Македонска Академија на Науките и Уметностите
Macedonian Academy of Sciences and the Arts

Home
    Кратенки БИБЛИОГРАФИЈА НА ТРУДОВИТЕ
НА АКАДЕМИК БОЖИДАР ВИДОЕСКИ
1920-1998

Приготвил Д-р Џорџ Гоце Митревски
Аубурнски Универзитет, Алабама САД


  1950

 1. За неправилната употреба на прилозите ширум и после во нашиот јазик. МЈ, 1950, I, 7, стр. 150-153.
 2. Јазикот во локалниот печат. МЈ, 1950, I, 2, стр. 25-32.
 3. Класификација на глаголите во нашиот литературен јазик. МЈ, 1950, I, 1, стр. 15-25.
 4. Образување на вокативната форма кај именките. МЈ, 1950, I, 8, стр. 190-193; 4-10, стр. 231-236.
 5. Поречкиот говор. Скопје: Катедра за јужнословенски јазици при Филозофскиот факултет во Скопје, 1950. 84 стр. : 1к. (Дипломски работи, кн. 1).

  1951

 6. Белешки за говорот на селата Мелница и Г. Врановци во Велешко. МЈ, 1951, II, 9-10, стр. 200-209.
 7. За сложенките. МЈ, 1951, II, 6, стр. 131-140.
 8. Зборови од Порече. МЈ, 1951, II, 1, стр. 24-47; 2, стр. 45-47.
 9. Прилог кон географската терминологија на македонскиот јазик. МЈ, 1951, II, 1, стр. 43-47.

  1952

 10. Местото на акцентот ва кратовскиот говор. МЈ, 1952, III, 3, стр. 58-63; 4, стр. 84-86; 5, стр. 105-108; 6, стр. 134-146.

  1953

 11. За вокалната система на кривопаланечкиот говор. МЈ, 1953, IV, 5-6, стр. 112-121; 7, стр. 156-165; 8, стр. 178-182; 9, стр. 206-209.
 12. За образувањето на -иво и -ло. МЈ, 1953, IV, 1, стр. 1-8.
 13. Македонски језик. Божо Видоески, Рада Угринова. Библиографија за 1952. Расправа и дела из словенске и индоевропске филологије која су изашла у Југославији и Трсту. ЈФ,1953, ХХ, 1-4, стр. 565-572.
 14. Прилог кон библиографијата на македонскиот јазик. Скопје: Институт за македонски јaзик, 1953: - 136 стр. (Посебни изданија, кн.1).

  1954

 15. Северните македонски говори. I: Кумановско-кратовската група говори. II: Говорот на Скопска Црногорија: МЈ, 1954, V, 1, стр.1-30; 2, стр. 109-196: 2 к.

  1955

 16. Македонски језик. Божо Видоески, Рада Угринова. Библиографија за 1953 и 1954. Расправа и дела из словенске и индоевропске филологије која су изашла у Југославији и у Трсту. ЈФ, 1955, ХХI, 1-4, стр. 478-489.
 17. Прилози за македонската дијалектологија. 1: Гласот х во охридскиот говор; 2: Остатоци од назализмот во западните говори; 3: Отклонување непосредноста на вокалите во нашите говори. МЈ,1955, VI, 2, стр. 113-151.

  1957

 18. Кичевскиот товор. МЈ, 1957, VIII, 1, стр. 31-90.
 19. Македонски језик. Божо Видоески, Рада Угринова. Библиографија за 1955 и 1956. Расправа и дела из словенске и индоевропске филологије која су изашла у Југославији и у словеначким публикацијама у Трсту и Целовцу. ЈФ, 1957, XXII, 1-4, стр. 482-489.

  1958

 20. Говорот и топонимијата на кичевските села од тајмишката група. I: Говор; II: Топонимија. МЈ, 1958, IX, 1-2, стр. 17-65: 1 к.
 21. Filologija Makedonija. Enciklopedija Jugoslavije. Кnј 3: Dip. Hid. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod, 1958, str. 332-333.

  1960

 22. Основни дијалектни групи во Македонија. МЈ, 1960-1961, XI-XII, 1-2, стр. 13-31: 1 к.

  1961

 23. Кон разграничувањето на полошките говори. ЗбФЛ, 1961-1962, IV-V, стр. 343-356: 2 к.
 24. Przycrynki dо dialektologii macedońskiej. ZJPWN, 1961, 6, стр. 181-211.

  1962

 25. Кумановскиот говор. Скопје: Институт за македонски јазик, 1962, 348 стр: 1 к. (Посебни изданија, кн. 3).
 26. Македонските дијалекти во светлината на лингвистичката географија. МЈ, 1962-1963, XIII-XN,1-2, стр. 87-108 8 к. 1965

  1965

 27. Дваесет години развиток на македонската лингвистика. ЛЗб, 1965, XII, 3 стр. 25-34.
 28. Заменските форми во македонските дијалекти. МЈ, 1965, XVI, 1-2, стр. 25-71: 55 к.
 29. Масеdońskij język. Wielka encyclopedia powszechna PWN. Тоm 6. Warszawa: Państwowe Widawnictwo Naukowe, 1965, стр. 744.
 30. Прилог кон дискусијата по рефератот „Македонските дијалекти во светлината на лингвистичката географија". СлФил,1965, VII, стр. 249-250.
 31. Развојот и состојбата на македонската лингвистичка терминологија. ЛЗб, 1965, XII, 2, стр. 1-6.

  1966

 32. Развојот и состојбата на топономастичките проучувања во Македонија. SlavP, 1966, VIII, стр. 283-289.

  1967

 33. Развојот на македонската дијалектологија. ЛЗб, 1967, XIV, 3, стр. 10-17; 5, стр. 12-17.

  1968

 34. Дативната форма кај именките во македонските дијалекти. Symbolae Philologicae in honorem Vitoldi Taszycki. Wrocław: Polska Акаdemiа Nauk, 1968, стр. 396-404: 5 k
 35. Дебарските говори. МЈ, 1968, ХIХ, стр. 59-96: 30 к.
 36. Distribution dеѕ balkanismes еn macédonien. В. Vidoeski, В. Koneski, О. Jasar-Nasteva. Actes du Premier Congrès International dеѕ Étudeѕ Balkaniques et Ѕud-Еst Européennes. VI. Sofia: Асаdémie Bulgare dеѕ sciences, 1968, стр. 517-546.
 37. Социјалниот фактор во диференцирањето на македонските говори. Реферати VI, 1968, стр. 1-12: 1 к.

  1969

 38. Акцентски системи во македонските дијалекти. Предавања - II семинар, 1969, стр. 1-16.
 39. Полските слависти за македонскиот јазик. КЖ, 1969, XIV; 4-5, стр. 10-12.
 40. Правопис на македонскиот литературен јазик. Б. Видоески, Т. Димитровски, К. Конески ... [и др.]. Скопје: „Просветно дело", 1969. 188 стр.
 41. Правопис на македонскиот литературен јазик со правописен речник. Б. Видоески, Т. Димитровски, К. Конески, К. Тошев, Р. Угринова-Скаловска. Скопје: „Просветно дело",1969. 607 стр.

  1970

 42. Акцентските системи во македонските дијалекти. ЛЗб, 1970, ХVII, 3, стр. 1-10.
 43. Grupy konsonantyczne ѕ(z), š(ž)+с, č w dialektach macedońskich. ЅFРЅ, 1970, 9, стр. 279-286.
 44. Дијалектната диференцијација на македонскиот јазик. ППМАНУ, 1970, стр. 27-39.
 45. Континуантите на вокалите р и л во дијалектите на македонскиот јазик. ГЗбФФ,1970, 22, стр. 529-545: 5 к.
 46. Македонскиот јазик и македонската лингвистика во све- тот. Раз, 1970, XII, 9-10, стр. 1092-1100.
 47. Правопис на македонскиот литературен јазик со право- писен речник. Ред. Б. Видоески, Т. Димитровски, К. Коне- ски, К. Тошев, Р. Угринова-Скаловска. Скопје: Просветно дело, 1970. 607 стр.

  1971

 48. Вокалните фонолошки системи во македонските дијалекти. Предавања, IV семинар, 1971, стр. 22-27: 1 к.
 49. Македонската топонимија како извор за историската дијалектологија на македонскиот јазик. Четврто заседа- ние на Меѓународна комисија за словенска ономастика: говори и реферати. Снопје: МАНУ, 1971, стр. 53-67.
 50. Судьба слогового р в говорах македонского языка. Иссле- дования по славянскому языкознанию: сборник в честь шестидесятилетия профессора С. Б: Бернштейна. Москва "Наука", 1971, стр. 305-313.
 51. The Macedonian Language and its Affirmation in the World of Sla- vonic Studies. MR, 1971, I, 2-3, стр. 211-216.

  1972

 52. Grupy czasownikowe w ję macedońskim. РF, 1972, ХХII, стр. 237-247.
 53. Општословенскиот лингвистички атлас (ОЛА). МЈ, 1972, ХХIII, стр. 33-43.
 54. Работно советување и заседание на Комисијата за Општословенски лингвистички атлас при Меѓународниот комитет на славистите (Минск, 22 мај-16 јуни 1972 г.) МЈ, 1972, ХХIII, стр. 329-331.
 55. Состојбата на македонската лингвистика. Предавања, V семинар,1972, стр. 11-19.
 56. III конференција на Фонетско-фонолошката комисија при Меѓународниот комитет на славистите (МКС), (13-15 април 1972 во Краков). МЈ,1972, ХХIII, стр. 319-320.

  1973

 57. Симпозиум Кирил Пејчиновиќ и неговото време. Тетово, 24 и 25 ноември 1971. Тетово: Општинско собрание на град Тетово,1973, стр. 21 32.
 58. Дијалектната база на македонскиот литературен јазик. Предавања, VI семинар, 1973, стр. 1-10.
 59. Проблеми на меѓудијалектниот контакт во преодни говорни области. Реферати, VII, 1973, стр. 7-17.

  1974

 60. Етапи во дијалектната диференцијација на македонскиот јазик. Предавања, VII семинар,1974, стр. 18-25.
 61. Lеѕ contacts entre les parlers macédoniens et albanais. О. Јаsar-Nasteva, В. Vidoeski, В. Koneski. - Publié а l'occasion du troisième Congrès International des Études Balkaniques et Ѕud-Еѕt Européenеѕ à Bucarest. - Skopje : Ѕéminairе dе langue macédonienne, littérature et culture, 1974, стр. 1-15.

  1975

 62. Македонските дијалекти во Егејска Македонија. Предавања, VIII семинар, 1975, стр. 1-10.
 63. Правопис на македонскиот литературен јазик. Ред. Б. Видоески, Т. Димитровски, К. Конески, К. Тошев, Р. Угринова-Скаловска. 4 изд. Скопје: „Просветно дело", 1975. 188 стр.
 64. III заседание на Поткомисијата за словенска ономастичка терминологија при Меѓународниот комитет на славистите (Скопје, 7-11 мај 1974 г.). OnJug, 1975, стр. 155-157.

  1976

 65. Die Entwicklungsstufen der mundkrtlichen Differenzierung im Маzе- допгѕснеп. WSlav, 1976, XXI, 2, стр. 165-172.
 66. Дијалектен центар и дијалектна периферија на македон- скиот јазичен ареал. Предавања, IX семинар, 1976.
 67. Дијалектната база на јазикот на Крсте Мисирков. МЈ, 1976, XXVII, стр. 7-16.
 68. Српско-македонски јазички контакт. VI научни састанак слависта у Вукове дане. Београд, Приштина, Тршић, 13-19. IX 1976.

  1977

 69. Иновациони процеси во македонскиот дијалектен јазик во поново време. Предавања, Х семинар,1977, стр. 1-15.
 70. Интерпретација на фонетската карта со проблемот *ě во *gvězda во Општословенскиот лингвистички атлас (ОЛА). (прилог кон дискусијата) Б. Видоески, 3. Тополињ- ска, С. Кериќ. МЈ,1977, ХХVШ, стр. 51-64.
 71. Мјечислав Малецки како славист и испитувач на македонските дијалекти. Свечен собир посветен на Мјечислав Малецки, одржан на 27 декември 1976. Скопје: МАНУ, 1977, стр. 7-20.
 72. По повод 25-годишнината од излегувањето на Граматиката на македонскиот литературен јазик од Блаже Конески. ЛЗб, 1977, ХХIV, 2, стр. 3-8.
 73. По повод 25-годишнината од излегувањето на Граматиката на македонскиот литературен јазик од Блаже Конески. МЈ, 1977, XXVIII, стр. 203-206.
 74. Правоиис на македонскиот литературен јазик. Б. Видо- ески, Т. Димитровски, К. Конески, К. Тошев Р. Угринова- Скаловска. 5 изд. Скопје: „Просветно дело“, 1977. 188 стр.
 75. Работата врз Меѓународниот лингвистички проект: „Општословенски лингвистички атлас" (ОЛА). МЈ, 1977, XXVIII, стр. 215-218.
 76. Slovnik slovanské lingvističké terminologie: Macedonske ekvivalenty. В. Vidoeski, R. Ugrinova-Skalovska, В. Koneski, К. Тоšев. Praha: Асаdеmiа, 1977. 553 стр.
 77. Тенденции во развојот на македонскиот дијалектен јазик во ХIХ и ХХ век. ПрилОЛЛН, МАНУ, 1977, II, 1-2, стр. 79-93.
 78. Фонолошки опис на говорог на Кајларского село Емборе (Егејска Македонија). Zbornik radova: роvоdоm 70-godišnjice Ěivota акадеmiка Jovana Vukovića. Sarajevo: Акаdеmiја nauka i umјetnosti Bosne i Hercegovine, 1977, str. 431-442.
 79. Фонолошки опис на говорот на селото Гратче (Костур- ско). ГЗбФ-лФ, 1977, 3, стр. 23-31.

  1978

 80. Вокалните системи на македонскиот литературен и дијалектен јазик. ПрилОЛЛН, МАНУ, 1978, III, 1, стр. 79-98.
 81. Демографические описания. ОЛА-вступительный выпуск, 1978. Дел за македонскиот јазик, бр. 90, 93, 95-99, 101,103.
 82. К истории работы над ОЛА: (вступительная статья). Р. И. Аванесов, Ј. Белич, Б. Видоески, И. Кочев. ОЛА, вступительный выпуск, 1978, стр. 15-47.
 83. Фонолошки опис на говорог на селошо Плевна (Серско). ГЗбФ-лФ, 1978, 4, стр. 37-46.
 84. Фонолошкиот систем на говорот на селото Чеган (Воденско): инвентар на фонолошките единици. МЈ, 1978, XXIX, стр. 61-73.

  1979

 85. Велики лингвистички пројекти: три димензије дијалеката. Борба, 31.ХII 1979; 1 и 2.I 1980.
 86. Последици од губењето на консонантите во интервокална позиција во македонскиот дијалектен јазик. Предавања, XI семинар, 1979, стр. 13-20.
 87. Правопис на македонскиот литературен јазик со травописен речник. Ред. Б. Видоески, Т. Димитровски, К. Конески, К. Тошев, Р. Угринова-Скаловска. 2 неизменето издание. Скопје: „Просветно дело", 1979. 610 стр.
 88. Развојот на македонската лингвистика во повоениот период. ЛЗб,1979, ХХVI, 1, стр. 23-30.
 89. Ślаdу przegłosu а w ä/е w dialektach јęzука macedońskiego. OpUrb, 1979, стр. 175-178.
 90. Фонолошкиот опис на говорот на селото Тиолошта (Костурско). ПрилОЛЛН, МАНУ,1979, IV, 2, стр. 131-16.
 91. Formimi i dialekteve të maqedonishtes. GAL, 1979, стр. 131-136.

  1980

 92. Рrосеѕу innowacyjne w dialektach macedońskich w ХIХ i ХХ wieku. ЅLР-Ј, 1980, 1, стр. 101-116.
 93. Словенската ономастичка терминологија. Втора југословенска ономастичка конференција: Скопје, 6-9 октомври 1977. Скопје: МАНУ, 1980, стр. 53-58.
 94. Термини за блатни терени во македонскиот дијалектен јазик. ГЗбФ-лФ,1980, 6, стр. 85-94.

  1981

 95. Берово (ОЛА 104). Fonološki opisi, 1981, стр. 739-744.
 96. Бобошчица (Boboshtica; ОЛА 10b). Fonološki opisi, 1981, стр. 753-766.
 97. Вамбел (ОЛА 107). Fonološki opisi, 1981, стр. 763-768.
 98. Висока (ОЛА 112). Fonološki opisi, 1981, стр. 841-810.
 99. Витолишта (ОЛА 102). Fonološki opisi, 1981, стр. 723-729.
 100. Вруток (ОЛА 92). Fonološki opisi, 1981, сТР. 639-645.
 101. Дихово (ОЛА 101). Fonološki opisi, 1981, стр. 711-721.
 102. Звечан (ОЛА' 97). Fonološki opisi, 1981, стр. 679-685.
 103. Извор (ОЛА 100). Fonološki opisi, 1981, стр. 705-710.
 104. Кронцелево (ОЛА 111). Божидар Видоески, Коста Пеев. Fonološki opisi, 1981, стр. 791-800.
 105. Лазарополе (ОЛА 90). Fonološki opisi, 1981, стр. 631-638.
 106. Љубанце (ОЛА 95). Fonološki opisi, 1981, стр. 661-666.
 107. Нестрам (ОЛА 108). Fonološki opisi, 1981, стр. 769-774.
 108. Пештани (ОЛА 99). Fonološki opisi, 1981, стр. 695-703.
 109. Плевна (ОЛА 113а). Fonološki opisi, 1981, стр. 817-822.
 110. Појдовен македонски фонолошки систем. Fonološki opisi, 1981, стр. 627-630.
 111. Правопис на македонскиоит литературен јазик. Б. Видо- ески, Т. Димитровски, К. Конески, К. Тошев, Р. Угринова- Скаловска. Шесто издание. Скопје: „Просветно дело", 1981, 188 стр.
 112. Радовиш (ОЛА 103). Fonološki opisi, 1981, стр. 731-738.
 113. Ракотинци (ОЛА 94). Fonaloški,opisi, 1981, стр. 655-659.
 114. Родожда (ОЛА 96). Fonološki opisi, 1981, стр. 667-677.
 115. Секавец (ОЛА 113). Fonološki opisi, 1981, стр. 811-816.
 116. Теарце (ОЛА 93). Fonološki opisi, 1981, стр. 647-654.
 117. Тиолишта (ОЛА 109). Fonološki opisi, 1981, стр. 775-782.
 118. ПС, /ĕ:/, /ĕ/ во денешните западнословенски и јужнословенски дијалекти. Б. Видоески, 3. Тополињска. ПрилОЛЛН, МАНУ, 1981, VI, 1 , стр, 5-9.
 119. Тремно (ОЛА 110): Fonološki орisi, 1981, стр. 783-790.
 120. Фонемата. /ă/, во македонскиот дијалектен јазик: МЈ, 1981-1982, ХХХII-ХХХIII, стр. 95-110: 8 к.
 121. Фонемата /х/ во дијалектите на македонскиот јазик. ПрилОЛЛН МАНУ 1981, VI, 2 стр. 5-33: прил.
 122. Фурка (ОЛА 105. Божидар Видоески, Коста Пеев. Fonološki opisi 1981, стР. 745-751.
 123. Шлегово (ОЛА 98). Fonološki opisi, 1981, стр. 687-693.

  1982

 124. А Phonological Description of Dialect of the Village of Sekavec. IJSLP, 1982, XXV-XXVI, стр. 477-484.
 125. Контактите на македонските и албанските говори. Оливера Јашар-Настева, Блаже Конески, Божидар Видоески. Научна дискусија I, 1982, стр. 83-92.
 126. Преспанските говори. (Класификација и основна карактеристика). ПрилОЛЛН, МАНУ, 1982, VП, 2, стр. 5-38.
 127. Тendencеѕ Towards Grammatical Differentiation of Тороnyms аѕ Орроѕеd to Appellatives in the Macedonian Linguistic Area. Proceedings of the thirteenth International Congress of Onomastic Scienсеѕ: Cracow, August 21-25, 1978. Vol. II. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982, стр. 583-587.

  1983

 128. With а Ѕurvey of the Macedonian Dialects. А Historical Phonology of the Macedonian Language. Вlаžе Koneski. Heidelberg: Саrl Winter Universitatsverlag, 1983 стр. 117-134: 1 k.
 129. ě:/ě - zakres utrzymania odrębności fonologicznej we współczesnych dialektach ѕłowiańskich. Zuzanna Topolińska, Božidar Vidoeski. Studia linguistica memoriae Zdislai Stieber dedicata: Materiały z sesji naukowej, Warszawa 20-21. Х 1981 r. Wrocław; Warszawa; Kraków: Zаkłаd Narodowy imenia Ossolińskich, 1983, стр. 25-31: прил. (Slavica, 31).
 130. Леринскиот говор. МЈ,1983, ХХХIV, стр. 23-49.
 131. Македонскиот јазик во славистичката наука денес. Предавања, XVI семинар, 1983, стр. 111-129.
 132. Основен систем и терминологија на словенската ономастика. Редакциски колегиум: Ф. Безлај (Љубљана), М. В. Бирило (Минск), В. Бланар (Братислава), Б. Видоески (одговорен уредник) (Скопје), Т. Витковски (Берлин), Ј. Заимов (Софија), Х. Јенч (Будишин), М. Караш (Краков), В. Михајловиќ (Нови Сад), В. В. Нимчук (Киев), Љ. Незбедова-Оливова, К. Олива (Прага), Н. В. Подољскаја, А. В. Суперанскаја (Москва), П. Шимуновиќ (Загреб), В. Шми- лауер (Прага). Скопје: МАНУ,1983. 412 стр.
 133. Фонемата /ă/ во македонскиот дијалектен јазик. Научна дискусија II, 1983, стр: 117-126.
 134. Фонолошкиот систем на охридскиот говор. ЅLР-Ј, 1983, 3, стр. 185-207.

  1984

 135. Дијалектна диференцијација на македонскиот јазик. Зборник во чест на Блаже Конески по повод шеесетгодишнината. Скопје: Универзитет „Кирил и Методиј", 1984, стр. 53-76:
 136. Konsekwencje zaniku społgłosek w pozycji interwokalicznej w dialektach języka makedońkiego. АВЅ, 1984, ХVI, стр. 293 298.
 137. Македонскиот јазик во светската славистика. КЖ, 1984, ХХIХ, 7-8, стр. 20-24.
 138. Ономастичка терминологија. Билтен на Одборот за изработување на македонска терминологија. МАНУ, 1984, XIV, 3, стр. 109-153.
 139. Охридско-струшките говори. ПрилОЛЛН, МАНУ, 1984, IX,1, стр. 5-40.
 140. Поглед врз развојот на македонската лингвистика. ЛЗб, 1984, ХХХI, 2, стр. 7-16.
 141. Polski-macedoński: gramatyka konfrontatywna: (zarys probematyki). Zuzanna Topolińska, Božidar Vidoeski. Zеѕz. 1 Wprowadzenie. - Wrocław: Ossolineum, 1984. 128 стр.
 142. Правопис на македонскиот литературен јазик. Б. Видо- ески, Т. Димитровски, К. Конески, К. Тошев, Р. Угринова- Скаловска. Седмо издание. Скопје: „Просветно дело", 1984. 188 стр.
 143. Славистиката во светот за македонскиот јазик. ЛЗб, 1984, ХХХ1, 5, стр. 15-28.
 144. Фонолошкиот систем на говорот на с. Млике. ЗбФЛ, 1984-1985, XXVII-XXXVI, стр. 127-137.
 145. Фонолошкиот систем на товорот на селото Езерец (Костурско). - МЈ, 1984, XXXV, стр. 79-98.

  1985

 146. Акцентските системи во македонските дијалекти во Грција (Еѓејска Македонија) и Јужна Албанија. МЈ, 1985-1986, XXXVI-XXXVII, стр. 19-45.
 147. Битолскиот говор. ПрилОЛЛН, МАНУ, 1985, Х, 2, стр. 11-45.
 148. Кон разграничувањето на говорите во Скопско: (прилог кон македонскиот дијалектен атлас). ПрилОЛЛН, МАНУ, 1985, Х, 1, стр. 7-35.
 149. Makedonski jezik u slavistiłkoj znanosti danаѕ. ЈЅЅЅ, 1985, стр. 95-110.
 150. Македонските дијалекти во Албанија. ЛЗб, 1985, XXXII, 6, стр. 37-51.
 151. Местото на охридскиот говор во западното македонско подрачје. Предавања, ХVII семинар, 1985, стр. 87-101.
 152. Олга Иванова, Месните имиња во областа по сливот на Брегалница, Скопје, 1982. МЈ, 1985-1986, XXXVI-XXXVII, стр. 366-369.
 153. Слово за Блаже Конески. НМ, 28. ХII 1985.
 154. System fonologiczny gwary wsi Blatec (Koczacskie). PF, 1985, XXXII, стр. 403-414.
 155. 35 години на сп. „Македонски јазик". МЈ, 1985-1986, XXXVI-ХХХVII, стр. 354-363.

  1986

 156. Горанскиот говор. ПрилОЛЛН, МАНУ, 1986, XI, 2, стр. 45-76.
 157. Dialekty macedońskie w Albanii. ЅLР-Ј, 1986, 4, стр. 125-136.
 158. Нови сознанија за нашата литература и култура - Блаже Конески. „Македонскиот ХIХ век. Јазични книжевнои-сториски прилози", Култура, 1986 година. Комунист, 26. IX 1986.
 159. Славистичка наука у свету о македонском језику. Свеске, 1986, IV, 15, стр. 217-228.
 160. Слово за Блаже Конески. ЛЗб,1986, ХХХIII, 1, стр. 33-37.
 161. 35 години на списанието „Македонски јазик". ЛЗб, 1986, ХХХШ, 5, стр. 33-41.
 162. Четири децении од донесувањето на македонската азбука и правопис. Предавања, XVIII семинар, 1986, стр. 13-26.

  1987

 163. Блаже Конески: Македонскиот ХIХ век. Јазични и книжевно-историски прилози, Култура, Скопје 1986, 304 стр. МЈ, 1987-1988, ХХХVШ-ХХХIХ, стр. 332-ЗЗ5.
 164. Koccówki 3 оѕ. 1. mn. czаѕu teraźniejszego w dialektach języka macedońskiego: (Przyczynek dо „Macedońskiego atlasu dialektalnego"). Slawistyczne studia јęzykoznawcze. - Wrocław: Ossolineum; 1987, стр. 445-52.
 165. *lAjbik. Б. Видоески, К. Пеев. ОКДА-вступительный выпуск, 1987, стр. 34-35.
 166. Македонскиот јазик во славистичката наука. Семинар за македонски јазик, литература и култура 1967-1987. Скопје Универзитет „Кирил и Методиј", 1987, стр. 19-35.
 167. Mieczysław Małecki jako badacz dialektów macedońkich. - ZUJPJ, 1987, DCCCI, 85, стр. 37-43.
 168. Правопис на македонскиот литературен јазик. Б. Видо- ески, Т. Димитровски, К. Конески, Т. Тошев, Р. Угринова- Скаловска. Осмо издание. Скапје: „Просветно дело", 1987-188 стр.
 169. Systemy akcentowe dialektów macedońskich w Grecji (Macedonii Egejskiej) i w роóudniowej Albanii. SLP-J, 1987, 5, стр. 263-284.
 170. Фонолошкиот и прозодискиот систем на говорот на селото Елешница (Разлошко). ПрилОЛЛН, МАНУ, 1987, XII, 1, стр. 5-37.

  1988

 171. Aktualny status fonologiczny rejleksóv *ę/ ę: В. Vidoeski, Z. Тороlińska. ПрилОЛЛН, МАНУ, 1988, ХIII, 1, стр. 65-67: 2 к.
 172. Запазена назална артикулација. Б. Видоески, 3: Тополињска. ПрилОЛЛН, МАНУ,1988, XIII,1, стр. 73: 1 к.
 173. Југозападните македонски дијалекти со посебен осврт на битолското говорно подрачје. Јазичните појави во Битола и Битолско денеска и во минатото: реферати од научниот собир одржан од 7 до 9 септември 1984 г. во Битола. Скопје: МАНУ, 1988, стр. 87-97.
 174. *lAjbI(k) 113. Б. Видоески, К. Пеев. ОКДА, II, 1988, стр. 36-38: 1 к.
 175. Разлошкиот говор во Вуковите записи и денеска. ПрилОЛЛН, МАНУ; 1988, ХIII, 2, стр. 11-30.
 176. F 684 *ѕ/ĕ/nо / Б. Видоески, 3:: Тополиньска. ОЛА, Ф-Г, 1, 1988, стр. 24: 1 к.
 177. F 2118 *с/ĕ/nа / Б. Видоески, 3. Тополиньска. ОЛА, Ф-Г, 1, 1988; стр. 122: 1 к.
 178. F 2365 Nsg *l/ĕ/tо . Б. Видоески, 3. Тополиньска: ОЛА, Ф-Г, 1, 1988, стр. 58: 1 к.
 179. F 2440 *gv/ĕ/zdа / Б. Видоески, 3. Тополиньска. ОЛА, Ф-Г, 1, 1988, стр. 124: 1 к.
 180. F 2652 *sv/ĕ/tъ / Б. Видоески, 3. Тополиньска. ОЛА, Ф-Г, 1; 1988, стр. 22: 1 к.
 181. ЕР 2621 Nsg *r/ĕ/ка Б. Видоески; 3. Тополиньска. ОЛА, Ф-Г, 1, 1988, стр. 142: 1 к.
 182. Фонологический статус рефлексов *e/ĕ: (сводна карта No 1) Б. Видоески, 3. Тополиньска. ОЛА, Ф,-Г, 1, 1988, стр. 148 1 к.
 183. Фонолошки статус на рефлексите на *e/ĕ: во современите говори. Б. Видоески, 3. Тополињска. ПрилОЛЛН, МАНУ, 1988, ХIII; 1, стр. 33-36: 1 к.
 184. Фонолошкиот статус на рефлексите на *о̧/o̧: во совреме- нише говори. Б. Видоески; 3. Тополиńска. ПрилОЛЛН, МАНУ, 1988, ХIII, 1, стр. 69-71: 2 к.
 185. Формите на глаголот с у м во парадигмата на сегашното време во македонскиот дијалектен јазик. Зборник во чест на Крум Тошев: научен собир по повод 10 години од смртта на професорот Крум Тошев: (4 и 5 декември 1986 г.). Скопје: Филолошки факултет,1988; стр: 141-146: 4 к.
 186. čiZm = 159. Б. Видоески, К. Пеев. ОКДА, II, 1988; стр. 100-101. 1 к.

  1989

 187. Говорот на селото Нестрам (Костурско). ПрилОЛЛН, МАНУ, 1989, XIV, 2, стр. 47-78.
 188. Забор из горизонтально набитых досок 62. Б. Видоески, К. Пеев. ОКДА, 1, 1989, стр. 188-189.
 189. Kontaktet et të folmeve magedonase mе të folmet shqipe. Olivera Jashari-Nasteva, Blazhe Koneski, Bozhidar Vidoeski. GAL, 1989, 19, стр. 55-63.
 190. Македонско-полски контакти во областа на лингвистиката. СлавСт, 1989, стр. 65-77.
 191. *Parkan 61. Б. Видоески, К. Пеев. ОКДА, 1, 1989, стр. 106-107: 1 к.
 192. Петричкиот говор. ПрилОЛЛН, МАНУ, 1989 XIV, 1, стр. 5-42.
 193. Прилози за Македонскиот дијалектен атлас (1. 2): Zbornik razprav iz slovanskega jezikoslovja: Tinetu Logarju оb ѕеdamdеsetletnici. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1989, стр. 365-376.

  1990

 194. Говорот на селото Секавец (диј. С'áкавиц), Серско. ПрилОЛЛН, МАНУ, 1990, ХV, 1, стр. 41-82.
 195. Die kontinuanten von *ъ und *ь in den Dialekten dеѕ Макеdо- nischen. "Tgoli chole Mêstró": Gedenkschrift für Reinhold Olesch. Кöln; Wien: Вöhlаu, 1990; стр. 73-82.
 196. Правопис на македонскиот литературен јазик. Б. Видоески, Т. Димитровски, К. Конески, Р. Угринова-Скаловска. IX издание. Скопје: „Просветно дело", 1990. 188 стр.
 197. Ѕłownik macedońsko-polski i polsko-macedoński. Włodzimierz Pianka, Zuzanna Topolińska, Božidar Vidoeski. Warszawa: Раńѕtwowe Wydawnictwo Naukowe; Skopje: „Makedonska knjiga", 1990. 704 стр.
 198. SMF 3276 Nsg *gr/ę/da/ /*gr/ę/dъ. Б. Видоески, З. Тополињска. ОЛА, Ф-Г, 2а, К. 36, 1990, стр. 102-103; 157-158.
 199. Сохранившаяся назальная артикуляция *о̧ и *ę: сводная карта N° IV. В. Vidoeski, Z. Topolińska. ОЛА, Ф-Г, 2б, 1990, стр. 110-111.
 200. F 614 *k/о̧/koljь. В. Vidoeski, Z. Topolińska. ОЛА, Ф-Г, 2б, 1990,стр. 50-51.
 201. F 1092 *m/ę/kьkь (-јь). Б. Видоески, З. Тополињска. ОЛА, Ф-Г, 2а, К. 16, 1990, стр. 62-63; 138-139.
 202. 2701 *dev/ę/tь. Б. Видоески, 3. Тополињска. ОЛА, Ф-Г; 2а, К. 20, 1990, стр. 70-71; 141-142.
 203. F 2405 Nsg *р/ę/tъkъ/ /*р/ę/tьnica. Б. Видоески, З. Тополињска. ОЛА, Ф-Г, 2а, К. 27, 1990, стр. 84-85; 149-150.
 204. Фонологическии статус рефлексов *ę. Б. Видоески; 3. Тополињска. ОЛА, Ф-Г, 2а, К. 44, св. З, 1990, стр. 118-119.
 205. Фонологическии статус рефлексов *ę. Б. Видоески, 3. Тополињска. ОЛА, Ф-Г, 2а, К. 45; св. 4, 1990, стр. 120-121; 171-172.
 206. Фонологический статус рефлексов *о̧: сводная карта N° II. В. Vidoeski, Z. Topolińska. ОЛА, Ф-Г, 2б, 1990, стр. 107.
 207. Фонологический статус рефлексов *о̧: сводная карта N° III / В. Vidoeski, Z. Topolińska. ОЛА, Ф-Г, 2б, 1990, стр. 109.
 208. Фонологический статус рефлексов *о̧/о̧ В. Vidoeski, Z. Topolińska: ОЛА, Ф-Г; 26, 1990; сТР. 106.
 209. FP 1461 *r/о̧/sьka. В. Vidoeski, z. Topolińska. ОЛА, Ф-Г, 2б, 1990, стр. 70-71.
 210. FP 2254 *tr/о̧/ba. В. Vidoeski, Z. Topolińska. ОЛА, Ф-Г, 26, 1990, стр. 80-81.
 211. FPM 218 Npl *tel/ę/ta. Б. Видоески, З. Тополињска. ОЛА, Ф-Г, 2а, К. 29, 1990, стр. 88-89; 151-152.
 212. FPMSl 215 Nsg *tel/ę/. Б. Видоески, 3. Тополињска. ОЛА, Ф-Г, 2а, К. 39, 1990, стр. 108-109; 160-171.
 213. F(Ѕm) 1731 *m/о̧/žb. В. Vidoeski, Z. Topolińska. ОЛА, Ф-Г, 26, 1990, стр. 36-37.

  1991

 214. *bukat - вопрос N° 225. Б. Видоески, К. Пеев. ОКДА, З, 1991, стр. 56-57.
 215. Derywacja form liczby mnogiej rzeczowników rodzaju nijakiego i dystrybucja geograficzna końcówek liczby mnogiej w dialektach mаcedońskich. Problemy opisu gramatycznego językow słowiańskich. Warszawa: Polska Akademia Nauk, 1991, стр. 169-175.
 216. *Tarab - вопрос N° 224. Б. Видоески, К. Пеев. ОКДА, 3, 1991, стр.54-55.
 217. *falat - воипрос N° 226. Б. Видоески, К. Пеев. ОКДА, 3, 1991, стр. 58-59.
 218. Фонолошкиот и прозодискиот систем на говорот на селото Негован (Солунско). ПрилОЛЛН, МАНУ, 1991, XVI, 2, стр. 15-32.
 219. Формите на глаголскиот прилог во македонскиот дијалектен јазик. ПрилОЛЛН, МАНУ, 1991, ХVI, 1, сгр. 7-15: 1 к.
 220. Формите на имперфектот на македонскиот јазичен ареал (Прилог кон македонскиот дијалектен атлас). ПрилОЛЛН, МАНУ, 1991, XVI, 2, стр. 95-114: 4 к.

  1992

 221. Говорот на селата Плевна и Горно Броди, Драмско. ПрилОЛЛН,МАНУ, 1992, ХVII, 2, стр. 5-89: 1 к.
 222. Правопис на македонскиот литературен јазик. Б. Видоески, Т. Димитровски, К. Конески, Р. Угринова-Скаловска. Х издание. Скопје: „Просветно дело", 1992, 188 стр.
 223. Развојот на македонската лингвистика со осврт на улогата на проф. Блаже Конески. Предавања, ХХ1V семинар, 1992, стр. 15-22.
 224. Redukcja samogłosek nieakcentowanych w роłudniowo-zachodnych dealektach macedońskich. - Studia z dialektologii роlskieј i słowiańskiej. Warszawa: Polska Akademia Nauk, 1992, стр. 263-270.

  1993

 225. Акцентските системи во македонскиот дијалекитен јазик. Предавања, XXV семинар, 1993, стр. 15-31.
 226. *banova-. в. N° 371, карита 36. Б. Видоески, К. Пеев. ОКДА, 4, 1993, стр. 100-101.
 227. Блаже Конески (19. 12. 192I-7. 12. 1993). Билтен, МАНУ, 1993, ХХ, 2, стр. 1-5.
 228. Лиственница Larix, в. N° 390, карта 48. Б. Видоески, И. Баотич. ОКДА, 4, 1993, стр. 124-125.
 229. Меѓујазичниот контакт (на дијалектно рамниште) како фактор за дијалекитната диференцијација на македонскиот јазик. Реферати XI, 1993, стр. 33-54: 1 к.
 230. Меѓујазичниот контакт (на дијалектно рамниште) како фактор за дијалектната диференцијација на македонскиот јазик. Научна дискусија ХIХ, 1993, стр. 9-31.
 231. Общеславянский лингвистический атлас, первый быпуск грамматической серии. Общеславннский лингвистический атлас: материалы и исследования, 1988-1990. Москва „Наука", 1993, стр. 204-205.
 232. Општокарпатски дијалектен атлас (ОКДА). Билтен, МАНУ, 1993, ХХ, 2, стр. 14-15.
 233. Проблемы диференциации славянского диалектного ландшафта (по даным Общекарпатского диалектологического Атласа): доклад к XI Международному съезду славистов, (Братислава, 30.VIII-7. IX 1993 г.). Б. Видоески, С. Бернштейн, Г. Клепикова, и др. Масква: Российская Академия Наук. Международная редколлегия ОКДА, 1993, 26 стр.: 14 к.
 234. Реџиналд Џорџ Артур де Бреј (1912-1993). Билтен, МАНУ, 1993, ХХ, 2, стр. 20-21.

  1994

 235. Акценатски системи у јужним српским говорима. ЗбФЛ, 1994, XXXVII, 1-2, стр. 123-130.
 236. Дијалектна карта македонског језика. Проблеми сучасноï ареалогïï. Киïв: Академия наук Украïни, 1994, стр. 111-120.
 237. Има ли квантитет во македонскиот јазик, посебно во дијалектниот јазик. Предавања - XXVI семинар, 1994, стр.13-23.
 238. Костурските говори: (класификација и карактеристика). ПрилОЛЛН, МАНУ, 1994, ХIХ, 1-2, стр. 9-54.
 239. *lAjbI(k) 113. Б. Видоески, К. Пеев. ОКДА, 2, 1994, 1 карта.
 240. Македонските дијалекти во Егејска Македонија: (Обид за класификација). Македонските дијалекти во Егејска Македонија: научен собир, Скопје 23-24 декември 1991. Скопје: МАНУ, 1994, стр. 23-60.
 241. Модели на имперфективни глаголи во македонскиот дијалектен јазик. Научна дискусија ХХ, 1994, стр. 29-44.
 242. Општесловенскиот лингвистички атлас. НМ, 2-3.VIII 1994.
 243. Two New „Theories" about the Macedonian Language. MR, 1994, ХХIV, 3, стр. 199-209.
 244. F 1659 ž/ьl/čь/ *z/ьl/čь. Б. Видоески, Е. Петроска. ОЛА, ФГ, 3, 1994,стр. 126-127:1 к.
 245. F 668 *z/ьr/nо. Б. Видоески, М. Марковиќ. ОЛА, Ф-Г, 3, 1994, стр. 62-63 : 1 к.
 246. FP 2570 *v/ьr/хь. Б. Видоески, Н. Димитрова. ОЛА, Ф-Г, 3, 1994, стр. 32-33 : 1 к.
 247. Фонологический статус континуантов интерконсонантных сочетаний типа *ьr, *ъr, ьl *ъl, карти IX, Х, XI, XII. Б. Видоески, З. Тополињска. ОЛА, Ф-Г, 3, 1994, стр. 159-163.
 248. *čiZm 159. Б. Видоески, К. Пеев. - ОКДА, 2, 1994, стр. 76-77 1 к.

  1995

 249. Белешки за говорот на селото Балевец (Лагадинско). Зборник на трудови посветени на академик Блаже Конески. Скопје: МАНУ, 1995, стр. 9-27.
 250. За две теории за македонскиот јазик: дискусија кон рефератот на Трајко Стаматоски. АСНОМ: педесет години македонска држава: 1944-1994: прилози од научен собир одржан на 17-18 ноември 1994. Скопје: МАНУ ИНИ, 1995, стр. 539-542.
 251. Кронштајнеровата магла. Уште една „теорија" за македонскиот јазик. МВ, 28. I 1995, 2, 5, стр. 32-35.
 252. Оn Two New Theories of the Macedonian Language. ВЕ, 1995, Vol. 3, N° 1 (10), стр. 271-287.
 253. Systemy akcentowe w dialektach języka macedońskiego. Studia z јęzykoznanstva słowiańskiego: Prасе Instytutu Filologii Słoviańskiej - Kraków, 1995, 14, стр. 235-240.
 254. Теориите за македонекиот јазик - Македонската теорија - од срцето на народот. НМ, 4. I 1995.
 255. Централните говори - (Општа карактеристика и внатрешна диференцијација). ПрилОЛЛН, МАНУ, 1995, ХХ, 1-2, стр. 5-69: прил.
 256. Членските морфеми во македонскиот дијалектен јазик: Прилог кон Македонскиот дијалектен атлас. Dialektologia slavica: Сборник к 85 летию С. Б. Бернштейна. Москва: ИНДРИК, 1995, стр. 149-163: 1 к.

  1995

 257. Дијалектите на македонскиот јазик. Етнологија на Македонците. Скопје: МАНУ, 1996, стр. 31-46: 1 к.
 258. За две нови теории за македонскиот јазик. Јазиците на почвата на Македонија: прилози за истражувањето на историјата на културата на почвата на Македонија. МАНУ Скопје, 1996, стр. 9-17. (Макропроект „Историја на културата на Македонија": кн. 3.)
 259. Заседание на Меѓународната редакција на „општокарпатскиот дијалектен атлас" (ОКДА). Билтен, МАНУ, 1996, ХХIII, 1, стр. 15.
 260. Јазичната проблематика во опусот на Х. Поленаковиќ. Зборник на научни трудови: Харалампие Поленаковиќ живот и дело. Скопје: МАНУ; Гостивар: Спомен дом на културата „АСНОМ", 1996, стр. 185-192.
 261. Кон делото на акад. Хараламипие Поленаковиќ - Респективен опус. НМ, 10. IV 1996.
 262. Kontaktet gjuhësore të maqedonishtes dhe shgipes (në rrafshin diаlektor) si faktor për diferencimin dialektor të gjuhës maqedone. Shqyrtime albanologjike: (Lidhja е shoqatave të arsimtarëve të gjuhës dhe të letërsisë shqiprate në maqedoni). Shkup, 1996, 2, стр. 5-37: 1 к.
 263. Kontakty mezyjęzykove macedońsko-albańske (nа poziomie dialektalnym) јако czynnik dyferencjacji dialektalnej macedońskiego. ЅLР-М, 1996, 8, стр. 131-152: 1 к.
 264. Македонска научна и стручна терминологија. Билтен, МАНУ, 1496, ХХIII, стр. 11-13.
 265. Општословенски лингвистички атлас: Серија фонетскограматичка, т. 3: Рефлекси *ьr, *ъr, *ьl *ъl. Билтен, МАНУ, 1996, ХХIII, стр. 13-14.
 266. Пет децении од донесувањето на македонската азбука и правопис. Предавања, ХХVIII семинар, 1996, стр. 15-32.
 267. Работно заседание на Меѓународната комисија и редакција за Општословенскиот лингвистички атлас (ОЛА). Билтен, МАНУ, 1996, XXIII, стр. 15-16.
 268. Refleksacja *ĕ na macedońskim obczarze językowym. Symbolae slavisticae SOW - Warszawa, 1996, стр. 317-325 : 1 к.
 269. Франтишек Вацлав Мареш (1922-1994). Билтен, МАНУ, 1996, ХХIII, стр. 18-22. 1997
 270. Morphological Patterns of imperfective Verbs in Dialects of the Macedonian Language. Balkanistica. Oxford, Mississippi, 1997, 10, стр. 411-429: 1 к.
 271. Педесет години на македонската лингвистика. Педесет години на македонската наука за јазикот: прилози од научниот собир одржан од 30 ноември до 2 декември 1995 во Скопје. Скопје: МАНУ, 1997, стр. 7-18.
 272. Фонолошкиот систем на говорот на селото Зрнево, Драмско. Зборник во чест на Радмила Угринова-Скаловска: по повод седумдесетгодишнината. Скапје: Филолошки факултет,1997,стр.37-Ѕ8:1 к. 1998
 273. Македонскиот јазик меѓу балканските словенски и несловенски јазици. ПрилОЛЛН, МАНУ, 1997, XXII, 1-2, стр. 7-14. - (Реферати на македонските слависти за XII меѓународен славистички конгрес во Краков.)

КРАТЕНКИ
АВЅ Acta Baltico-Slavica. Warszawa
BF Balkan Forum, Скапје
Билтен, МАНУ Билтен на Македонската академија на науките и уметностите. Скопје
Борба Борба. Орган Социјалистичког савеза радног народа Југославије. Београд
WSlav Die Welt den Slaven. München
GAL Gjurmime albanologjike, Seria е shkencave filologjike. Prishtinë
ГЗбф-лф Годишен зборник. Филолошки факултет на Универзитетот „Кирил и Методиј". Скопје
ГЗбфф Годишен зборник. Филозофски факултет на Универзитетот „Кирил и Методиј". Скопје
ЗбФЛ Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. Нови Сад
ZJPWN Zeszyty Јęzykoznawcze. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa
ZUJPJ Zeszyty Naukowe Uniwecsytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze. Krakow
USLP International Journal of Slavic Linguistics and Poetics. Columbus, ОН
ЈЅЅЅ Jugoslavenski seminar za strane slaviste. Zadar Filozofski fakultet. Zavod zа slavistiku, 1985
ЈФ Јужнословенски филолог, Београд
КЖ Културен живот. Скопје
Комунист Комунист. Орган на Сојузот на комунистите на Македонија. Скопје
ЛЗб Литературен збор. Списание на Сојузот на Друштвата за македонски јазик и литература. Скопје
МАНУ Во одделни наслови: Македонска академија на науките и уметностите
МВ Македонско време. Скопје
МЈ Македонскијазик. Скопје
MR Macedonian Review. Skopje
Научна дискусија Научна дискусија. Скопје: Универзитет „Кирил и Методиј". Семинар за македонски јазик, литература и култура.
НМ Нова Македонија. Орган на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија
ОКДА-вступительный выпуск Общекарпатский диалектологический атлас: вступительный выпуск. Скопје: Македонская академиля наук и искусств, 1987
ОКДА, 1 Общекарпатский диалектологический атлас. Вып. 1. Кишинев: „Штиинца", 1989
ОКДА, II Общекарпатский диалектологический атлас. Москва: Наука, 1988
ОКДА, 2 Общекарпатский диалектологический атлас. Вып. 2. Москва: Россииская Академия Наук, 1994
ОКДА, 3 Общекарпатский диалектологический атлас. Вып. 3. Warszawa: Res Publica Press, 1991
ОКДА, 4 Общекарпатский диалектологический атлас. Вып. 4. Львов, 1993
ОЛА-вступительный выпуск Общеславянский лингвистический атлас. Вступительный выпуск. Москва: „Наука", 1978
ОЛА, Ф-Г, 1 Общеславянский лингвистический атлас: серия фонетико-грамматическая. Вып. 1: Рефлексы *ĕ. Белград: Сербская академия наук и искусств, 1988
ОЛА, Ф-Г, 2а Общеславянский лингвистический атлас: серия фонетико-грамматическая. Вып. 2а: Рефлексы *ę. Масква, „Наука". 1990
ОЛА, Ф-Г, 2б Общеславянский лингвистический атлас: серия фонетико-грамматическая. Вып. 2б: Рефлексы *о̧. Wrocłav: Warszawa: Kraków: Ossolineum: Plska Akademia Nauk, 1990
ОЛА, Ф-Г, 3 Общеславянский лингвистический атлас: серия фонетико-грамматическая. Вып. 3: Рефлексы *ьr, *ъr, *ьl, *ъl. Warszawa: Polska Akademia Nauk, 1994
OnJug Onomastica Jugoslavica. Glasilo Meóakademijskog odbora za onomastiku. Zagreb
OpUrb Opuscula Polono-Slavica. (Munera Urbańszyk dedicata). Wrocłav
ППМАНУ Пристапни предавања, прилози и библиографија на новите членови на Македонската академија на науките и уметностите. Скопје
Предавања Предавања на (...) семинар за македонски јазик, литература и култура. Скопје: Универзитет „Кирил и Методиј". Семинар за македонски јазик, литература и култура.
ПрилОЛЛН, МАНУ Прилози: Одделение за лингвистика и литературна наука. Македонска академија на науките и уметностите. Скапје.
PF Рrасе Filologiczne. Warszawa
Раз Разгледи. Скопје
Реферати Реферати на македонските слависти за (...) меѓународен славистички конгрес. Скопје Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на СРМ.
Свеске Свеске. Институт за проучавање националних односа. Сарајево.
SlavP Slavica Pragenzia. Acta Universitatis Carolinae. Praha
СлавСт Славистички студии. Скопје.
SLP-7 Studia Linguistica Роlono-Jugoslavica
ЅLР-М Studia Linguistica Polono-Meridianoslavica
Слфил Славянска филология: езикознание. София.
ЅЕРЅ Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej. Warszawa
Fonološki opisi Fonološki opisi srpsko hrvatskih, slovenačkih i makedonskih govora ubuhvačenih Opšteslovenskim lingvističkim atlasom. Knjiga I. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Воsnе i Hercegovine, 1981. 828 str. pril. (Posebna izdanja, knј. LV; Odjeljenje društvenih nauka, кnј. 9).

© copyright 2003. Македонска Академија на Науките и Уметностите