Macedonian abbreviations and acronyms. Македонски кратенки и акроними


| А | Б | В | Г | Д | Ѓ | Е | Ж | З | Ѕ | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ќ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш |

ACRONYM DEFINITION
ЕАА Европската асоцијација на археолозите
ЕАГТ Европската асоцијација за гешталт терапија
ЕАЖС Европска Агенција за животна средина
ЕАНУ Европска академија на науките и уметностите
ЕАПС Евро-атлантски партнерски совет
ЕАР Eвропска агенција за реконструкција
ЕАСА Европска асоцијација за социјална антропологија
ЕБИ Европска Банка за инвестиции
ЕБОП Европска безбедносна и одбранбена политика
ЕБОР Европска Банка за обнова и развој
ЕБР Единица за брзо распоредување
ЕБРР Eвропска банка за реконструкција и развој
ЕБСКО Елтон Бин Стивенс компанија (EBSCO: Elton B. Stephens Company)
ЕБУ Европска радиодифузна унија (EBU: European Broadcast Union)
ЕБФ Европска банкарска федерација
ЕВН EVN: Energie Versorgung Niederosterreich
егип. египетски
ЕД Еколошко друштво
ЕДБ Единствен даночен број
едн. Еднина
ЕДРИ Европска иницијатива за дигитални права (EDRI: European Digital Right Initiative)
ЕДУ Европската демократска унија
ЕЕ економска единица; електроенергетски, електроенергетика
ЕЕГ Електроенцефалограм
ЕЕЗ Европска економска заедница
ЕЕО Европска економска област
ЕЕС Електроенергетски систем
ЕЕСК Европски економско - социјален комитет
ЕЗ Европска заедница
ЕЗБО Единствен здравствен број на осигуреникот
ЕЗЈИЕ Енергетска заедница за југоисточна Европа
ЕЗЈЧ Европска заедница за јаглен и челик
ЕЗРМ Еврејска заедница во Република Македонија
ЕИ Економски институт
ЕИБ Европската инвестициска банка
ЕИКЦ Европски информативен и кореспондентен центар
ЕИТЦ Тренинг-центарот за европска интеграција (EITC: European Integration Training Center)
ЕИФ Европски инвестиционен фонд (Луксембург)
ЕИЦ Еуроинфо центар
ЕК Eвропска Комисија
ЕКГ Електрокардиограф; Електрокардиограм
екон. Економија
ЕКОСОК Економско-социјален комитет на ЕУ
ЕКП Единица за координација со проект
ЕКС Емигрантски комунистички сојуз
ЕКТС Европски кредит трансфер систем
ЕКУ Електронски контролен уред
ЕКФ Единица за координација на форумите
ЕЛ Екстра лесно (масло за горење)
ел. Електричен
ЕЛДРП Европски либерални, демократски и реформистички партии
елек. електротехника
ЕЛЕМ Електрани на Македонија
ЕЛС Единица на локална самоуправа
ЕЛТАМ Асоцијација на наставници по англиски јазик и книжевност на Република Македонија (ELTAM: English Lenguage Teachers Association of Macedonia)
ЕМ Егејска Македонија
Ем-ти-ви MTV: Music Television
ЕМБГ Единствен матичен број на граѓаните
ЕМБС Единствен матичен број на субјектот
ЕМГ Електромиографија
ЕМО Електро-мрежа Охрид
ЕМП Електро-механично претпријатие
ЕМС Европски монетарен систем
ЕМСА Европска медицинска студенска асоцијација
ЕМУ Европска монетарна унија
ЕМУУЗ Европска мрежа на училишта што го унапредуваат здравјето
ЕМУЦ Електро-машински училишен центар
ЕМФ Електро-машински факултет
ЕМЦ Евангелско-методистичка црква
ЕН Европска норма
ЕН 228 Европска норма за бензинот Еуро Супер; (EN 228: European Norm Specification for "Euro-Super" gasoline)
ЕНП Европска народна партија
ЕНП-ЕД Европската народна партија (демохристијани) и европски демократи
ЕОЗ Европска одбранбена заедница
ЕП Европски парламент; Европско првенство
ЕПГ Електронски програмски водич (EPG: Electronic programming guide)
ЕПМ Европска Партија на Македонија
ЕПС Единица за професионални стандарди
ЕПСО Канцеларија за кадровски прашања на ЕЗ (EPSO: European Communities Personnel Selection Office)
ЕПТА Специјална програма за локална самоуправа (EPTA: Expanded Programme of Technical Assistance)
ЕПУ Економско правно училиште
ЕРДФ Европски фонд за регионален развој (ERDF – European Regional Development Fund)
ЕРЕЦ Европски совет за обновлива енергија (EREC: European Renewable Energy Council)
ЕРЗС Единствен регистар за земјоделски стопанства
ЕРК Европска рамка на квалификации
ЕРММ Европска размена на млади на Македонија
ЕРП (ERP: EnterpriseResource Planning)
ЕС Електронска спектроскопија
ЕСА Европската Вселенска Агенција (European Space Agency)
ЕСВ Европска стратегија за вработување
ЕСДЕ ESDE: Export Strategy Development and Execution
ЕСЕ Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените; Економската комисија за Европа (ECE: Economic Commission for Europe)
ЕСЗ Единицата за специјални задачи
ЕСИ Европската иницијатива за стабилност (ESI: European Stability Initiative)
ЕСМ Електро-стопанство на Македонија
ЕСМ-ЕВН Електоро-стопанство на Македонија (EVN: EVN Energie Versorgung Nieder?sterreich)
ЕСП Европскиот суд на правдата
ЕСР Европски суд на ревизори
ЕСРА Европската филмска академија во Париз (ESRA: Ecole Supe'rieure de Re'alisation Audiovisuelle)
ЕСРНЈ Единствени Синдикати на работниот народ на Југославија

Copyright ©. George Mitrevski. mitrevski@pelister.org