчо сакаф во ниф iас да речам.

Но се, шчо рекоф iас во ниф, ке си останит без убав фундамент, ако не се
разгледат некоiи теориiцки прашаiн'а, от праил'ното постааiн'е на коiи ке
зависит успеот во нашето обшчо работеiн'е во полза на нашата таткоина и нашиiот
народ.

Мнозина ке се запитаат: за каков национален сепаратизм овде се гоорит? не се
мислит ли да се создаат сега ноа македонцка народност? Но тоа нешчо iет
искуствено и као такво ке траiит ден до пладне. Ами каква ноа т. е. македонцка
народност, кога ниiе, нашите татковци, дедои и предедои се велеле бугари? Али
македонците во нивната историiа проiауале некаква обшча работа политична и
дуовна? Како се односуале они кон друзите народности балканцки и обратно? Во
таiа статиiа iас ке се постарам да одгоорам на тиiа и много друзи подобни
прашаiн'а, и со тоа по моiата сила да разiаснам научните оснои на националниiот
сепаратизм, као и да покажам; на непраилноста на тиiе возразуаiн'а, коiи се
стаат од негоите противници, коiи со тоа сакаат да компромитираат него, као
нешчо искуствено.

iедно от првите прашаiн'а, шчо ке постаат противниците на националното
обединуаiн'е и возродуаiн'е на македонците ке бидит: каква македонцка словенцка
народност? Никога немало македонцка народност, ке речат тиiе, па и сега iе
немат. Во Македониiа секога iет имало, па и сега имат две словенцки народности:
бугари и срби. Значит некакво македонцко словенцко национално возродуаiн'е iет
просто празна работа на неколку фантазери, коiи при тоа немаат никакво пон'атиiе
за южно-словенцката историiа. Македониiа, после ке речат нашите противници, не
предстауат ни географцко, ни етнографцко, ни историiцко цело. Она не iет никак
повлиiала на судбите на саседните народи, а iет била арена на политична и
културна борба мег'у разните балканцки народности. Истите расудуаiн'а за нашата
таткоина, можит, ке чуiиме и од некои од нашите сонародници - македонцки
словени, шчо се викаат бугари, кога ке се исцрпат сите друзи стредства за борба
со македонцкото национално обiединуаiн'е. Во Македониiа немат iазик, ами имат
много наречиiа различни мег'у 'себе, но сите стродни со бугарцките наречиiа' и
со ниф состауваат iедно цело — бугарцкиiот iазик. Друзи од македонцките наречиiа
сет по блиски до србцкиiот iазик, ке продолжат своiите возразуаiн'а нашите
противници.

Колко и да сет осноател'ни сите приведени возразуаiн'а на нашите противници
против обшноста на македонцките словени и принадлежноста нивна кон iедно
самостоiно словенцко цело, па ми се чинит, да можат да им се напраат и не по
малечки контравозразуаiн'а, от коiи ке се видит, да националното самосознаiн'е и
возродуаiн'е на македонцките словени iет нешчо многу обично и разбирливо.

* * *

На првото забележуаiн'е на нашите противници, оти никога немало македонцка
словенцка народност, можит много просто да им се одгоорит: шчо немало по напред,
можит да се сторит по доцкан, стига да се имаат различни историiцки прилики со
своiи оддел'ни бараiн'а.

Некога сите индо-европеiци состауале iеден народ со iеден iазик, шчо
востаноуваат сега лингвистите от срамнуаiн'е на старите и нои индо-европеiцки
iазици. Но исчезнаа тиiа историiцки прилики, при коiи индоевропеiците се
разбираа по мег'у ниф и настапиiа друзи историiцки прилики, при коiи се зафати
цепеiн'ето на iазико, на обшчото национално самосознааiн'е, со обшчи iазик,
веруаiн'а, к'уди, предааiн'а и пр. Но тоа, делеiн'е пак беше на големи делои,
или народни групи, како напр. индоиранцка или ариiцка, германцко-словенцко-
литовцка и пр. Тиiе групи со стечеiн'ето на по доцните историiцки прилики се
подразделиiа на iазични фамилиiи, како: индиiцката, иранцката или персиiцката,
арменцката, грцката, трако-илирцката, италиiцката, кел'тцката, германцката,
словенцката и балтиiцката или литовцката. Словенцката, приближно од около
родеiн'ето на И. Хр., се раздели прво: на источно-словенцка или руска, на
западно-словенцка и на iужно-словенцка група. И само от последната се оддели
бугарцкиiот словенцки народ, со името бугари, наврзано на бугарцките словени од
несловенцките бугари.

Ако сега нашите противници допушчаат образуаiн'ето на по мали етнографцки целини
од по голема, као последица на историiцка необходност, и ако они досега гледале
на македонците како на бугари, то зашчо сега они не можат и не сакаат да
допушчат образуаiн'ето от таiа голема етнографцка целина, шчо iе велеле сите, па
и они, бугарцки народ, две по малечки целини: бугарцка и македонцка? А сегашните
историiцки прилики тоа го сакаат, како шчо сакале некоаш образуаiн'ето на
бугарцкиiот, србцко-хрватцкиiот и словенцкиiот народи од iужнословените, или
пол'цкиiот, чешко-словачкиiот и лужичко-србцкиiот от западнословенцката група.

Сформируаiн'ето на македонците во одделна словенцка народност iет ,наi обичен
историiцки процес подобен на процесот на образуаiн'ето на бугарцкиiо и србцко-
хрватцкиiот народ од некогашните iужни словени.

Да срамниме тиiе два процеса.

iедни историци и филолози тврдат, оти iужните словени, ушче до доiдуаiн'ето
нивно на Балканцкиiо полуостров, се разликуале по мег'у себе, т. е. состауле два
оддел'ни народи: словени (бугари и словинци) и србо-хрвати. Така тврдиiа
Копитар, Миклошич и Шафарик. Друзи историци, особено лингвисти (iазикознаiци)
тврдат, оти сите iужни словени, во време на своiето пресел'уаiн'е на Балканцкиiо
полуо'стров, зборуале на разни диiалекти (наречиiа) од iеден iазик, сите се
велеле со iедно обшчо име: словени. Словени се велеле и србо-хрватите.
Имиiн'ата: срби и хрвати се носиле од малечки iужно-словенцки групи и биле
племенни, а се сториле народни само, кога нивните носители, т. е. племиiн'ата
срби и хрвати, образуале големи држаи. Сите словени, подаiници на србцката
држаа, се велеле на место словени -срби, а на хрватцката држаа- хрвати. Така
учит проф. Iагич, а заiедно со него и негоите ученици. Тоi и на сегашните
iужнословенцки iазици не гледат, како на три целини, точно разграничени, а како
на верига дробни наречиiа, коiи шчо се сливаат iедно во друго, како шчо влизаат
колцата во веригата, од iедна страна во iедното саседно, а од друга -во другото
саседно колце.

Ако се довериме на првата теориiа, т. е. бугарите и србо-хрватите да се
преселиiа на Балканцкиiо полуостров како готови оддел'ни целини, то се питат, до
каде се простираа тиiе народности во време на преселеiн'ето, и дали сите доiдени
бугарцки словени останаа и досега таквиiе или некоi дел од ниф се посрби? и дали
сите доiдени србо-хрвати останаа као такви, или дел и од ниф се побугари? При
допушчаiн'ето, да се доселиiа готои iужнословенцките народности на Балканцкиiот
полуостров, совршено неосветено остаат прашаiн'ето за границите мег'у бугарите и
србите, особено прашаiн'ето, со какво населеiн'е беа заселени стредновековните:
Мораа, Кучео и Браничео, или, со друзи зборои, денешната кралеина Србиiа? За ниф
велит Шафарик, на осноаiн'е на византиiцките историци, особено Константин
Порфирородни, да беа они заселени со бугарцки словени, шчо бидоа посрбени во
XIII и XIV в. в. Ако се допушчит за верна таiа теориiа ке бидит iасно, оти iеден
народ не секога можит да устоит против натискот от туг'и, соседни народи, а губи
iеден своi дел во корист на по силниiот сасед, и друго, од неiа се видит, оти
народите можат да се состаат од два блиски народи, слиени во iедно, као
последица на историiцка необходност.

Шчо имат бидено во стредните векои, зашчо да не можит да бидит и сега?
Бугарцкиiот народ iет изгубил готоо цела денешна Србиiа во корист на србите, и
се примирил со мисл'ата за таiа загуба, и не броiеiки iе за таква. Зашчо он не
можит да се примирит и со мислата за загубуаiн'ето на Македониiа, кога тоа
загубуаiн'е iет исто таква неминуана необходност, како шчо беше неминуана
необходност и загубуаiн'ето на Србиiа? Историiцките прилики неминуано водеа до
изгубуаiн'ето на Србиiа за Бугариiа во корист на Неманичите и на србството, прво
во политичен, а после и во национален однос; а историiцките прилики, создадени
од Берлинцкиiот трактат, напраiа, Македониiа да бидит загубена за бугарите, прво
во политичен однос, а после и во национален.

Ушче iедна паралел' со историiата на Србиiа: да беше Србиiа недоол'на от своiата
судба во држаата на Неманичите, она ке праеше опит да се ослободит и да им
протиостоiит ним со стремеiн'ето да се присоединит до Бугариiа; но опитот ке
беше напраен и ке доведеше до желаните резултати само, ако дозвол'уваа
историiцките прилики; но последните не дозволиiа тоа, и Србиiа се примири со
приликите и биде загубена за бугарите. Истото iет и ке бидит и со Македониiа.
Македониiа напраи опит наi напред да се ослободит от Турцко, но за сожал'уаiн'е
излезе опитот неудачен. Можит по ослободуаiн'ето ке се мислеше и за соединуаiн'е
со Бугариiа. Но таiа година ни покажа, оти историiцките. прилики никоi пат не ке
дозвол'ат да се соiединит цела Македониiа со Бугариiа; сега за македонците и
бугарите, остаат iедно од двете: или делеiн'е на Македониiа мег'у Балканцките
држаици и со тоа изгубуаiн'е за бугарите и македонците 2/3 од Македониiа, или
полно пресечуаiн'е врските со бугарите и постауаiн/е на македонцкото прашаiн'е
на совршено неутрална, чисто македонцка осноа. Кога така го постауат
необходноста прашаiн'ето, то iасно iет, оти секоi пат и от секого ке бидит
предпочетено второто. И вистина, зар ке се решит iеден искрен патриот македонец
да пожртвуат: Костур, Лерин, Битол'а, Охрид, Ресен, Прилеп, Велес, Тетоо, Скопiе
и пр. за соединуаiн'ето на Македониiа до левиiот брег на Вардар со Бугариiа? Зар
имат по голема близост мег'у iеден македонец од источна Македониiа и iеден
рушчуклиiа или iеден македонец од источна и западна или северна и iужна
Македониiа? Кога историiцката необходност категориiцки ни заiавуат: македонци,
или се соiединуаiте мег'у себе и отчекнеiте се од друзите балканцки народи, или
готвеiте се за дележ на, таткоината ви! — сите искрени патриiоти македонци ке
приимат првото. Па тоа го налагат на македонците и чоешчината: зар iет чоечко
сегашното стаiн'е, во коiе iа имаат доведено Македониiа пропагандите? Во iедна
кук'а таткото iет од iедна народност, iедеiн'от син од друга, друг'от от трек'а
народност, и iеден Господ знаит, до кога ке се продолжит да бидит така!
Чоешчината го барат од нас да се искоренит во таткоината наша тоа ненормално
стаiн'е, и да се примират брат со брат, татко и деца. Такво обiединеiн'е iет
необходност, а не ни iет нужно фамил'но неприател'ство за некакво обiединеiн^е
со Бугариiа, шчо никоi пат не ке бидит допушчено, ни од малите балканцки, ни од
големите држаи.

Значит во сегашните политични прилики имат, не по малу осноаiн'е за загубуаjн'е
од бугарите Македон:иiа, од осноаiн'ата за загубуаiн'ето нивно во стредните
векои денешна Србиiа. И као шчо загубуаiн'ето на Србиiа во политичен однос
повлече по себе загубуаiн'ето неiно и во национален однос, исто така
раздробуаiн'ето на С. Стефанцка Бугариiа во политичен однос ке повлечит и
раздробуаiн'ето неiно во етнографцки однос. Приликите создаат културна и
национална близост мег'у л'уг'ето, и приликите и разрознуваат роднинцките
елементи.

Такво сопостауаiн'е можит да бидит мег'у првата, т. е. теориiата за
заселеi'н'ето на Балканцкиiот полуостров од iужни словени, сформируани во две
народно'сти, строго разграничени во етнографцки и географцки однос и постепеното
изменеiн'е на етнографцката карта на Балканцкиiот полуостров од iедна страна, и:
процесот на современото национално обособуаiн'е на Македониiа од друга.

Сега да видиме, дали од гледишче на другата, т. е. Iагичiевата теориiа за
образуаiн'е на iужнословенцките народности, можит да се обiаснит постааi'н'ето,
при сегашните политични прилики, на iедна ноа македонцка словенцка народност?

iагич ни велит, iужно-словенцките iазици да сет и да биле верига од наречиiа;
исто така, сите iужни словени, до образуаiн'ето на бугарцката, србцката,
хрватцката и словенцката држаа, да се велеле со iедно име словени. На,
протежеiн'ето на таiа верига од iужно словенцки племиiн'а и наречиiа, као да се
образуале 4 iаки возли, ке се речит, 4 држаи со разни имиiн'а, т. е.: словинцка,
хрватцка, србцка и бугарцка држаа. Тиiе возли, т. е. држаи, спроти силата, шчо
iе имаа, кога се оброзуваа, си и разделиiа мег'у себе сите колца -племиiн'а, и
наречиiа на iужно-словенцката етнографцка верига и и крстиiа со нивното име.
Возлите си имаа, као своi центр носител'от на националното име; со увеличеiн'ето
или умалеiн'ето на политичното могушчество на носител'от на националното име и
последното се рашируат или се умал'аат. Така станали имиiн'ата србин и хрватин
народни от племени; така се присоiединиле до нивните носители механически
соседните племиiн'а со своiите наречиiа и состаиле со ниф iеден народ, постепено
асимилируаiки се со своiите покорители или присоiединители.

Ако обра;зуаiн'ето на iужнословенцките народности iет механичнополитичен процес,
то истиiот не iет нешчо невозможно и во сегашно време. Во iужно-словенцката
iазична верига имат неколку колца надвор от србцкиiот и бугарцкиiот политични
возли: тоа сет македонцките наречиiа, И вистина, тиiе колца, бидеiки по м ег'у
себе наi блиски, имаат некоiи режки на исток блиски со бугарцките и на север со
србцките колца. Тиiе колца во разни времиiн'а беа со разни имишча боiадисани, до
кога, во 4-та четвртина на, поминатиiот XIX век, боiите не зафатиiа да се клаат
iедна врз друга и не парализуваа iедна друга. И iедната и другата боiа не се
држеше iако за колцата, и малу по малу боiите зафатиiа да се рушат и под ниф
зафати да сиiат природната им боiа „словенцка" со одблеск „македонцки" од
географцката област, во коiа сет распределени. Носителите на тиiе колца —
наречиiа некога се викале „словени", а после, то бугари, то срби, до кога
конкуренциiата на тиiа двата имиiн'а не и напраи боiите туг'и за македонцките
словени, и они не зафатиiа да се именуваат со старото географцко име на своiата
татжоина. Името македонец прво се употребуаше од македонцките словени, како
географцки термин за покажуаiн'е на своiот происход. Тоа име iет обшчо известно
на македонците словени и сите со него се именуваат. Iедно iет така, и iедно
обравуаiн'ето на народноста iет политично-механичен процес, то имаат се сите
нужни условиiа за оддел'уаiн'е на Македониiа во самостоiна етнографцка област:
македонците имаат обшча таткоина, последната постепено со реформи се оддел'уат
во самостоiна политична целина, во неiа се имаат неколко колца од iужно-
словенцката iазична верига, тиiе колца много лесно се обiединуваат со обшчото
признааiн'е стредното од ниф за обшчо орадiе во искажуаi'н'ето на литературната
реч за сите интелегентни л'уг'е во Македониiа и за во книгите и сколиiите. И
така, сите условиiа за националното возродуаiн'е на Македониiа се имат на лице,
па и тоа возродуiн'е и од гледишче на втората историiцка теориiа за образуаiн'е
на Балканцкиiот полуостров на малите етнографцки iединици од iедна по голема iет
совршено логично.

Тоа можит да се забележит на тиiе,шчо вел'ат да никога немало македонцка
народност. — Немало, ама iе имат сега и ке бидит за однапред.

* * *

Сега да се попитаме друго: али ке бидит точно, да се кажуат да имат во
Македониiа две народности и ако имат iедна, то али таiа народност можит да бидит
наречена србцка или бугарцка?

Во Македониiа, како и во секоiа друга земiа, имат многу наречиiа, блиски iедно
до друго. Таiа блискост од iедно наречиiе се проiавуат, од iедна страна до сите
друзи македонцки наречиiа во обшчи фонетични или звуковни, морфологични или
формени и лексични или речнични особини; од друга страна секоiе наречиiе iет наi
блиско до негоите соседни наречиiа, имаiки со ниф обшчи особини, коiи се немаат
во по оддалечените од него друзи наречиiа, и то западниiот дел од наречиiето iет
по блиско до негоиiот западен сасед и со него, туку речи, се сливат, источниiот
до источниiот и пр., и така, наречиiата као да сет врзани iедно со друго, како
колцата во iедна верига. Сега се питат: коiи колца од, нашата верига наречиiа ке
се наречат србцки, а коiи бугарцки и на коiа осноа? При решеiн'ето на тоа
прашаiн'е не требит да се забораат и следните прашаiн'а: коiи наречиiа от
србцкиiо и бугарцкиiо iазици се признаат за наi типични за тиiе iазици и коiи
нивни особности се признаваат за наi характерни за iедните и другите iазици?
Дали тиiе наi характерни црти се имаат во сите македонцки наречиiа!? Дали
македонцките наречиiа имаат своiи обшчи характерии особности, коiи се немаат, ни
во србцкиiот, ни во бугарцкиiот iазици? Дали во македонцките наречиiа по
оддел'но преовладаваат македонизмите пред србизмите, или бугаризмите, или
наопаку? Наi после да ли особините на краiните или перифериiцките македонцки
наречиiа и гоори ни дозвол'уваат да и сочитаме за по блиски до стредното и наi
типично македонцко наречиiе Велешко-Прилепцко-Битолцкото или до централните
наречиiа на србцкиiот и бугарцкиiот iазик?

Као наi типичен и раширен србцки диiалект се iавуат Босниiцко-Ерцеговинцкото или
iужното србцко наречиiе, коi шчо iет од времето на Вук Караджич литературен
iазик на србо-хрватите. Централното или Велешко-Прилепцкото македонцко наречиiе
никоi пат не можит да бидит по своiите особини однесено кон србцкиiот iазик,
зашчо мег'у него и централното србцко-хрватцко наречиiе или сегашниiот србцко-
хрватцки iазик имат исто таква разлика, како и мег'у чешкиiот и пол'цкиiот
iазици. Ке се речит, во стредината на Македониiа срби немат. От сегашното
признаiн'е на сашчествуаiн'е на Балканцкиiо полуостров рамо три словенцки
народи: словинци,србо-хрвати и бугари, со одричаiн'ето во центрот на Македониiа
срби, као да се признаат косвено имаiн'е тамо бугари. Но дали денешното гледишче
iет праил'но? Немат срби, значит имат бугари, Но немаiн'ето срби дали вистина
значит да имат бугари?

Во централното македонцко наречиiе, мег'у другото се имаат таквиiа фонетични
особини: старо-македонцките гласои ъ и ь , во тиiе места, каi шчо се имаат
сочуано, преминуваат во о и е, напр. денот, от старо-македонцкото дьньтъ ; преку
дьньт; сонот, от сънът; на место старото тi и дi имаме к' и г' или iк' и iг',
напр. вреiк'а и туг'а; на место iн имаме нi' напр. коiн' на место конi, на место
-а, напр. рака и др. Сите тиiе особини не сет србцки, но не сет ни бугарцки. Они
се немаат во главното бугарцко наречиiе - источно-бугарцкото коiе служит и за
литературен бугарцки iазик.

Ако источно-бугарцкото наречиiе се признаат за наi типично, то многу iет iасно,
оти самата географцка далекост на македонцкиiот центр од него iет доста да
покажит, оти последниiот не можит да бидит бугарцки.

На источно-бугарцкото наречиiе сега се гледат, како на таi типично и наi чисто
от туг' уплив, бугарцко наречиiе. Оно iет сравнител'но со западно-бугарцкото по
распространено. Во последното се имат голема разлика од источното наречиiе, но
се признаат во него, осим оригиналноста негоа, србцки уплив. Македонцките
наречиiа имаат пак своiи оригинални особини, а зашчо се наог'аагг по саседство
со србите, се признаваат лак за не чисти от србизми. Осим тоа тиiе сет иа
краiниiот запад. По сите тиiе причини, а наi главно по тоа, шчо македонците, за
своiето ослободуаiн'е од грцкиiот патрик и от Турцко, работеа до последната
руско турцка воiна заiедно со бугарите под името бугари, а местата за таiа борба
беа около Бугариiа, т. е. во Стамбул, Влашко, южнозападна Русиiа и Србиiа, коiи
(места) помагаа во ослободител'ната работа наi многу да бидат застапени
бугарите, поможаа да се обiаит источното бугарцко наречиiе за литературен iазик
на бугарите и македонците.

Сега да допушчиме да сет и македонците бугари, и да сет особините на
македонцкото централно наречиiе исто толку бугарцки, колку и источно-бугарцките.
И во таков случаi не можит да се зборуат за етнографцка целост мег'у Бугариiа и
Македониiа. И да iет имало некога таква целост, она можит од одот на
историiцките прилики да се нарушит. Во секоi случаi обшчите интереси можат да се
поддржаат со взаимно согласуаiн'е мег'у членоите на целината. Интересите на
целината требит да сет iеднакво скапи за сите членои, шчо iе состауваат: од неiа
требит да имаат сите iеднакви згоди, и во неiна полза соте требит да праат
iеднакви жртви. Ако тоа се немат, и ако од неiа, iедни имаат голема полза, не
праеiки никакви жртви, а друзите праат големи бесполезни жртви, целината се
раздел'уат. Националната бугарцка целина, во коiа се односуваа: Бугариiа,
Тракиiа и Македониiа, не можит да се сочуат, зашчо немат таков етнографцки
центр, шчо можит прочно да соiединит тиiе три страни, као шчо сет соiединени
србцко-хрватцките земiи, немат постредин на тиiе земiи iедно наi распространено,
и iеднакво оддалечено от сите нивни краiишча наречиiе, коiе да притегл'уат около
себе периферичните наречиiа и да распространуат обшчо национално самосознаiне
мег'у сите, шчо зборуваат на тиiа наречиiа. Во таков случаi секоi ке сознааше,
оти не само македонците, ами и бугарите од Бугариiа и Тракиiа праат iеднаква со
ниф отстапка во полза на центрот.

Сега пак случаiот издигнал за литературен iазик на бугарите источното бугарцко
наречиiе, коiе се наог'ат на краiната протиоположна страна од Македониiа. Оно не
можит да служит за обшч литературен iазик на бугарите и македонците, зашчо не
можит дуовно да обiединит на iеднакви праа сите три припаметени области; Тоi
задаток би можело да исполнит западно-бугарцкото или шопцкото наречиiе, да не
беше мало распространено и со многоброiни оригинални особини, коiе се немаат во
друзите наречиiа во Бугариiа, Тракиiа и Македониiа. Наi после за сочувуаiн'е на
националната целост мег'у Бугариiа и Македониiа, првата не ке се согласит, за
обшч литературен iазик на македонците и бугарите да се изберит македонцкото
централно наречие, на место источнобугарцкото. Ето зашчо прашаiн'ето: коiе
наречиiе требит да бидит обшч литературен iазик за македонците и бугарите, ако
првите и за однапред ке се вел'ат бугари, — коiе, прашаiн'е, сега не се постаат
на дневен ред, зашчо умоите на сите македонци сега сет зафатени со
револ'уционото движеiн'е iеден ден неминуемо ке поведит и без друзи причини кон
iедно расцепуаiне мег'у Бугариiа и Македониiа, со создааiн'ето от последната
своi литературен iазик.

А создааiн'ето, редом со србцкиiот и бугарцки, одделен македонцки литературен
iазик, не iет ли рамносил'но со одел'уаiн'ето на македонците во оддел'на ни
србцка ни бугарцка, ами македонцка словенцка народност? Бугарите, можит, ке
речат, оти ноата словенцка народност со своi литературен iазик ке бидит пак
бугарцка, само со друго име. Ниiе македонците, се разбират, да не ке имаме
нишчо, не само против бугарите, ако не признаагг нас за бугари, но и против
србо-хрватите, ако последните не признаваат нас за чисти срби или хрвати.

И така централното македонцко наречиiе iет iеднакво далеко и от србохрватцкиiот
и бугарцкиiот литературен iазици и можит да се разгледуат, како нешчо оддел'но
од ниф. Ке се речит, наiдофме iедно неутрално колце на веригата од наречиiа.
Сега остаат да се решит, дали тоа неутрално колце стоит осамотено со оддел'на од
друзите колца боiа, или имат и друзи колца со истата или по блиска до неiа, од
колко до друзите боiа? Ако стокмиме наречиiата от краиiшчата на Македониiа, од
iедна страна со централното македонцко наречиiе, од друга со источно-бугарцкото
наречиiе или србцкиiот iазик каi Вук Караџич, ке видиме, оти сите македонцки
наречиiа сет по блиски до централното македонцко, а не до централните наречиiа
на друзите iужни словени.

Значит, во Македониiа имат сплошно словснцко ни србцко, ни бугарцко населеiн'е.

Тоа го признаваат и србцкага и бугарцкага пропаганда, и ако за надворешниiот
свет и iедната и другата зборуваат, оти во Македониiа имало г'оа две народности:
србцка и бугарцка.

Србцката пропаганда iет р'аширена низ цела Македониiа без Костурцко, Сереско,
Петричко, Драмцко т. е. без краiниiот iуг и краiниот исток. Во Костурцко србите
немаат поопаганда, не зашчо не сет костурци срби, ами, дрбровол'но отстапуат на
грцката пропаганда. Истокот на Македониiа србите великодушно го отстапуат на
Бугариiа.

Бугариiа iет не по малу великодушна во македонцкото прашаiн'е кон Србиiа: и
Бугариiа признаат срби на с.-з. от Шар планина; сета друга Македониiа iет
бугарцка, според бугарите.

Значит, двете пропаганди не спорат само за земiите на с.-з. од Шар планина и
тиiе части от серцкиiот санджак, шчо сет краi бугарцката граница. Во првата
живеiат iедногласно срби, а во другата — пак iедногласно — бугари. Но
великодушиiето на србите iет само за тоа, да покажат умереноста на овоiот апетит
и справедлиоста на нивните бараiн'а: ето не сакаме тоа, шчо не iет наше. Истото
iет причината на бугарцкото великодушие спроти србите. Бугарите дори излезоа по
толерантни: страната зад Шар, iе признаа за Стара Србиiа.

Но от како шчо се искл'учат тиiе две краiини, сета друга Македониiа србите iе
крстат србцка, бугарите — бугарцка.

Каде iет причината на тоа? И шчо можит да зак л'учит чоек од двоiните претенциiи
за Македониiа?

Причините на претенциiите на србите и бугарите сет, се разбират, чисто
политични, но осим ниф имат ушче iедна: македонцките наречиiа iедно до друго
стоiат така блиско, iедно во друго се сливаат толку незабележено, да, ако се
признаит iедно од ниф за србцко или бугарцко, ке требит да се признат за такви
iедно по друго и сите саседни со него. Закл'учок от тоа iет — да самите
пропаганди признаваат, да во Македониiа имат само iедна словенцка народност;
значит, утврдуадн'ето, да Македониiа не предстауала етнографцка целина,
противоречит на нивните постапоци.

* * *

И после, се горереченото, ке се наiдат мнозина коiи ке речат: можит, вистина
iет, да, ако немало до сега македонцка словенцка народност, она можит да бидит
создадена од времето, особено от сегашните историiцки прилики; вистина iет, оти
македонците по iазико своi не можат со прао да бидат наречени, ни бугари, ни
срби, ами сет нешчо оддел'но, т. е. состауваат оддел'на етнографцка iединица но
пак, како ниiе сега можиме да се велиме македонци и да создааме оддел'на
македонцка народност, кога: ниiе, нашите татковци, нашите дедовци и предедовци
сме се велеле бугари? Ниiе не можиме да се откажиме от тоа, зашчо тоа име ни iет
свето као и верата.

Да видиме, дали iет тоа така.

Ниiе се велеме бугари, како шчо iеден чоек се велит со iедно име, да речиме
Петр. Се прашат, коi ни го клал името, шчо сакал да означит тоi со него, кога не
крстил и шчо разбираме ниiе под името бугарин, кога се велиме со него? На тиiе
прашаiн'а ке ни одгоорит крстуаiн'ето на чоека и значеiн'ето на негоото име за
друзите и за самиiот него.

Некоi, шчо носит име Петр, сам не си го клал името, ами му го клале друзи -
нунковците. Нунковците му клаваат iедно име на кумчето, тоi со него да се
разликуат од друзите л'уг'е, деца, жени, моми. Кога ке го викнат Петр, не ке се
одзрнит Иван, Лазар, Велика, и прочее. Значит името на iеден чоек не iет толку
важно за самиiот него, колку за друзите, за тоа он не се крстит сам, ами го
крстат него друзи. Он сам и не се велит Петр, ами си велит: „iас". Се ползуат со
негоото име, само кога требит да се различит од много друзи л'уг'е подобни на
него.

Исто така, iеден народ долго можит да бидит без народно име, ако на близу од
него немат друг народ, от коi шчо ке требит тоi да се разликуат со оддел'но
народно име. Но тоа народно име, не си измисл'уат народот сам за себе, ами со
него го велит саседниiот народ и тоi од него си го земат. Значит наi природно
iет народното име за iеден народ да се поiаит у iеден саседен со него народ.
Саседните народи iеден кон друг, значит, се iауваат во вид на нунко и кум.

По мисл'ата на проф. И. А. Бодуен-де-Куртене, словените сет крстени со тоа име
од римiаните. Словенцките имиiн'а наi често се свршуаат на — слав: Светислав,
Венцеслав, Борислав и др. Словените служиле у римiаните као робои и гладиатори,
а у тиiе робои и гладиатори наi много се повторуало збор от „слав", затоа тоi
збор зафатил да означуат, од iедна страна, чоек, шчо работит наi тешките работи,
т. е. роб, а пошчо наi многу робои се земало от словените, то од друга страна,
словените биле крстени од римiаните со името slavi, коiе они си го позаiмиiа од
ниф и го препраиiа на слов- -ни, т.е словени. Тоа крстеiн'е на нашите
предедовци стана ушче, кога они одваi влезоа во сносуаiн'е со по културните
романцки народи. Со тоа име ке се наречеше некоi от словените, ако требеше да
различит себе од некоi романец или германец, и то не секаде само оно се
употребуаше. Како и да iет, важно iет само то, да оно не Господ знаiит, шчо
означуаше, за да не можит да бидит заменено со друго.

И така, прво наше народно име ни имат бидено името словенин. Но за тоа име, како
за наше народно ниiе наi много знаiиме, не по некакви своiи традициiи или од
романците, ами по византиiцките историци.

Главната причина, да зборуваат византиiците за словените, значит, и за нашите
предедовци, беа нивните воiни со Византиiа. Опустошеiн'ата, шчо и правеа нашите
предедовци во Византиiа беа таквиiа фактои, за коiи не можеше да се молчит; а
заiедно со прикажуаiн'ето за опустошеiн'ата се прикажуаше и за опустошуачите,
кон коiи се односуваа визангиiците со гордост и презреiн'е, као кон варвари.

Византиiците зборуваа само за опасните за ниф варвари. Колку iеден варварцки, т.
е. не грцки народ беше по страшен за нивната држаа, толку поеке омразиiата кон
него беше по голема и толку негоото име добиiаше по долно, по презрител'но
значеiн'е.

Нападеiн'ата на: вест-готите, остгогите, хуните, аварите, антите, словените,
србо-хрватите, бугарите, на Византиiа сменувааа iедното другото и за таiа
причина византиiцките историци зборуваат за сите тиiе народи, па и за словените
и антите. При тоа требит да се не забораат, оти вестготцките, остготцките,
хунцките полчишта се состоiеа, не од iедни остготи, вестготи, хуни, словени, но
да во нив господствуаше iедната народност, но имаше примеси и од друзите. Важно
iет да византиiците одбележуваат господствуiушчата народност, а за друзите
молчат. За словените поеке зборуваат от сите друзи народи, осим србо-хрватите и
бугарите, зашчо сите друзи вистина поминаа преко Балканцкиiо полуостров, но и си
оiдоа од него. Но словените арно се утврдиiа на целиiот полуостров, а особено во
Македониiа, каi шчо образуваа ушче во VI столетiе силна воiска.

Но над много Византиiа пострада од народот бугари, од монголцко племе, коi шчо
опустошуаше се шчо ке му се попаднит во Византиiа. Во полчишчата на тоi народ
имаше и словени, коiи се броiеiа од византиiците пак за бугари. Наi голем удар
доби Византиiа од бугарите, коiи шчо зедоа од неiа голем дел неiни земiи,
заселени со словени, и од ниф образуваа iедна голема и силна држаа, коiа од VIII
век до идеiн'ето на турците на Балканцки полуостров, готоо постоiано наносеше на
неiа iеден удар за друг.

Бугарцката држаа беше поеке со словенцко жител'ство, но со името на неiните
образуачи т. е. монголците бугари.

Словените од Бугариiа и Македониiа наi напред беа само соiузници на бугарите во
воiните со Византиiа. Но соiузните со бугарите словенцки полчишта беа во очите
на неприiателите т. е. византиiците пак бугарцки. Значит византиiците зафатиiа
да прекрстуваат словените ушче од времето на Аспарухоата орда. Постоiаната борба
рамо за рамо со бугарите и напраи ниф iеден народ со бугарцко име, но со
словенцки iазик. Бугарцкото име мег'у словеиите беше попул'аризирано од грците,
и оно, прво, означааше само бугарите — монголите, после нивните воени соiузници,
после бугарцките поданици и наi после стана етнографцки термин за бугарцките
словени. Но тоа име во очите и устата на грците имаше ушче специално значеiн'е:
наi ненавистни за ниф варвари, л'уг'е не образоани, груби, коiи граничаат со
звероите. За грците се словенцко беше грубо и бугарцко.

Со името бугари не крстиiа грците и нас македонците. Но тоа прекрстуаiн'е не iет
iединствено. От србите ниiе бефме прекрстени во срби.

Во втората полоина на XII век, во времето на србцкиiот жупан Немаiн'а и
бугарцките царои Асеновци или Асановци, Византиiа беше нападната от крстоносците
и разни друзи неприiатели. Тогаi бугарите се приготвиiа да востанат и закл'учиiа
догоор со србите против Византиiа. Последната беше обшч неприiател' нивен и
двата народа решиiа да удрат на неiа, и секоi да земит, коi шчо ке можит да
откачит. Во Византиiа немаше бугарцки и србцки земiи, као шчо немаше и некакво
национално самознааiн'е у iужните словени. На основание тоi догоор бугарите
нападнаа на источниiот дел на Балканцкиiот полуостров т. е. на Тракиiа, а србите
на западниiот т. е. сегашна Србиiа, Западна Бугариiа и и Македониiа и малу по
малу си и разделиiа мег'у ниф, Во течеiн'е на два векои србцките кралеи
присоiединуваа кон своiата држаа византиiцки земiи. Но они секога се велеа само
кралеи на србите. Цар Душан се нарече: цар на србите, грците и арнаутите, а не и
на бугарите. Титулата на цар Душан се обiаснуат така: тоj признаат на
Балканцкиiот полуостров две словенцки држаи: Бугариiа и Србиiа и една не
словенцка — Византиiа; Србиiа со завоеваiн'ето на византиiцки земiи сакат да
наследит Византиiа, но со тоа она земат земiи коiи можат да бидат и србцки и
бугарцки но коiи не сет бугарцки.

Македонцкото жител'ство не се односуало со мрзн'а кон србите. Ушче од времето на
паг'аiн'ето на Самуилоото царство, македонците не iеднаш праиiа силни востааiн'а
против Византиiа, многу по силни од бугарцкото во време на браiк'а Асановци, но
не можаа да се ослободат, зашчо каi ниф сет друзи географцките прилики каi
бугарите друзи. За да се ослободат бугарите во горна Бугариiа, шчо се оддел'уат
од долна со Балканите, доста iет да се избиiат византиiцките гарнизони во неiа и
да се фатат од ниф дервентите, за да не пропушк'аат ноа византиiцка воiска. А во
Македониiа работите сет сосем инакви. Тука немат таков зид, коi шчо да бранит
востаачите, као Балканчте во Бугариiа. Тука имаме многу високи планини, коiи
имаат разен праец и образуваат котловини, одделени една од друга. Планините
затруднуваат соiединеi'н'ето на сите македонци за обшча борба со неприiател'от,
а пак олеснуваат работата на византиiците, зашчо, со разместуаiн'е во ниф
гарнизони, они можат да држат македонците во послушаiн'е. Осем тоа на Византиiа
поможуваа да држит македонците во послушаiн'е и шосетата или друмишчата, шчо сет
напраени за воени требности ушче од римiаните и iа пресечуваат Македониiа од
исток на запад, т. е. од Белото море кон Сиiн'ото и од iуг кон север краi
Вардар, т. е. од Белото море кон Дунаот. При ваквиiа географцки прилики, iасно
iет, оти македонците не можаа да се ослободат од Византиiа и готои беа да бидат
соiузници на секоi неприiател', шчо ке воiуат со Византиiа. Таков соiузник до Х
век беа бугарите, а от XIII в. беа србите.

Македонците станаа соiузници на србите, и со тоа се ослободиiа од византиiците.
Они се присоiединиiа кон Србиiа, но тоа присоiединуаiн'е не беше насил'ническо,
а на осноа на догоор мег'у македонците големци и србцките кралеи. Тоа беше
резултат на iеден компромис мег'у првите и вторите, компромис згоден и за
iедните и за друзите. Македониiа под србцките кралеи, особено под Душана имаше
полна самостоiност во натрешните работи, и то таква, со каква не се ползуаше ни
iеден друг дел од големата империiа на Душана. Тоа се видит от титулите, шчо и
носеа македонцките големци и од влиiаiн'ето нивно на имперцките работи. Тоа се
видит и од големата приврзаност на македонците кон царцкиот трон. За да се
убедит чоек во тоа нешчо, доста iет да прегледат историiата на Немаiничиата
држаа од времето на цар Душана до смртта на Волкашина, особено периодот на
распадаiн'ето на Душаноата империiа. Од овде ке се убедит чоек оти центрот и наi
големата рол'а во таiа империiа принадлежеше на Македониiа. От секаде от
перифериiата на Душаноата империiа по негоата смрт отпаг'аат областите iедна по
iедна. Македониiа крепит Урошеиiот престол и македонцкиiот големец крал'
Волкашин iет главниiот советник и десна рака на Уроша. Сите го мрзат Волкашина
за негоага рол' и влиiаiн'е на Уроша, но царот му веруат, македонцките големци:
70 кралеи и банои, по народните песни, му веруваат и му даат 70,000 воiска, со
ниф да умрит на Марица за царот и „србцкото име".

70,000 души воiска от 70 кралеи и банои! Како се велеше таiа воiска? Чиiе име
носеше и коi му гу кладе? Сите се велеа „срби", но во ниф имаше толку срби,
колку во воiската на цар Симеона имаше Бугари — монголи; па ми се чинит да и
имаше и по малу. Значит во XIV век македонците официално носеа името срби, коiе
немаше зашчо да го презираат и да се срдат на него.. Во тоа име они не наог'аа
нишчо лошо.

Србите беа главната воена сила против византиiците. Нашите предедовци беа нивни
соiузници. Византнiците велеа сите своiи противници, т. е., и србите, и нас
срби. Малу по малу они не прекрстиiа од бугари на срби. Истото се поддржа од
признаiн'ето суверенитетот на Душнаа во Македониiа и од рол'ата на нашите
големци во негоата држаа. Ниiе станафме за надворешниiот свет срби, после
истапифме како србцки подаiници и наi после зафати името србин да, означуат
македонец, не грк, не влаф и не арнаутин.

iедно нешчо не сочува србцкото име во Македониiа; тоа iет караi'н'ето мег'у
крал' Марко и кнез Лазар. Последниiот истапи као противник на турците со името
србин и со тоа турците врзаа со пон'атиiето србин и Србиiа денешното крал'ство и
негоите жители. Марко и негоите подаiници во очите на турците не можеа да бидат
срби, зашчо не се противиiа и не покажаа таква воинственост против ниф, каква
покажаа кнез Лазар и негоите поданици.

И така до идеiн'ето на турците каi нас ниiе три пати бефме прекрстени: 1,
славени, 2, бугари, 3, срби. Но со тоа не се сврши се. Доiдоа турците: се зафати
борба мег'у рисiанството и мусул'манството, борба мег'у крст и полумесец. Но со
тоа не се пресече борбата мег'у словенството и грцизмот. Турцкото господство на
Балканцкиiо полуостров беше историiцки период, кога потчинените мисл'ат да
сочуваат нивното историiцко наследiе. Се разбират, оти се сочува само, шчо
можеше да се сочуат и шчо не сакаа да ни го земат, зашчо не им беше нужно, и не
беше опасно за ниф. Турците ни зедоа земiата и си iа разделиiа мег'у ниф. Ниiе
се примирифме со таiа загуба. Зафатиiа да ни земаат деца наши, да потурчуваат и
да праат од ниф iаничари. И тука молчефме. Турците видоа зор до кога iа покорат
Србиiа и името србин означуало за ниф разбоiник. Ниiе свифме глаа и не се
велефме срби, да не го расрдиме агата. Он не сакал да се велиме и бугари; и
бугари не се велефме. Турчинот ке ни доiдеше во кук'ата, ке се наiадеше, ке се
напиiеше и ке ни речеше: бре г'аур! аi донеси ми тоа и тоа! — ке му одгоорифме,
сега беим! Ако не питаше некоi турчин, шчо сме? — ке му одгоорифме да сме или
„каури" т. е. неверници, или „раiа на царот". Со друзи зборои ниiе пред турците
се кажуафме така, како да не се расрдит агата. Пред турците ниiе сме „каури" и
„раiа", и „каури" зафатифме да се велиме и мег'у нас. Во народните песни не
iеднаш се употребуат името „каурин" и „раiатин", и „земiа каурцка" или „земiа
раiатцка" во етнографцко значеiн'е.

Значит турците од нас напраиiа народ „каурцки" и „раiатцки", термини осноани на
нашата принизеност пред турците, на религиозната разлика мег'у нас и ниф и на
обшчественото наше положеiн'е

Но о'сем турците, по изгубуаiн'ето на нашата слободиiа, наши „воспитачи" и
господари станаа грците.

Ниiе видофме во грците дуовни господари и верцки началници. Ниiе бефме и кон
ниф, исто така принизени, као и кон турците. Грците со црквата не експлоатираа
нас и сакаа да извршат под турцкото владичество тоа, шчо не можаа до него. За да
не претопат нас, они избегуваа да не вел'ат со народното име. Они ни кажуваа, да
сме биле ниiе рисiани, и ниiе тврдефме: абре брате, рисiани сме, ами шчо сме!
Кога ке се расрдеа на нас, и ке не наречеа тврдоглаи бугари, ниiе пак ке
речефме: е пак така си iет: вистина рисiани сме, ама не сме образуани, као
грците! Нашите глаи не разбираат; ниiе сме бугари. Со iеден збор во турцко време
ниiе потврдуафме и се согласуафме со се, шчо ке ни кажеа турците и грците. Но
турците со тоа, шчо не нарекоа нас: раiати и г'аури, гледаа на нас као на
л'уг'е, не од известна народност, а шчо сет во известен однос кон ниф,
господарите и праоверните. Во истата смисл'а употребуафме и ниiе, односуаiки кон
себе, тиiе имиiн'а. Значит турците во нивната држаа не признаваа народности.
Исто така не знаiефме за ниф и ниiе. Грците исто така не разликуваа словенцките
народности и сите словени, особено тоi дел од ниф, шчо им причини наi големи
неприiатности и се наог'аше во турцко време под нивната опека, они го презираа и
го велеа со презреното за ниф име „бугари". Но тоа име искажуаше презреiн'ето на
грците, а не и достоинства на бугарите, затоа се сопроводуаше со зборот
тврдоглав или „хондрокефалос".

И така доiдофме до националното наше име, шчо го имаат носено нашите татковци,
дедовци и наi блиски предедовци. Но видофме, оти онде имаме работа, не со iедно,
ами со цели 4 имиiн'а, коiи означуваат да немало до пред неколку години точно
определеко народно самосознаiн'е. Името бугарин, како се видит, до полоината на
XIX век немало за нашите предедовци по големо значеiн'е од имиiн'ата: рисiанин,
раiатин и каурин. До тогаi ниiе знаiефме да имат и да имало каурцки, раiатцки, и
рисiанцки земiи и држаи. Но ниiе се броiефме за каури, рисiани и раiати и
паметиме да сме имале наша каурцка и раiатцка царшчина, но сме iе изгубиле на
Косоо поле, кога се е расрдил Господ на нашите предедовци. Тамо, т. е. на Косоо
поле рекол Господ да си загубиме царшчината за наказаiн'е за тоа, шчо не сме
чуале верата чиста. Тамо нашите каурцки царои извадиле голема воiска да се биiат
со турчинот, но како рекол Господ да загубиме царшчината, от сите парчиiн'а, на
коiи бивале раздробени турците, никнале нои турци. Кога го виделе тоа цароите,
рекле, оти Господ сакат да загубат царшчината каурите, и да се потчинат на
турчинот. Така турците ни го презеле царството. На Косоо паднале дваiца царои.

После таквоа „iасно" предстауаiн'е у народот македонцки за негоата „бугарцка"
наррдност, можит ли да бидит збор за бугарцко национално самосознааiн'е у
македонците?

Ако iет така, ке возразит бугарцката партиiа од македонци, то шчо означаат
црковното прашаiн'е, во коiе бугари и македонци одеа рамо за рамо, и последните
се велеа и работеа со името бугари?

Ево шчо означаат: македонците беа крстени со национални имиiн'а, со коiи они се
разликуваат од друзите саседни со ниф народности, т. е. од турците и грците, па
и власите. Првите не трпеа името срби заради србцкиiот отпор при завоеваiн'ето
на Балканцкиiот полуостров. Во Турциiа до руско турцките воiни збороите
„србг'аур" требит да означауле тоа, шчо означаваат сега збороите „москов г'аур".
Се разбират, оти рисiаните не само сами не се велеле срби, но им било неприiатао
да се вел'ат и од друзи така. Така не велеа и грците, зашчо последните не видеа
големи от србите. Па и немало зашчо: името србин погости во Македониiа, као
политичен термин само малу време. Оно се и забораи скоро без чуздо приiатно
потсетуаiн'е за него. От турцко гледишче и не прао iет да се вел'ат македонците
сите поглавно „србг'аури", зашчо они се предадоа на турците. А,ако се испразднит
од Македониiа името србин, то ке останит за македонците само името бугарин, коiе
беше политичен и етнографцки термин ушче до турцкото завоеваiн'е. Тоi термин не
беше лош от турцко гледишче, а од грцкото, беше много удобен, зашчо со него наi
убао можеше да бидит искажано презрез'н'ето и ненависта на грците кон' нас. Ето
зашчо ниiе мег'у другото се признафме за бугари т. е. тврдоглавци.

Значит, нас со бугарите не врзуаше iедно обшчо и'ме, iеднаков однос кон нас от
страна на грци и турци, iеднаква жежда за слободен от фанариоти и турци жиот.
Таiа обшчност не побуди заiедно да се бориме с'о обшчите неприiатели. Но таiа
обшчност не iет нешчо, коiе почиват на некакви обшчи воспоминаiн'а и обшчи
историiцки задаки, коiи да се сознаваат и да се, имаат сознаiано од нас и од
бугарите iеднакво. Нашата обшчност iет проста случаiност.

До краiот на првата 1/4 на XIX столетиiе се ослободиiа от Турциiа сите балканцки
земiи, осем Бугариiа, Тракиiа, Македониiа, Босна и Ерцегоина. Првите три
географцки беа многу близо и iеднакво се третираа от турците и грците.
Последните две беа одделени от првите три и беа во по инакви односи кон турците
и грците. За тоа првите три, iедно 'се пробудиiа, зафатиiа да живеiат со обшчи
идеали, а вторите две со друзи, пак обшчи.

Но, ако при националното разбудуаiн'е на македонците, имахме друг вид на
политичната карта на Балканцкиiот полуостров, то македонците ке работеа сосем
инак. Ако беше Бугариiа со Тракиiа слободна, а Србиiа заiедно со Македониiа
поживеiеше 50 години при едни исти условиiа, то македонците ке работеа заiедно
со србите, а не со бугарите. Исто така македонците можеа да работат и заiедно со
грците, да можеа грците да работат по умно и да беше само Грциiа и Македониiа
под Турцко около 50 години, кога сите друзи балканцки земi'и би биле слободни.

Бугарцкото име во Македониiа, значит, iет резултат на лошото третираiн'е на
македонците от страна на грцкото дуовенство. Грците унишчиiа Охридската
архиепископиiа за тоа, шчо се упоминуаше името „бугарцка", како историiцки
reliquium, но употребуваа името бугарин за да воплотат во него своiето
презреiн'е кон с словенцко. И имено тоа воплотеiн'е на грцкото презреiн'е кон
нас и iет причината да се велиме „бугари", а не историiцките традициiи.
Последните напротив нишчо не ни зборуваат за бугарите, а поеке за србцкото име
во Македониiа. Значит не крстиле „бугари" грците без да не питаат нас, и ниiе,
немаiки време да гледаме и да му наiдиме мана на името, си го усвоiифме.

Ако iет така, а инак и не можит да бидит, то iасно iет, оти името бугарин не
зборуат ушче за бугарцка народност во Македониiа. Тоа име сега се прддржуат во
Македониiа искуствено, као шчо и се насадуат тамо во наi ноо време името србин.
Името бугарин во Македониiа сега немат место, зашчо веке цели 25 години, као
живеiеме ниiе македонците одделен живот од бугарите. Мег'у бугарите и нас имат
многу малу обшчи интереси сега. Македониiа iет нужна за Бугариiа, затоа
последната праiк'ат во првата катагодина милион франкови и содржат на служба
многу македонци. Бугариiа пак iет нужна за македонците, зашчо во неiа
македонците ке добиiат место и ке експлуатираат со нивните „бугарцки" чувства.
Значит, во течеiн'е на последните 25 години односите мег'у Бугаоиiа и Македониiа
почиваат, не на почва на iеднакви традициiи и задаки, а на чисто трговцка осноа,
т. е. Iедеiн'от го експлуатират другиiот.

Значит, името бугарин во Македониiа, со коiе сега експлуатираат бугрите, никак
не iет национално, и затоа никоi од македонците немат прао со него да
експлуатират македонцките интереси во негоа полза. Никоi не ни имат дадено прао
заради него да ни се набркуваат бугарите во нашите работи. Татко ми, дедо ми,
предедо ми, ако се велеле по недоразбериiа бугари, то ушче не значит, оти и iас
требит да сум као ниф во мрак за моiата народност; ако се велеле ови бугари, то
не значит, оти ниiе ке требит да престаниме да веруаме во русите за атар на
разни Стамбуловци и Свирчовци, на место, заiедно со нашата пролиiена крв, ниiе
да си бараме праото от каi шчо требит, да допушчиме да ни се бркаат во работите
л'уг'е, коiи шчо и сами не знаiат, шчо бараат; ако се велеле моiите дедовци
бугари, ушче не значит, да iас имам прао да експлуатирам македонцките интереси
со издааiн'е ноини, коiи на место да бранат интересите на нашиiот народ, и
бранат бугарцките и интересите на бугарцкиiот кн'аз. Нашите дедовци, велеiки се
бугари и не мислеле, оти ниiе ке праиме от тоа име капитал, за да се наiадиме,
напиiеме и облечеме со него.

Значит, у македонците името бугарин iет фал'шлива монета, со коiа они плаiк'аат
на Бугариiа и неiниiот кн'аз и на нивната таткоина и нивниiот народ. Време iет
да се раскриiет таiа фал'ш, за да се престанит да се експлуатират со неiа.

* * *

Од до тука реченото се видит: прво, оти, ако по нашите сегашни етнографцки
пон'атиiа на Балканцкиiо полуостров, особено на централниiо и iугоисточен негов
дел, т. е. во денешна Србиiа, Бугариiа, Тракиiа и Македониiа имало и имат само
две словенцки етнографцки iединици: србцки и бугарцки народ, то тоа ушче не
значит да немат, немало и не можит да бидит друга словенцка iединица, а
напротив, оти неiното сашчествуаiн'е iет во пределите на возможното и на
деiствител'носта; второ, да во Македониiа немат две iужно-словенцки народности:
србцка и бугарцка, а напротив, да во неiа имат само iедна народност со своiи
особини, коiи, или претстауваат нешчо оригинално, коiе се немат, ни каi србите,
ни каi бугарите, као шчо iет, да речиме, со много особини на македонцките
наречиiа, или нешчо коiе се имат, и каi бугарите, и каi србите, или коiе се имат
само каi македонците по краишчата на нивната таткоина и каi србите, или пак по
ниф и каi бугарите; и да от тиiе особини на македонците, као дел от словенцката
група народи, наi многоброiни, наi распространени, обшчи за сите македонци,
значит, и наi важни сет тиiе особини, со коiи македонците се одличаваат од
друзите словенцки народи: по ниф македонците фактически состауваат оддел'на и
самобитна словенцка народност, и ако за неа не се гоорит денеска во науката и во
катаденниiот разговор; трек'о, причина на тоа игнорираiн'е и затемнуаiн'е на
сашчествуаiн'ето на македонцката народност да се криiет во сашчествуаiн'ето во
Македониiа името „бугари" во етнографцки значаi и во експлуатираiн'ето со него
от страна на бугарите. Исто така, се запознафме со произлезот на името бугарин
во вид на етнографцки термин во Македониiа.

Со друзи зборои, ниiе се запознафме до сега со тоа, да состаула, состауат и да
можит Македониiа да состауат от себе оддел'на етнографцка iединица.

Сега ни остаат да видиме, али она состауала, состауат и можит да состауат таква
iединица во политичен однос?

Во одгоорот на тиiа прашаiн'а, ке требит да се продолжат расудуаiн'ата за
народноста на македонците от тамо, каi шчо и остаифме.

Ниiе видофме, оти во Македониiа, името бугарин iет последната метаморфоза во
развиiаiн'ето на нашето национално самосознааiн'е и да iет резултат на тоа
политично и обшчествено положеiн'е во коiе бефме постаени од завоiуаiн'ето на
Балканцкиiо полуостров от т урците. На осноа на се тоа, шчо рекоф iас за
историiата на националните имиiн'а коiи имаат сменуано iедно друго, као и за
причините на тиiа сменуаiн'а, ке возникнат много злоупотреби. Можит, мнозина ке
ме осудат, коа србофил. Можит, самите срби на него ке основаат своiите
шовинистични претенциiи на Македониiа. Можит наi после, ке експлуатираат србите
сето речено за изменуаiн'ето на националното ни име, за да докажат, да
македонците никога немале национално самосознааiн'е и не играле никаква'
самостоiна историiцка рол'а, а 'сет влизаме само, као суров материiал во
државниiот организм на бугарцката или србцката држаа.

Мег'у другото такви недоразбериiи можат да се очекуваат, как от тоа, шчо iас
категорично осудиф бугарцката политика во македонцкото прашаiн'е, от коiе можат
да помисл'ат да сум iас бугарофоб и србофил, исто така и од експлуататорцката
тактика на балканцките словени во македонцкото питаiн'е.

Србите можат да затрубат, да сет македонците срби, iедно не сет бугари, зашчо
така се викале до турцкото доiдуаiн'е на Балкан. полуостров. Исто така, можит,
некоiи срби во моiите расудуаiн'а за непостоiанството на народното име каi нас,
ке наiдат потврдуаiн'е на мислите на проф. Милованович, коi шчо докажуал во
„Дело" да требит Македониiа да се поделит мег'у балканцките држаици, зашчо не
предстауала нито географцка, ни етнографцка, ни историiцка целина.

За првото ево шчо можит да се речит: македонците, сите заiедно се викале срби не
поеке од педесет години, а во некоiи, и то северните делои, нека сто и сто и
педесет, но не и поеке години. Името србин тогаi iет им'ало поеке државна
смисл'а и по малу етнографцка. До тогаi и во турцко време го немало каi нас. И
ако iет така, то не iет ли шовинистична заслепеност да ни се наврзуат сега нам
на сите македонци, па и само на северните наши сонародници, наместо бугарцкото
име?

За тврдеiн'ето на, проф. Милованович, да Македониiа не состауала и не состауат
географцка, етнографцка и историiцка целина, за коiе, можит, некоiи ке наiдат
потврдуаiн'е во моiите расудуаiн'а за изменеiн'ето на националното име каi нас,
осем тоа, шчо iет речено, кога одеше зборот за прашаiн'ето, али имат во
Македониiа две словенцки народности, ке речам ушче следното:

И ако iет Македониiа состаена од неколку котлоини, разграничени со високи гори,
пак она во днешниiот неiн вид имат живеiано оддел'но од Бугариiа и Србиiа, или
самостоiен жиот, или под друзи држаи. Тоа iет iасна докажуачка, оти неiната
стрек'а не iет зависела само от Србиiа и Бугариiа, и оти високите планини шчо
заобикол'уваат македонцките котлоини, ушче не сет таква опасност за заiеднични
политичен жиот у нивните жители. Така Македониiа во денешниiот неiн вид до
образуаiн'ето на бугарцката држаа, беше iедна полусамостоiна византиiцка област.
После она цела, потпадна под Бугариiа. Кога последната падна под Византиiа,
Македониiа беше слободна држаа на време и со успеф се бореше против Византиiа и
имаше под себе цела денешна Србиiа. После, Македониiа потпадна под Византиiа и
во течеiн'е на неколку века во разни неiни делои се дигаа востааiн'а против
покорител'ката. Кога се ослободи Бугариiа и се усили држаата на Неманичите, во
коiа влезе прегешниiот дел од Македониiа, т. е. денешна Србиiа, она, т. е.
Македониiа во денешната неiна големина, ушче остааше византиiцка земiа, каi шчо
продолжаваа да се дигаат востааiн'а против Византиiа, за коiи се бараше соiуз и
покроител'ство от саседните држаи. После, цела Македониiа влезе во држаата на
Неманичите. Во неiа она као да iет била привилигироана и самостоiна во
натрешната политика, При крал' Волкашин, Македониiа пак као да се оддел'уат од
друзите делои на Неманичеата држаа и као да се состредоточуат около него. Во
царуаiн'ето на Крали Марко, она сосем се оддел'уат од србцките земiи и се
постаат во особен однос кон турцко-србцките односи и воiни. Во турцко време, она
iет на истите осноаiн'а под турцкото владичество. После Берлинцкиiот догоор она
iет сама од сите друзи iужнословенцки земiи под Турцко и веке живит таков
оддел'ен жиот поеке од 25 години.

Во тоi згорен поглед на историiцките собитиiа н'а Македониiа, се видит, оти
горе-долу у сите македонцки котлоини iет iедна и иста историiцка судба, горедолу
сите нивни жители имаат особен, одделен историiцки жиот, не ретко самостоiен или
пак, закл'учуат во себе обшча борба за политична слободиiа. Ако се приiимит на
вид, оти таiа обшча историiцка судба, тиiе обшчи политични борби и самостоiниiот
политичен жиот iет удел на iедно исто словенцко населеiн'е и на iеден и исти
народ, то ке бидит iасно, оти, тврдеiн'ето да Македониiа не состауала
географцка, етнографцка и историiцка целина iет осноано не на деiствител'носта,
а на србцките есапи за Македониiа.

Тоi згорен поглед на историiата на Македониiа ми се чинит, не само да покажуат,
да ниiе македонците имаме своiа историiа и да сме народ, судбите на коi шчо се
разиiале во врска со судбите на друзите саседни нам народи, но и да имат во
нашата историiа много самобитно и своiеобразно, као шчо iет да речиме
самостоiната Охридцка архиепископиiа, со неiното работеiн'е на полето на
народното просветуаiн'е. Исто така тоi историiцки поглед покажуат, да готоо во
сите времиiн'а се забележуат силно работеiн'е на народниiо дух на културно-
историiцка осноа, резултата на коiа се iауват образуаiн'е на силна македонцка
држаа од цар Самуил и богата народна литература.

А ако Македониiа до сега со мали искл'учеiн'а се iет развиiала оддел'но од
Бугариiа и Србиiа, то она можит да чинит и за однапред, ушче поеке, шчо
пропагандите: бугарцка и србцка употребуваат сите и дозволени и не дозволени
стретства да искоренат во нашиiот народен жиот се самобитно, се чисто
македонцко. Самосталното политично развиiаiн'е на Македониiа iет необходност,
као нешчо, без коiе ниiе не ке располагаме со доста стретства да се бориме со
пропагандите за сочувуаiн'е од ниф нашата национална самобитност.Неколку зборои за македонцкиiот литературен iазик

Во четирите горни статиiи на оваа книга iас сакаф да обрнам погледите на моiите
сонародници на нуждата од iедно корено изменуаiн'е на досегашниiот процес на
нашето дуовно развиiаiн'е, као и на тоа да моiите возгледи во тоi случаi не сет
нешчо ноо и безосновно, а сет само чекор напред во досегашното развиiаiн'е на
нашето национално самосознаiн'е и да сет затоа сосем природни и осноателзни.

Се разбират, оти во iедна мала книга, као шчо iет оваа моiата, не се можат
подробно да се разгледаат сите задирнати прашаiн'а. За секоiе од ниф би се
можела да напишт по iедна цела книга. Но сега за сега от таквиiа подробни
разгледуаiн'а за задирнатите питаiн'а се немат ушче голема и неотложна нужда; за
тоа требаше за сите од ниф да се кажит по неколку зборои, зашчо они iедно без
друго сет неiасни и неразбирливи. Осем разгледуаiн'ето на сите задирнати
прашаiн'а, за да бидит iасно поiауаiн'ето на книгата, сега ке требит да се кажит
неколку зборои за своiевременоста на книгата и нашиiот литературен iазик.

Мнозина, можит, к'е речат, оти вистина арно iет чоек да се позамислит над
прашаiн'ата, задирнати во таiа книга, но сега ушче не му iет времето. Со оваа
книга, ке речат они, се носит раздор и разiединуаiн'е мег'у нас, на место
соiединуаiн'ето, коiе сега за сега ни iет така нужно. За македонцка народност,
македонцка литература и литературен iазик ниiе ке мо жиме да му мислиме само,
кога к'е заживеiеме iеднаш слободен политичен живот; а до тогаi нам ни требит,
ниiе да сме соiединени и да остаиме на страна националното прашаiн'е.

На тоа iас можам да одгоорам само ово: по моiето мислеiн'е, сегашните, т.е.
мiурштегцките реформи сет максимум, шчо можа да ископчит од Европа револуциiата.
Револуциiата на пролет ке бидит наi глупаото, шчо можиме ниiе да напраиме. Со
револуциiата на пролет ке се користат само нашите неприiатели, коiи си имаат
само есапи, противни на нашите национални интереси. Револуциiата на пролет само
ке ни унишчит совршено нас и ке унишчит плодоите, добиiени од неiа до сега, оти
она ке бидит напраена не против Турцко, а против него и Реформаторцките Сили, и
оти тоа ке бидит не по наши есапи, а по есапите на некоiа Голема Сила и некоiи
мали балканцки држаiи, коiи ке не натераат нас да се дигниме, а после ке не
остаат на стред пат; наi после, оти ниiе, ако против сите аргументи на здравиiот
омисл пак подигниме востааiн'е, ке бидиме само осноа на дипломатцка борба мег'у
реформаторцките држаи и некоiа трек'а, коiа борба ке се свршит само [со] нашето
поништуаiн'е. За тоа ниiе, требит, да се откажиме от секоiа мисл'а за револуциiа
на пролет, ушче поеке, шчо реформите ке се воведат, зашчо со ниф iет врзана
честта на две Големи Сили, коiи сет во стаiн'е да постаат се на своiето, - и да
се зафатиме за ноа т.е. културна борба, во коiа прво место ке требит да зимат
прашаiн'ето за нашата народност и нашето национално-религиозно развиiаiн'е.
Значит, истом сега му iет времето да се мислит за iазико наш, нашата национална
литература и восггитааiн'е во национален дух. Сега настапуат време за интерес со
националнорелигиозни прашаiн'а.

Тоi интерес малу iет задоцнел, но от тоа ушче неследуат, да он си немат сега
место мег'у нас и да можит да ни напакостит.

Ако сме логични, то требит да признаiиме, оти автономиiата на Македониiа, за
коiа до сега револуционерите се бореа, имат смисл'а само во тоi случаi, ако
револуционерите согледуваа во нашиiот народ таквиiа качества и особини, коiи се
немаат у друзите балканцки народи, а сет само наша характерна црта. Само
согледуаiн'ето.на тиiе своiеобразни црти во характерот, нравите, ооичаiите,
жиотот, предаiн'ата и iазикот на нашиiот народ iет важна причина да сме ниiе
против делеiн'ето на нашата таткоина и за неiната автономиiа, зашчо дележот ке
ни искоренит се шчо ни iет мило и ке ни наврзит много противно нешчо на нашиiот
народен дух. Само оддел'ното македонцко национално самосознааiн'е каi нас ни
даат морално прао, да се бориме против бараiн'ето на малите балканцки држаи, да
се разделит нашата таткоина, и да се бориме против пропагандите, шчо готват
почва за дележ. А ако не можит да се добиiет автономиiа, требит ли ниiе
равнодушно да гледаме на работаiн'ето на пропагандите и да се бориме со iедно
ноо течеiн'е, шчо iет напраено само против ниф, за тоа само, шчо тоа течеiн'е ке
ослабело наi силната пропаганда? Никак не, зашчо ни iедна пропаганда, колку и да
iет она силна, не можит да ни даит тоа, шчо очекуаме ниiе од неiа. Сите
пропаганди сет .пропаганди само на своiи, но никак не и на наши интереси, и од
ниф никогаш немало нишчо особено за народот. Спасеiн'ето от пропагандите никоi
пат не ке ни доiдит, зашчо, ако iет денеска iедна по силна, утре к'е се чинит и
другата таква, а првата ке ослабнит. Пропагандите само наi после можат да
достигнат краiната своiа цел'а - дележот, коiе не го сакаат и тиiе, шчо сет
против националниiот сепаратизм. Значит, последниiот не iет неуместен во
сегашните прилики, и можит да ни даит само арни плодои, но не и да ни
напакостит.

iедно си имат местото националниiот сепаратргам, то требит да се проiавит он во
милоста кон се шчо iет народно, и на прво мсето, во милоста кон народниiот
iазик.

iазикот iет средство, со коiе ниiе познааме, шчо мислит, шчо осек'ат и шчо сакат
нашиiот собеседник. Во iазикот се имаат оддел'ни гласовни знакои или зборои за
сите мисли, осек'аiн'а и сакаiн'а на iеден чоек, затоа iазикот на iеден народ
iет негоо дуовно богатство и наследство, во коiе се закл'учуваат, отпечатениво
гласовни знакои или зборои, сите народни мисли, осек'аiн'а и сакаiн'а, со коiи
имат живено и живит iеден народ и коiи се предаваат, као нешчо свето от iедно
поколеiн'е на друго. Да сочуат некоi своiот народен iазик и да го бранит као
светиiн'а, значит, да останит он верен на дуот на своiите предедовци и да
уважаат се, шчо имаат они напраено за своiето потомство Да се откажит чоек от
своiо народен iазик значит, да се откажит он и од народниiот дух Со тоа само се
обiаснуат сакаiн'ето и усилиiата на покорителите, да напраат покорените, да се
откажат от своiот iазик и да изучат на негоо место нивниiот; исто така со тоа се
обiаснуат упортството на покорените народи да сочуваат сето своiе духовно
народно наследство, а особито iазикот.

Таква милост кон нашиiо народен iазик требит да имаме и ниiе, ако сакаме да
останиме верни на дуот на нашите предедовци. Милоста кон народниiо iазик iет наш
долг и наше прао. Ниiе сме должни да милуаме нашиiот iазик, зашчо тоi iет наш,
исто така, као шчо ни iет наша таткоината ни. Првите гласои шчо и имаме чуено,
сет гласоите на нашите татковци и маiки, гласоите и збороите на нивниiот народен
iазик. Преко ниф ниiе добифме нашата прва дуовна храна, зашчо со ниф се
осмисл'уаше се, шчо видефме со нашите очи. Со народниiот iазик ниiе осво iуаме
психологиiата на нашите татковци и предедовци: и се чиниме нивни дуовни
последници, као шчо сме со снагата нивни телесни продолжаачи. Ако се односуаме
со презреiн'е кон народниiот наш iазик, ниiе само враiк'аме со неблагодарност на
нашите родители за сето нивно дуовно гледаiн'е и воспитаiн'е. Ниiе имаме и прао,
осем долгот, да браниме нашиiот iазик и тоа прао ни iет свешчено. Секоi, коi шчо
напаг'ат на нашиiот iазик, ни iет исто таков наш неприiател', као и нападачот на
нашата вера. Верата и iазикот, тоа сет душата на iеден народ, со изменуаiн'ето
на коiи, iеден народ праит коренен душевен нреврат: он се откажуат от се
прег'ешно и земат со ноо. Тоi коренен преврат, ако стаат постепено во течеiн'е
на цели векои, не iет опасен, зашчо iедни делои од него се односуваат до iедни
поколеiн'а, друзи до друзи поколеiн'а, така да iедни делои преминаваат по
наследство, као народно наследиiе, и само некоiи сет нои. Тоi коренен преврат не
iет опасен само, ако iет резултат на самостоiното развиiаiн'е на народот.

Но, ако iеден народ изменуат своiот iазик и своiата вера во iедно касо времо и
под силно чуздо влиiаiн'е, сам без сознааiн'е однесуаiк'и се кон таiа измеиа, то
он се откажуат от сам себе и от негоите интереси и предаат и себе и ниф на iеден
по силен народ, коi шчо ке постапит со него и ниф, како шчо ке му се
заблагорасудит. Значит, да се откажит iеден народ от своiот iазик, се велит, да
се откажит он и от сам себе и своiите интереси; се велит, да престанит да гледат
на себе со своiи очи, да судит за себе и за друзите со своiот ум и разум, а да
чекат укажаiн'е за се от страна. Iеден народ, коi шчо изгубил своiот iазик,
мiасат на iеден чоек, коi шчо изгубил патот и не знаiит ст каi идит и каi одит,
и коi шчо не знаiит, зашчо одит вамо а не онамо или тамо. Колко во по скоро
време iеден народ изменуат сзоiот iазик, толко по опасно и отчаiано iет негоото
положеiн'е.

Опаснсста, коiа угрожаат на нашиiот народ и негоите интереси от страна на
пропагандите, коiи шчо употребуваат сите и дозволени и недозволени средства, за
да исчистат од Македониiа нашиiот iазик и со него нашите дуовни интереси и да
насадат на нив но место нивните iазици со нивни интереси, не само не задолжуат
нас, но и ни даат полно прао да употребиме сите и дозволени и недозволени
стредства, за да сочуаме нашиiот народен iазик, и со него нашите народни
интереси. При тоа ниiе не сакаме туг'о, а си браниме своiето.

iазикот iет акустичен резултат од физиолошко работеiн'е на органите на чоечката
реча, на коi шчо му се приписуат извесно змачеiн'е; Главните елементи на iазикот
или чоечката реча сет: органите на речата, нивното физиолошко работеiн'е, слуот,
псиолошкото восприiимаiн'е на физиолошкото работеiн'е на органите преко слуот, и
присоiединуаiн'ето кон восприiиманиiот резултат на физиолошкото раiботеiн'е на
органите на речата или гласот, или зборот, некоiе значеiн'е. Значит, iазикот
главно iет физиолошко-психолошка способност на чоека, и као таква зависит от се
тоа, шчо праит да се менит чоек, т.е. со развиiаiн'ето на iеден чоек и iеден
народ се развиiат и негоиiот iазик, со нивното опаг'аiн'е опаг'ат и нивниiот
iазик. Чоек се менит во време и пространство: исто така се менит и негоиiот
iазик. Променеiн'ата во iазикот на iеден народ во време состауваат историiата на
iазикот на тоi народ, а променеiн'ата негои во пространство составуваат негоите
современи вариациiи или диiалекти, поддиiалекти, гоори, подгоори и пр.

Секоi народен iазик имат своiа историiа и своiи современи вариации или
диiалекти, поддиiалекти и пр. Своiа историiа и вариации имат и нашиiот iазик. По
таiа историiа можит да се изучит, како сегашните вариации се добиiа от по стари
и последните од iеден обшч македонцки iазик, а тоi од iедна iужнословенцка група
и пр. Исто така по неiа можит да се проследит на коiа вариациiа, или на коi
диалект; во коiе време имало по голема литература.

Историiата, како на нашиiот, исто така и на друзите iазици, ни покажуат, оти
секоi диалект, поддиалект, гоор и подгоор, можит да се употребуат во литературни
произведеiн'а. Таiа привилегиiа на iеден диалект, поддиалект и пр. - да бидит
орган на литературна реча - по учеiн'ето на историiата на iазиците, се даат ним,
не по некакви особени естетични преимушчества, а по чисто практични причини,
т.е. по стечеiн'ето на историко-културните прилики. Тиiе прилики денеска
подигаат iедно наречиiе на сте пен на литературен iазик, утре друго и пр.
Историко-културните прилики во создааiн'ето на литературни iазици гооподствуваа
секоаш, господствуваат они и сега. Благодареiн'е ним во наi ноо време се
откажафме да си избериме iедно од нашите наречиiа за наш обшч литературен iазик,
а наместо тоа зедофме да се учиме и да пишиме на туг'ите саседни iазици, наi
поеке на бугарцкиiот. Благодареiн'е на приликите сега ниiе си избираме за обшч
литературен iазик, централното македонцко, т.е. Велешко-Прилепцко-Битол'цко-
Охридцко наречиiе.

Коiи сет тиiе историiцко-културни прилики, шчо не застауваат: прво, да си
создааме своi литературен iазик и второ, да избираме имено центарлното наречиiе?

Ето коiи.

Ниiе видофме колку сет народните интереси тесно врзани со iазикот, а последниiот
со характерот и дуот народен. Ниiе видиме сета, оти три национални и религиозни
пропаганди во нашата таткоина се борат iедна против друга и сите заiедно се
борат против нас и нашите интереси, сакаiки да им нанесат смртен удар и да си и
потчинат под себе, зимаiки, со таiа цел'а религиозното и сколиiцжо работеiн'е
каi нас, во своiи раци преко црквата и сколиiата за да нанесат смртен удар на
нашата народност, ни налагаат на нас нивниiот, наместо нашиiот iазик. Народните
интереси ни налагаат за да и зашчитиме ниф, да браниме нашиiот iазик од
пропагандите. Тоа бранеiн'е ке бидит уопешно и ке размрсит сите планои на
пропагандите, ако бидит задружно и обшчо. А за да бидит такво, требит со обшчо
согласиiе да се изберит iедно наречиiе за обшч македонцки литературен iазик.
Согласиiе ке имат, ми се чинит, само ако секоi од нас праит избор не по некакви
естетични сообразуаiн'а и не по чисто местни причини, а од гледишче на обшчите
интереси. Последните пак налагаат: перифериiцките наречиiа, да отстапат место на
централното. Како шчо во iедна држаа се имат држаен центр, коi шчо наi арно iет
да се насг'ат во стредината на држаата и кон коi шчо се собираат сите конци од
државниiот жиот, исто така и во iазиковните или области от сродни наречиiа
требит да се имат iеден центр, коi шчо по значеiн'ето негоо требит да се
односуат кон перифериiцките наречиiа и гоори, као шчо се односуат центрот и
столицата на држаат кон краiните окрази и околиiи. Около централното наречиiе
требит да се групираат сите наши научни и литературни сили, за да го очистат и
обогатат со сокроишча од друзите македонцки наречиiа и да создадат од него iеден
убав литературен iазик. На него требит да се создадит iедна богата сколиiцка,
научна и убаа литература, за да можит преко ниф да се раширит низ цела
Македониiа во вид на литературен iазик, коi шчо ке изместит од неiа
пропагандцките iазици. А заiедно со изместуаiн'ето на пропагандцките iазици и со
создааiн'ето наш литературен iазик, се изместуваат од Македониiа и интересите на
балканцките држаици и нивното место ке го застапат создадените со iазикот
македонцки интереси.

И така, користа, шчо ке ни iа даит нашиiот обшч литературен iазик, ни служит за
мерило при избираiн'е наречиiа за таiа цел'а, и она iет главниiот фактор при
создааiн'ето на нашиiот нов литературен iазик. При возвишааiн'ето на iедно
наречиiе на степен на литературен iазик, никога немаат играно важна рол'а
негоите естетични своiства. Тоа iет iедно, зашчо практичните сообразуаiн'а
зимаат врф над естетичните, а друго, зашчо последните сет односител'ни и поеке
субiективни. По таiа причина, по убаи се чинат на чоека готоо само тиiе наречиiа
и гоори, што и слушат он или и имат слушано по често. За тоа и не можит да се
зборит за естетичност во iазикот, диалектите и гоорите.

Значит, iеден македонец од источна, или северна, или iужна, или западна
Македониiа немат прао да се противит да бидит избрано централното македонцко
наречиiе за литературен iазик само зато, шчо не им се чинело убао. Немаат прао
они да протестираат против централното наречиiе и за тоа„ шчо iет оно централно
као и зашчо изборот се праит по практични соображеiн'а.

Сега да видиме, али избираiн'ето на централното наречиiе за литературен iазик се
оправдаат от практично гледишче?

Битол'а се избират за резиденцмiа на Генералниiот Инспектор за Македониiа и
негоите советници - цивилни агнети. Она се обрак'ат во престолнина за
Македониiа. Таiа ноа престолнина не iет далеку от старите: Преспа и Прилеп, и од
седалишчето на до неодамна автокефалниiот Оридцки Архиепископ. Значит,
централното наречiие имат зад себе, така да се речит, историiцки праа.
Последните се основаат и на негоото централно положениiе, коiе iет, како во
географцки, така и во етнографцки однос. Централен град во Македониiа ни iет
Велес. От тоi центр географцки, ниiе само мало се оддалечуаме, идеiки преко
Прилеп кон Битол'а и Орид. Таков праец при оддалечуаiн'ето од географцкиiот
центр се обiаснуат со тоа, оти тиiе краiишта сет от по големо историiцко
значеiн'е за Македониiа, а од друга, сет по оддалечени и от србцкиiот и
бугарцкиiот iазикои центри, состауаiки от себе македонцки iазиков центр. И
вистина диалектот Велешко-Прилепцко-Битол'цко-Оридцки iет iатката на
македонцкиiот iазик, зашчо на запад од него iет Дебранцкиiот (рока), на iуг -
Костурцкиiот (ронка), на исток - источниiот или Солунцкиiот (ргка) и на север -
Скопцкиiот или северниiот (рука).

Создааiн'ето литературен iазик iет дуовна потребност каi нас, со коiа се мислит
да се клаит краi на злоупотребите на пропагандите со нашите интереси, и со коiа
требит да се создаит своi литературен и научен центр, за да се немат нужда од
Белград и Софиiа. А та тешка задак'а ке се достигнит само, ако македонецот от
северна Македониiа подаит рака на своiот брат од iужна Македониiа, и македонецот
од источна Македониiа подаит рака на тоi од западна. Подадените раци к'е се
прекрстат около Прилеп -Битол'а .

И така: стремеiн'ето на македонците да создадат своi културен центар; тоа шчо
сега Битол'а се чинит престолнина на Македониiа; шчо Битол'а, Орид, Прилеп сет
историiцки места за македонците; као и тоа, шчо состауваат они географцки и
iазичен центр; сите заiедно праат да се приiимит, као обшч македонцки
литературен iазик, централното македонцко наречиiе.

Откако се изберит наречиiето, коiе имат да бидит македонцки литературен iазик,
ке требит да се разгледат и прашаiн'ето за македонцкиiот праопис.

За праописот као и за праецот на нашето културно развиiаiн'е ке требит тука да
се напраат неколку забелешки. Праописот на iеден iазик, као и изработуаiн'ето на
iеден литературен iазик можит да идит постепено и полусознател'но. Iеден чоек од
iеден народ, шчо немат пиоменост, можит да изучит азбуката од iеден народ по
културен од негоиiот. Тоi чоек можит да употребуат туг'ата азбука и за гласои од
негоиiот iазик, или да изложит своiите мисли со помок'та на туг'а азбука. Но ако
во негоиiот iазик се имаат гласои, коiи се немаат во iазикот, от коi шчо се
позаiмуат азбуката, тогаi позаiмуачот на туг'ата азбука ке напраит некоiи
изменеiн'а и дополнеiн'а во неiа, со коiи ке бидит означена разликата во
гласоите мег'у двата iазика. Таiа позаiмена и преработена азбука се предаат от
колено на колено и со предаiн'ето се се изменуат и се дотеруат до своiствата на
iазикот на позаiмуачите. Така постепено и неосетно се изработуваат азбуките у по
некултурните народи од додир со по културни народи. Но таква постепеност имат
место,ако два саседни народи сет во не iеднакви политични прилики, ке се речит,
iедниiот, т.е. по културниiот народ гооподаруат, а другиiот, по некултурниiот
народ iет заробен, или наi малу немат полна политична слободиiа. Но инак одат
работите, ако двата народи имат своiи држаи. Во таков случаi позаiмуаiн'ата,
особено културните, биваат по сознател'но и по скоро. Така рисiанството и
писменоста каi нас македанците се имат зафатено наi рано от сите словенцки
народи. Они се распространуваа со векои и идеа одоздолу на горе. За тоа во
историiата нишчо не се зборуат за покрстуаiн'ето на нашиiот народ. Но со
покрстуаiн'ето секоi пат имат идено и писменоста. Со замолчуаiн'ето на нашето
покрстуаiн'е се замолчуат и процесот на образуаiн'ето на нашата пиеменост.

И така нашето дуовно препородуаiн'е и просветеiн'ето каi нас, па и
изработуаiн'ето на нашата писменост, заради географцките и историiцки прилики,
имаат земено во првата ил'адогодишнина по Р. Хр. инаков ход, а у друзите
праославни словени инаков. Каi нас тоа се извршуат постепено и незабележано, каi
ниф брзо и со извесна тенденциiа.

От турцкото завоiуваiн'е на Балканцкиiот полуостров стана iедна премена.
Турцкото господство ни пресече сите врски со нашата старина. Наi тешко се отрази
оно на Македониiа, као централна провинциiа, па затоа во тоа време, кога у
друзите праославни словени постепено се изработуаше писмениот iазик и праописот,
ниiе се поеке се обезличаафме и готоо сосем се откажафме од нашиiот iазик, као
орган на литературна реча. Од време на време во течеiн'е на цел XIX век ниiе
имаме опитуачки да се пишит на македонцки, но зарди некоiи историiцки причини
тиiе опитуачки не се овенчаа со успеф, каков би можело да се очекуат од ниф.

Литературните опитуачки на македонцките писачи во XIX век немаа за жалост таков
значаi, да задобиiат последуачи, затоа, ако и сега во XX в. видиме некоiи
опитуачки да се пишит на македонцки, то тоа се не праит сознател'но и од некакви
патриотични влечеiн'а и цели, а само за забаа. Во тоа се состоит разликата во
нашето, т.е. македонцкото дуовно-национално возродуаiн'е, от тоа на друзите
праославни словенцки народи, со друзи зборои: као шчо по напред ниiе постепено и
први се просветуафме со рисiанство и со писмо, а друзите словени - после нас и
на брзо, така пак сега, во тоа време, кога сите праославни словени лостепено си
изработиiа своiи литературни iазици, своiи богати литератури и постепено
изработени праописи, ниiе остааме назад от сите, туку речи, без литературни
традициiи, не затоа, што и немаме, а зашчо заборааме своiето, изучааiки туг'ето.

Ниiе сега со брзина ке требит да разработиме нашиiот литературен iазик, да
устаноиме нашиiот праопис и да создадиме iедна наша литература, коiа ке одгоарат
на сите наши нужди. Со нашето сегашно национално возродуаiн'е ниiе се
протиостааме на друзите праославни, словени, као шчо се протиостаафме и напред:
тогаi бефме први во дуовното препородуаiн'е, коiе каi нас беше бавно, а каi ниф
скоро, сега наопако; тогаi они нас сакаа да не достигнат и работеа со извесна
тенденциiа и брзина, сега наопаку.

Во зависност от тоа, како се имат развиiано iеден народ и негоиiот iазик и
праописот можит да бидит различен. Ако iеден народ само постепено си изработуат
своiето писмо и него го преработуат и притоа во негоата историiа се немаат
таквиiа собитиiа, шчо iа преполоуваат и праат цела пропаст мег'у iедната, т.е.
старата и другата или ноата неiна полоина, - писмениiот iазик и праописот
содржаат во себе много таквиiа особини, коiи немаат реална вредност во гласоите
на сегашното стаiн'е на iазикот. Но, ако во историiата на културното развиiаiн'е
на iеден народ се имаат два периода, мег'у коiи се имат iеден, као треки, но коi
шчо iет период од застоi и iет као непрелазна стена мег'у ниф, - тогаi во
новиiот период на развиiаiн'ето на националното самосознааiн'е имаме
препорадуаiн'е на народниiот дух, коiе стаат вистина на стара осноа, но во него
влиiаат много нои начела, согласно со дуот на времето и со специалните потреби
на народниiот жиот и негоите проiауаiн'а. Тоа препородуаiн'е се одбележуат и во
книжниiот iазик и праописот: како iедниiо, така и другиiот сет горе долу
слободни од некоiи традициiи, коiи не сет согласни со современото стаiн'е на
разгоорниiот iазик.

И така историiата на културното развизаiн'е на народите, согласно со неiниот
ход, содеiствуват: или на чисто етимологиiцки или историiцки праопис, или на
бркан - етимологиiцко-фонетичен или историiцко-фонетичен, или наi после на чисто
фонетичен праопис. Трите вида от праопис зависат от по големата или по малата
приврзаност кон старото или ноото стаiн'е на iеден разтоорен или литературен
iазик. Iедеiн'от от трите праописа се усвоiуат за iеден литературен iазик у
iеден народ, шчо се возродуат, главно во зависност от та тенденциiа, шчо
госпоствуат при народното возродуаiн'е.

Iедно iет така, то и нашиiот праопис и праецот на нашиiот литературен iазик ке
требит да бидат во полна зависност од та тенденциiа, коiа ке не раководит нас
при нашето национално возродуаiн'е. Каква можит да бидит таiа тенденциiа се
видит от таiа книга. Но iас ке си дозвол'ам да повторам. Она iет: прво,
Македониiа да се неутралисат за Бугариiа и Србиiа и да се оддалечит iеднакво од
двете држаи и друго, она требит да се обiединит на iазична осноа. Тиiе принципи
ке ракоодат изработуаiн'ето на литературниiот наш iазик; они ке ракоодат и
праописот. На тиiе два принципа одгоарат: 1, Прилепцко-Битол'цкото наречиiе за
литературен iазик, као iеднакво далеко и от србцкиiот и бугарцкиiот iазици, и
централно во Македониiа. 2, фонетичниiот праопис со употребените во таiа книга
писмени знакои и со мали отстапки на етимологиiата и 3, речничниiот материiал да
iет собраiн'е от сите македонцки наречиiа.

(Стр. 132-145)

nka.com.mk >> Крсте Мисирков >> За Македонцките Работи