Old Manuscripts in Macedonia. Стари ракописи од Македонија


Title URL ID
No data AMMF1.pdf 37
No record AMMII5.pdf 49
No record AMMII7.pdf 51
No record. AMMF3.pdf 39
No record. FFMI1.pdf 68
No record. FFMI7.pdf 74
No record. MBM2.pdf 92
No record. MBM7.pdf 96
No record. MFN68.pdf 98
No Record. MFN207.pdf 99
No record. MFN563.pdf 102
No record. MFN1627.pdf 103
No record. MFN1685.pdf 104
No record. MKM6.pdf 108
No record. MS13.pdf 111
No record. MS21.pdf 112
No record. MS43.pdf 113
No record. MS72.pdf 114
No record. MSM9.pdf 119
No record. NMBMS1.pdf 120
No record. NMOM2.pdf 122
No record. NMOM4-76.pdf 123
No record. NMOM20.pdf 126
No record. NMOM26.pdf 127
No record. NMOM42.pdf 129
No record. NMOM44.pdf 130
No record. NMOM98.pdf 135
No record. NUBM32.pdf 143
No record. NUBM3.pdf 149
No record. SMM6-7.pdf 155
No record. SMM8.pdf 156
Акатис на Пресвета Богородица, 19 век, црквено-словенски јазик AMMI8.pdf 47
Акатист на Пресвета Богородица, крај на 18 и почеток на 20 век. NUBM36.pdf 146
Акатист на Пресвета Богородица, од Крива Паланка, прва половина на 19 век. NUBM2.pdf 148
Акатист на Пресвета Богородица, српска редакција, од крајот на 15 или почетокот на 16 век. MS98.pdf 115
Акатист на Св. Богородица, средина на 19 век NUBM5.pdf 137
Акатист на Свети Јован Претеча и Патерик отечник, црковно-словенска редакција, напишан во Зографскиот манастир при крајот на 18-ти век. MS109.pdf 12
Антологија. Празничен минеј. IAOM235I.pdf 86
Апокриф на ражѓањето Христово, српска рецензија, последна четвртина на 14 век NUBM34.pdf 162
Апокрифен молитвеник, препис од руски јазик, почеток на 19 век UABM1.pdf 157
Апостол NMOM36.pdf 128
Апостолски и евангелски читања, српска рецензија, втора четвртина на 15 век. FFMII1.pdf 75
Аскетско-поучителен зборник. Српска редакција, средина на 15 век. CPM4.pdf 64
Бенчевски литургиски зборник, српска редакција, ресавски правопис, прва третина на 16-ти век. MS171.pdf 18
Богословска расправа, без почеток и без крај, македонски јазик, крај на 19 и почеток на 20 век. AMMII12.pdf 56
Богословски зборник, македонски. Проповеди и толкувања на светото писмо, последна четвртина на 19 век. FFMII10.pdf 81
Велика парусија од манастирот Св. Пречиста. Препис од 1863. Најден во кичевскиот манастир Пречиста. MKM5.pdf 107
Вруточко четвороевангелие, српска редакција, босански тип, од 13-14 век. MS1.pdf 3
Ериенија, македонски препис, крај на 19 век, пред 1887. FFMII12.pdf 83
Ермение од Христета Хаџи-Константиновика од Прилеп, 1818. FFMII11.pdf 82
Ерменија, 1885, црквено-словенски јазик. AMMII17.pdf 60
Еухологиј-молитвеник со требник, апостоли и евангелија, грчки ракопис, 14 век NMOM53.pdf 131
Жертва Аврамова, приказание, ракопис, втора половина на 18 век, словено-српска редакција. FFMI4.pdf 71
Живот С. Николе Бискупа, 1862. NUBM30.pdf 151
Зборник за покајание. Македонски, 1862, најден во Бигорски манастир. MBM6.pdf 95
Зборник македонски, втора половина на 18-ти век. Слово ради гроботатца. Житие на Св. Великомученик Димитрија Солунца. MS6.pdf 4
Зборник на даскалот Димитриј Поп Јосифович од 1869. NUBM37.pdf 147
Зборник на народни лекови, македонски јазик, крај на 19 и почеток на 20 век. UABM2.pdf 158
Зборник на песни на Свети Георги, Св. Алексеј човек Божји и народен зборник на И. Димитриевиќ, 1838, македонски јазик. AMMII11.pdf 55
Зборник на Поп Сретен Пеовиќ, српски и македонски јазик. IAOM235II.pdf 87
Зборник на слова, чудеса и др., ракопис, прва третина на 19 век, македонски јазик. FFMI5.pdf 72
Зборник од учителот Хр. Даскалов од Кратово, 1858 NUBM33A.pdf 136
Зборник. Молитви, Сонот на Богородица и др. Српски препис од руски текст, Часослов, македонски, крај на 19 век. AMMI5.pdf 45
Зборник. Сонот на пресвета Богородица и др. Македонски јазик, крај на 19 век. AMMI4.pdf 44
Злетовски пергаментни листови од четвороевангелие, српска редакција, средината на 14-ти век. MS184.pdf 20
Изборни неделни евангелиски и апостолски читања, безјусова македонска редакција, од четвртрата четвртина на 14 век MS170.pdf 117
Јунски минеј, одломка, срп., трета четвртина на 14-ти век. Служба на Св. пророк Јелисеј и Св. Методија Патарски, 14 јуни и Св. пророк Амос 15 јуни AMMF2.pdf 38
Канон Светому Јоана Претечи. Втора половина на 19 век, препис од руска печатена книха. MBM5.pdf 94
Катавасии за празници. Препис од печатена книга од 1850. AMMII9.pdf 53
Катастих на храмот Св. Благовештение од Прилеп составен од 4 тетратки, 1806-1931 CPM5.pdf 65
Крнински (Кучевски) Дамаскин, последна деценија на 16 век, српско-црковнословенска редакција со македонизми. IMJM1.pdf 89
Листургиски зборник, македонска редакција, втора половина на 19 век AMMI3.pdf 43
Литургиски зборник со апостоли и евангелија, прва четвртина на 15 век, српска рецензија, пергамент. FFMII7.pdf 79
Литургиски зборник, српска редакција, прва половина на 16-ти и втора половина на 17-ти век. MS9.pdf 5
Литургиски зборник, српска редакција, трета четвртина на 17-ти век. MS111.pdf 13
Литургиски тект, фрагмнет, македонска безјусовна редакција, втора половина на 14-ти век. MS193.pdf 21
Македонски зборник на проповеди и житија, последна третина на 19 век, ракопис. FFMI6.pdf 73
Мисли на Свтите Отци, напишан 1813 во Јерусалим од Арсениј јеромонах руски. NUBM12.pdf 141
Молитви од нечисти духови и канон на богородица. препис од руски, почеток на 19 век. AMMI2.pdf 42
Монашки правила, фрагмент, српска редакција, ресавски правопис, втора половина на 16-ти век. MS103.pdf 9
Настоешчиј вечниј помедник. Црковнословенски јазик, 19 век. Најден во Кичевскиот манастир Јован Бигорски. MKM7.pdf 109
Нотен зборник, грчки со словенски записи, 1841 UABM3.pdf 159
Нотна ирмологија, грчка, крај на 18 век. FFMII14.pdf 84
Октоих од 5-6 глас, крај на 14 и поќеток на 15 век, српска рецензија AMMII6.pdf 50
Октоих од 5-8 глас, српска редакција, прва половина на 15 век. CRM2.pdf 67
Октоих петогласник, фрагмент, српска редакција, прва половина на 15-ти век. MS183.pdf 19
Октоих, канони, 1-4 глас, грчки. NMOM54.pdf 132
Октоих, фрагмент, безјусов двоеров правопис, крај на 16-ти или почеток на 17-ти век. MS233.pdf 25
Осмогласник, фрагмент, српска редакција од средината на 17-ти век. MS108.pdf 11
Парусија сиест поменик Свиетие церкви великому ученику Светуму Георгиу. 1840. AMMIII1.pdf 61
Патерик (Отеченик). 16 век, српска редакција, најден во Бигорски манастир MBM4.pdf 93
Патувањето на Сабаха, втора половина на 19 век, бугарски јазик. AMMII13.pdf 57
Поменик вечниј. Бигорски манастир, 1868, црковнословенски јазик. MBM10.pdf 97
Поменик на храмот Рождество на Богородица, македонски јазик, 1835 AMMII10.pdf 54
Попис на манастирскиот инвентар, приходите и расходите на Лесновскиот манастир 1853-1859. NUBM33v.pdf 145
Поседование на Светата и Велика Недела, последна четвртина на 19 век, црвенословевеснки јазик со македонизми. Најден во селото Лавчани, Кичевско. LKM1.pdf 90
Посен триод, 13 век, македонска редакција. MFN263.pdf 100
Посен триод, одчомка, македонска редакција, втора половина на 13-ти век. NUBM21.pdf 31
Посен триод, последна четвртина на 14 век, српска редакција. NMOM94.pdf 134
Посен триод. Македонска рецензија. Трета четвртина на 14-ти век. AMMII1.pdf 2

Copyright ©. George Mitrevski. mitrevski@pelister.org