Блаже Конески. Поезија
"Галеб"

Содржина
Галеб

Ти си, но толку далечно млада,
ти досудена како мака
од која во себе глуво се страда,
ти што ќе страдаш некогаш така.
Ако и душите да ни се демнат,
но нема тие да се сретнат,
нема да станат две вити крила
на галеб над море пролетно летнат.

Copyright ©. George Mitrevski. mitrevski@pelister.org