Macedonian abbreviations and acronyms. Македонски кратенки и акроними


| А | Б | В | Г | Д | Ѓ | Е | Ж | З | Ѕ | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ќ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш |

ACRONYM DEFINITION
у-ес-бе, УСБ (USB: Universal Serial Bus)
У5МР Стапка на смртност на деца под петгодишна возраст
УKO Универзитет "Св. Климент Охридски"
УАКС Универзитет Американски Колеџ Скопје
УБК Управа за безбедност и контраразузнавање
УВ Ултра виолетов; Управа за ветеринарство; Управа за водостопанство
УВА ултравиолетов А зрак
УВБ ултравиолетов Б зрак
УВЕТ Управа за ветеринарство
УВОД Управа за водостопанство
УГД Универзитет „Гоце Делчев“
УДБ Управа за државна безбедност
УДК Универзален децимален код (UDC: Universal decimal code)
УДР Уредба за девизно работење
УДФ универзален формат на диск (UDF: Universal Disc Format)
УДЧП Универзална Декларација за човекови права
УЕ Урбанистичка единица
УЕН Унија на Европа на нациите
УЕФА Европската фудбалска асоцијација
УЖ Унија на жени
УЗ Урбана заедница
Уземп Услужно земјоделско машинско претпријатие
УЗКН Управа за заштита на културното наследство
УЗР Управа за заштита на растенијата
УИ Уред за информации
УИПР Управа за имотно-правни работи
УИС Управа за извршување на санкциите
УИТ Универзитет за информатичка технологија
УЈИЕ Универзитет на Југоисточна Европа; исто УЈЕ
УЈП Управа за јавни приходи
УК Управен комитет
УКИМ Универзитет "Св. Кирил и Методиј"
УКЛА Универзитет на Калифорнија во Лос Анџелес (UCLA: University of California - Los Angeles)
УКМ Универзитетска компјутерска мрежа; "Универзитет Кирил и Методиј"
УКНАЦ Управа за афирмирање и унапредување на културата на заедниците
УКРН Управа за катастар и регистрација на недвижности
УКЦ Универзитетскиот компјутерски центар
ул. Улица
УЛЕБ (ULEB: Union of European Basketball Leagues)
УНАИДС Заедничка програма на Обединетите Нации за ХИВ/СИДА (UNAIDS)
УНАСМ Унија на независни и автономни синдикати на Македонија
УНДП Програма за развој на Обединетите Нации (UNDP: United Nations Development Programme)
УНДСС Оддел на Обединети Нации за безбедност (UNDSS: Uited Nations Department of Safety and Security)
УНЕП Програма за животна средина на Обединетите Нации
УНЕСКО Образовна, научна и културна организација на Обединетите Нации (UNESCO: United Nations Educational, Scientific, Cultural Organization)
унив. универзитет, универзитетски
УНИМАРК UNIMARC: Universal Machine Readable Cataloguing
УНИФЕМ Развоен фонд за жени на Обединетите Нации (UNIFEM: United Nations Development Fund for Women)
УНИЦЕФ Детски фонд на Обединетите Нации (UNICEF: United Nations International Childrens Fund)
УНКТАД Конференција на Обединетите Нации за трговија и развој (UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development)
УНМИК Времена администрација на Обединетите Нации на Косово (UNMIK: United Nations Interim Mission in Kosovo)
УНМИЛ Мисија на Обединетите Нации во Либерија (UNMIL: United Nations Mission in Liberia)
УНОДЦ Канцеларијата за дроги и криминал на Обединетите Нации (UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime)
УНОПС Канцеларија за проектни услуги на Обединетите Нации (UNOPS: United Nations Office for Project Services)
УНП Управа за наменско производство
УНПРЕДЕП UNPREDEP: United Nations Preventive Deployment Force
УНПРОФОР UNPROFOR: United Nations Protective FOrce
УНФПА Фонд за активности кај населенијата на Обединетите Нации (UNFPA: United Nations Fund for Population Activities)
УНХЦР Висок комесаријат за бегалци при Организацијата на Обединетите Нации
УО Управен одбор
УОВС Установа за обучување на воени старешини
УОПК Условен отпуст и прекин на казна
УПБВИ Управа за прашања на борците и воените инвалиди
УПП Уписник за претставки и поплаки
УПРМ Управа на полицијата на Република Македонија
УРТ Управа за радио и телекомуникации
УРУОЈН Управа за развој и унапредување на образованието на јазиците на националностите
УРУОЈПЗ Управа за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците
УС Универзитет Скопје
УСА Соединети Амерички Држави (USA: United States of America)
УСАИД Агенција на САД за меѓународен развој (USAID: United States Agency for International Development).
УСМ Унија на средношколци на Македонија
УСО Училиште за средно образование
УСППФТ Управа за спречување на перење пари и финансирање на тероризам
УСРМ Уставен Суд на Република Македонија
УССМ Управа за семе и семенски материјал
УСТОК Управа за стоковни резерви
УТ Управа за телекомуникации
УТК Управа за телекомуникации
УТСМК Управно тело на Светскиот македонски конгрес
УУИД универзален единствен (уникатен) идентификатор (UUID: Universally Unique Identifier)
УХМР Управа за хидрометереолошки работи
УХР Управа за хидрометеоролошки работи
УХФ фреквенција на ултракратки бранови; (UHF: Ultra High Frequency)
УЦВП Управа за цивилна воздушна пловидба
УЦМН Универзитетски центар за медицински науки
УЦМНС Университетски центар за медицински науки по стоматологија
УЦМТН Универзитетски центар за матемаичко-технички науки
УЦТЕ Унија за координација и транспорт на електрична енергија на Европа (UCTE: Union for the Coordination of Transmission of Electricity)
УЧК Ослободителна армија на Косово (UCK: Ushtria Clirimtare e Kosoves)
УЧТ Ослободителна армија на Тропоја

Copyright ©. George Mitrevski. mitrevski@pelister.org