Macedonian abbreviations and acronyms. Македонски кратенки и акроними


| А | Б | В | Г | Д | Ѓ | Е | Ж | З | Ѕ | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ќ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш |

ACRONYM DEFINITION
б.б. Без број
Б2Б (B2B: Business to business)
БАЕП Аудитивни евоцирани потенцијали (BAEP: Brain-Stem Auditory Evoked Potential)
БАС Бизнис академијата Смилевски
ББ Бета адренергичен блокатор; безоловен бензин
БВЗ Бекташиска верска заедница
БД Биодиверзитет
БДВ Бруто додадена вредност
БДМ Библиотекарско друштво на Македонија
БДП Бруто домашен производ; Бошњачка Демократска Партија
безл. Безличен
БЕИС Балкански економски информациски систем
БЕМУС Београдски музички свечености (Београдске музичке свечаности)
БЕН балканска ендемска нефропатија
БЕСТ Берзански електронски систем за тргување; Борд на европски студенти по технологија
БЕШТ Берзанска кратенка на Бетон Штип
БЗИС Биро за заштита на индустриската сопственост
БЗЛ Број на здравствена легитимација
БЗСП Балканско здружение на стопанственици и претприемачи
Би-би-си BBC: British Broadcasting Corporation
БиБиСи BBC: British Broadcasting Corporation
БИБЛ. бибблиографија
БИМ Белградски интегративен метод
БИМАС Биенале на македонската архитектура
биол. Биологија
БИРН Балканска истражувачка мрежа (BIRN: Balkan Investigative Reporting Network)
БИС Биро за интелектуална сопственост; Библиотечно-информативен систем
БИТЕФ Београдски интернационални театарски фестивал
БИУ Биро за интелектуални услуги
БиХ Босна и Херцеговина
БЈБ Биро за јавна безбедност
БЈН Биро за јавни набавки
БЈРМ Бивша Југословенска Република Македонија
БЈЦЕМ Биенале на млади уметници на Европа и Медитеранот (BJCEM: Biennale des Jeunes Cr?ateurs d' Europe et de la M?diterran?e)
БКБС Базелски комитет за банкарска супервизија
БКИ-ИН Барање на код за идентификација за интегрирана наплата
БКФ Балканска комунистичка федерација
БЛ Биро за лекови
БЛГ Блок на левата гранка
БМ Биро за метеорологија
БМБ Безоловен моторен бензин
БМБ-90 Безоловен моторен бензин со 90 октани
БМБ-95 Безоловен моторен бензин со 95 октани
БМБ-98 Безоловен моторен бензин со 98 октани
БМВ (BMW: Bayerische Motoren Werke)
БМИ Индекс на телесна маса (BMI: Body Mass Index)
БМПЕР Биро за менаџерство, посредуванја и економски развој
БМФ Балкански музички форум
бнВП Баталјон на воена полиција
БНД Бруто национален доход; Германска разузнавачка служба (BND: Bundesnachrichtendienst)
болн. болница
БОП Бруто-општествен производ
бот. Ботаника
БП Бруто производ
БПК5 Биолошка потрошувачка на кислород за 5 дена
БПХ Бенигна хипертрофија на простата
БПЦ Бугарска православна црква
бр. Број
бр. прид. Бројна придавка
БРЕСЦЕ Регионално биро за наука и култура во Европа (BRESCE: Bureau for Science and Culture in Europe)
БРО Биро за развој на образованието
БРУ Бизнис развојни услуги
БСВ Биро за судски вештачења
БСЕЦ Организација за црноморска економска соработка (BSEC: Black Sea Economic Cooperation)
БСНРП Биро за стопански недоволно развиените подрачја
БСР Биро за стоковни резерви
БТ Биро за туризам
БТА Бугарска новинска агенција (БТА: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ)
БТЕ белодробна тромбоемболија
БТИ Бертелсманов трансформациски индекс
БТК Бензол, толуен, ксилен
БТТ Базална телесна температура
бул. Булевар
БФ Богословски факултет
БФ-БГ Балканска федерација—Балкан без граници
БХС Борбен хеликоптерски сквадрон
БЦСДН Балканска мрежа за развој на граѓанското општество (BCSDN: Balkan Civic Society Development Network))

Copyright ©. George Mitrevski. mitrevski@pelister.org