Macedonian abbreviations and acronyms. Македонски кратенки и акроними


| А | Б | В | Г | Д | Ѓ | Е | Ж | З | Ѕ | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ќ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш |

ACRONYM DEFINITION
г-ѓа Госпоѓа
г-ин Господин
г-н Господин
г-ца Госпоѓица
г. Година; Господин; Град
Г.г. Господин, Господин
г.д. географска должина
г.пр.н.е Година пред новата ера
г.ш. географска ширина
г/т грама на тон
Г8 Група на седумте најбогати земји плус Русија.
ГА Генетски алгоритам; гарнизонска амбуланта
ГА-МА Гасовод на Македонија
ГАК Гинеколошко-акушерска клиника
ГАЛ обопштен автоматизирачки јазик (GAL: Generalized Automation Language)
ГАЛПС Градско здружение на ликовните педагози
ГАН глобална мрежа (GAN: Global Area Network)
ГАТС Општа спогодба за трговијата со услуги (GATS: General Agreement on Trade in Services)
Гб/с Гигабајти на секунда
ГГГГ-ММ-ДД година-месец-ден
ГД Градежно друштво
ГДР Германска демократска република
ГЕМ Граѓани за европска Македонија
геогр. Географија
геол. Геологија
ГЕСА Глобална асоцијација на сопружници на персонал на ОН вон матичните земји (GESA: Global Expatriate Spouse Associations of the United Nations)
ГЕСАК Европска група на здруженија на автори и композитори
ГЕФ Глобален еколошки фонд
ГЗ Геронтолошки завод
ГЗЗЗ Градски Завод за Задравствена Заштита
ГИ Градежна инспекција
ГИМ Градежен институт Македонија
Гим. Гимназија
ГИМС Берзанска кратенка на Градежен институт Македонија Скопје
ГИНИ Гласник на Институтот за национална историја
ГИС Географски информативен систем; Географски информатички систем
ГИТ Гастроинтестинален такт
ГИФИК Графичка информативна и филмска индустрија
ГК Градски комитет
ГКМ Густина на коскени минерали
ГКО Главен координационен отбор
глаг. им. Глаголска именка
глаг. прид. Глаголска придавка
ГЛПМ Граѓанско-либерална партија на Македонија
ГМ Германска марка
ГМО Генетски модифицирани организми
ГМРУ Глобална мрежа за развојно учење
ГМФ Германски Маршал фонд (GMF: German Marshall Fund of the United States)
ГМЦ Градежномашински центар
ГНО Градскиот Народен одбор
ГНОО Главен Народноослободителен одбор
ГНПЧ Годишна национална програма за членство
ГО Главен одбор; Граѓанско општество; Градски одбор
ГОБ Градска општа болница
год. Година
ГП Граничен премин; Градежно претпријатие
ГПРС GPRS: General Packet Radio Service
ГПС Глобален позиционен систем (GPS: Global Positioning System)
ГПЦ Грчка православна црква
ГР Градежни работи
гр. Град
Гр.бр.в Градежна (бруто) површина
Град. фак. Градежен факултет
грам. Граматика
ГРДП Група за развој на домат и пиперка
ГРП Годишен работен план
ГРУ Грант за развој на училиштето
грч. грчки
ГС Генералното Собрание (на Обединетите Нации); Генерален секретаријат
ГСЗЗ Главен сојуз на земјоделските задруги
ГСМ Глобален систем за мобилни комуникации (GSM: Global System for Mobile Communications)
ГСООН Генерално собрание на Организацијата на обединените нации
ГСП Градско сообраќајно претпријатие
ГТД Градежно трговско друштво
ГТЗ Германско друштво за техничка соработка (GTZ: Deutsche Gesellschaft f?r Technische Zusammenarbeit GmbH)
ГТМ градски тригонометриски мрежи
ГТП Геотермална топлинска пумпа
ГТЦ Градски трговкси центар
ГУИ графички кориснички интерфејс (GUI: Graphical user interface)
ГУИД глобален единствен идентификатор (GUID: Globally Unique Identifier)
ГУП Генерален урбанистички план; Градска управа за приходи
ГУЦ Градежен училишен центар
ГХМС Гасна хроматографија со масен спектрометар
ГЦПР Граѓански центар за превентива и ресоцијализација
ГШ Генералштаб; Главен штаб

Copyright ©. George Mitrevski. mitrevski@pelister.org