Блаже Конески. Поезија
"Грабеж"

Содржина
Грабеж

Да можев да те грабнам како змев
со силни вилни ветришта и мрак,
па макар колку омразен и грд
и свесен дека пак презрен ќе бидам,
но барем сиот опиен за час
од силата на таков грабеж див.

Copyright ©. George Mitrevski. mitrevski@pelister.org