Macedonian abbreviations and acronyms. Македонски кратенки и акроними


| А | Б | В | Г | Д | Ѓ | Е | Ж | З | Ѕ | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ќ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш |

ACRONYM DEFINITION
Р Република
р. река
Р.гр.п. Развиена градежна површина
РАИ Италијанска радио телевизија (RAI: Radio Televisione Italiana)
раков. раководител
РАМ Меморија со случаен пристап (RAM: Random Access Memory)
РАПИ Републичка акција за помлади извидници
РАФ Британско кралско воздухопловство (RAF: Royal Air Force)
РБИЦ Ромски деловен информативен центар
РГ Работна група
РГД Регионално географско друштво
РГО Работна градежна организација
РГУ Републичка геодетска управа
РГФ Рударско-геолошки факултет
РД Риболовно друштво
РДВ Рамковна директива за води
РДГ рендген
РДКВ Рамковна дирекција за квалитет на воздухот
РДП протокол за далечински пристап до работната површина (RDP: Remote Desktop Protocol)
РДПМ Радикална демократска партија на Македонија
РДС Радиодифузен сервис за радио (RDS: Radio Data Sistem)
рег. регионализам
ред. редовен
РЕДЕМ Регионален економски развој во источна Македонија (REDEM: Regional Economic Development of Eastern Macedonia)
РЕК Рударско-енергетски комбинат; Републички електричен комбинат
РЕЛ Рачно електролачно заварување
реп. републички
Реп.орг. Републички организации
Реплек Републичко претпријатие за промет со лекови
РЕФ Ромски едукативен фонд
реф.бр. Референтен број
РЖ Рудници и железарница
РЖЕК Берзанска кратенка на РЖ Економика Скопје
РЖИН Берзанска кратенка на РЖ Институт Скопје
РЖИТ Берзанска кратенка на РЖ Интер-Трансшпед Скопје
РЖТК Берзанска кратенка на РЖ Техничка контрола Скопје
РЗДПКР Работничко-земјоделска демократска партија на просветните и културните работници
РЗЗЗ Републички завод за здравствена заштита
РЗКНМ Републички завод за култура и наука на Македонија
РЗПМ Работничка земјоделска партија на Македонија
РЗС Републички завод за статистика
РЗТ Републички завод за трансфузиологија
РЗУД Републички завод за унапредување на домакинството
РИ Републички инспекторат
РИК Рударско индустриски комбинат; Републичка изборна комисија
РК Ракометски клуб; Реонски комитет
РКЕ Регулаторна комисија за енергетика
РКЕИ Работен комитет за европска интеграција
РКНМ Рамковна конвенција за заштита на националните малцинства
РКПЗ Републички културно-просветен завод
РКУД Работничко културно-уметничко друштво
РМ Република Македонија
РМС Регионална меѓугранична соработка
РМСБ Берзанска кратенка на Република Македонија - Стопанска Банка
РМСЗ Ранливи, маргинализирани и социјално запоставени (групи)
РНА Радионуклидна ангиографија
РНВО Ромски невладини организации
РО Работна организација; Републички одбор; Работничка организација; Работоводен орган
РОЕ Регионален одбор за евалуација
РОЖМ Ромска организација на жените на Македонија
РОЗТ Работна организација на здружен труд
РП Работничка партија
РПГ Рачен ракетен фрлач (RPG: Rocket-Propelled Grenade)
РПИ Републичка пазарна инспекција
РПМ Републиканска партија на Македонија
РПС Регистар на поништени сертификати
РПЦ Руска православна црква
РС Работнички совет; Републичко собрание; Реформски сили; Република Српска
РС-ЛП Реформски сили - Либерална партија
РСБСП Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата
РСВР Републички секретаријат за внатрешни работи
РСИЗ Републичка самоуправна интересна заедница; Републичка сообраќајна инфраструктурна заедница
РСМ Реформски сили на Македонија
РСРЗ Републичка самоуправна интересна заедница
РСС Републички Судски Совет
РССМ Радикална странка на Србите во Македонија
РСТО Разузнавачка служба на територијална отбрана
РСУ Ректорат на Скопскиот университет
РТВ Радио-телевизија
РТВМ Радио и телевизија Македонија
РТВС Радио и телевизија Скопје
РТГС Систем за бруто порамнување во реално време (RTGS: Real Time Gross Settlement System)
РТС Радио Телевизија Скопје
РУ Работнички университет
РУС Регионален училиштен соработник
РФМ Ракометна федерација на Македонија
РФНП Репубички фонд за неразвиените подрачја
РФП Барање за прибирање на понуди (RFP: Request For Proposal)
РХМЗ Републички хидрометеоролошки завод
РЦ Развојна цел
РЦОР Регионалниот центар за одржлив развој
РЦПЛИП Републички центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост
РЦПП Регионален центар за поддршка на претпријатија
РЦРМ Регионален центар за развој на Малешевијата
РЦУК Регионален центар за управување со кризи
РЧР Развој на човечки ресурси
РШЦЗ Републички штаб за цивилна заштита

Copyright ©. George Mitrevski. mitrevski@pelister.org