Macedonian abbreviations and acronyms. Македонски кратенки и акроними


| А | Б | В | Г | Д | Ѓ | Е | Ж | З | Ѕ | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ќ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш |

ACRONYM DEFINITION
Ц Целсиус
ЦА Црвена армија
ЦАЦ Центар за современа уметност (CAC: Contemporary Art Center); Индекс на Париската берза (CAC: Compagnie des Agents de Change)
ЦБ Црква Божја
ЦБС Центар за балканска соработка
ЦВ Центар за вработување
ЦВЗУ Центар за воено здравствена установа на АРМ
ЦГК Центар за граѓански комуникации
ЦГЧП Центар за граѓански и човекови права
ЦД Компакт диск (CD: compact disk); Центар за дијализа
ЦД-РОМ CD-ROM: Compact disk read only memory
ЦДМ Центар за деца и млади
ЦДМИ Центар за детска и младинска иницијатива
ЦДНН Центарот за дигитизација на националното наследство
ЦДР Центар за демократски развој
ЦДРИ Центар за демократски развој и интеграција
ЦДРСЕЕ Центар за демократија и помирување во Југоисточна Европа (CDRSEE: Center for Democracy and Reconcilliation in Southeast Europe)
ЦДС Центар на Демократски Сили
ЦДХВ Централен депозитар за хартии од вредност
це-де компакт диск (CD: Compact disk)
ЦЕА Центар за економска анализа
ЦЕАЕМИ Центар за еколошка акција и едукација на младите истражувачи
ЦЕВИ Берзанска кратенка на Фабрика за цевки 11 Октомври Куманово
ЦЕИ Централно-европска иницијатива
ЦЕЛОР Центар за локален развој
ЦЕМТ Меѓународна дозвола за транспорт на стока. Европската конференција на министрите за транспорт (CEMT: Confеrence Europeenne des Ministres des Transports)
ЦЕНЛ Конференцијата на Европските национални библиотеки (CNLA: Council of National Library Associations)
ЦЕРН Европската организација за нуклерани истражувања. (CERN: Conseil Europ?en pour la Recherche Nucl?aire)
ЦЕТИС МАК Центар за тестирање и сертифицирање на македонскиот јазик
ЦЕФТА Централно-европска слободна трговска зона (CEFTA: Central European Free Trade Agreement)
ЦЗ Црвена застава
ЦЗНМ Центар за наука и млади
ЦЗУПД Центар за заштита и унапредување на правата на детето
ЦИА Центар за истражување и анализа; Централна разузнавачка служба на САД (CIA: Central Inteligence Agency)
ЦИЕ Централна и Источна Европа
ЦИЕЗ Централно-источни европски земји
ЦИИД Центар за информирање и издавачка дејност
ЦИКП Центар за истражување и креирање политики
ЦИОФФ Меѓународен совет на фолклорни организации и фолклорна уметност (CIOFF: International Council of Organizations for Folklore Festivals and Folk Art)
ЦИТА Комисија за меѓународна трансрегионална акредитација (CITA: Commission for International Trans-regional Accreditaion)
ЦЈАЈП Центар за јавна администрација и јавна политика
ЦК Централен комитет; Центар за култура
ЦК и ЦП Црвен крст и Црвена полумесечина
ЦКБ Централна кооперативна банка
ЦКЕ Центар за континуирана едукација
ЦККС Центар за култура и културолошки студии
ЦКМ Црвен крст на Македонија
ЦКОС Центар за континуирана обука на судии
цм3 кубен сантиметар (cm3: Cubic centimeter)
ЦМД Центар за мир и демократија
ЦМИКП Центар за маркетинг, инженеринг, кооперација и промет
ЦНИР ЦЕНТАР ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА
ЦНС Централен нервен систем; Црковно-народен собор
ЦО Централен одбор; Центар за образование
ЦО2 Јаглен диоксид (CO2: Carbon dioxide)
ЦОА сертификат за овластена употреба (COA: Certificate of Authority)
ЦОКБОС Центар за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита
ЦОКОБ Центар за образование на кадри од областа на безбедноста
ЦОО Центар за обука во одбраната
ЦОП Центар за образовна подршка
ЦОУ Централно основно училиште
ЦПЗ Центар за превенција на зависности
ЦПИ циклуси по инструкција
ЦПРМСД Центар за поттикнување на развојот на малите и средни друштва
ЦПЦ Црногорска православна црква
ЦР Централен регистар
ЦРГ Централен регистар на граѓани
ЦРИС Центар за разбирање и институционална соработка
ЦРМ Центар за развој на медиуми; Централен регистар на Македонија; Берзанска шифра на Арцелормиттал Скопје
ЦРПМ Центар за истражување и креирање политики (CRPM: Center for Research and Policy Making)
ЦРРМ Централен регистар на Република Македонија
ЦСО Центар за средно образование
ЦСОСК Центарот за сузбивање организиран и сериозен криминал
ЦСР Центар за социјални работи
ЦССО Центар за средно стручно образование
ЦССОО Центар за средно стручно образование и обука
ЦСТ Цереброспинална течност
ЦТ Компјутеризирана томографија (CT: Computed tomography)
ЦУ Царинска управа
ЦУК Центар за управување со кризи
ЦУО Централен управен одбор
ЦУРМ Царинска управа на Република Македонија
ЦХ Центар за хемодијализа
ЦХО Центар за хумани односи

Copyright ©. George Mitrevski. mitrevski@pelister.org