Old Manuscripts in Macedonia. Стари ракописи од Македонија


Title URL ID
No data AMMF1.pdf 37
Јунски минеј, одломка, срп., трета четвртина на 14-ти век. Служба на Св. пророк Јелисеј и Св. Методија Патарски, 14 јуни и Св. пророк Амос 15 јуни AMMF2.pdf 38
No record. AMMF3.pdf 39
Служба на Светите Апостоли Петар и Павле 29. Јуни, одломка, од празничниот или јунскиот минеј, српска рецензија, крај на 14-ти или почеток на 15-ти век. AMMF4.pdf 29
Посен триод. Одломка. срп. почеток на 15-ти век. AMMF5.pdf 1
Цветен триод, одломка, срп., почеток на 15-ти век. AMMF6.pdf 40
Требнинк на поп Симеон, српска рецензија, последна четвртина на 17 век AMMI1.pdf 41
Молитви од нечисти духови и канон на богородица. препис од руски, почеток на 19 век. AMMI2.pdf 42
Листургиски зборник, македонска редакција, втора половина на 19 век AMMI3.pdf 43
Зборник. Сонот на пресвета Богородица и др. Македонски јазик, крај на 19 век. AMMI4.pdf 44
Зборник. Молитви, Сонот на Богородица и др. Српски препис од руски текст, Часослов, македонски, крај на 19 век. AMMI5.pdf 45
Учебник по црковно пеење на Д.П. Николов, српски јазик, 1830. AMMI7.pdf 46
Акатис на Пресвета Богородица, 19 век, црквено-словенски јазик AMMI8.pdf 47
Посен триод. Македонска рецензија. Трета четвртина на 14-ти век. AMMII1.pdf 2
Поменик на храмот Рождество на Богородица, македонски јазик, 1835 AMMII10.pdf 54
Зборник на песни на Свети Георги, Св. Алексеј човек Божји и народен зборник на И. Димитриевиќ, 1838, македонски јазик. AMMII11.pdf 55
Богословска расправа, без почеток и без крај, македонски јазик, крај на 19 и почеток на 20 век. AMMII12.pdf 56
Патувањето на Сабаха, втора половина на 19 век, бугарски јазик. AMMII13.pdf 57
Сонот на Пресвета Богородица, почеток на 20 век. AMMII14.pdf 58
Скутски патерик или словеса дуѓополезна преподобних отац, 1874, руски јазик. AMMII15.pdf 59
Ерменија, 1885, црквено-словенски јазик. AMMII17.pdf 60
Службен минеј за месец јуни, српска рецензија, трта четвртина на 14 век AMMII4.pdf 48
No record AMMII5.pdf 49
Октоих од 5-6 глас, крај на 14 и поќеток на 15 век, српска рецензија AMMII6.pdf 50
No record AMMII7.pdf 51
Слово заради страшниот суд, македонски јазик, пишувано во прилеп, 1854 AMMII8.pdf 52
Катавасии за празници. Препис од печатена книга од 1850. AMMII9.pdf 53
Парусија сиест поменик Свиетие церкви великому ученику Светуму Георгиу. 1840. AMMIII1.pdf 61
Сказание како чести апостол. Македонски текст од руски препис. 1850. CPM1.pdf 62
Службен минеј за септември, српска редакција, прва четвртина на 17 век. CPM2.pdf 63
Аскетско-поучителен зборник. Српска редакција, средина на 15 век. CPM4.pdf 64
Катастих на храмот Св. Благовештение од Прилеп составен од 4 тетратки, 1806-1931 CPM5.pdf 65
Празничен минеј за цела година, српска рецензија, 15 и 16 век. CRM1.pdf 66
Октоих од 5-8 глас, српска редакција, прва половина на 15 век. CRM2.pdf 67
No record. FFMI1.pdf 68
Српски требник, ракопис, прва четвртина на 18 век, српска редакција FFMI2.pdf 69
Руско-грчка ирмологија, ракопис, втора половина на 18 век. FFMI3.pdf 70
Жертва Аврамова, приказание, ракопис, втора половина на 18 век, словено-српска редакција. FFMI4.pdf 71
Зборник на слова, чудеса и др., ракопис, прва третина на 19 век, македонски јазик. FFMI5.pdf 72
Македонски зборник на проповеди и житија, последна третина на 19 век, ракопис. FFMI6.pdf 73
No record. FFMI7.pdf 74
Апостолски и евангелски читања, српска рецензија, втора четвртина на 15 век. FFMII1.pdf 75
Богословски зборник, македонски. Проповеди и толкувања на светото писмо, последна четвртина на 19 век. FFMII10.pdf 81
Ермение од Христета Хаџи-Константиновика од Прилеп, 1818. FFMII11.pdf 82
Ериенија, македонски препис, крај на 19 век, пред 1887. FFMII12.pdf 83
Нотна ирмологија, грчка, крај на 18 век. FFMII14.pdf 84
Цветен триод, ракопис, средина на 15 век,српска редакција. FFMII3.pdf 76
Српски требник со македонизми, втора половина на 15 век. FFMII5.pdf 77
Требни, препис од српски јазик, 18 век. FFMII6.pdf 78
Литургиски зборник со апостоли и евангелија, прва четвртина на 15 век, српска рецензија, пергамент. FFMII7.pdf 79
Утешение грешним од Кирил Пејчиновиќ, препис од 1844. FFMII9.pdf 80
Служба и минеј, последна четвртина на 16 век. IAOM194.pdf 85
Антологија. Празничен минеј. IAOM235I.pdf 86
Зборник на Поп Сретен Пеовиќ, српски и македонски јазик. IAOM235II.pdf 87
Четворојазично евангелие, од средината на 16 век, српска рецензија. IAOM296.pdf 88
Крнински (Кучевски) Дамаскин, последна деценија на 16 век, српско-црковнословенска редакција со македонизми. IMJM1.pdf 89
Поседование на Светата и Велика Недела, последна четвртина на 19 век, црвенословевеснки јазик со македонизми. Најден во селото Лавчани, Кичевско. LKM1.pdf 90
Четвороевангелие. Српска рецензија. Бигорски манастир, средината на 16 век. MBM1.pdf 91
Поменик вечниј. Бигорски манастир, 1868, црковнословенски јазик. MBM10.pdf 97
No record. MBM2.pdf 92
Часослов, прва третина на 18-ти век. MBM3.pdf 28
Патерик (Отеченик). 16 век, српска редакција, најден во Бигорски манастир MBM4.pdf 93
Канон Светому Јоана Претечи. Втора половина на 19 век, препис од руска печатена книха. MBM5.pdf 94
Зборник за покајание. Македонски, 1862, најден во Бигорски манастир. MBM6.pdf 95
No record. MBM7.pdf 96
No record. MFN1627.pdf 103
No record. MFN1685.pdf 104
No Record. MFN207.pdf 99
Посен триод, 13 век, македонска редакција. MFN263.pdf 100
Требник. Препис од руски оригинал, последна четвртина на 18 век. MFN519.pdf 101
No record. MFN563.pdf 102
No record. MFN68.pdf 98
Правило Св. Спиридона Чудотворца Епископ Тримифунскаго, препис од 1886, црковнословенски јазик. Најден во манастирот Пречиста - Кичевско. MKM2.pdf 105
Служба Светому нНауму Охридкому. Почеток на 20 век. најден во манастирот Јован Бигорски. MKM3.pdf 106
Велика парусија од манастирот Св. Пречиста. Препис од 1863. Најден во кичевскиот манастир Пречиста. MKM5.pdf 107
No record. MKM6.pdf 108
Настоешчиј вечниј помедник. Црковнословенски јазик, 19 век. Најден во Кичевскиот манастир Јован Бигорски. MKM7.pdf 109
Вруточко четвороевангелие, српска редакција, босански тип, од 13-14 век. MS1.pdf 3
Монашки правила, фрагмент, српска редакција, ресавски правопис, втора половина на 16-ти век. MS103.pdf 9
Псалтир со последование, печатен од Виценцо Вуковик во Венеција, 1546 година со ракописни записи од 17-ти век. MS104.pdf 10
Осмогласник, фрагмент, српска редакција од средината на 17-ти век. MS108.pdf 11
Акатист на Свети Јован Претеча и Патерик отечник, црковно-словенска редакција, напишан во Зографскиот манастир при крајот на 18-ти век. MS109.pdf 12
Литургиски зборник, српска редакција, трета четвртина на 17-ти век. MS111.pdf 13
Цветен триод, лазаревац, црковно-словенска редакција, крајот на 18-ти век. MS122.pdf 14
No record. MS13.pdf 111
Псалтир, фрагмент, српска редакција, прва половина на 16-ти век. MS143.pdf 15
Празничен минеј, српска редакција, прва половина на 16-ти век. MS151.pdf 16
Четвороевангелие, фрагмент, мешана македонско српска редакција, прва четвртина на 17-ти век. MS156.pdf 17
Празнично четвороевангелие од крајот на 16 век. MS157.pdf 116
Изборни неделни евангелиски и апостолски читања, безјусова македонска редакција, од четвртрата четвртина на 14 век MS170.pdf 117
Бенчевски литургиски зборник, српска редакција, ресавски правопис, прва третина на 16-ти век. MS171.pdf 18
Октоих петогласник, фрагмент, српска редакција, прва половина на 15-ти век. MS183.pdf 19
Злетовски пергаментни листови од четвороевангелие, српска редакција, средината на 14-ти век. MS184.pdf 20
Литургиски тект, фрагмнет, македонска безјусовна редакција, втора половина на 14-ти век. MS193.pdf 21
No record. MS21.pdf 112
Четвороевангелие, фрагмент, српска редакција, четврта четвртина на 16-ти век. MS212.pdf 22
Триод, два листа, безјусов едноеров правопис, втора половина на 14-ти век. MS222.pdf 23
Триод, фрагмент, едноеров безјусов правопис, крајот на 14-ти век. MS232.pdf 24
Октоих, фрагмент, безјусов двоеров правопис, крај на 16-ти или почеток на 17-ти век. MS233.pdf 25
Слово, фрагмент, македонска безјусова редакција, прва четвртина на 15-ти век. MS235.pdf 26

Copyright ©. George Mitrevski. mitrevski@pelister.org