Блаже Конески. Поезија
"Јаготки"

Содржина
Јаготки

Ние сме црвени усни на земјата,
Румени нејзини целиви!
Фрли се диво на неа,
Бацуј ја, бацуј, бацувај,
Дури не сетиш при засенет поглед
Дека е целата до тебе стегната
И сладосно издишува.

Copyright ©. George Mitrevski. mitrevski@pelister.org