Macedonian abbreviations and acronyms. Македонски кратенки и акроними


| А | Б | В | Г | Д | Ѓ | Е | Ж | З | Ѕ | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ќ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш |

ACRONYM DEFINITION
В-В-В Дигитално комутациско поле Време Време Време (TTT – Time Time Time)
В-П-В Дигитално комутациско поле Време Простор Време (TST: Time Space Time)
в. види; век
в.д. вршител на должност
В.ф. Ветеринарен факултет
ВА Воена академија; Ва - воена амбуклата
ВАН регионална мрежа (WAN: Wide Area Network)
ВАО Висока административна обука
ВАП WAP: Wireless Access Point
ВАЦ Медиумска група Вестдојче алгемајне цајтунг (WAC: Westdeutsche Algemeine Zeitung)
ВБ Велика Британија; Вб - воена болница
ВБМ Виртуелна библиотека на Македонија; исто ВБМК
ВБМК Виртуелна библиотека на Македонија
ВБС Воена болница Скопје
ВВ Винарска визба; Воено воздухопловство
ВВА Военовоздухопловна академија
ВДСЛ VDSL: very-high-data-rate digital subscriber line
ВебДАВ веб-базирано дистрибуирано авторизирање и верзионизирање (WebDAV: Web-based Distributed Authoring and Versioning)
ВЕП алгоритам за безбедносна комуникација кај безжичните мрежи (WEP: Wired Equivalent Privacy)
Вер.заед. Верски заедници
ВЖС Виша зтравствена школа
ВИНК Берзанска кратенка на Винка Виница
ВИП Многу важна личност (VIP: Very important person)
ВИТА Берзанска кратенка на Витаминка Прилеп
ВЈ Војска на Југославија
ВК Врховен командант; Виртуелно коло; Ветеринарна комора; Врховен комитет
ВКВ висококвалификуван
ВМ Влезен мултиплекс; Воена морнарица
ВМА Военомедицинска академија
ВМК Врховен македонски комитет
ВМОК Врховен македонско-одрински комитет
ВМОРО Внатрешна македоно-одринска револуционерна организација
ВМРО Внатрешна македонска револуционерна организација
ВМРО (Об) Внатрешна македонска револуционерна организација (Обединета)
ВМРО-БНД Внатрешна македонска револуционерна организација - Бугарско народно движење (Вътрешна македонска революционна организация - Българско национално движение)
ВМРО-ГД-РДП Внатрешна македонска револуционерна организација— Гоце Лелчев—Радикална демократска партија
ВМРО-ДП Внатрешна македонска револуционерна организација - Демократска партија
ВМРО-ДПМНЕ Внатрешна македонска револуционерна организација - Демократска партија за македонско национално единство
ВМРО-НП Внатрешна македонска револуционерна организација - Народна партија
ВМШ Висока медицинска школа
ВН виско напон, високонапонски
ВО временска оска
ВОА веб-ориентирана архитектура (WOA: Web Oriented Architecture)
ВОЗ Востаничка оперативна зона
ВОИП Пренос на глас преку интернет (VoIP: Voice over IP)
вок. Вокатив
вонр. вонреден
ВОУ вискообразовна установа
ВП Водостопанско претпријатие; Воена пошта
ВПД Воспитно-поправен дом
ВПЛС Виртуелна приватна ЛАН услуга (VPLS: Virtual private LAN service)
ВПН Виртуелна приватна мрежа
ВПП вонпарнични предмети
ВПУ Воспитно-поправна установа
ВПШ Виша педагошка школа
ВРИ Врховна ревизорска институција
ВРЛ Внатрешно раселени лица
ВРМ Влада на Република Македонија
ВС Вооружени сили; воен санитет
ВСБИР Воена служба за безбедност и разузнавање
ВСРМ Врховен Суд на Република Македонија
ВСС Ваучер систем за советување; висока стручна специлизација; висока школска специализација
ВСУ Воено-санитетска установа
ВТ Вентрикуларна тахикардија
ВТШ Виша техничка чкола
ВХС Домашен видео систем формат (VHS: Video Home System)
ВХС-Ц Домашен видео систем компакт формат(VHS-C: Video Home System Compact)
ВХФ фреквенција на долги бранови; (VHF: Very Hight Frequency)
ВЦ WC: Water closet
ВЦС Вкупна цена на сопственоста
ВШРТ Виша школа за радиолошки техничари

Copyright ©. George Mitrevski. mitrevski@pelister.org