Подмочански куќи: Houses in Podmochani

Андреевски Живко
Базгаловски Киме
Баруловски Ѓорѓија – фурна
Баруловски Ѓорѓија
Батовски Хусеин
Батовски Хусеин
Беличевски Гога
Беличовски Бојан
Беличовски Дорче
Беличовски Стрезо
Бојковски Ламбе
Боревски Владе – фурна
Боревски Владе
Гаџовски Гоце, Мендо
Гаџовски Томе
Главчевски Крсте
Глобочка Паца – фурна
Глобочка Паца
Глобочки Јосе
Глобочки Кире
Глобочки Милан
Глобочки Милан, Боре
Глобочки Симо, Славе
Горица и крст
Гошевски Љубин
Гулевски Блаже
Гулевски Гоце
Гулевски Иљо
Гулевски Косте
Гулевски Мите
Десановски Зоран
Димовски Блаже
Димовски Блаже
Димовски Јонче
Димовски Трајан
Доневски Доне
Ѓорѓиевски Гога
Ѓорѓиевски Гога
Евтимовски Јоне
Евтимовски Тоде
Евтимовски Тоде
Златаровски Владе
Ивановски Сандре
Ивковска Вера
Ивковски Стефан
Илиевски Трајан
Илиевски Трајан
Јаневски Благоја
Јаневски Киме
Јанкуловски Владе
Кажановски Киме
Кажановски Љубин
Кажановски Мите
Кажановски Слободе
Калунџиевски Гога
Калунџиевски Гога
Калунџиевски Златко
Калунџиевски Лазе
Калунџиевски Тале
Калунџиевски Танас
Калунџиевски Тоде
Калунџиевски Трајан
Калунџиевски Трајан
Камбуровски Иљо, Дорче
Камбуровски Сане
Камбуровски Симо
Камбуровски Стојан
Кечуловски Борко
Кечуловски Јоне
Кечуловски Љупчо
Кечуловски Пецо
Кечуловски Санко
Кипревски Живко
Китанчевски Борко
Китанчевски Борко
Китанчевски Борко
Китанчевски Гога
Китанчевски Корун
Китанчевски Мире, Киме
Китанчевски Митко – фурна
Китанчевски Митко
Китанчевски Стрезо
Костиќ Боривое
Костовски Гога
Костовски Јонче
Костовски Ристо
Кочовски Живко
Кочовски Кире
Кочовски Мире
Кочовски Мире??????
Кочовски Пере
Кромичевски Ѓорѓија
Кртевски Методија
Крушаровски Драган
Крушаровски Ицо
Крушаровски Ицо
Крушаровски Јоне
Крушаровски Јоне
Крушаровски Славе
Кулезановски Живко
Кулезановски Науме
Кусак Драган
Кусаковски Живе
Кусаковски Јовче
Кусаковски Косте – споменик
Кусаковски Косте табла
Кусаковски Нане
Кусаковски Никола
Магдевски Јоне
Магдевски Никола
Магдевски Никола
Магдевски Никола
Магдевски Никола
Магдевски Симо
Мајзовски Мите
Мајзовски Слободан
Митревски Данче
Митревски Данче
Митревски Живе
Митревски Живко, Санко
Митревски Јордан
Митревски Ламбе
Митревски Нане
Митревски Таше
Настевски Тоде
Наумовски Ване
Наумовски Панде
Нелковски Драџе
Нелковски Живко
Нелковски Калче
Несторовски Станко
Нијазин Нијас
Николовски Гога
Николовски Славе – фурна
Николовски Славе
Николовски Славе
Николовски Славе
Ничовски Косте
Ничовски Славе
Ноневски Блаже
Ноневски Ламбе
Ноневски Мите
Ноневски Мите
Павловски Ѓорѓија - порта
Павловски Ѓорѓија
Павловски Ѓорѓија
Павловски Јоне Буџе
Павловски Јоне Буџе
Павловски Коче
Пандевски Кицо, Кољо
Пашариковски Вангел
Пашоја Пашо
Пашоја Пашо
Пеликудовски - амбар
Пеликудовски Борко, Тодор
Пеликудовски - гаждар
Пеликудовски Ѓорѓија
Пеликудовски - казан
Пеликудовски Мите
Пеликудовски фамилија
Плавјановски Иљо, Пеце
Плавјановски Миле
Подмочани знак
Подмочанци
Попот куќа
Прагевски Симо, Иле
Пржевски Алексо
Пржевски Боре
Пржевски Здравко
Пржевски Иљо
Пржевски Митко
Продавница
Продавница
Ристевски Дорче
Ристевски Крсте
Ристевски Круме
Ристевски Танас
Споменик
Статевски Вите
Статевски Владе
Статевски Јонче
Статевски Јонче
Стојановски Јоне
Стојановски Митко
Стојановски Профе
Стојчевски Христо
Таневски Крсте
Трајчевски Боре, Коле
Трајчевски Гога
Трајчевски Крсте
Трајчевски Крсте
Трајчевски Лазе
Филиповски Дорче
Филиповски Крсте
Филиповски Танас
Фотевски Јосиф
Фотевски Крсте
Црква
Шарковски Јонче
Шарковски Мите
Шарковски Спире
Школо
Школо
Школо
Школо старо
Школо старо
Шушевски Гога
Шушевски Гога
Шушевски Здравко
Шушевски Милан
Шушевски Никола
Шушевски Никола
Шушевски Симо, Кицо, Гога
Шушевски Тале

Copyright ©. George Mitrevski. mitrevski@pelister.org