Macedonian abbreviations and acronyms. Македонски кратенки и акроними


| А | Б | В | Г | Д | Ѓ | Е | Ж | З | Ѕ | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ќ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш |

ACRONYM DEFINITION
т. точка
т.е. то ест
т.н. така наречен
т.ц. Трговски центар
т/ч тони на час
ТА Туристичка агенција
ТАP Транс - Јадрански гасовод
ТАВ TAV: Tepe Akfen Ventures
ТАМ Телеграфска агенција на Македонија
ТАХ-БСО Тотална абдоминална хистеректомија, билатерална салпинго-оофоректомија
ТБ Туберкулоза; Температура на боја
ТБИ терминална бубрежна инсуфициенција
ТБЛ Транс-Балканската телекомуникациска линија
ТВ Телевизија
ТВН техника на висок напон
ТД Трговско друштво
ТДМ Театар за деца и млади
ТЕ термоелектрана
ТЕБ Тетовска банка Тетово
ТЕЕ Трансезофагеална ехокардиографија
тел. Телефон
ТЕМАК Тест по македонски јазик како странски јазик
ТЕМПУС Трансевропска мобилност на универзитетски студии (TEMPUS: Trans-European Mobility Scheme for University Studies)
ТЕТЕ Берзанска кратенка на Тетекс АД Тетово
ТЕХ Берзанска кратенка на Технометал Вардар Скопје
Тех. фак. Технички факултет
техн. технички
ТЕХО Тетовски хорски одѕиви
ТЕЦ Термоелектроцентрала
ТИП Тутунски институт Прилеп
ТИРЗ Технолошко индустриски развојни зони
ТК Тутунски комбинат; Текстилен комбинат
ТКБ Тетекс кредитна банка
ТКБП Берзанска кратенка на Тетекс-Кредитна банка Скопје
ТКВШ Берзанска кратенка на Винарска визба Тиквеш Кавадарци
ТКП Тутунски комбинат Прилеп
ТКПР Берзанска кратенка на Тутунски комбинат Прилеп
ТКС Тутунски комбинат Скопје
ТМ Тјурингова машина
ТМВ Товарно моторно возило
ТМОК Таен македонско-одрински кружок
ТМОРО Тајна македонско-одринска револуционерна организација
ТМРО Тајна македонско-одринска организација
ТМФ Технолошко-металуршки факултет
ТМФСК Технолошко-металуршки факултет, Скопје
ТНГ Течен нафтен гас
ТНТ (TNT: Trinitrotoluene)
ТО Територијална одбрана
ТОб Техничко обезбедување
ТОМО Тајна македонска ослободителна организација
ТП Техничка помош; Трговско претпријатие
ТПЛФ Берзанска кратенка на АД Топлификација
ТППГМ Трговско претпријатие за промет на големо и мало
ТППЕ Територијална противпожарна единица
ТР Трикуспидна регургитација
трансф. трансформатор
ТРД Трговско радиодифузно друштво
ТС трансформаторска станица
ТСЕ Трансмивна спонгиоформна енцефалопатија
ТСМ Туристички сојуз на Македонија
ТСУ Технички систем на управување
ТТЕ Трансторакална ехокаргиографија
ТТК Тетекс - Тетовска кредитна банка
ТТЦИ Индекс на конкурентност за патувања и туризам (TTCI: Travel and Tourism Competitiveness Index)
ТУ Текстилно училиште
тур. турски
ТУРП Трансуретрална ресекција на простатата
ТФ Текстилна фабрика; Технички факултет
ТФБ Технички факултет во Битола
ТХЦ тетрахидроксиканабинол
ТЦ Трговски центар; термоцентрала
ТЦП Протокол за контрола на трансмисија (TCP: Transmission Control Protocol)

Copyright ©. George Mitrevski. mitrevski@pelister.org