Блаже Конески. Поезија
"Даб"

Содржина
Даб

Се суши веќе овој древен даб
И бршлан нему повијат му треба
Та сочна убост да му даде тој
И сладок скокот по тврдата кора;
А дабот ќе му даде висок раст
И дален поглед во долината
И ќе му дари заедничка смрт.

Copyright ©. George Mitrevski. mitrevski@pelister.org