Блаже Конески. Поезија
"Кафез"

Содржина
Кафез

Триесет гордини. И што е сторено? 
Триесет скршени врчки. 
Детето во мене е затворено 
во еден кафез од брчки.

Copyright ©. George Mitrevski. mitrevski@pelister.org