Macedonian abbreviations and acronyms. Македонски кратенки и акроними


| А | Б | В | Г | Д | Ѓ | Е | Ж | З | Ѕ | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ќ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш |

ACRONYM DEFINITION
Ф-ка Фабрика; исто фка
Ф1 Формула 1
ФА флуоресцентни антитела
ФАДН Мрежа на сметководствени податоци на фарма (Farm Accountancy Data Network)
ФАЖ Форум на албанската жена
ФАЗ Индекс на Франкфуртската берза (FAZ: Frankfurter Allgemeine Zeitung)
Фак. за мат. Факултет за математика
ФАКМ Берзанска кратенка на Факом Скопје
ФАО Организација на Обединетите Нации за исхрана и земјоделство (FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations)
ФАРЕ Полска-Унгарија: Помош за реструктуирање на економиите (PHARE: Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies)
Фарм. ф. Фармацевтски факултет
ФАС Фабрика за автобуси - Скопје
ФАТ табела за распределба на датотеките (FAT: File Allocation Table)
ФАТАХ Движење за национално ослободување на Палестина (Harakat al-Tahrir al-Watani al-Filastini)
ФБИ Федерално истражно биро на САД (FBI: Federal Bureau of Investigation)
ФБиХ Федерација Босна и Херцеговина
ФБН Факултет за биотехнички науки
ФВ Фонд за водите; Фолксваген (VW: Folkswagen)
ФВМ Факултет за ветеринарна медицина
ФДА Американската управа за храна и лекови (FDA: Food and Drug Administration)
ФДУ Факултет за драмски уметности
ФЕАС Федерација на евроазиски берзи (FEAS: Federation of Euro-Asian Stock Exchanges)
фев. февруари
ФЕИТ Факултет за електротехника и информациски технологии
ФЕСЦЦ Совет на Европската федерација по клиничка хемија (FESCC: Forum of the European Societies of Clinical Chemistry)
ФЖС Фонд за животна средина
ФЗНХ Факултет за земјоделски науки и храна
ФЗО Фонд за здравствено осигурување
ФЗОМ Фонд за здравствено осигурување на Македонија
ФЗОРМ Фонд за здравствено осигурување на Република Македонија
ФЗЦ Фабрика за заварени цевки
ФИАС Советодавен сервис за странски инвестиции (FIAS: Foreign Investment Advisory Service)
ФИАФ Меѓународна федерација на филмски архиви (FIAF: Federation Internationale des Archives du Film)
ФИБА (FIBA: F?d?ration Internationale de Basketball),
фиг. фигуративно
ФИДИМА Филмска дирекција на Македонија
ФИДОФ Светска федерација за организација на фестивали (FIDOF: Federation Internationale des Organisations de Festivals)
Физ.култ. Згради за физичка култура и рекреација
Филоз. фак. Филозофски факултет
ФИН Факултет за исламски науки
ФИНА Меѓународна аматерска пливачка федерација (FINA: Federation Internationale de Natation Amateur)
ФИООМ Фондација Институт отворено општество Македонија
ФИРОМ Поранешна Југословенска Република Македонија (FYROM: Former Yugoslav Republic of Macedonia)
ФИСОМ Фискултурен сојуз на Маедонија
ФИФА Меѓународна федерација на асоцијација за фудбал (FIFA: Federation Internationale de Football Association)
ФИФГ Финансиски инструмент за управување со рибарство (FIFG – Financial Instrument for Fisheries Guidance)
ФК Фудбалски клуб
ФКМСС Фондација на Kомитетoт за mеѓународни сметководствени стандарди
ФКН фабрика за кабли Неготино
ФКТ Фестивал на камерен театар
ФЛАОП Факултетска лабораторија за автоматска обработка на податоци
ФЛУ Факултет за ликовни уметности
ФМ FM: Frequency Modulation
ФМР физикална медицина и рехабилитација
ФМРП Фонд за магистрални и регионални патишта
ФМУ Факултет за музичка уметност
ФНОА Фронт за национално обединување на Албанците
ФНРЈ Федеративна Народна Република Југославија
ФОД Фонд за осигурување на депозити; Фабрика за опрема и делови
ФОН Факултет за општествени науки
ФОП Фабрика за опрема и преносници
ФОРОП Фондација за обнова и развој на Овче Поле
ФП Финансиска полиција
ФП7 7-ма Рамковна програма за истражување (FP7: Seventh Framework Research Programme)
ФПИО Фонд за пензиско и инвалидско осигурување
ФПИОРМ Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија
ФПС Фабрика за производство на шеќер
фраз. фразеологизам
ФРЗ Филмско работно здружение
ФС Флуоресцентна сијалица
ФС/Ц Флуоресцентна сијалица во вид на цевка
ФСБ Федерална служба за безбедност
ФСВЦ Волонтерски корпус за финансиски услуги (FSVC: Financial Services Volunteer Corps)
ФСИД Форум за слобода на информирањето и за демократија
ФСК Форум на словенски култури
ФСМ Феријален сојуз на Македонија
ФСО Фонд за социјално осигурување
ФСС Фондација за слободен софтвер
ФСУ Фитосанитарна управа
ФСЦ Фабрика за савни цевки
ФТИС Фурие-трансформна инфрацрвена спектроскопија
ФТОН Факултет за туризам и организациони науки
ФТП Протокол за Пренос на Датотеки (FTP: File Transfer Protocol)
ФТСЕ Лондонкси индекс на акции (FTSE: Financial Times and the London Stock Exchange)
ФТУ Факултет за туризам и угостителство
ФТЦ Феријален туристички центар
ФУ флуороурацил
ФУЛМ Финансиски услуги за луѓето на Македонија
ФФ Фармацевтски факултет; Филозофски факултет
ФФК Факултет за физичка култура
ФФМ Фудбалска федерација на Македонија; Федерација на фармери на Македонија
ФФРМ Федерација на фармерите во Република Македонија
ФХП Фондот за хуманитарно право
ФХЦИ Фармацевтска хемиска индустрија
ФЦ Феријален центар
ФЧПМ Форум за човекови права на Македонија

Copyright ©. George Mitrevski. mitrevski@pelister.org