Macedonian abbreviations and acronyms. Македонски кратенки и акроними


| А | Б | В | Г | Д | Ѓ | Е | Ж | З | Ѕ | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ќ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш |

ACRONYM DEFINITION
С sever
с-ка Сметка
с. село; секунда
с.р. своерачно
С/СОК Слободен/Софтвер со отворен код
САБУМ Сојуз на албанските музички и балетски уметници на Македонија
САД Соединети Американски Држави
САДЈ Сојуз на археолошките друштва на Југославија
САЖМ Сојуз на албанската жена на Македонија
САЗ Студентско археолошко здружение
САКУ Светска академија за карпеста уметност
САН Совет за аудио наследство
САП Процес на стабилизација и придружување (SAP: Stabilization and Association Process; Systems Applications and Products)
САР Специјален административен регион
САРБ Синдромот на акутна респираторна болка
САРС Сериозен акутен респираторен синдром
САС Спогодба за асоцијација и стабилизација; Свети архиерејен (архиерејски) синод
СБ Совет за безбедност; Светска банка
СБНОАВМ Сојуз на борци од Народно-ослбоодителната и антифашистичка војна на Македонија
СБНОВ Сојуз на борците од народно-ослободителната војна
СБТП Берзанска кратенка на Стопанска Банка Битола
СВ Службен Весник; Служба за вработување; Стопански весник
СВ.; св. Свети; свршен глагол
СВКПС Сектор за внатрешна контрола и професионални стандарди
СВОЗ Сите во одбрана и заштита
СВП Струшки вечери на поезијата
СВР Сектор/секретаријат за внатрешни работи
сврз. Сврзник
СВТ стапка на вкупни трошоци
СГ Стакленички гасови
СГГУ Средно градежно - геодетско училиште
СГИГМП Синдикат за градежништво, индустрија за градежни материјали и проектирање
СГИП Синдикат за градежништво, индустрија и проектирање
СГР Сектор за гранични работи
СГС Совет за глобална соработка
СГТ средна годишна температура
СГУ Средното градежно училиште
СД Стандардна девијација; Студентски дом
СДА Странка на Демократска Акција
СДАМ Сојуз на друштва на архитекти на Македонија; Странка на демократска акција на Македонија
СДБ Служба за државна безбедност
СДИ Странски директни инвестиции
СДИЈ Сојуз на друштвата на историчарите на Југославија
СДИРМ Сојуз на друштвата на историчарите на Република Македонија
СДМ Сојуз на друштвата на математичарите
СДМИ Сојуз на дручтвата на математичарите и информатичарите
СДОРМ Сојуз на детски организации во Република Македонија
СДПМ Социјалдемократска партија на Македонија
СДСЈКМ Сојуз на друштвата за странски јазици и книжевнозти на Македонија
СДСМ Социјалдемократски сојуз на Македонија
СДУ Социјалдемократска унија
СДЦ Швајцарска агенција за развој и соработка (SDC: Swiss Development & Cooperation agency)
СЕ Совет на Европа
СЕА Проект за средно образование (SEA: Secondary Education Activity)
СЕАФ Американски инвестициски фонд (SEAF: Small Enterprise Assistance Funds)
СЕБР Специјална единица за брзо распоредување
сев. северен
СЕДМ Министри за одбрана на земјите од Југоисточна Европа (SEDM: Southeast European Defense Ministerial)
СЕЕБРИГ Бригада на југоисточна Европа (SEEBRIG: South East European Brigade)
СЕЕГРОУП Група за управување на безбедносната соработка во Југоисточна Европа (SEEGROUP: South East Europe Security Cooperation Steering Group)
СЕЕМО Асоцијацијата на медиумите од Југоисточна Европа (SEEMO: South-East European Media Organization)
СЕЗ Слободна економска зона
СЕИ Сектор за европска интеграција; Систем за електронски информации (за котирани акционерски друштва)
сек. секундарен
Сем.згр. Семејна зграда
СЕП Секретаријат за европски прашања; Сеп - септември
септ. септември
СЕФ Светскиот економски Форум
СЖС Служба за животна средина
СЗ Секретаријат за законодавство; Секретаријат за семјоделство; Социјалистичка зора; Социјалистичко земјоделство; Стопанска задруга; северозапад
СЗБ Сојуз на здруженијата на борците
СЗБНОВ Сојуз на здруженијата на борците од народноослободителната војна
СЗВНОВ Сојуз на здружението на војниците од народноослободителната војна
СЗД Сектор за земјоделски домаќинства; Здружение на граѓани “Се за децата”; Сексуална злоупотреба на дете
СЗЕП Совет за заемна економска помош
СЗО Светска здравствена организација
СЗПЗ Семакедонско здружение на политижките затвореници
СИ самостоен издавач; североисток
Си-ен-ен CNN: Cable News Network
СИАБ Студентско интернационално арт биенале
СИГ Група со посебни интереси (SIG: Special Interest Group)
сигн. Сигнатура
СИДА Синдром на стекната имунодефициенција; Шведска агенција за меѓународен развој (SIDA: Swedish International Development Agency)
СИЕР Синдикат на вработените во индустријата, енергетиката и рударството
СИЗ Самоуправна интересна заедница
СИЗП Систем за идентификација на земјишни парцели
СИЛ Берзанска кратенка на Силекс Кратово
СИЛБ Берзанска кратенка на Силексбанка Скопје
СИМ SIM: subscriber identity module; Сојуз на извидници на Република Македонија
СИНТЕФ Норвешка фондација за научно и индустриско истражување (SINTEF: Stiftelsen for industriell og teknisk forskning)
СИППО Швајцарска програма за поддршка на извозот (SIPPO: Swiss Import Promotion Programme)
СиР Сметководство и ревизија
СИРМ Сојуз на историчарите на Република Македонија
СИС Сојузен извршен совет
СИТ Сектор за информатичка технологија
СИФ Мал инвестициски фонд (SIF: Small Investment Fund)
СиЦГ Србија и Црна Гора
СЈМ Странка на Југословените во Македонија
СК Стопанска комора; Стоковна куќа; Скопје; спортски клуб
СкАО Скопска армиска област

Copyright ©. George Mitrevski. mitrevski@pelister.org