Блаже Конески. Поезија
"Здравица"

Содржина
Здравица

Нашите чаши се целиваат,
Во нив црвеното вино се смее.
Другари, дали сте и вие искрени
Како тој усмев што искресто тлее?
Јас имам една желба потајница,
За неа сега си помислувам —
Проклето срцево ако ваше не е!

Copyright ©. George Mitrevski. mitrevski@pelister.org