Блаже Конески. Поезија
"Заспивање"

Содржина
Заспивање

Твоето чудно заспивање 
телото уште дури ти гори, 
гвоето радосно заспивање 
ме кори, ме кори!

Прости се твоите ноќни сништа, 
љубов девојчински цела — 
како да кинеш секоја вечер 
од гранка јаболка зрела.

Но сошто јас да ти вратам? 
Ме стеrа свирела жедност. 
Некаков копнеж за тихо прикажување 
мрзне во устремена ледност.

Copyright ©. George Mitrevski. mitrevski@pelister.org