Блаже Конески. Поезија
"Вепар"

Содржина
Вепар

Дивасвиња го душкала твоето месо,
вепар!
Затоа нема никогаш да посакам
да те допрам.
И затоа сѐ стана ветар!
Ти го прелага само мојот сон,
само на сон сум те гушкал -
згрозен, најаве, дека
свиња те душкала.

Copyright ©. George Mitrevski. mitrevski@pelister.org