Macedonian Folk Narratives. Македонски фолклорни раскази и раскажувања.(pdf, mp3)


За изговорот на некои вокали во дијалектните текстови
 1. Господ и Нојо. pdf, mp3
 2. Мајсторот што го турнал оџакот. pdf, mp3
 3. Качка Каличка. pdf, mp3
 4. Цароф син се жена. pdf, mp3
 5. Колку ќе работиш, толку ќе имаш. pdf, mp3
 6. Ќел`чо најсилен. pdf, mp3
 7. За вампирот. pdf, mp3
 8. Еден обичај за Велигден. pdf, mp3
 9. Петлето и мачорокот. pdf, mp3
 10. Двојца браќа. pdf, mp3
 11. Девет браќа и ламјата сестра. pdf, mp3
 12. Како се правит кашкавал. pdf, mp3
 13. На риби со коча. pdf, mp3
 14. Ко го опраа Јакимета камнарот. pdf, mp3
 15. Неспособниот. pdf, mp3
 16. Имало и побудали. pdf, mp3
 17. Лошата свекарва. pdf, mp3
 18. Братчето, сестричето и маштјата. pdf, mp3
 19. Свадба. pdf, mp3
 20. Свети Ѓорѓи и ламјата. pdf, mp3
 21. Мојата младос. pdf, mp3
 22. Лошата снаа. pdf, mp3
 23. Женски поседенки. pdf, mp3
 24. Сватосване. pdf, mp3
 25. Поп и слуга. pdf, mp3
 26. Тровица браќа. pdf, mp3
 27. Враг Чедо. pdf, mp3
 28. Тарговацо и наречниците. pdf, mp3
 29. Детто и учитало. pdf, mp3
 30. Как Госпут испитал мажот и жената. pdf, mp3
 31. Киндизмуѓка Марушка. pdf, mp3
 32. Два сесри. pdf, mp3
 33. Александар Велики јава коњ. pdf, mp3
 34. Цар и плиматик. pdf, mp3
 35. мара Пепелашка. pdf, mp3
 36. Селото Езерец. pdf, mp3
 37. Смртта на Крали Марко. pdf, mp3
 38. Коза и бумбар. pdf, mp3
 39. Елена и Костадин. pdf, mp3
 40. Овчар и змија. pdf, mp3
 41. Што сам направија да кажу. pdf, mp3
 42. Лисица и еж. pdf, mp3
 43. Настрадин оџа. pdf, mp3
 44. Двуица браќа. pdf, mp3
 45. Крива Мара. pdf, mp3
 46. Муж домакинка. pdf, mp3
 47. Дванаесе месеца и бабата. pdf, mp3

Copyright ©. George Mitrevski. Auburn University. e-mail:mitrevski@auburn.edu