Macedonian abbreviations and acronyms. Македонски кратенки и акроними


| А | Б | В | Г | Д | Ѓ | Е | Ж | З | Ѕ | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ќ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш |

ACRONYM DEFINITION
КА Конечен автомат; Кодекс Алименариус
КАБ Коронарна артериска болест
КАМП Компаративна анализа на молекулски полиња
КАРДС Помош на заедницата за обнова, развој и стабилизација (KARDS: Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation)
КАРИЛ Клиника за анестезија, реанимација и интензивно лекување
кат. катастарски
КАФАО-МАК Канцеларија за царинска и фискална помош на Македонија (CAFAO-MAK: Customs and Fiscal Assistance Office – Macedonia)
КБ Комерцијална банка
КБД Конвенција за билошка разновидност (KBD: Convention for bio-diversity)
кбит/сек Килобита на секунда
кбпс Килобита на секунда (kbps: kilobytes per second)
КВ киловолт; киловат; квалификуван; квалитет на воздух; квалификуван
КВАС Берзанска кратенка на Квасара Битола
КВБ Кардиоваскуларна болест
КВП Компјутерско водење на процеси
кг Килограм
кг/м2 Килограм на квадратен метар
КГБ Комитет за државна безбедност на СССР (Комитет государственной безопасности СССР)
кгр. Килограм
КДБ Консолидиран даночен биланс
КДЕ (KDE: K Desktop Environment)
КДП Комисијата за државна помош
КЕ Клучен експерт; Краткорочен експерт
КЕБС Комитет на европски банкарски супервизори (CEBS: Committee of European Banking Supervisors)
КЕП Комесартство за еврејски прашања
КЕРХфин Комитет на европски регулатори за хартии од вредност – работна група за финансиско известување
КЕСОПП Комитет на европски супервизори за осигурување и професионални пензии
КЗ Казнен закон
КЗВ Катастар на загадувачи на воздухот
КЗК Комисија за заштита на конкуренцијата; Косовски заштитен корпус
КЗМ Комора на занаетчиите на Македонија
КЗСА Квантитативни зависности структура-активност
КИ Крзнарска индустрија; комунистичка интернационала, Коминтерна
КИБ Комерцијално инвестициона банка
КИБП Берзанска кратенка на Комерцијално инвестициона банка Куманово
КИБС Клириншки интербанкарски систем
КИК Керамичка индустрија Куманово
КИН Конфекциско инженерство
КИРО Берзанска кратенка на Киро Ќучук Велес
КИС комуникациско-информациски систем; Керамичка индустрија Скопје
КИТ Комисија за информатичка технологија
КИЦ Културно-информативен центар
КЈП Комунално јавно претпријатие
КК Кошаркашки клуб; Кожарски комбинат
ККБ Калциумски канал-блокатори
ККЈ Канцеларија за комуникација со јавноста
ККТ Културно-контактната точка од Македонија
ККУ Класичен (магнетен) контролен уред
кл. килолитар; клиника
КЛЕР Канцеларија за локален економски развој
км Километар
км/ч., км/час километри на час
км2 километар квадратен
КМБ Банка за кредитирање на мали бизнеси (КМБ: Банк кредитования малого бизнеса)
КМГ Кваликикувано мнозинксо гласање
КМЕ Континуирана медицинска едукација
КМИМК Клуб на млади историчари на Македонија
КМКСП Комитет на министри за координација на странска помош
КМП Комитетот за маратонско пливање; Калиопи музичка продукција
КМРП Kомитет за mеѓународни ревизорски практики
КМСС Kомитет за mеѓународни сметководствени стандарди
КН Катастар на недвижности; Комбинирана номенклатура
кн. книга
КНИИЦ Компјутерски научен истражувачки и информативен центар
КНОЈ Корпус на народната одбрана на Југославија
КНР Катастар на Недвижности и Регистрација
КО Катастарска општина
КОБИСС Кооперативен онлајн библиографски систем и сервиси (COBISS)
КОВЗРГ Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи
КОЕМ КОмунистичка организација на Егејска Македонија
ком. комитет
Ком.дел. Зграда во комунална дејност
КОМУ Берзанска кратенка на Комуна Скопје
КОНС Коагула за негативен Staphilococcus
КОО Корпоративна општествена одговорност
Кор Коригендум; КОР: Комитет на региони
Кор.г.и.з.со зг Право на користење на градежно изградено земјиште врз кое постои зграда
Кор.г.н.з.до од Право ка користење на градежно неизградено земјиште до одземање
Кор.г.н.за изг. Право на користење на градежно земјиште заради изградба
Кор.на заед.згр Право на користење на заеднички делови од зграда
Кор.на заем.во Право на користење на земјоделско земјиште во општествена сопственост
Корист.упр.расп Право на користење, управување и располагање
КОС Контра-разузнавачка служба (Контра обавештајна служба)
КП Комунистичка партија; Капетанија на пристаништата; катастарски план; катастарска парцела; Координатор на проект; крвен притисок
КПА Комунистичка партија на Албанија
КПБ Комунистичка партија на Бугарија
КПГ Комунистичка партија на Грција
КПД Казнено–поправен дом; корпора деликти
КПДЛ Компјутерски потпомогнат дизајн на лекови
КПЗ Културно-просветна заедница
КПЈ Комунистичка партија на Југославија
КПК Куп на победници на купот
КПКМ Комора за приватен капитал на Македонија
КПМ Комунистичка партија на Македонија
КПО Културно-просветна организација
КПС Комисија за плати во стопанството; Косовска полициска служба
КПСС Комунистичка партија на Советскиот Сојуз
КПТ Комитет за превенција од тортура; Кожен прик тест
КПУ Континуирано професионално усовршување; Казнено-поправна установа
КПШС Берзанска кратенка на Карпош Скопје

Copyright ©. George Mitrevski. mitrevski@pelister.org