Macedonian abbreviations and acronyms. Македонски кратенки и акроними


| А | Б | В | Г | Д | Ѓ | Е | Ж | З | Ѕ | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ќ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш |

ACRONYM DEFINITION
ЈА Југословенска армија; Јуниор Ачивмент програма (JA: Junior Achievement)
ЈАА Заеднички европски воздухопловни власти (JAA: Joint Aviation Authorities)
ЈАНУ Југословенска академија на науките и уметностите
ЈВМ Југословенска воена морнарица
ЈВП Југуларен венски притисок
ЈГП Јавен градски превоз
ЈДП Југословенско друштво за патишта
ЈЕ Југоисточна Европа
ЈЗ Југозапад
ЈЗО јавна здравствена организација
ЈЗУ Јавна здравствена установа
ЈИ Југоисток
ЈИЕ Југоисточна Европа; Југо-Источна Европа
ЈЈЗ југ-југозапад
ЈЈИ Јадранско-Јонска Иницијатива
ЈКП Јавно комунално претпријатие
ЈЛЗ Југословенски лексикографски завод
ЈНС Југословенска национална странка
ЈНУ Јавна научна установа
ЈО Јавно бвинителство
ЈОК Југословенски олимписки комитет
ЈОРМ Јавен Обвинител на Република Македонија
ЈОУ Јавна општинска установа
ЈП Јавно претпријатие; Јавно правобранителство
ЈПАУ Јавно претпријатие за аеродромски услуги
ЈПБР Јавно претпријатие за берзанско работење
ЈПВС Јавно претпријатие за водоснабдување
ЈПИВСД Јавно претпријатие за извршување на водостопански дејности
ЈПКД Јавно претпријатие за комунални дејности
ЈПМЖ Јавно претпријатие „Македонски железници“
ЈПМИА Јавно претпријатие Македонска информативна агенција
ЈПМП Јавно претпријатие „Македонија пат“
ЈПМРД Јавно претпријатие Македонска радиодифузија
ЈПМШ Јавно претпријатие "Македонски шуми"
ЈПНТДПГ Јавно претпријатие за набавка, транспорт и дистрибуција на природен гас
ЈПОЗМРП Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта
ЈППС Јавно претпријатие за поштенски сообраќај
ЈППУП Јавно претпријатие за просторни урбанистички планови
ЈПРМ Јавно правобарнителство на Република Македонија
ЈПСДПП Јавно претпријатие за станбен и деловен простор
ЈПСОСРМ Јавно претпријатие за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Македонија
ЈПСП Јавно претпријатие за стопанисување со пасиштата
ЈПССДП Јавното претпријатие за стопанисување станбен и деловен простор
ЈПССДПРМ Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија
ЈПССО Јавно претпријатие за стопанисување со спортски објекти
ЈПСШ Јавно претпријатие за стопанисување со шуми
ЈРЗ Југословенска радикална заедница
ЈРТ Југословенск радио и телевизија
ЈСДС Југословенска социјалдемократска партија
ЈСП Јавно сообраќајно претпријатие
ЈУ Југославија; Јавна установа
ЈУБМЕС Југословенска банка за меѓународна економска соработка
ЈУГОРАС Југословенски работнички сојуз
ЈУМЦСР Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа
ЈУС Југословенски стандард
ЈУТЕЛ Југословенска телевизија

Copyright ©. George Mitrevski. mitrevski@pelister.org