"Да даде Господ..."
Македонски клетви, стари и модерни.