Macedonian abbreviations and acronyms. Македонски кратенки и акроними


| А | Б | В | Г | Д | Ѓ | Е | Ж | З | Ѕ | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ќ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш |

ACRONYM DEFINITION
О.К. Отворен кредит
О3 Озон
ОMСРУ Oдбор за mеѓународни стандарди за ревизија и уверување
ОАД Организација на американските држави
ОАЕ Обединети Арапски Емирати; Организација на африканско единство
ОАЗ Одделение за апроксимација на законодавството при СЕИ
ОАК Основна адвокатска комора
ОАП Оделение за агитација и пропаганда
ОАР Обединета Арапска Република
ОБСЕ Организација за безбедност и соработка во Европа
ОВЖС Оценка врз животната средина
ОВР Одделение за внатрешни работи
ОВСРМ Организација на воените старешини на Република Македонија
ОГТТ Орален гликоза толеранс тест
ОДАМ Обединето движење - алијанса за Македонија.
одд. одделение
ОДИХР Канцеларија за демократски институции и човекови права (ODIHR: Office for Democratic Institutions and Human Rights)
ОДО Отворено и далечинско образование
ОДП Организација за деловна поддршка
ОДТС Оптички дигитален телекомуникациски систем
ОДФ Отворен формат за документи (OPD: Open Document Format)
ОЕЛ/НЗЛ Обединета европска левица/нордиска зелена левица
ОЕО Овластен економски оператор
ОЕСР Организација за економска соработка и развој
ОЕЦД Организација за економска соработка и развој (OECD: Organisation for Economic Cooperation and Development)
ОЖ Организација на жени
ОЖМ Организација на жените на Македонија
ОЖС Организација на жени на Скопје
ОЗ оперативна зона
ОЗЗ Општа земјоделска задруга
ОЗНА Одделение за заштита на народот
ОИ Олимписки игри
ОИД Определени истражни дејствија
ОИЦ Образовен информативен центар
ОЈО Општинско/Основно јавно обвинителство
ОК Обединето кралство; Околиски комитет; Oрални контрацептиви
ОКВ Општина Кисела Вода
ОКД општ колективен договор
окт. октомври
ОЛА Општословенски лингвистички атлас
ОЛАФ Европската служба за борба против корупцијата (OLAF: Office de Lutte Antifraude)
ОЛЛН Одделение за лингвистика и литературна наука
ОМ Обединети Македонци
ОМБ Обврзници на македонската берза
ОМГИ Одбор за мировни и граѓански иницијативи
ОМГИРМ Одбор за мировни и граѓански иницијативи на Република Македонија
ОМД Обединета македонска дијаспора
ОМК Отворен метод за координација
ОМО Обединета македонска организација
ОМП Отворено мрежно престметување
ОМПЕМ Организација на Македонците-потомци од Егејска Македонија
ОМСС Oдбор за mеѓународни сметководствени стандарди
ОМУ Основно музичко училиште
ОН Обединети нации
ОНА Ослободителна народна армија
ОНКДК Канцеларија за дроги и криминал на Обединетите Нации (UNODC: United Nations Office of Drugs and Crime)
ОНО Областен народен одбор; Околиски народноослободителен одбор
ОНР оперативно-наставна работа
ОНТ Одделение за недозволена трговија
ОО Организационен одбор; Окружен одбор; Општинска организација; Општински одбор; Основна организација
ОО СЗБ Општински одбор на Сојузот на борците
ООЖ Општинска организација на жените
ООЗТ Основна организација на здружен труд
ООМЗ Општински одбор на месните заедници
ООН Организација на Обединетите Нации
ООЦК Општинска организација на Црвен крст
ОП Општествено претпријатие
Оп.ст.зг Општествена стамбена зграда
ОПВ Општествено претпријатие водостопанство
ОПД Оперативна програма за децентрализација
ОПЕ Обединета партија за еманципација
ОПЕК Организација на земјите-извознички на нафта (OPEC: Organization of Petroleum Exporting Countries)
ОПМ Организација на потрошувачите на Македонија
ОПО Основен поштенски оператор; Основна партиска организација
ОПОМ Организирана политичка опозиција на Македонија
ОПР Обединета партија на Ромите
ОПРМ Обединета партија на Ромите од Македонија
опт.сопст. Општествена сопственост
ОРК околиски/општински револуционерен комитет
ОРЛ оториноларингологија
ОРМ Организација на работодавачи на Македонија
ОС Основен суд; Окружен суд; Општински суд; Одбор за стандардизација
ОСР Одделението за странци и реадмисија; Октомвриска социјалистичка револуција
ОСС Општински синдикален совет
ОССМ Организација слободен софтвер Македонија
Ост.стоп. Згради во останато стопанство
ОСУ Охридски летен универзитет (OSU: Ohrid Summer University)
ОСФАФ Општо-студентски фестивал на аматерскиот филм
ОТЕК Берзанска кратенка на Отекс Охрид
ОТЦ Тргување преку шалтер (OTC: Over the Counter Market)
ОУ Основно училиште
ОУРП Одделение за унапредување на рамноправноста помеѓу половите
ОФ Ослободителен фронт
ОФИД Фонд на ОПЕК за меѓународен развој (OFID: OPEC Fund for International Development)
ОФС Општинскиот фудбалски сојуз
ОХИС Органско-хемиска индустрија Скопје
ОХЦХР Канцеларија на Високиот комесар за човекови права (OHCHR: Office of the High Commissioner for Human Rights)
ОЦЕС Организација за Црноморска економска соработка
ОШ одделение за школство

Copyright ©. George Mitrevski. mitrevski@pelister.org