Macedonian abbreviations and acronyms. Македонски кратенки и акроними


| А | Б | В | Г | Д | Ѓ | Е | Ж | З | Ѕ | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ќ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш |

ACRONYM DEFINITION
П-В–П Комутациско поле Простор Време Простор (STS – Space Time Space)
п-ца печатница
П.з.п. Површини за заеднички простории
п.о. потполна одговорност; партизански одред
П.р.п. Површина за работни простории
П.с.п. Станбена површина
П.ФАХ Поштенски фах
ПА Полициска академија; Педагошка акедемија; Прирачник за агитација
ПАА противавионска артилерија
ПАН персонална мрежа (PAN: Personal Area Network)
ПАОБ Периферна артериска оклузивна болест
ПАРП Процес за анализа и планирање на НАТО (PARP: Planning and Review Process)
ПАСОК Сегрчкото социјалистичко движење (PASOK: Panellinio Sosialistiko Kinima)
ПАСС Професионална асоцијација за еС-Ку-еЛ сервер
ПАХ Пулмонална артериска хипертензија
ПБ Проектантско биро
ПВБ Периферна васкуларна болест
ПВМ Партија на Власите од Македонија; Привремена власт на Македонија
ПВО Противвоздушна одбрана
ПВР Правда и внатрешни работи
ПВЦ Поливинил хлорид
ПВШ Покраински воен штаб
ПВШМ Покраински воен штаб за Македонија
ПГ Планирачки грант
ПД Пионерски дом
ПДА Партија за демократска акција; Пуш-даун (push-down) автомат
ПДАСМ Прва детска амбасада во светот - Меѓаши
ПДД Правилник за данокот на добивка; Персонален данок на доход
ПДИ Партија за демократска иднина
ПДК Демократската партија на Косово (PDK: Partia Demokratike e Kosoves)
ПДП Партија за демократски просперитет во Македонија
ПДС Претходно доставена согласност
ПДСРМ Партија на демократските сили на Ромите на Македонија
ПДТ Претпријатие за далеководи и трафостаници
ПДТМ Партија за движење на Турците во Македонија
пдф pdf: portable document format
ПЕ Подрачна единица
ПЕЕС Преносни електроенергетси системи
ПЕИ Партијата за европска иднина
ПЕКСНАС Проект за експериментална настава
ПЕН PEN: Poets, Playwrights, Editors, Essayists, and Novelists
Пенз.дом. Пензионерски дом
ПЕО Партија за економска обнова
ПЕП Посебна единица на полицијата; Претпристапна економска програма
ПЕРМ Партија за единство на Ромите во Македонија
перс. Персонален
ПЕТ Проект за рециклирање пластика (PET: polyethylene terephthalate - Plastic Recycling Project)
ПЕТ/ЦТ PET/CT: Positron Emission Tomography and Computed Tomography
ПЕТА Луѓе за етички третман на животните (PETA: People for the Ethical Treatment of Animals)
ПЕТИ Потрага по екстратерестријална интелигенција
ПЗ Партија на Зелените; Педагошки завод
ПЗЗ Примарна здравствена заштита
ПЗМ Партнерство за мир
ПЗО Приватна здравствена организација
ПЗУ Приватна здравствена установа
ПИ Пазарна инспекција; Прехранбена индустрија; Патна исправа
пи-ар (PR: Public Relations)
пи-си (PC: personal computer)
ПИЛИ Public Interest law Initiative
ПИН Личен број за идентификација (PIN:
ПИОМ Пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
ПИР Партија за итнеграција на Ромите
ПИС Пазарен информативен систем; Правила на издавачот на сертификати
ПИСА Програма за меѓународно оценување на учениците (PISA: Programme for International Student Assessment)
ПЈ Партија на Југословените
ПЈА Претпријатие за јавен транспорт
ПЈРМ Поранешна Југословенска Република Македонија
ПК Производски комбинат; Покраински комитет; Проектен концепт; Преткоморно-коморен; Корисна површина
ПКБ Перкутана коронарна интервенција
ПКВ полуквалификуван
ПКЈ преткоморно-коморен јазол
ПКК Курдска работничка партија (PKK: Partiya Karker Kurdistan)
ПКМ Паритет на куповна моќ; Порше комуникациски менаџмент; Проектирање компјутерски мрежи
ПКРТ Преткоморно-коморна реципрочна тахикардија
ПКТ Постојан комитет за толкување
ПКУ Претпријатие за комунални услуги
пл. планина
ПлРУ План за развој на училиштето
ПЛЦНС Примарен лимфом на централниот нервен систем
ПМВ Патничко моторно возило
ПМГ Програма за мали грантови
ПМЛ Прогресивна мултифокална леукоенцефалопатија
ПМН Полиморфонуклеарни леукоцити
ПМО Проект за модернизација на образованието
ПМОСХ Пренослив меѓусклоп за оперативен систем на UNIX
ПМФ Природно математички факултет
ПН(м) Партија на напредок (Марксисти)
пне пред нашата ера
ПНЛ Примена на нов лек
ПНС Привремено народно собрание
ПО Подрачно одделение; партизански одред; Перманентно образование
по Хр. по Христа
ПОА Православна охридска архиепископија
ПОДЕМ Партија на обединети демократи на Македонија
ПОЖП Претпријатие за одржување на железнички пруги
ПОЗ Перзистентни органски загадувања
ПОИ Полимерно и органско инженерство
ПОЈ Партизански одреди на Југославија
пол. Полски јазик
полк. полковник

Copyright ©. George Mitrevski. mitrevski@pelister.org