Блаже Конески. Поезија
"Врв"

Содржина
Врв

Еве на врвот се искачив. Сам.
Тука не ме следи око ничие.
И што? Јас во себе пак го шепотам
Жалосниот сон на своето величие.

Copyright ©. George Mitrevski. mitrevski@pelister.org