Macedonian abbreviations and acronyms. Македонски кратенки и акроними


| А | Б | В | Г | Д | Ѓ | Е | Ж | З | Ѕ | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ќ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш |

ACRONYM DEFINITION
н. в., н.м.в. надморска височина
н.б. наша белешка
н.з. наша забелешка
Н.М.; н. м. Нова Македонија; населени места
н.сов. Научен советник
НА Национална Алтернатива
НААС Северозападна асоцијација на акредитирани училишта (NAAS: Northwest Association of Accredited Schools)
НАМА Народен магазин
НАНБХ Нон А - нон Б хепатитис
НАНТ Национална агенција за нуклеарни технологии
НАО Национална асоцијација за оружје
НАП Национален акциски план
нар. народен
нас. населба
НАСА (NASA: National Aeronautics and Space Administration)
НАТО Организација на североатлантскиот договор (NATO: North Atlantic Treaty Organization)
Науч.инс. Училиште и научни институции
НАЦ Новоапостолска црква
НБА Национална кошаркашка асоцијација на САД (NBA: National Basketball Association)
НБГ Национална банка на Грција
НБМ Народна банка на Македонија
НБРМ Народна банка на Република Македонија
НВ Народна војска
НВИС Национален визен информативен систем
НВО Невладина организација
НГШ Началник на Генералштабот на АРМ,
НДМ Народно движење за Македонија
НДП Национална демократска партија; Народна демократската партија; Национална демократска преродба
НДС Нови Демократски Сили
НДУ Надзорно-дигитално управување
НДХ Независна Држава Хрватска
НДЦ Нансен Дијалог Центар
НДШО Национална демократска шиптарска организација
НЕАП Национален еколошки акционен план
НЕПА Национална агенција за поддршка на малите и средни претпријатија (NEPA: National Enterprise Promotion Agency)
НЕТА Нова европска театарска акција
НЗЕАП Национален здравствено еколошки акционен план
НЗК Национална занаетчиска комора
НЗС Најдобри за секогашх (хип-хоп група)
НИДДМ Инсулин-независен дијабетес (NIDDM: Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus)
НИЗ Неорганско инженерство и заштита (на животна средина)
НИП Новинско издавачко претпријатие; научноистражувачки проект
НИР научноистражувачка работа
НИТ Национален индекс-тим
НКА Недетерминистички конечен автомат
НКАМА Национален комитет за автономија на Македонија и Албанија
НКВ неквалификуван
НКВД Народен комисариат за внатрешни работи (НКВД: Народный комиссариат внутреных дел)
НКД Национална класификација на дејности
НКОЈ национален комитет за ослободувањето на Југославија
НКЦ Национален контакт центар; Национален конзерваторски центар
НЛБ Нова Љубљанска банка
НЛО Неидентификуван летачки објект
НЛП Нова либерална партија
НМ Народна младина
НМХ Нискомолекуларен heparin
НН низок напон, нисконапонски
Ннд Ниво на доказ
ННСГ Научно-наставна студиска група
НО Народен одбор
НОАВМ Народно-ослбоодителна и антифашистичка војна на Македонија
НОБ Народно-ослободителна борба
НОВ Народно-ослободителна војна/војска
НОВЈ Народно-ослободителна војска на Југославија
НОВМ Народноослободителна војна на Македонија
НОД Народноослободително движење
ноем. ноември
НОЗ Неразградливи органски загадувачи
НОК Народноослободителен корпус
ном. номинален
НОМС Народноослободителен младински сојуз
НОМСМ Народно-ослободителен младински сојуз на Македонија
НОО Народно-ослободителен одбор; Национална организација за оружје
НОПО Народноослободителен партизански одред
НОПОЈ Народноослободителни партизански одреди на Југославија
НОПОМ Народноослободителни партизански одреди на Македонија
НОУБ Народноослободителна ударна бригада
НОФ Народно-ослободителен фронт
НОФМ Народно-ослободителен фронт на Македонија
НП Национален парк; Независни пратеници
НПАЗ Национален план за апроксимација на законодавство
НПИО Национална политика за информатичко општество
НПК Национална платежна картичка
НПП Најчесто поставувани прашања
НППЗ Национална програма за усогласување на законодавството
нпр. на пример
НПРМ Народен правобранител на Република Македонија
НПСС Националната политика за слободен софтвер
НРК Национална рамка на квалификации
НРМ Народна Република Македонија
НРПЈ Народна работничка партија на Југославија
НС СРМ Народно собрание на СР Македонија
НСАИД NSAID: Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug
НСБ Национален совет за безбедност
НСВП Натриумови сијалици со висок притисок
НСГ Национална советодавна група
НСДП Нова социјалдемократска партија
НСЈ Народно собрание на Југославија
НСМ Народно собрание на Македонија; Национална сервисна мрежа
НСН Независен синдикат на новинарите

Copyright ©. George Mitrevski. mitrevski@pelister.org