Macedonian abbreviations and acronyms. Македонски кратенки и акроними


| А | Б | В | Г | Д | Ѓ | Е | Ж | З | Ѕ | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ќ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш |

ACRONYM DEFINITION
М Македонија
М-НАВ Македонски навигации
м-р Магистер
м. машки род; метар; месност; место
м. в. минатиот век
М. ф. Медицински факултет
м.в. место викано
м/сек метри во секунда
м2 Квадратен метар
м3 Кубен метар
м3/сек кубни метри во секунда
МААА Македонско Американска Алумни Асоцијација
МААЕ Меѓународна агенција за атомска енергија
МААСП Програмата за подршка на советодавните услуги во земјоделството во Македонија (MAASP: Macedonia Agricultural Advisory Support Programme)
МАВР Берзанска кратенка на Градежно Претпријатие Маврово
МАГА Македонска геотермална асоцијација
МАГТ Македонска асоцијација за гешталт терапија
МАДА Македонска антипиратска деловна асоцијација
МАЕ Меѓународната агенција за енергетика
МАЕИ Македонска алијанса за европска интеграција
МАЗА Младинска асоцијација на заболекари и академци
МАИМ Македонска асоцијација за историја на медицината
Мак Македонија
мак. македонски јазик
МАКИНОВА Меѓународната изложба на иновации
МАККОМ Здружение на македонски комуналци
МАКП Берзанска кратенка на Макпромет Штип
МАКПОС Македонски позиционен систем
макс Максимум; МАКС: Берзанска кратенка на Макотекс Скопје
Мактел Македонски телекомуникации
МАКФЕСТ Македонски фестивал
МАКЦИС Македонски царински информационен систем
МАН Македонската Асоцијација на Новинари; Германски производител на камиони во Нурнберг ( MAN: Maschinenfabrik Augsburg-N?rnberg)
МАНАПО Македонски народен покрет
МАНД Македонско археолошко научно друштво
МАНС Македонско-австралиски народен сојуз; Македонско-американски народен сојуз
МАНУ Македонска академија на науките и уметностите
МАО Македонска антифашистичка организација
МАОИ Мултилатерална агенција за осигурување на инвестициите
МАП Меѓусклоп за апликативно програмирање
МАПАС Македонска пензиска агенција за супервизија
МАР Македонската асоцијација на рударство; Меѓународна асоцијација за развој
МАРНЕТ Македонска академска инстражувачка мрежа (MARNet: Macedonian Academic Research Network)
МАСИТ Македонска асоцијација за информатичка технологија
МАССО Македонска асоцијација за слободна сексуална ориентација
МАССУМ Младинска Асоцијација на Средните Стручни училишта во Македонија
МАТ Македонски авиотранспорт
Мат. инст. Математички институт
Мат. фак. Математички факултет
МАТА Македонска Артизанска Трговска Асоцијација
МАТЕРУО Македонски Телекомуникации референтна понуда за разврзан пристап на локална јамка (MATERUO: Makedonski Telekomunikacii Reference Unbundling Offer)
МАЦЕФ Македонскиот центар за енергетска ефикасност
Маш. фак. Машински факултет
МБ Македонска берза; Македонска банка; Моторен бензин; Матичен број
МБ-91 Моторен бензин со 91 октан
МБА Магистерски студии за бизнис (MBA: Master's of Business Administration))
МБИ Македонски берзански индекс
МБИ-10 Индекс на десет најликвидни котирани компании на Македонскиот берзански индекс
МБИД Македонски берзански индекс
Мбит/сек Мегабита на секунда
МБКС Меѓубанкарска каматна стапка
МБОР Меѓународната Банка за Обнова и Развој
МБПР Македонска банка за поддршка на развојот
МБРД Македонска банка за обнова и развој
МБРЦ Македонски центар за бизнис ресурси (MBRC: Macedonian Business Resource Center)
МБС Матичен број на субјектот
МБТК Меѓународна банка за трговија и кредит
МБУЦ Музичко-балетски училишен центар
МВИО Македонска воено-инспекциска област
МВК Македонска ветеринарна комора
МВП Најдобар играч (MVP: Most Valuable Player)
МВР Министерство за внатрешни работи
МВРНЗ Министерство за внатрешни работи и народно здравје
МВШ Местен воен штаб
МГ Машка гимназија
мг/л Милиграм на литар
МГСЗ Македонско-Германско стопанско здружение
МДБ Месечен даночен биланс
МДБП Македонско движење за балкански просперитет
МДК Максимално дозволени концентрации
МДКО Максимално дозволени количества
МДЛФ Фонд за развој на медиумите (MDLF: Media Development Loan Fund)
МДП Македонска демократска партија
МЕ Министерство за економија
МеБ Македонски е-Библиотеки
МЕД Машка ерективна дисфункција; Македонско еколошко друштво; Македонско етнолошко друштво
Мед. фак. Медицински факултет
Мед. ц. Медицински центар
МЕИА Микропартикулар ензим имуно есеи
МЕПСО Македонски електро-преносен систем оператор
МЕС Меѓународен еврејски сојуз
Мес.заед. Месна заедница
МЕФМ Млади европски федералисти на Македонија
МЕФО Македонска емигрантска федеративна организација
МЕЦ Младински едукативен центар; Младински еколошки центар
МЖ Македонски железници
МЖЛ Македонско женско-лоби
МЖС Министерство за животна средина; македонски железнички сојуз
МЖСПП Министерство за животна средина и просторно планирање
МЗ Министерство за здравство; Месна заедница; металски завод; Министерство за земјоделство

Copyright ©. George Mitrevski. mitrevski@pelister.org