Macedonian abbreviations and acronyms. Македонски кратенки и акроними


| А | Б | В | Г | Д | Ѓ | Е | Ж | З | Ѕ | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ќ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш |

ACRONYM DEFINITION
ЦПЗ Центар за превенција на зависности
ЦПИ циклуси по инструкција
ЦПРМСД Центар за поттикнување на развојот на малите и средни друштва
ЦПЦ Црногорска православна црква
ЦР Централен регистар
ЦРГ Централен регистар на граѓани
ЦРИС Центар за разбирање и институционална соработка
ЦРМ Центар за развој на медиуми; Централен регистар на Македонија; Берзанска шифра на Арцелормиттал Скопје
ЦРПМ Центар за истражување и креирање политики (CRPM: Center for Research and Policy Making)
ЦРРМ Централен регистар на Република Македонија
ЦСО Центар за средно образование
ЦСОСК Центарот за сузбивање организиран и сериозен криминал
ЦСР Центар за социјални работи
ЦССО Центар за средно стручно образование
ЦССОО Центар за средно стручно образование и обука
ЦСТ Цереброспинална течност
ЦТ Компјутеризирана томографија (CT: Computed tomography)
ЦУ Царинска управа
ЦУК Центар за управување со кризи
ЦУО Централен управен одбор
ЦУРМ Царинска управа на Република Македонија
ЦХ Центар за хемодијализа
ЦХО Центар за хумани односи
ч Час
чест. Честица
чл. Член
ЧЛГ Челичен лив и гранулат
ЧПП Често поставувани прашања
ЏМ Џенерал моторс (GM: General Motors)
ШИК Шумско индустриски комбинат
ШИС Шенгенски информациски систем
ШКЗ Штедно-кредитна задруга
ШКО Штедно-кредитна организација
ШНОИ Шумарски научно опитен институт
ШП Шумско претпријатие
ШРА Шпанска републиканска армија
ШС Шумско стопанство
Шум. фак. Шумарски факултет
ШФМ Шаховската федерација на Македонија
ШФС Шумарски Факултет - Скопје
ШЦЗ Штаб за цивилна заштита

Copyright ©. George Mitrevski. mitrevski@pelister.org