Macedonian abbreviations and acronyms. Македонски кратенки и акроними


| А | Б | В | Г | Д | Ѓ | Е | Ж | З | Ѕ | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ќ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш |

ACRONYM DEFINITION
АПА Американска психијатриска асоцијација
АПД Анкета за потрошувачка на домаќинствата
АПЕМ Асоцијација на приватни електронски медиуми
АПИ Апликациски програмски интерфејс
АПМНАМ АСОЦИЈАЦИЈА НА ПЕЧАТЕНИ МЕДИУМИ И НОВИНСКИ АГЕНЦИИ НА МАКЕДОНИЈА
АПНА Асоцијација на приватни новински агенции (APNA: Association of Private News Agencies)
АПО Анализа на потребите за обука
АПП Агенција за поддршка на претприемништвото; Агенција за поддршка на претпријатија
АППРМ Агенција за поддршка на претприемништво на Република Македонија
АПРЗ Агенција за поттикнување и развој на земјоделството
АПРМ Агенција на Република Македонија за приватизација
АПЧ Акционен план за членство
АР Агенција за разузнавање
ар-ен-би Ритам и блуз (R&B, RnB: Rhythm and blues)
ар. арапски
АРБ Ангиотензин рецептор-блокатор
АРИ Агенција за развој и инвестиции; Албанска Република Илирида
АРКА Форум за заштита на правата на Ромите
АРМ Армија на Република Македонија
АРМИ Апсорпција, распределба, метаболизам, исфрлање
АРС Анкета за работна сила
арх. архитект; архаизам
Арх. фак Архитектонски факултет
археол. Археологија
архит. Архитектура
АС Апелационен суд, автобуска станица
ас. Асистент
АСЕН Асоцијација за проучување на етничноста и национализмот (ASEN: Association for the Study of Ethnicity and Nationalism)
АСИ Агенција за странски инвестиции
АСИРМ Агенцијата за странски инвестиции на Република Македонија
АСКФПО Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување
АСНОМ Антифашистичко собрание на народното ослободување на Македонија
АСО Агенција за супервизија на осигурување
АСР АСОЦИЈАЦИЈА НА СМЕТКОВОДИТЕЛИ И РЕВИЗОРИ
АСУ Автобусносообраќајно училиште
АСУЦ Автосообраќаен училишен центар
АТА Академска тренинг асоцијација; Аневризма на торакална аорта
АТАМ Асоцијацијата на туристички агенции на Македонија
АТД антитуберкулозен диспанзер
АТИ Акутна токсична инфекција = акутно труење со храна
АТиТ (AT&T: American Telephone and Telegraph)
АТМ Асинхрон начин на пренос (ATM: Asynchronous Transmission Mode)
АТП Асоцијација на тениски професионалци; Автотранспортно претпријатие
АТРО Автобуска транспортна работна организација
АТЦ автоматска телефонска централа; Анатомско-тераписко-хемиска класификација на лековите (ATC: Anatomical Therapeutic Chemical classification)
аугм. Аугментатив
АУМК Берзанска кратенка на Аутомакедонија Скопје
АУО Архиепископски управен одбор
АФ Атријална фибрилација
АФЖ Антифашистички фронт на жените
АФЖМ Антифашистички фронт на жените на Македонија
АФМ Автомобилистичката Федерација на Македонија
АФПЗРР Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој
АХВ Агенцијата за храна и ветеринарство
АЦВ Агенцијата за цивилно воздухопловство
АЦЕ Агроцентар за едукација
АЦИ Меѓународниот сојуз на светските аеродроми (ACI: Airports Council International); Здружение на финансиски пазари (Association Cambiste Internacionale)
АЦИЛС Американски центар за солидарност на интернационалните работници (ACILS: American Center for International Labor Solidarity)
АЦМ Асоцијација за компјутерска машинерија (ACM: Association for Computing Machinery)
б.б. Без број
Б2Б (B2B: Business to business)
БАЕП Аудитивни евоцирани потенцијали (BAEP: Brain-Stem Auditory Evoked Potential)
БАС Бизнис академијата Смилевски
ББ Бета адренергичен блокатор; безоловен бензин
БВЗ Бекташиска верска заедница
БД Биодиверзитет
БДВ Бруто додадена вредност
БДМ Библиотекарско друштво на Македонија
БДП Бруто домашен производ; Бошњачка Демократска Партија
безл. Безличен
БЕИС Балкански економски информациски систем
БЕМУС Београдски музички свечености (Београдске музичке свечаности)
БЕН балканска ендемска нефропатија
БЕСТ Берзански електронски систем за тргување; Борд на европски студенти по технологија
БЕШТ Берзанска кратенка на Бетон Штип
БЗИС Биро за заштита на индустриската сопственост
БЗЛ Број на здравствена легитимација
БЗСП Балканско здружение на стопанственици и претприемачи
Би-би-си BBC: British Broadcasting Corporation
БиБиСи BBC: British Broadcasting Corporation
БИБЛ. бибблиографија
БИМ Белградски интегративен метод
БИМАС Биенале на македонската архитектура
биол. Биологија
БИРН Балканска истражувачка мрежа (BIRN: Balkan Investigative Reporting Network)
БИС Биро за интелектуална сопственост; Библиотечно-информативен систем
БИТЕФ Београдски интернационални театарски фестивал
БИУ Биро за интелектуални услуги
БиХ Босна и Херцеговина
БЈБ Биро за јавна безбедност
БЈН Биро за јавни набавки
БЈРМ Бивша Југословенска Република Македонија
БЈЦЕМ Биенале на млади уметници на Европа и Медитеранот (BJCEM: Biennale des Jeunes Cr?ateurs d' Europe et de la M?diterran?e)
БКБС Базелски комитет за банкарска супервизија
БКИ-ИН Барање на код за идентификација за интегрирана наплата
БКФ Балканска комунистичка федерација
БЛ Биро за лекови
БЛГ Блок на левата гранка
БМ Биро за метеорологија
БМБ Безоловен моторен бензин

Copyright ©. George Mitrevski. mitrevski@pelister.org