Macedonian abbreviations and acronyms. Македонски кратенки и акроними


| А | Б | В | Г | Д | Ѓ | Е | Ж | З | Ѕ | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ќ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш |

ACRONYM DEFINITION
ШИК Шумско индустриски комбинат
ШИС Шенгенски информациски систем
ШКЗ Штедно-кредитна задруга
ШКО Штедно-кредитна организација
ШНОИ Шумарски научно опитен институт
ШП Шумско претпријатие
ШРА Шпанска републиканска армија
ШС Шумско стопанство
Шум. фак. Шумарски факултет
ШФМ Шаховската федерација на Македонија
ШФС Шумарски Факултет - Скопје
ШЦЗ Штаб за цивилна заштита

Copyright ©. George Mitrevski. mitrevski@pelister.org