Надгробни плочи во црквата Св. Ѓорѓија во Подмочани

Назад

Copyright ©. George Mitrevski. mitrevski@pelister.org