Macedonian abbreviations and acronyms. Македонски кратенки и акроними


| А | Б | В | Г | Д | Ѓ | Е | Ж | З | Ѕ | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ќ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш |

ACRONYM DEFINITION
З запад
З.вон ст. Зграда вон стопанство
З.на СВР Згради на СВР
З.на СИЗ Згради на СИЗ (Самоуправна интересна заедница)
З.на ССНО Згради за ССНО (Сојузен секретаријат за народна одбрана) и општествена заштита
ЗАВ-НД Заверка на договори чии предмети се недвижности
Заед. Заеднички
ЗАЕМ Здружение на агроекономисти на Македонија
ЗАИ Здружение на албански издавачи во Македонија
ЗАМ Здружение на аптеки на Македонија
зам. Заменка
зам. прид. Заменска придавка
ЗАММЗ Здружение на анатоми и морфолози на Македонија
ЗАМП Здружение за заштита на авторски музички права
Зб. Зборник
зб. им. Збирна именка
зб. мн. Збирна множина
ЗБМ Здружение на блогери на Македонија
ЗВ Завод за вработување
ЗВММ Здружение на воздухопловни метеоролози на Македонија
ЗГ Здруженија на граѓани
Згр.во ст. Зграда во стопанството
Згр.СОК Згради на ЗПП (Завод за платен промет)
ЗД Здравствен дом
ЗДА Здружение за деловна активност
ЗЕ Здружение на Египтјаните
ЗЕЛС Заедница на единиците на локална самоуправа
Зем.и шума Згради во земјоделство и шумарство
ЗЕМАК Здружение на енергетичарите на Македонија
ЗЕП Заеднички европски пазар
ЗЕУ Западно-европска унија
ЗЖАМ Здружение на жени Албанки на Македонија
ЗЖВ Здружение на жени Влаинки
ЗЖВРМ Здружение на жени Влаинки на Република Македонија
ЗЗ Земјоделска задруга
ЗЗЗ Закон за здравствена заштита
ЗЗИ Здружение на земјоделските инжинери
ЗЗП Здружение на земјоделски производители
ЗЗПП Земјоделска задруга и производски комбинат
ЗЗСК Закон за заштита на спомениците на културата
ЗИ Земјоделски институт
ЗИЗ Здружение на индивидуалните земјоделци
ЗИК Земјоделско-индустриски комбинат
ЗИКМ Здружението на издавачите и книжарите на Македонија
ЗИМ Здружение на информатичари на Македонија; Здружение на инфектолози на Македонија; Завод за испитување на материјали
ЗИС Законот за идустриската сопственост; Земјоделски информативен систем
ЗИТ Земјоделски инпут на трудот
ЗЈЗ запад-југозапад
ЗЈОМ Здружение на јавни обвинители на Македонија
ЗК Земјоделски комбинат; Заштитен комитет
ЗКДФ Земјоделски кредитен дисконтен фонд
ЗКМАК Здружение на копаничарите на Македонија
ЗКП Закон за кривична постапка
ЗЛКМ Здружение на лектори на Македонија
ЗМ Зелените на Македонија
ЗМАК Здружение на менаџери и аудитори за квалитет
ЗМГПС Здружение за македонско германско пријателство и соработка
ЗМД Заедницата на Македонските друштва во Швајцарија; Завод за здравствена заштита на мајки и деца
ЗМЕДМ Здружение на Македонците од егејскиот дел на Македонија
ЗММ Здружение на Македоснките муслимани
ЗМС Здружение на матични стоматолози; Заедница македонска суровина
ЗН Здружение на новинарите
ЗНБП Заедничка надворешна и безбедносна политика
ЗНД Заедница на независни држави
ЗНМ Здружение на новинарите на Македонија
ЗНПМ Земјоделска Народна Партија на Македонија
ЗО Здравствена организација; Земски одбор
ЗОИ Зимски олимписки игри
ЗОИЛ Завод за осиугување на имот и лица
ЗОК Здружена оперативна команда на АРМ
ЗОО Заедница на основното образование
зоол. Зоологија
ЗОР Здружение за одржлив развој
ЗОСБ НОБМ Земски одбор на Сојузот на борците од Народноослободителната борба на Македонија
ЗОСБ НОВ Земски одбор на Сојузот на борците од Народноослободителната вијна
ЗП Земјоделско производство; Заедничко претпријатие; Земјоделско претпријатие
ЗПВРМ Заменик на Претседателот на Владата на Република Македонија
ЗПДД Закон за персонален данок на доход
ЗПИС Земјоделски пазарен информативен систем
ЗПКО Берзанска кратенка на Земјоделски комбинат Пелагонија Битола
ЗПЛРМ Здружение на приватни лекари на Република Македонија
ЗПМ Завод за превентивна медицина
ЗПМЗ Завод за превентивна медицинска заштита
ЗПП Завод за платен промет
ЗППМ Здружение на професионалните пилоти на Македонија
ЗПР Заштита при работа
ЗПСМ Здружение на приватните стопанственици на Македонија
ЗПФ зајакната пластика со фиберглас
ЗР Завод за рехабилитација; Здружение на риболовците
ЗРДМОВ Завод за рехабилитација на деца и младинци со оштетен виц
ЗРКПО Заедница на работничките културнопросветни организации
ЗРО Закон за работните односи
ЗРСМ Здружение на радио станиците во Македонија
ЗС Земјоделско стопанство; здравствена служба
ЗС КПДМ Земски сојуз на културнопросветните друштва на Македонија
ЗСМ Завод за статистика на Македонија
ЗСП Завод за стопанско планирање
ЗСПИЈК Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер
ЗСПОП Здружение на студенти со посебни образовни потреби
ЗСПФ Здружение на студенти при Педагошки факултет

Copyright ©. George Mitrevski. mitrevski@pelister.org