Блаже Конески. Поезија
"Есенско утро"

Содржина
Есенско утро

Урнати селски гробишта,
ни крст - само влажни камари,
и над нив круша горничка –
на ветрот распната –
плаче со сите тајни дамари.
Темно и кално.
По штура скрка магли газат.
Зад нив
цапалки
вода наполнети
тунат во црвеницата.

Copyright ©. George Mitrevski. mitrevski@pelister.org