The Concordance

Next Section

 
 РОНИ''...................1
погоорка тиха вода брег рони'' Беше време кога ролите 2410
 
 НI'......................1
на место iн имаме нi' напр коiн' на место 3084
 
 МАКЕДОНИIА'..............1
растоiаiн'е отдалечиiа интересите на Македониiа' од бугарцките Од тоа 2236
 
 НАРЕчИIА'................1
сите стродни со бугарцките наречиiа' и со ниф состауваат 2846
 
 НИКАКВА'.................1
самосознааiн'е и не играле никаква' самостоiна историiцка рол'а а 3584
 
 Г'.......................1
дi имаме к' и г' или iк' и iг' 3084
 
 IГ'......................1
г' или iк' и iг' напр вреiк'а и туг'а 3084
 
 ДРУГ'....................1
на комитетот можеше само друг' комитет коi шчо раополагаат 306
 
 ТУГ'.....................1
и наi чисто от туг' уплив бугарцко наречиiе Оно 3094
 
 ПОВЕДЕIН'Е'..............1
Персиiа Тоа беше престапно поведеiн'е' кон македонцките работи и 1654
 
 К'.......................1
тi и дi имаме к' и г' или iк' 3084
 
 IК'......................1
к' и г' или iк' и iг' напр вреiк'а 3084
 
 ПОМОК'...................7
да се претечат на помок' на мирното населеiн'е Европеiците 1062
цела Македониiа сама без помок' на друзите саседни и 1122
да чекаат од некаде помок' без да гледаат али 1494
ни наi мала материiална помок' ако ниiе македонците подигниме 1622
комитето и организациiата очекуваа помок' не од Русиiа а 1630
Арнотиiа ли iет материiалната помок' на Бугариiа за востааiа'ето 1756
држаици за окажаната неi помок' Од дотука реченото iет 2160
 
 ПОРТФЕIЛ'................1
броi и на министерцки портфеiл' Се знаiит оти сите 2330
 
 КРАЛ'....................4
Бугариiа како покоiниiот србцки крал' Александр се обiаи сама 1530
престол и македонцкиiот големец крал' Волкашин iет главниiот советник 3358
тоа iет караi'н'ето мег'у крал' Марко и кнез Лазар 3380
во натрешната политика При крал' Волкашин Македониiа пак као 3630
 
 ПАРАЛЕЛ'.................1
во национален Ушче iедна паралел' со историiата на Србиiа 2940
 
 НЕПРИIАТЕЛ'..............4
напраит и наi големиiот неприiател' на бугарцките интереси А 1730
Византиiа Последната беше обшч неприiател' нивен и двата народа 3308
бидат соiузници на секоi неприiател' шчо ке воiуат со 3342
iет исто таков наш неприiател' као и нападачот на 3774
 
 ПРЕДСТАИТЕЛ'.............4
имаат во Битол'а прекрасен предстаител' коiи се пол'зуат со 1706
и авторитетот на бугарцкиiот предстаител' во Петроград После iас 1724
напр г Станчев iет предстаител' на кн'азот а не 1828
наречиiа како на одделен предстаител' на словенцката фамилиiа од 2488
 
 ПОКРОИТЕЛ'...............1
Грциiа си имаат своi покроител' Значит малите балканцки држаи 634
 
 ВРШИТЕЛ'.................1
можит само да биди вршител' на судбите си Македонците 2050
 
 РОЛ'.....................1
мрзат Волкашина за негоага рол' и влиiаiн'е на Уроша 3360
 
 КОIН'....................1
iн имаме нi' напр коiн' на место конi на 3084
 
 КОН'.....................1
и ненависта на грците кон' нас Ето зашчо ниiе 3472
 
 000......................7
само не чинат 100000 обездомени души 35 270
обездомени души 35000 чоечки жртви и полно 270
им зе около 250000 души воiска и милиарди 1512
сообразуаiн'а Поеке од 5000 души македонци имат на 2326
за србцките сколиiи 500000 франкои Такви печал'ни резултати 2746
и му даат 70000 воiска со ниф да 3362
и србцкото име 70000 души воiска от 70 3364
 
 100......................2
не само не чинат 100000 обездомени души 3 270
ами не чинеа и 100 чоечки жртви Тиiа приложеiн'а 270
 
 500......................1
пожртвува за србцките сколиiи 500000 франкои Такви печал'ни 2746
 
 10.......................4
не ке поминат и 10 години од Австриiцката окупациiа 928
востааiн'е се продолжаат 510 години и после сите 1246
или србомани особено првите 10 години и ако имаат 2528
мали групи от 510 души коiе оддел'но от 2550
 
 20.......................3
востааiн'ето во Битолцко на 20 iули и прегледаме во 192
25 години особено последните 20 години успеа ако не 340
ниiе ке се занимааме 2030 години но кривината 1426
 
 30.......................4
се врниме назад на 30 и поеке години Зар 1414
ке се занимааме 2030 години но кривината за 1426
се префрлиiа во Бугариiа 3040 души ученици и 2060
гркомани на броi около 3040 души iедни таiно 2512
 
 40.......................3
префрлиiа во Бугариiа 3040 души ученици и студенти 2060
на таiа година около 40 души ученици македонци iедни 2428
на броi около 3040 души iедни таiно друзи 2512
 
 50.......................3
Космаiцка улица имаше около 5060 души млади македонци 2506
заiедно со Македониiа поживеiеше 50 години при едни исти 3492
Македониiа под Турцко около 50 години кога сите друзи 3496
 
 250......................1
увлечеiн'е им зе около 250000 души воiска и 1512
 
 60.......................1
улица имаше около 5060 души млади македонци Мег'у 2506
 
 70.......................4
му веруат македонцките големци 70 кралеи и банои по 3362
веруваат и му даат 70000 воiска со ниф 3362
царот и србцкото име 70000 души воiска от 3364
000 души воiска от 70 кралеи и банои Како 3364
 
 1890.....................2
бугарцка се зафати во 1890 г Во краiо на 2060
своiа пропагандцка околиiа Во 1890 год се издигна големо 2432
 
 1........................15
комитетот Тоi реши 4 12 месеци да чекат 180
теориiа пак се подраздел'уат 1 на коiи шчо кажуваат 356
места каi шчо имат 1 патриархисти арнаути 2 патриархисти 494
наi много пак она 1 она ке бидит принудена 954
ми немат нишчо предателцко 1 оти мислите не само 986
патена таткоина Македониiа Стр 144 Имат ли се 1378
костуваат сто пати поеке 1 за бугарцкото име шчо 1774
праат тоа само во 14 век Како и 1948
резiумираф во два пунктои 1 Македониiа после востааiн'ето iет 1976
требит да се однесат 1 македонците со обiединеiн'ето си 2092
мнозина ке се запитаат 1 ако до сега комитетите 2266
коiе оддел'но от по 12 Но по големиiот 2550
три пати бефме прекрстени 1 славени 2 бугари 3 3386
До краiот на првата 14 на XIX столетиiе 3482
тиiе два принципа одгоарат 1 ПрилепцкоБитол'цкото наречиiе за 4020
 
 11.......................1
руското Праителствено Сообшчуаiн'е от 11 Септем тг После 312
 
 1891.....................1
во коiе од iануари 1891 год се отвори пропагандцката 2432
 
 2........................14
постепено раширен Поминаа месец 2 5 7 и нишчо 170
Тоi реши 4 12 месеци да чекат резултатите 180
србите и од бугарите 2 оти оно iет по 358
имат 1 патриархисти арнаути 2 патриархисти власи 3 патриархисти 494
да воведит некоiи реформи 2 ако и после тоа 954
нуждите на македонцкиiо народ 2 сите усилиiа по натамо 990
историiа на Балканцкиiот полуостров 2 за бугарцквте сколиiи и 1778
за бугарцката народност и 2 македонците ке си сознаiат 1978
македонцки цели и интереси 2 македонците од соiузници со 2098
сопротивуаiн'е на ноото течеiн'е 2 ако се допушчит оти 2282
оддел'но от по 12 Но по големиiот дел 2550
за бугарите и македонците 23 од Македониiа или 2952
бефме прекрстени 1 славени 2 бугари 3 срби Но 3388
и централно во Македониiа 2 фонетичниiот праопис со употребените 4022

Next Section

Top of Section