Блаже Конески. Поезија
"Девственици"

Содржина
Девственици

Ни збор за глуждот што подмолно боли
Сте минале, од љубов гладни, саме.
И една смртта ве запозна голи,
аскети преки - Гоце, Пере, Даме.

Ни еднаш рака на вашето раме
не се допре, што сакала да гушка,
а само сенка бесплотна од знаме
и само колан од студена пушка.

И само на сон сте земале прочка -
забрзани - до оној заден екот,
до оној куршум, в срце, како точка.

Не истина на сонот жедост врена,
не сетивте да стане дребен векот -
ни колку може да навреди жена.

Copyright ©. George Mitrevski. mitrevski@pelister.org