Блаже Конески. Поезија
"Зов"

Содржина
3ов

Ах овој есенски ден
со сонце позлатен!
Излези, излези брзо
заедно да проскитаме,
исти луѓе да видиме
со иста смеа да итаме.

Срцево ми е денеска
детенце неповиено
од светлина опиено,
од овој есенски ден
со сонце позлатен!

Copyright ©. George Mitrevski. mitrevski@pelister.org