Macedonian abbreviations and acronyms. Македонски кратенки и акроними


| А | Б | В | Г | Д | Ѓ | Е | Ж | З | Ѕ | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ќ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш |

ACRONYM DEFINITION
Д Дизел
д-р т. н. Доктор на техничките науки
д-р. доктор
ДА Демократска алтернатива
ДААМ Демократска Алеанса на Албанците
ДАБ Аржавна агенција за безбедност
ДАГ Демократската армија на Грција
ДАЕАР Дигитален архив за етнолошки и антрополошки ресурси
дан. Даночен
ДАНИС Даночен информационен систем
ДАРМ Државен архив на Република Македонија
ДАФ Драмски аматерски фестивал
ДАХ Гермснки индекс на акции (DAX: Deutscher Aktien Index)
ДБ Даночен биланс
ДБК Дирекција за безбедност и контраразузнавање
ДБКИ Дирекција за безбедност на класифицирани информации
ДБМ ДРУШТВО НА БИОЛОЗИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ДВ Додадена вредност
ДВБ-Т Дигитална видеорадиодифузија - терестријална
ДВД дигитален видео диск (DVD: Digital Video Disk)
ДВИ Државна ветеринарна инспекција
ДВТ Длабока венска тромбоза
ДГИМ Друштво на градежните инженери на Македонија
ДГИТ Друштво на градежните инженери и техничари
ДГМ ДРУШТВО ЗА ГЕОТЕХНИКА НА МАКЕДОНИЈА
ДД Данок на добивка; детски диспанзер
ДДВ Данок на додадена вредност
ДДИ Државен девизен инспекторат
ДДМ Демократско движење на Македонија
ДДР Германска демократска република (DDR: Deutsche Demokratische Republik)
ДДУ Директно-дигитално управување
ДЕЗ Договор за Европска Заедница
дек. декември
ДЕМ Движење на екологистите на Македониј; Германска марка (DEM)
дем. Деминутив
ден. денар, денари; денешен
ДЕП Дистрибутивно електрично предпријатие
ДЕРА Двојна енергетска рентгенска абсорбциометрија
ДЕС стандард за трајно шифрирање на податоците (DES: Data Encryption Standard)
Дет.дом. Детски дом
ДЕУ Договор за Европска Унија
ДЕХФ Ди-2-етилхексил фталат
ДЗГР Државен завод за геодетски работи
ДЗЗ Друштво за заштита на животните
ДЗИС Државен завод за индустриска сопственост
ДЗЛП Дирекција за заштита на лични податоци
ДЗР Државен завод за ревизија
ДЗС Државен завод за статистика; Дирекцијата за заштита и спасување
ДЗСРМ Дирекција за заштита и спасување на Република Македонија
ДИА Американска агенција за воено разузнавање (DIA: Defence Intelligence Agency)
ДИГУ Државeн инспекторат за градежништво и урбанизам
ДИЖС Државeн инспекторат за животна средина
ДИЗ Државeн инспекторат за земјоделство
диј. дијалектизам
дијал. Дијалектен збор
ДИК Државна изборна комисија; дрвоиндустриски комбинат
ДИЛС Државен инспекторат за локална самоуправа
ДИМИ Берзанска кратенка на Димко Митрев Велес
ДИНИПЛ Данок на имот-недвижен имот од правни лица
ДИНИФЛ Данок на имот-недвижен имот од физички лица
ДИПИПЛ Данок на имот-подвижен имот од правни лица
ДИПИФЛ Данок на имот-подвижен имот од физички лица
дипл. Дипломиран
дипл. геод. инж. дипломиран геодетски инженер
дипл. град. инж. дипломиран градежен инженер
дипл. ел. инж. дипломиран електротехнички инженер
дипл. инж. арх. дипломиран инженер-архитект
дипл. инж. геол. дипломиран инженер по геологија
дипл. маш. инж. дипломиран машински инженер
Дипл.Пред. Дипломатски претставништва
ДИПОМ ДРУШТВО ЗА ИНЖЕНЕРСКИ ПОДЗЕМНИ ОБЈЕКТИ НА МАКЕДОНИЈА
дир. директор
дистриб. дистрибуција, дистрибутивен
ДИТ Државен инспекторат за труд; Државeн инспекторат за транспорт
ДИТИ Државен инспекторат за техничка инспекција
ДИХК Унија на гермаски трговски и индустриски комори (DIHK: Deutscher Industrie-und Handelskammertag)
ДИЦ Државен испитен центар
ДИШЛ Државeн инспекторат за шумарство и ловство
ДЈ-ПТМ Дјувен—Партија на Турците во Македонија
ДК Десна комора
ДКА Детерминистички конечен автомат
дкг Декаграм
ДКИ Државeн комунален инспекторат; Дирекција за класифицирани информации
дкл Декалитар
ДКП Дијастолнен крвен притисок; Дипломатско-конзуларно претставништво; Демократска комунистичка партија
ДКСК Државна комисија за спречување на корупцијата
ДКЦ Детски културен центар
дл Децилитар
ДЛБРМ Демократска лига на Бошњаците во Република Македонија
ДЛУБ Друштвото на ликовните уметници Битола
ДЛУМ Друштвото на ликовните уметници на Македонија
ДЛУС Друштвото на ликовните уметници Струмица
ДЛУШ Друштвото на ликовните уметници Штип
ДЛЦ Детски ликовен центар
ДМБУЦ Државен музичко-балетски училишен центар
ДММ Денови на македонската музика
ДМРА Друштво на Македонците во Република Албанија
ДМРО Партија за демскратско македонско работничко обединување
ДМТ Дигитален модел на теренот; Дезокси- метил- тестостерон
ДМФМ Друштво на математичарите и на физичарите на Македонија

Copyright ©. George Mitrevski. mitrevski@pelister.org