Macedonian abbreviations and acronyms. Македонски кратенки и акроними


| А | Б | В | Г | Д | Ѓ | Е | Ж | З | Ѕ | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ќ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш |

ACRONYM DEFINITION
И исток
И-СД Илинден - Слободни демократи
и. г. истата година
ИА Институт за акредитација
ИАБП Интрааортна балон пумпа
ИАДТ Индустрија за автомобилски делови и трактори
ИАЕА Меѓународна агенција за атомска енергија (IAEA: International Atomic Energy Agency)
ИАЕСТЕ (ИАЕСТЕ: International Association for the Exchange of Students for Technical Experience)
ИАКС Интегриран административен и контролен систем
ИАМЛ Меѓународно здружение на музички библиотеки (IAML: International Association of Music Libraries)
ИАП давател на интернет-пристап (IAP: Internet Access Provider)
ИАРМ Институт за акредитација на Република Македонија
ИАС услуга за пристап до информации (IAS: Information Access Service)
ИАТА Меѓународно здружение за воздушен сообраќај (IATA: International Air Transport Association)
ИАЦС Интегриран административен и контролен систем (IACS: Inegrated Administrative Control System))
ИБ Институт за биологија; Информационо биро (Информбиро) на комунистичките и работничките партии
иб. за латински ibidem (на исто место); исто ибид.
ИБГ-МК Инженери без граници - Македонија
ИБМ IBM: International Business Machines
ИБО Организација за меѓународна матура (IBO: International Baccalaureate Organization)
ИБС Иритабилен цревен синдром
ИВАО Канцеларијата за аплицирање за италијанска виза (IVAO: Italian Visa Application Office)
ИВЗ Исламска верска заедница
ИГА Меѓународна геотермална асоцијација; (IGA: International Geothermal Association)
ИГМ Индустрија за градежни материјали
ИГО Индекс на граѓанското општество
ИГТ Нарушена гликозна толеранција (IGT: Impaired Glucose Tolerance )
ИГУ Интегрирано гранично управување
ИД Институт за демократија
ИДА Меѓународна развојна асоцијација; (IDA: International Development Association)
ИДДМ Инсулин-зависен дијабетес
ИДПС Извештаjно, дијагнозна и прогнозна служба
ИДСЦО Институт за демократија, солидарност и цивилно општетсво
ИДСЦС Институтот за Демократија „Социетас Цивилис“
ИДУЕП Институтот за добро управување и евроатлантски перспективи
ИЕА Институт за етнологија и антропологија
ИЕД Интегрирана еколошка дозвола
ИЕС Извештаи на Европскиот Суд
ИЗ Индустриска зона; Институт за замјоделство
избр. мн. Избројна множина
изв., ИЗВ. извик; извори
изд. издание
ИЗИИС Интитут за зeмјотресно инженерство и земјотресна сеизмологија
ИЗИНЕП Институт за истражување на економски политики
ИЗИС Интегриран здравствен информативен систем
ИИ Институт за информатика
ИИЕЕ Институт на инженери за електрика и електроника
ИИМ Индустриско инженерство и менаџмент
ИЈЗ Институтот за јавно здравје
ИЈЗК Институт за јужни земјоделски култури
ИК Извршен комитет
ИКД Интравенски корисник на дроги
ИКЕ интернет-протокол за размена на клучеви (IKE: Internet Key Exchange)
ИКМ Импулсно кодна модулација
ИКОМ Меѓународен комитет на музеи (ICOM: International Council of Museums)
ИКОМОС Интернационален комитет за споменици и места (ICOMOS: International council on monuments and sites
ИКТ Информатичко компјутерска технологија; Информатичко-комуникациска технологија, Информациона и комуникациска технологија
ИЛО Меѓународна организација на труд (ILO: International Labor Organization)
ИЛПТ Информации за локалниот пазар на труд
ИЛХ Интернационална лига на хуманисти
ИМ Излезен мултиплекс
ИМАП интернет-протокол за пристап до пораки (IMAP: Internet Message Access Protocol)
ИМБ Индустрија за млеко Битола
ИМЕИ Меѓународна идентификација на мобилна опрема (IMEI: International Mobile Equipment Identification)
ИМЈ Институт за македонски јазик
ИМКА (YMCA: Young Man's Club of America)
ИМЛ Институт за македонска литература
ИМОР Интернационална мрежа за образование и ресурси
ИМП Итна медицинска помош
имперф. Имперфект
ИМРП Извештај за mеѓународни ревизорски практики
ИНБП Берзанска кратенка на Инвестбанка Скопје
Инд.и руд. Згради во индустрија и рударство
инж. Инжинер
ИНИ Институт за национална историја
ИНЛ Испитуван нов лек
инст. институт
Инст. за инф. Институт за информатика
Инст. за мат. Институт за математика
инстал. инсталиран
ИНТОСАИ Меѓународната организација на Врховните Ревизорски Институции (INTOSAI: International Organization of Supreme Audit Institutions)
ИНХО Берзанска кратенка на Интернешенал Хотелс АД Скопје
ИО Извршен одбор; Инициативен одбор; Институт за одбрана
ИОК Меѓународен олимписки комитет (IOC: International Olympic Committee)
ИОМ Меѓународна организација за миграција (IOM: International Organization for Migration)
ИОННБ Извиднички одред „Наум Наумовски- Борче“
ИООМ Институт отворено општество – Македонија; исто ФИООМ: Фондација Институт отворено општество
ИОР Институт на овластени ревизори
ИОЧ Извештаи за обврски на членството
ИП Интернет протокол
ИПА Инструмент за претпристапна помош (IPA: Instrument for Pre-Accession Assistance)
ИПАРД Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на Европската Унија
ИПБ Институт за применета биохемија; Информационо прес биро
ИПИ Меѓународен прес институт; (IPI: International Press Institute)
ИПИС Институт за политички истражувања-Скопје
ИПК Интер-етник проект Куманово; Индекс за перцепција на корупцијата
ИПКФТ Институт за предклиничка и клиничка фармакологија и токсикологија
ИПМ Институт за превентивна медицина
ИПОЗ Индустрија за преработка на овошје и зеленчук
ИППЛГ Интерпартиска парламентарна лоби група

Copyright ©. George Mitrevski. mitrevski@pelister.org